24η Συνεδρίαση 2022 -(29-06-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 908_2022 ΑΔΑ: Ψ1Ν77ΛΗ-ΠΡΕ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ : Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για έξι (6) μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 65.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., λόγω τους κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 32 παρ. 2 περ. γ. του Ν. 4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 909_2022 ΑΔΑ: ΨΙΩΕ7ΛΗ-Γ6Τ

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός Δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας [Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων Ευαγγελίας Ζερβού κλπ (συν. 4)]

ΑΠΟΦΑΣΗ 910_2022 ΑΔΑ: ΨΥΖΜ7ΛΗ-ΦΞ8

 

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός Δικηγόρου για νομική στήριξη υπαλλήλου της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου (ποινικό τμήμα)

ΑΠΟΦΑΣΗ 911_2022 ΑΔΑ: ΨΙ4Ψ7ΛΗ-ΩΜΜ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.): 138524/502/ 20 Ιουνίου 2022 απόφασης του Περιφερειάρχη, περί διορισμού Δικηγόρου για εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” στο Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς [Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Παναγιώτη και του Νικολάου Βασιλόπουλου]

ΑΠΟΦΑΣΗ 912_2022 ΑΔΑ: 665Ψ7ΛΗ-Χ4Ι

ΘΕΜΑ 4ο: Διαβίβαση γνωμοδότησης Δικηγόρου σχετικά με την από 22 Αυγούστου 2019 αίτηση εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών για υλικές ζημιές που υπέστη το όχημα του Ηλία Αντωνόπουλου λόγω εργασιών κοπής χόρτων και καθαρισμού ερισμάτων από προστηθέντα όργανα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 913_2022 ΑΔΑ: ΩΥΨΠ7ΛΗ-ΕΛ7

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 69161/1800/19 Απριλίου 2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, με τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα και στοιχεία.

ΑΠΟΦΑΣΗ 914_2022 ΑΔΑ: ΨΥ3Κ7ΛΗ-Α76

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.): 140439/509/ 21 Ιουνίου 2022 απόφασης του Περιφερειάρχη, περί διορισμού Δικηγόρου για σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά με τη νομοθεσία που διέπει την εποπτεία των ΤΟΕΒ από τις Περιφέρειες ως Ο.Τ.Α. Β’ Βαθμού και ειδικότερα σχετικά με τη διαδικασία που έχει ακολουθηθεί για την υποβολή πρότασης προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης περί ένταξης στο μέτρο 4.3.1. για τη χρηματοδότηση του έργου «Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων δικτύου άρδευσης και Κατασκευή υδρομάστευσης & Ταμιευτήρα στο ΤΟΕΒ Μεξιατών Φθιώτιδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 915_2022 ΑΔΑ: 6ΣΣ67ΛΗ-ΨΕΒ

ΘΕΜΑ 7ο: Συγκρότηση επιτροπής για την διεξαγωγή ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Περιφερειακός δρόμος Τρίκορφου- Β Φάση»,Προϋπολογισμού 6.200.000,00 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ 916_2022 ΑΔΑ: Ψ9ΥΩ7ΛΗ-ΥΨΗ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών- πολιτικής  προστασίας της Π. Ε. Φωκίδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 917_2022 ΑΔΑ: 9ΞΒΟ7ΛΗ-Υ6Β

ΘΕΜΑ 9ο: Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 603/2022 (ΑΔΑ: ΨΨΥΟ7ΛΗ-2ΔΖ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ, περί υλοποίησης του έργου: «Προώθηση οίνων ΠΓΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Τρίτες Χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο)», προϋπολογισμού 1.302.401,17€, διάρκειας δύο (2) ετών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 918_2022 ΑΔΑ: 6ΠΦ47ΛΗ-8ΨΗ

ΘΕΜΑ 10ο: Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ.761/20/1-6-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την διαπραγμάτευση για την «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού-εκτυπωτών περιόδου 2022-2023 της Π.Ε. Φωκίδας και των γραφείων της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης» προϋπολογισμού 34.800 ευρώ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 919_2022 ΑΔΑ: Ω2Μ17ΛΗ-ΡΩΟ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Πρακτικού αριθμ. 2/16-06-2022 της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής προς τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ για τις Κοινωνικές Συμπράξεις Π.Ε. Εύβοιας/ Σκύρου, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας, και Π.Ε. Φωκίδας περιόδου 2018 – 2019» προϋπολογισμού 1.581.462,73 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 920_2022 ΑΔΑ: 9Ν4Χ7ΛΗ-ΡΒΘ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 921_2022 ΑΔΑ: 61ΒΚ7ΛΗ-1ΟΧ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών αμοιβής ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου και υπηρεσίας συντήρησης και λειτουργίας δικτύου καταγραφής αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) Οικονομικού Έτους 2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 922_2022 ΑΔΑ: 68Ρ07ΛΗ-Η1Π

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 923_2022 ΑΔΑ: 6ΚΕΗ7ΛΗ-7ΧΤ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022,Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 924_2022 ΑΔΑ: Ψ3ΘΠ7ΛΗ-6Δ0

ΘΕΜΑ 16ο:Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 925_2022 ΑΔΑ: ΡΒΞ87ΛΗ-ΚΙ1

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση τροποποιήσεων επί της αριθ. 800/07-06-2022 (Πρακτικό 21ο, ΑΔΑ: ΨΞΖ07ΛΗ-0ΩΦ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που αφορά τα Νέα μαθητικά δρομολόγια για το σχολικό έτος 2022-2023 στα πλαίσια του Β΄Δ.Σ.Α. της αριθ. 90209_2410/20-5-2020 (AΔΑΜ: 20PROC006733460) Διακήρυξης Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας συνολικού Π/Υ 3.109.953,73€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης 28%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 926_2022 ΑΔΑ: ΨΡ9Τ7ΛΗ-ΥΓ3

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση αποδοχής δωρεάς άνευ ανταλλάγματος εκπόνησης της μελέτης «Βελτίωση κατά τμήματα της οδού Γαρδικίου – Σαράνταινα και σύνδεση με την επ. οδό Σταύλων – ΄Αμπλιανης» του Δήμου Καρπενησίου της Π.Ε. Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 927_2022 ΑΔΑ: 9ΟΣ87ΛΗ-ΑΒΖ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση κτηματολογίου για την αναγκαστική απαλλοτρίωση του έργου «Απαλλοτρίωση έκτασης στον οικισμό Αη Γιάννης του Δήμου Καμένων Βούρλων για παροχή νερού»

