Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 22ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1)

Ορθή επανάληψη του 21ου Πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

9ΣΣ07ΛΗ-2Ψ5

Αριθμός Πρακτικού 21, πρακτικά Συνεδρίασης και αποφάσεις της 13ης Ιουνίου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

9ΣΣ07ΛΗ-2Ψ5-2

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 21ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 21ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αριθμός Πρακτικού 20, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 5ης Ιουνίου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΨΩ1Γ7ΛΗ-6ΝΨ

Πίνακας θεμάτων- αποφάσεων 20ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αριθμός Πρακτικού 19, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 22ης Μαΐου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ω3Δ27ΛΗ-2Ψ0-2