Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 21ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 21ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.