ΑΠΟΦΑΣΗ 928_2022 ΑΔΑ: 6ΟΨ67ΛΗ-Φ8Π

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση σταδίων και τελικής παραλαβής της οριστικής μελέτης: «Ακτομηχανική Προστασία Ακτών Παρνασσίδας», Π.Ε. Φωκίδας, αναδόχου «Κ/Ξ CNWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ- ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΔΡΙΜΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 929_2022 ΑΔΑ: 67ΚΔ7ΛΗ-ΠΒΙ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση Ακτομηχανικής μελέτης, Τοπογραφικής και Γεωλογικής μελέτης της σύμβασης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης από θαλάσσια διάβρωση της παραλίας Αγ. Αποστόλων», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 74.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 930_2022 ΑΔΑ: 6ΖΔΗ7ΛΗ-ΚΘ1

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της συνοπτικής ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 189359 του έργου «Αναπλάσεις Τ.Κ. Αττάλης», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 59.000,00 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ 931_2022 ΑΔΑ: ΨΚ827ΛΗ-6ΘΤ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση Πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της δημοπράτησης του έργου :«Επισκευή δώματος Διοικητηρίου Π.Ε.Β.», προϋπολογισμού 90.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 932_2022 ΑΔΑ: 68ΜΒ7ΛΗ-1Χ5

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών της εθνικής οδού «Χαλκίδας – Ιστιαίας – Αιδηψού» στην περιοχή της δημοτικής ενότητας Αρτεμισίου μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 11-12-2019 που έπληξαν το Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού νομού Ευβοίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 933_2022 ΑΔΑ: Ψ1ΠΖ7ΛΗ-7ΛΛ

ΘΕΜΑ 25ο: : Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δ. Ε. Αγράφων και Δ.Ε. Βίνιανης», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 930.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ, αναδόχου: ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. – ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 934_2022 ΑΔΑ: ΨΥΩΚ7ΛΗ-ΓΤΑ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη της μελέτης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» στην πρόσκληση 88 αρ. πρωτ. 176/28-1-2022 (ΑΔΑ ΨΓΓΤ7ΛΗ-Ρ3Ο) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του άξονα προτεραιότητας 04 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με τίτλο « Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης έργων ενεργειακής αναβάθμιση κτιρίων του δημοσίου τομέα

ΑΠΟΦΑΣΗ 935_2022 ΑΔΑ: ΩΖΞΑ7ΛΗ-ΞΧΘ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδας για το ενταγμένο στη ΣΑΕΠ 066 Κ.Ε. 2019ΕΠ06600014 έργο με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΙΤΕΑΣ» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 936_2022 ΑΔΑ: ΩΥΦΔ7ΛΗ-ΚΚΤ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδας για το ενταγμένο στη ΣΑΕΠ 066 Κ.Ε. 2018ΕΠ06600053 έργο με τίτλο: «Επισκευές – συντηρήσεις υποδομών Ζώνης Λιμένα Ιτέας» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 937_2022 ΑΔΑ: ΨΒΦΨ7ΛΗ-0ΥΝ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδας για το ενταγμένο στη ΣΑΕ 189 έργο με τίτλο: «Επισκευή κρηπιδότοιχων στη χερσαία ζώνη λιμένων Ιτέας–Κίρρας» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 938_2022 ΑΔΑ: Ψ0ΡΣ7ΛΗ-ΛΡΙ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους 2021», του έργου με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο 2014ΕΠ56600011, σύμφωνα με α) την υπ’ αρ. 43952/145/2-3-2021 (ΑΔΑ: ΩΞ157ΛΗ-Χ8Ε) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την λήψη πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των συνεπειών από τις χιονοπτώσεις και τους παγετούς από τις 14/2/2021, β) την υπ’ αρ. 62585/193/2-4-2021 (ΑΔΑ: ΩΥΞΜ7ΛΗ7ΛΗ-ΣΙΕ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την λήψη πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των συνεπειών από τις χιονοπτώσεις και τους παγετούς από τις 23/3/2021, γ) την υπ’ αρ. 224229/847/10-10-2021 (ΑΔΑ: 6Ο2Ο7ΛΗ-0Β7) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την λήψη πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των συνεπειών από πλημμυρικά φαινόμενα από τις 9/10/2021 που εκδηλώθηκαν στην Βορ. Εύβοια, δ) την υπαρ. 284346/1083/15-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΩ637ΛΗ-ΗΛ9) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την λήψη πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των συνεπειών από χιονοπτώσεις από τις 14/12/2021 & ε) την υπ’ αρ. 287276/1095/18-12-2021 (ΑΔΑ:6ΓΞ37ΛΗ-Ο8Ρ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την λήψη πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των συνεπειών από χιονοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα από τις 18/12/2021 που εκδηλώθηκαν σε όλη την Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 939_2022 ΑΔΑ: ΩΣΣ87ΛΗ-ΖΝ3

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», της Π.Ε. Φωκίδας

23η Συνεδρίαση 2022 – (22-06-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 872_2022 ΑΔΑ: 61ΧΥ7ΛΗ-ΩΜ8

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 873_2022 ΑΔΑ: 6Ζ407ΛΗ-ΜΦΧ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Εξουσιοδότηση για συλλογή και αποστολή στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (πρώην Α.Ε.Π.Π.) του πλήρους φακέλου της υπόθεσης της Προδικαστικής Προσφυγής της εργοληπτικής επιχείρησης “SABO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ” με ΓΑΚ/ΕΑΔΗΣΥ/867/20-06-2022 κατά της υπ’ αρ. 774/2022 (Αρ. Πρ. 20/01-06-2022,ΘΕΜΑ 19ο, ΑΔΑ: 63ΝΗ7ΛΗ-ΤΩΡ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Σ.Ε. περί έγκρισης του πρακτικού αποσφράγισης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 187163, του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών περιοχής δήμου Κύμης-Αλιβερίου για τα έτη 2021 και 2022», Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 874_2022

*ΠΡΟΤΑΧΘΗΚΑΝ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 6, 22 και 31

ΑΠΟΦΑΣΗ 875_2022 ΑΔΑ: ΨΒΨ17ΛΗ-1ΝΔ

ΘΕΜΑ 6ο: Α. Έγκριση α) διενέργειας διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια οχημάτων µε τη διαδικασία της λειτουργικής χρονοµίσθωσης (operational leasing)», προϋπολογισμού 2.474.544,00 € με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης. Β. Συγκρότηση της αρμόδιας σχετικής επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης της διαδικασίας σύναψης δημόσιας συμβάσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 876_2022 ΑΔΑ: ΩΧ5Σ7ΛΗ-Θ51

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση τευχών δημοπράτησης και δημοπράτησης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση ΤΟΕΒ Μεξιατών ανάπτυξη έργων ΑΠΕ με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών», προϋπολογισμού 500.000,00 € (με Φ.Π.Α. και τη δαπάνη των όρων σύνδεσης).

ΑΠΟΦΑΣΗ 877_2022 ΑΔΑ: ΨΣΞ67ΛΗ-0ΑΙ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 878_2022 ΑΔΑ: 9ΓΞΣ7ΛΗ-ΜΔΤ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των αριθμ. 16/3-05-2022 (ΑΔΑ: 9Η477ΛΗ-ΜΚ6), 17/10-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΜ747ΛΗ-ΟΔΖ), 18/17-05-2022 (ΑΔΑ: ΩΖΞΧ7ΛΗ-8ΟΕ), 19/24-05-2022 (ΑΔΑ: 9ΦΞΑ7ΛΗ-5ΒΣ) και 20/1-06-2022 (ΑΔΑ: 9ΙΑΩ7ΛΗ-ΕΣ3) πρακτικών συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 879_2022 ΑΔΑ: 9ΠΝΣ7ΛΗ-ΡΤΠ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 129081/473/ 8 Ιουνίου 2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί διορισμού δικηγόρου για εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” στο Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς [Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Παναγιώτη και του Νικολάου Βασιλόπουλου].

ΑΠΟΦΑΣΗ 880_2022 ΑΔΑ: 99ΘΝ7ΛΗ-Ζ5Χ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 131385/477/ 10 Ιουνίου 2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί διορισμού δικηγόρου για εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας [σχετικά με Αίτηση Αναγνώρισης δικαιούχου αποζημίωσης].

ΑΠΟΦΑΣΗ 881_2022 ΑΔΑ: ΨΝΣ17ΛΗ-Ψ93

ΘΕΜΑ 4ο: Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων [παρ. 11β και 11δ, του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016)], Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 882_2022 ΑΔΑ: ΨΟ4Ν7ΛΗ-2Λ0

ΘΕΜΑ 5ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των παραδοτέων του άρθρου 15, της από 1-09-2021 Προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες, για την εκπόνηση της τεχνικής μελέτης: «Κατασκευή εσωποτάμιας δεξαμενής επί του Καρπενησιώτη ποταμού», Π.Ε. Ευρυτανίας, βάση του άρθρου 221, παρ.11δ του Ν.4412/2016, “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 883_2022 ΑΔΑ: 6ΕΓΡ7ΛΗ-ΟΟΤ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικού 1 της Επιτροπής αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή συνοδευτικών μέτρων της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Εύβοιας», στο πλαίσιο της πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 της Κ.Σ Π.Ε. Εύβοιας» (Κωδικός/MIS: 5029511), προϋπολογισμού 112.158,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 884_2022 ΑΔΑ: 9ΕΑΜ7ΛΗ-Φ01

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση του υπ΄αριθμ. 4/2022 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016) του ηλεκτρονικού, ανοιχτού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας, για ένα έτος, με τη χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ», προϋπολογισμού 448.684,72 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 885_2022 ΑΔΑ: Ψ7767ΛΗ-2ΧΞ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση του υπ΄αριθμ. 3 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016) για τη «Ναύλωση δύο τουριστικών σκαφών και τη δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών του νομού Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 98.877,60 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 886_2022 ΑΔΑ: Ψ8ΧΡ7ΛΗ-Ω39

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρακτικών 1, 2 & 3 και κατακύρωση αποτελέσματος του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: «Προώθηση οίνων ΠΓΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Τρίτες Χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο)», διάρκειας δύο (2) ετών, συνολικού προϋπολογισμού 1.279.401,25.

ΑΠΟΦΑΣΗ 887_2022 ΑΔΑ: 9ΡΤΨ7ΛΗ-2ΣΙ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 75/09-06-2022 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, τα έτη 2021-2022/2022-2023», συνολικού προϋπολογισμού 15.655,64€ άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – σύμφωνα με την Αριθμ. 14η Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. Πρωτ. 81324/2948/13-04-2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 888_2022 ΑΔΑ:61ΖΤ7ΛΗ-Π97

ΘΕΜΑ 12ο: Αποδοχή δωρεάς δεξαμενών ύδατος με σκοπό την ενίσχυση του δικτύου πυροπροστασίας στην Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 889_2022 ΑΔΑ: Ω2ΕΙ7ΛΗ-ΜΕΞ

ΘΕΜΑ 13ο: α) Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης με τραπεζικό ίδρυμα για την τήρηση των χρηματικών διαθεσίμων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των όρων αυτής. β) Ορισμός πενταμελούς επιτροπής για την αξιολόγηση και διαπραγμάτευση με τα Τραπεζικά Ιδρύματα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 890_2022 ΑΔΑ: Ψ6Λ87ΛΗ-ΓΧΖ

ΘΕΜΑ 14ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέα 073), για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε. Φωκίδας, Γ΄ τριμήνου 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 891_2022 ΑΔΑ: ΨΦΝΓ7ΛΗ-ΔΡΟ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών & από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, οικονομικού έτους 2022, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 892_2022 ΑΔΑ: 6Χ2Η7ΛΗ-ΤΗΚ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 893_2022 ΑΔΑ: ΨΩΕΩ7ΛΗ-03Ρ

ΘΕΜΑ 17ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, έργα, μελέτες, οικονομικού έτους 2022, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 894_2022 ΑΔΑ: 9ΙΔΙ7ΛΗ-ΞΗΞ

ΘΕΜΑ 18ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Δήμων Καρπενησίου, Αγράφων, Αγρινίου και Αμφιλοχίας για το ενταγμένο στην 2η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος της Περ. Στ. Ελλάδας, έτους 2022, έργο με τίτλο: «Δράσεις ανάδειξης και ανάπτυξης της Λίμνης Κρεμαστών 2022». Β. Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 895_2022 ΑΔΑ: ΨΓ5Δ7ΛΗ-6ΥΦ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης (παράταση προθεσμίας) της Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το Δήμο Μακρακώμης για το ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2018, έργο με τίτλο: «Διαμόρφωση χώρου, προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση της παιδικής χαράς Τ.Κ. Πιτσίου Δήμου Μακρακώμης».

