Αριθμός Πρακτικού 8, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 20ης Φεβρουαρίου 2018, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

7Ν297ΛΗ-055

Ορθή Επανάληψη ως προς το 26ο Θέμα και το 1ο Έκτακτο, Αριθμός Πρακτικού 5 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 26ο ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΤΟ 1ο ΕΚΤΑΚΤΟ

Αριθμός Πρακτικού 7, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 12ης Φεβρουαρίου 2018, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 7, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 12ης Φεβρουαρίου 2018

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 7ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

Αριθμός Πρακτικού 6, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 5ης Φεβρουαρίου 2018, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 6, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 5ης Φεβρουαρίου 2018

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 6ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

Ορθή Επανάληψη ως προς το 37ο θέμα, Αριθμός Πρακτικού 5,της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ο.Ε.-Αριθμός Πρακτικού 5, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις