ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 11ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. - ΣΩΣΤΟ - ΜΕ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ - Αντιγραφή

Αριθμός Πρακτικού 10, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 16ης Μαρτίου 2020, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Απόσπασμα Πρακτικού 10/16-03-2020, Θέμα 48ο της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 48

Απόσπασμα Πρακτικού 10/16-03-2020, Θέμα 47ο της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 47

Απόσπασμα Πρακτικού 10/16-03-2020, Θέμα 46ο της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 46

(Ορθή Επανάληψη ) Αριθμός Πρακτικού 9, της συνεδρίασης της 9ης Μαρτίου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ψ6Κ67ΛΗ-ΧΔΨ

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 10ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. - Αντιγραφή - Αντιγραφή