ΑΠΟΦΑΣΗ 896_2022 ΑΔΑ: 6ΡΙΩ7ΛΗ-ΝΧΞ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή αλιευτικού καταφυγίου Πηλίου», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 897_2022 ΑΔΑ: ΨΥΞΩ7ΛΗ-ΧΞ0

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης έμπροσθεν Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κύμης», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 898_2022 ΑΔΑ: ΩΣ5Τ7ΛΗ-Ξ4Τ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση των μελετών: α) Προμελέτης Οδοποιίας, β) Προκαταρκτικής Μελέτης Κόμβων, γ) Προκαταρκτικής Μελέτης Αποχέτευσης – Αποστράγγισης και δ) Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που εκπονήθηκαν στα πλαίσια της μελέτης: «Ολοκλήρωση μελετών της Ε.Ο. Άμφισσα – Λιδωρίκι στο τμήμα Μαλανδρίνο-Λιδωρίκι», προϋπολογισμού 700.000,00€.

ΑΠΟΦΑΣΗ 899_2022 ΑΔΑ: Ψ21Ε7ΛΗ-ΘΥΡ

ΘΕΜΑ 24ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600004 «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας» της ΣΑΕΠ 566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 900_2022 ΑΔΑ: 6ΤΥΝ7ΛΗ-8ΞΘ

ΘΕΜΑ 25ο: Χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για το υποέργο 2 “Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου”, του έργου “Κατασκευή λιμένα Αγίου Κωνσταντίνου”, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 901_2022 ΑΔΑ: ΨΞΘ07ΛΗ-9Ξ6

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη παρεμβάσεων βελτίωσης επαρχιακής οδοποιίας για την εξυπηρέτηση των προσβάσεων στο επιχειρηματικό πάρκο εξυγίανσης και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας», προεκτιμώμενης αμοιβής 595.035,04€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 902_2022 ΑΔΑ: ΩΔΓ57ΛΗ-ΜΛ8

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός χειμάρρων Δ.Ε. Γραβιάς και Παρνασσού Β΄ Φάση», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 214.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 903_2022 ΑΔΑ: ΨΨΞ37ΛΗ-77Β

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 130651/293/12-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΠ357ΛΗ-1ΜΑ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (βροχοπτώσεις από 10-06-2022).

ΑΠΟΦΑΣΗ 904_2022 ΑΔΑ: 6ΙΧΛ7ΛΗ-0Β7

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 129542/528/9-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΣΗ7ΛΗ-ΩΒΨ) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για εργασίες δενδροκοπής – κλαδοκοπής στο Ε.Ο. δίκτυο Λεύκτρων-Μελισσοχωρίου και Πλαταιών-Καπαρελλίου της Π.Ε. Βοιωτίας, στις 9-06-2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 905_2022 ΑΔΑ: Ψ31Μ7ΛΗ-93Φ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 128284/521/8-06-2022 (ΑΔΑ: 6ΦΦΦ7ΛΗ-2Υ2) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Δ.Δ. Αλιάρτου του Δήμου Θεσπιέων-Αλιάρτου, στη θέση «Μούλκι», στις 8-06-2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 906_2022 ΑΔΑ: ΨΛΥΞ7ΛΗ-ΧΤΚ

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση έναρξης εργασιών δακοκτονίας στους προσωρινούς μειοδότες δακοκτονίας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του νόμου 4941/2022.

22η Συνεδρίαση 2022 – (14-06-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 832_2022 ΑΔΑ: Ψ96Λ7ΛΗ-193

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός δικηγόρου για νομική στήριξη υπαλλήλου της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον του πταισματοδικείου Χαλκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 833_2022 ΑΔΑ: ΨΨΧ07ΛΗ-9Δ7

ΘΕΜΑ 2ο:Διορισμός δικηγόρου για νομική στήριξη υπαλλήλων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον του πταισματοδικείου Χαλκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 834_2022 ΑΔΑ: 6Υ7Ξ7ΛΗ-ΖΤΡ

ΘΕΜΑ 3ο:Διαβίβαση γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με την από 1 Φεβρουαρίου 2022 αίτηση εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών για υλικές ζημιές που υπέστη λόγω τροχαίου ατυχήματος από ανεπαρκή συντήρηση οδοστρώματος του Λεωνίδα Καβούρη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 835_2022 ΑΔΑ: 60Ν77ΛΗ-0Θ5

ΘΕΜΑ 4ο:Διαβίβαση γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με την από 22 Νοεμβρίου 2021 αίτηση εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών για υλικές ζημιές που υπέστη λόγω τροχαίου ατυχήματος από ανεπαρκή συντήρηση οδοστρώματος του Ευάγγελου Λουράντου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 836_2022 ΑΔΑ:69Ξ67ΛΗ-Ο1Κ

ΘΕΜΑ 5ο: Κατάρτιση- επεξεργασία- προέλεγχος του ταμειακού απολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 837_2022 ΑΔΑ:6Β0Χ7ΛΗ-ΤΟΞ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, κατά την θερινή περίοδο .

ΑΠΟΦΑΣΗ 838_2022 ΑΔΑ: 676Υ7ΛΗ-ΗΑΥ

ΘΕΜΑ 7ο: Παράταση της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 839_2022 ΑΔΑ: 9ΩΜΥ7ΛΗ-ΠΧΒ

ΘΕΜΑ 8ο:Α.Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022.
Β.Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2022,Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 840_2022 ΑΔΑ: ΨΠΙΣ7ΛΗ-21Ψ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης ανανέωσης άδειας λογισμικού Πολιτικής Προστασίας από τον Τακτικό Π.Υ (Ειδικός Φορέας 073) και δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στη ΣΑΕΠ566 από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 841_2022 ΑΔΑ: 9Ο0Ε7ΛΗ-44Β

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022, Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 842_2022 ΑΔΑ: 6Α167ΛΗ-Δ0Τ

ΘΕΜΑ 11ο:Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022, Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 843_2022 ΑΔΑ:6ΔΑΔ7ΛΗ-ΧΚΗ

ΘΕΜΑ 12ο: Α. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022.
Β. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022.
Γ. Έγκριση της αριθμ.πρωτ.129523/3894/09.06.2022 (ΑΔΑ:ΨΨ1Ο7ΛΗ-6Μ8) απόφασης Περιφερειάρχη περί έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 8.000,00 με ΦΠΑ για την υλοποίηση του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Π.Σ.Ε το έτος 2022- Δράση 8 με τίτλο: Φιλοξενία Δημοσιογράφων / Press Trips και Tour Operators / Fam Trips/ Διοργάνωση Ταξιδιών Εξοικείωσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 844_2022 ΑΔΑ: 6ΘΣ67ΛΗ-Χ3Ε

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση του υπ΄αριθμ. 1 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016) για το έργο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2022 στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου», προϋπολογισμού 127.372,80 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 845_2022 ΑΔΑ: 63ΙΙ7ΛΗ-Τ4Τ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση του υπ΄αριθμ. 1 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016) για το έργο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2022 στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγράφων» προϋπολογισμού 127.372,80 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 846_2022 ΑΔΑ:6ΞΟΠ7ΛΗ-9Κ1

