Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 18ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

Ορθή Επανάληψη, Αριθμός Πρακτικού 16, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 12ης Μαίου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6ΔΕ27ΛΗ-ΤΑΡ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αριθμός Πρακτικού 17, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 19ης Μαίου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμος Πρακτικου 17

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 17ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

Απόσπασμα Πρακτικού 17/19-05-2020, Έκτακτο θέμα 1ο της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΩΚΥΒ7ΛΗ-9ΚΖ_έκτακτο 1

Αριθμός Πρακτικού 16, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 12ης Μαίου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμος Πρακτικου 16

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 16ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.