Ορθή επανάληψη του πίνακα θεμάτων- αποφάσεων της 26ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 26ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αριθμός Πρακτικού 26, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 22ας Ιουλίου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ

Πίνακας θεμάτων- αποφάσεων της 26ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 26ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αριθμός Πρακτικού 25, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 9ης Ιουλίου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6ΧΡΙ7ΛΗ-ΕΟΚ

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 25ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αριθμός Πρακτικού 24, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 2ας Ιουλίου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

61ΒΚ7ΛΗ-Μ0Κ

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 24ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