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, σχολικού έτους 2021-2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας, σύμφωνα με την παρ. ι, εδαφ. 3, άρθρο 176 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ 847_2022 ΑΔΑ: ΨΤΧΩ7ΛΗ-ΠΩΙ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση: α) διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Εύβοιας, χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών», συνολικού προϋπολογισμού 88.800,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 848_2022 ΑΔΑ: 6ΣΣ67ΛΗ-ΑΡΨ

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση του πρώτου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, όσον αφορά τον ανοικτό διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΗ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ» ,συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 849_2022 ΑΔΑ:68ΨΩ7ΛΗ-Υ2Χ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 850_2022 ΑΔΑ:9ΒΩ37ΛΗ-ΨΗ3

ΘΕΜΑ 19ο Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 851_2022 ΑΔΑ: ΨΚΥΓ7ΛΗ-ΓΟΞ

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση 23ου Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο «Μεταφορά Μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 852_2022 ΑΔΑ: 6ΜΒΚ7ΛΗ-Κ2Μ

ΘΕΜΑ 21ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600009 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 853_2022 ΑΔΑ: Ψ40Ξ7ΛΗ-ΚΒΦ

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς και Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης των Τεχνικών Προσφορών της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, προεκτιμώμενης αμοιβής μελέτης: 170.000,00€ με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 854_2022 ΑΔΑ: ΨΚΒ17ΛΗ-Υ4Σ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της μελέτης: «MEΛETH ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ-ΝΟΤΙΩΣ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ” ,Π.Ε.Φθιώτιδας – 3Ο υποέργο -προεκτιμώμενη αμοιβή : 130.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 855_2022 ΑΔΑ: 6ΙΔ67ΛΗ-22Ψ

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση του Πρακτικού 1 Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της μελέτης: «MEΛETH ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» , Π.Ε.Φθιώτιδας – 4Ο υποέργο – προεκτιμώμενη αμοιβή : 399.140,34 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 856_2022 ΑΔΑ: 6Δ1Φ7ΛΗ-Κ07

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση 3ης τμηματικής – τελικής παραλαβής της μελέτης: «Βελτίωση της επαρχιακής οδού Αταλάντη – ΠΑΘΕ – Σκάλα Αταλάντης»,Π.Ε.Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 857_2022 ΑΔΑ: 6ΖΓ07ΛΗ-Μ45

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση Πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ», προϋπολογισμού 165.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 858_2022 ΑΔΑ: 6ΙΔΘ7ΛΗ-ΠΧΑ

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου με τίτλο:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022 (Β’ ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμού 500.000,00 € με Φ.Π.Α. ,του έργου :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 859_2022 ΑΔΑ: Ω8Χ77ΛΗ-ΔΦΒ

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022» του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» ,προϋπολογισμού 3.000.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 860_2022 ΑΔΑ: 6ΛΛΡ7ΛΗ-Θ2Χ

ΘΕΜΑ 29ο: Διάλυση της σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΩΡΕΩΝ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ» και συνέχισή του με τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 861_2022 ΑΔΑ: 96Φ27ΛΗ-ΩΑ4

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ»,αναδόχου “ΝΙΟΒΗ Α.Τ.Ε.”

ΑΠΟΦΑΣΗ 862_2022 ΑΔΑ: ΨΡΜΦ7ΛΗ-0ΦΕ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 123854/486/2-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΔ2Σ7ΛΗ-51Ψ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την υλοποίηση επιφυλακών υδροφόρων οχημάτων και μηχανημάτων σε συγκεκριμένα σημεία, κατά την αντιπυρική περίοδο από 1η Μαΐου 2022 έως 31η Οκτωβρίου 2022, στον Νομό Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 863_2022 ΑΔΑ: Ψ2ΚΔ7ΛΗ-ΙΚΟ

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ.124874/501/03-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΧ9Γ7ΛΗ-Χ3Τ) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων, σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Τ.Κ Τανάγρας του Δ. Τανάγρας στην θέση «Προφήτης Ηλίας» την 03/06/2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 864_2022 ΑΔΑ: 6ΛΖΗ7ΛΗ-Ζ39

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης (παράταση προθεσμίας) της Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το Δήμο Τανάγρας για την εκπόνηση μελέτης ενταγμένης στην ΣΑΜΠ066 με ΚΑ:2019ΜΠ06600003 και τίτλο: Μελέτη για το έργο «Ανάπλαση Εισόδου και Διαμόρφωση Πλατείας Οικισμού Σχηματαρίου».

ΑΠΟΦΑΣΗ 865_2022 ΑΔΑ: 93ΝΨ7ΛΗ-ΩΝ5

ΘΕΜΑ 34ο: Α.Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας για το ενταγμένο στην 8η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021 έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ι.Μ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 866_2022 ΑΔΑ: 6ΩΗ27ΛΗ-Π6Ρ

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση α) διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχημάτων της Π.Ε. Εύβοιας για ένα έτος», προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α. και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 867_2022 ΑΔΑ: Ω5ΑΟ7ΛΗ-759

ΘΕΜΑ 36ο:Έγκριση συνέχισης διαδικασίας σύναψης σύμβασης στα πλαίσια του με αριθ. πρωτ. οικ. 180374/5490/08-09-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007282574) συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και αντικατάσταση καθισμάτων αμφιθεάτρου Διοικητηρίου Π.Ε Εύβοιας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 868_2022 ΑΔΑ: ΩΤ9Γ7ΛΗ-ΗΥΝ

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση τροποποίησης (παράτασης) της αριθ. πρωτ. οικ. 133502/3490/23-06-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008801077) σύμβασης προμήθειας καυσίμων θέρμανσης, καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχημάτων της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 869_2022 ΑΔΑ: 6ΘΙΡ7ΛΗ-ΙΓΟ

ΘΕΜΑ 38ο: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 23/2021(21SYMV008585663 2021-05-11) σύμβασης “Για τη προμήθεια υγρών καυσίμων (αμόλυβδης βενζίνης 95) των Υπηρεσιών της

Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας”, ποσού 25.400,16 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 870_2022 ΑΔΑ:6Λ7Κ7ΛΗ-Χ8Λ

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση της προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης κατ’ άρθρο 32, παρ. 2 περίπτωση γ΄ του Ν. 4412/2016 και των όρων της πρόσκλησης για την «Προμήθεια ζωοτροφών προς υποβοήθηση των πληγέντων από τις πυρκαγιές στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισμού 1.710.448,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής ανά τμήμα.

21η Συνεδρίαση 2022 – (07-06-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 785_2022 ΑΔΑ:63ΛΠ7ΛΗ-9ΔΦ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:α) Τροποποίηση της απόφασης 648/2022 της Οικονομικής

Επιτροπής (Πρακτικό 16/03-05-2022-Θέμα 42ο)ως προς το πεδίο 2 τμήμα (δ) που αφορά στην υποβληθείσα πρόταση χρηματοδότησης του έργου «Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων δικτύου άρδευσης και 2. Κατασκευή υδρομάστευσης & Ταμιευτήρα στο ΤΟΕΒ Μεξιατών Φθιώτιδας» προϋπολογισμού 1.686.760,00 ευρώ και β) Σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά με την ορθότητα η μη της διαδικασίας σχεδιασμού, αιτήματος, συμφωνίας και υποβολής, της συγκεκριμένης πρότασης προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το μέτρο 4.3.1.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 786_2022 ΑΔΑ:ΨΘ1Β7ΛΗ-ΕΦΖ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Ενέργειες σχετικά με τις μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα δυο ΑΣΠΗΕ στις θέσεις «Γραμμένη-Τούρλα-Καρπόνι» και «Μίχος -Βοϊδολίβαδο-Απελίνα» Δήμου Αγράφων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 787_2022 ΑΔΑ:Ω2ΡΥ7ΛΗ-ΓΣΥ

ΘΕΜΑ 1ο: : Διαβίβαση γνωμοδότησης Δικηγόρου σχετικά με την από 9 Φεβρουαρίου 2022 αίτηση εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών για υλικές ζημιές που υπέστη λόγω τροχαίου ατυχήματος από ανεπαρκή συντήρηση οδοστρώματος του Ιωάννη Ντάλλη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 788_2022 ΑΔΑ:6ΓΙ87ΛΗ-ΦΛΠ

ΘΕΜΑ 2ο: Διαβίβαση γνωμοδότησης Δικηγόρου σχετικά με την από 11 Νοεμβρίου 2021 αίτηση εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών για υλικές ζημιές που υπέστη λόγω τροχαίου ατυχήματος από ανεπαρκή συντήρηση οδοστρώματος του Χρήστου Φουρτούνη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 789 _2022 ΑΔΑ:6ΗΥΕ7ΛΗ-ΝΤΝ

ΘΕΜΑ 3ο: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή της εταιρείας “Ε. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.”]

ΑΠΟΦΑΣΗ 790_2022 ΑΔΑ: 6ΜΚΥ7ΛΗ-ΒΤΠ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης ενός (1) περιφερειακού συμβούλου Π.Σ.Ε., για την συμμετοχή του στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «SUMMER FANCY FOOD SHOW 2022», που θα πραγματοποιηθεί από 12 έως και 14 Ιουνίου 2022, με φυσική παρουσία στο Εκθεσιακό Κέντρο Jacob Javits, στη Νέα Υόρκη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 791_2022 ΑΔΑ:6Η3Ε7ΛΗ-Φ9Υ

ΘΕΜΑ 5ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας βάση του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 792_2022 ΑΔΑ:Ψ4ΟΨ7ΛΗ-ΩΨΜ

ΘΕΜΑ 6ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας βάση του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 793_2022 ΑΔΑ: 990Υ7ΛΗ-Θ7Ν

ΘΕΜΑ 7ο: Συγκρότηση Επιτροπών – Οργάνων παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016), Π.Ε Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 794_2022 ΑΔΑ:Ω88Ο7ΛΗ-ΡΔΞ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 112890/3621/23-5-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί χορήγησης παράτασης του χρόνου υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης για την «Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για τις ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας» για δύο έτη, προϋπολογισμού 500.000,00€ με Φ.Π.Α., στον προσωρινό ανάδοχο “ΟΔΥΣΣΕΑ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟ ΚΑΙ ΣΙΑ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 795_2022 ΑΔΑ:Ψ3Β87ΛΗ-7ΔΘ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση του πρώτου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά τον ανοικτό διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 796_2022 ΑΔΑ:ΨΓΒΡ7ΛΗ-ΥΘΑ

ΘΕΜΑ 10ο: Τροποποίηση των υπ΄ αριθμ. 22/2021 (21SYMV008585462 2021-05-11) και 23/2021 (21SYMV008585663 2021-05-11) συμβάσεων “Για τη προμήθεια υγρών καυσίμων (αμόλυβδης βενζίνης 95) των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 797_2022 ΑΔΑ:9ΦΓ87ΛΗ-ΨΧ0

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Τροποποίησης Σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών Φύλαξης των Αντλιοστασίων Άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου»,Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 798_2022 ΑΔΑ: ΨΨ7Ι7ΛΗ-Φ2Β

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση α) διενέργειας διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Φθιώτιδας των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.ΔΑ Σ.Υ”, διάρκειας δύο (2) ετών, με δυνατότητα προαίρεσης για ακόμα τέσσερις (4) μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 350.000,00€ με Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, και β) των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 799_2022 ΑΔΑ:6ΙΝΞ7ΛΗ-3ΩΕ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 74/26-5-2022 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την «Ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για μεταφορά μαθητών, αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», με την Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), συνολικού προϋπολογισμού 12.863.805,46€ με ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 30% (Αριθμ. Διακήρυξης 10/94449/3454/5-5-2020).

ΑΠΟΦΑΣΗ 800_2022 ΑΔΑ:ΨΞΖ07ΛΗ-0ΩΦ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Νέων μαθητικών δρομολογίων για το σχολικό έτος 2022-2023 στα πλαίσια του Β΄Δ.Σ.Α. της αριθ. 90209_2410/20-5-2020 (AΔΑΜ: 20PROC006733460) Διακήρυξης Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας συνολικού Π/Υ 3.100.336,49€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης 28%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 801_2022 ΑΔΑ: ΨΟ9Φ7ΛΗ-ΩΩΛ

ΘΕΜΑ 15ο: Α.«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022» και Β.«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2022», Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 802_2022 ΑΔΑ:ΩΖ9Α7ΛΗ-7Κ7

ΘΕΜΑ 16ο: Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022».

Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022»

Γ)Ορισμός Υπολόγου Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2022, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0717/0719/0721/0722.

ΑΠΟΦΑΣΗ 803_2022 ΑΔΑ:619Κ7ΛΗ-275

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022 , Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 804_2022 ΑΔΑ:692Τ7ΛΗ-3ΝΝ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 805_2022 ΑΔΑ:ΨΔ9Ε7ΛΗ-Σ59

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022 (Β΄ ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμού 750.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 806_2022 ΑΔΑ:ΩΤΟΘ7ΛΗ-54Ι

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2021» προϋπολογισμού 1.200.000,00€ με Φ.Π.Α., στο πλαίσιο του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 807_2022 ΑΔΑ:ΩΧ117ΛΗ-ΘΦ8

ΘΕΜΑ 21ο: 1)Έγκριση της Διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών Δημοπράτησης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΩΠΑΪΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», προϋπολογισμού: 3.000.000,00 € με ΦΠΑ. 2) Ορισμός της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ως Υπηρεσίας που θα διεξάγει τον διαγωνισμό. 3) Έγκριση της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου. 4) Την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας, δια της Προϊσταμένης της, να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της ίδιας Δ/νσης να κοινοποιούνται και να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 808_2022 ΑΔΑ:9ΞΧ67ΛΗ-ΦΦΔ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ» Πρόγραμμα ένταξης: Πιστώσεις Τακτικών ΚΑΠ με Κ.Α.Ε 01.071.9779.01 με προϋπολογισμό 95.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 809_2022 ΑΔΑ:Ω3ΨΣ7ΛΗ-ΞΙΜ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» Πρόγραμμα ένταξης: ΣΑΕΠ066 με Κ.Α. 2021ΕΠ06600002 με προϋπολογισμό 990.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 810_2022 ΑΔΑ:6ΗΔΠ7ΛΗ-Τ1Υ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση της αναγνωριστικής μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ – ΖΑΛΤΣΑ», Π.Ε. Βοιωτίας, προεκτιμώμενης αμοιβής: 1.146.951,61 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

ΑΠΟΦΑΣΗ 811_2022 ΑΔΑ:ΨΩ6Η7ΛΗ-Ψ03

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση του Πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Π.Ε.Ο. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ-ΘΗΒΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ», προεκτιμώμενης αμοιβής 181.962,94 με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 812_2022 ΑΔΑ:ΨΩΕΑ7ΛΗ-37Φ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 187813 του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΜΑΝΔΗΛΩ Β΄ ΦΑΣΗ»,Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 480.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 813_2022 ΑΔΑ:Ω2ΗΙ7ΛΗ-Τ3Ζ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 187329 του υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ», του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΚΑΣ – ΑΓ. ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ», προϋπολογισμού: 700.000,00€.

ΑΠΟΦΑΣΗ 814_2022 ΑΔΑ:ΨΔ7Γ7ΛΗ-ΛΑ4

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. 187341 του υποέργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Π.Π.Ι. ΣΚΥΡΟΥ» του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» , προϋπολογισμού 322.400,00€

ΑΠΟΦΑΣΗ 815_2022 ΑΔΑ:6ΙΗΧ7ΛΗ-ΔΙΜ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση του Πρακτικού 2 Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου με τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΟΡΝΟΥ» με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 185864.

ΑΠΟΦΑΣΗ 816_2022 ΑΔΑ:6ΨΩ07ΛΗ-0Λ2

ΘΕΜΑ 30ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600002 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», της ΣΑΕΠ 566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 817_2022 ΑΔΑ:65827ΛΗ-Ω4Χ

ΘΕΜΑ 31ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600015 της ΣΑΕΠ 566 με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 818_2022 ΑΔΑ:ΨΛΤΚ7ΛΗ-ΑΕΥ

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης :«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΕΝΤΗ-ΑΓΡΑΦΑ(ΤΜΗΜΑ ΚΡΕΝΤΗ –ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΡΒΑΣΑΡΑ)ΛΟΓΩ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ –ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ)» σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (άρθρο 132) αναδόχου : “ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ :”ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ” ”ΛΕΒΕΝΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ”-”ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ’’

ΑΠΟΦΑΣΗ 819_2022 ΑΔΑ:ΨΕ9Ψ7ΛΗ-ΨΛΖ

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δ.Ε. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΠΟΤΑΜΙΑΣ» προϋπολογισμού 930.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, αναδόχου εταιρείας ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 820_2022 ΑΔΑ:9Ε8Α7ΛΗ-Ο8Ψ

ΘΕΜΑ 34ο: ΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΨΑΧΝΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑ» αναδόχου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι.

ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 821_2022 ΑΔΑ:9ΑΔ67ΛΗ-Α18

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», προϋπολογισμού 9.800.000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου ΤΕΚΑΛ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 822_2022 ΑΔΑ:ΨΘ2Ρ7ΛΗ-14Τ

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς και του Δήμου ΔΩΡΙΔΟΣ για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΩΡΙΔΟΣ (Α &’ Β΄ΦΑΣΗ)», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 823_2022 ΑΔΑ:97357ΛΗ-489

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς και του Δήμου ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ)», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 824_2022 ΑΔΑ:Ψ18Σ7ΛΗ-ΗΕΗ

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας για την κατασκευή του έργου της ΣΑΕΠ 066, ενάριθμο: 2021ΕΠ06600005 με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 825_2022 ΑΔΑ:9ΒΨ97ΛΗ-ΞΦΟ

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, και του Δήμου Λοκρών για το ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021 έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 826_2022 ΑΔΑ:6Σ1Τ7ΛΗ-8ΦΓ

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καμένων Βούρλων για το ενταγμένο στην 3η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022 έργου με τίτλο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΠΛΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 827_2022 ΑΔΑ:ΨΦ2Ω7ΛΗ-ΗΝΛ

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης (παράταση προθεσμίας) της Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το Δήμο Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας για την εκτέλεση του έργου της ΣΑΕΠ066 με ΚΑ. 2019ΕΠ06600011 και τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΔΙΣΤΟΜΟΥ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 828_2022 ΑΔΑ:ΩΤΟ27ΛΗ-ΙΟ2

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπανών από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2022», χρήση 2022 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 829_2022 ΑΔΑ:6ΗΜΣ7ΛΗ-Υ03

ΘΕΜΑ 43ο: ΄Εγκριση τροποποίησης επιτροπής παραλαβής ωρών εργασιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τη χρονική περίοδο από 1-1-2022 έως 31-12-2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 830_2022 ΑΔΑ:ΨΩΥ67ΛΗ-412

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δαπανών από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 831_2022 ΑΔΑ:ΨΧΖΘ7ΛΗ-ΞΨ2

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση παράτασης της από 08-03-2022 σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας.

20η Συνεδρίαση 2022 – (01-06-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 20ης _01-06-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΣΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 753_2022 ΑΔΑ:6ΞΝΥ7ΛΗ-70Β

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Ειρηνοδικείο Χαλκίδας [σχετικά με την Αγωγή της Ελένης Θαλασσινού και του Γεωργίου Ρουμελιώτη].

ΑΠΟΦΑΣΗ 754_2022 ΑΔΑ:6ΓΧ87ΛΗ-ΑΓΤ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνη έκτακτης προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης για τα οχήματα της Π.Ε. Ευρυτανίας από τον Τακτικό Π/Υ (Ειδικός Φορέας 073) και δαπάνης έκτακτης προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης για τα οχήματα της Π.Ε. Ευρυτανίας στη ΣΑΕΠ566 από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 755_2022 ΑΔΑ:ΨΞ847ΛΗ-Φ4Ζ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση του χρονοδιαγράμματος δραστηριοτήτων της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Δήμου Λαμιέων και ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 756_2022 ΑΔΑ:ΨΔ0Ν7ΛΗ-6ΝΤ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση: α) πρακτικού αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού [157139] για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες Α & Β Τμήματος στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για τα έτη 2022 και 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας», προϋπολογισμού 121.311,16€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%) , β) κατακύρωση του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 757_2022 ΑΔΑ:6Β467ΛΗ-Ω1Ω

ΘΕΜΑ 2ο: Αίτημα χορήγησης παράτασης προθεσμίας προσκόμισης δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο :«Παροχή Υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιόδεντρων, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για τα έτη 2022 και 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 146242).

ΑΠΟΦΑΣΗ 758_2022 ΑΔΑ:Ψ6ΟΩ7ΛΗ-ΑΛ1

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης δύο (2) περιφερειακών συμβούλων της Π.Σ.Ε., για την συμμετοχή τους στην 40η Διεθνή Έκθεση LONDON WINE FAIR”, στο εκθεσιακό κέντρο Olympia London, στο Λονδίνο-Ηνωμένο Βασίλειο από τις 07 έως 09 Ιουνίου 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 759_2022 ΑΔΑ:Ψ6Β57ΛΗ-ΕΛΟ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών σχολικού έτους 2021-2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας σύμφωνα με την παρ. ι, εδαφ. 3, άρθρο 176 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ 760_2022 ΑΔΑ:Ψ3ΓΖ7ΛΗ-ΥΥ3

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση του υπ’αριθμ. 1/17-05-2022 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο:«Προμήθεια Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής προς τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ για τις Κοινωνικές Συμπράξεις Π.Ε. Εύβοιας/ Σκύρου, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας, και Π.Ε. Φωκίδας περιόδου 2018 – 2019» προϋπολογισμού 1.581.462,73 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 761_2022 ΑΔΑ:ΨΩΒ27ΛΗ-Σ5Υ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης για την προμήθεια ειδών γραφικής Ύλης και Φωτοτυπικού Χαρτιού- εκτυπωτών περιόδου 2022-2023 της Π.Ε. Φωκίδας και των γραφείων της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης, συνολικού προϋπολογισμού 34.800,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 762_2022 ΑΔΑ:6ΝΤΘ7ΛΗ-9ΞΓ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση του υπαριθμ. 2/2022 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν. 4412/2016) για το έργο: “Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας για ένα έτος με τη χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ ,προϋπολογισμού 448.684,72€ με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 763_2022 ΑΔΑ:6ΛΣΙ7ΛΗ-Ο0Δ

ΘΕΜΑ 8ο: Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 764_2022 ΑΔΑ:61ΙΚ7ΛΗ-8ΛΨ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. υπ’ αριθ. 107908/235/19-05-2022 με ΑΔΑ:9Ψ5Ξ7ΛΗ-ΘΩΟ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (βροχοπτώσεις από 18/05/2022).

ΑΠΟΦΑΣΗ 765_2022 ΑΔΑ:6Ρ7Ξ7ΛΗ-ΗΔΣ

ΘΕΜΑ 10ο: : Έγκριση της υπ’αριθμ. 111857/471/20-05-2022 με ΑΔΑ:61Φ27ΛΗ-Ω1Μ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Βοιωτίας που αφορά διάθεση μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων, σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Τοπική Κοινότητα Κάστρου του Δήμου Ορχομενού στην θέση «Μαγούλα» την 20/05/2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 766_2022 ΑΔΑ:6ΓΖΗ7ΛΗ-Τ1Ξ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.59690/264/20-03-2022 με ΑΔΑ:Ψ67Α7ΛΗ-533 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των κινδύνων και των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων, από τις 20-03-2022 στο Νομό Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 767_2022 ΑΔΑ:ΩΤΙ77ΛΗ-Λ9Φ

ΘΕΜΑ 12ο:    Έγκριση 1ης Τροποποίησης με Αναπροσαρμογή προϋπολογισμού της από 03-03-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου για την υλοποίηση του έργου: «Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και Εφαρμογών Α.Π.Ε. στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5039869 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

ΑΠΟΦΑΣΗ 768_2022 ΑΔΑ:ΨΥΤΓ7ΛΗ-ΞΒΡ

ΘΕΜΑ 13ο: Δημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση-βελτίωση οδού από έξοδο Τυμφρηστού έως ανατολική πρόσβαση σήραγγας Τυμφρηστού» της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ566 με Κ.Α. 2014ΕΠ56600004 προϋπολογισμού 1.000.000,00 €, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 769_2022 ΑΔΑ:ΩΧΚΓ7ΛΗ-Ξ5Ψ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή -αντικατάσταση φέροντος οργανισμού κελύφους κλειστού γηπέδου Ιτέας», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 1.435.205,00€ με Φ.Π.Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 770_2022 ΑΔΑ:6ΠΜΓ7ΛΗ-2Α6

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου :«Αναβάθμιση υποδομών ΤΕΙ Καρπενησίου – συντήρηση και επισκευή φοιτητικής εστίας», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού: 1.000.000,00 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ 771_2022 ΑΔΑ:Ψ4ΧΕ7ΛΗ-ΝΞΝ

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση Πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της δημοπράτησης του έργου :«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας», υποέργο: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας 2022», προϋπολογισμού 600.000,00 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ 772_2022 ΑΔΑ:ΨΦ7Τ7ΛΗ-Ν9Ψ

ΘΕΜΑ 17ο: Δημοπράτηση του έργου με τίτλο :«Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Σκύρου για τα έτη 2021-2022» με Κ.Α. 2014ΕΠ56600002, Π.Ε. Εύβοιας , προϋπολογισμού 600.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 773_2022 ΑΔΑ:Ψ4ΦΦ7ΛΗ-3Ε8

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου :«Δημιουργία υπαίθριου θεάτρου Καρύστου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» ,Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 636.900,00 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ 774_2022 ΑΔΑ:63ΝΗ7ΛΗ-ΤΩΡ

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου :«Συντήρηση -αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών περιοχής Δήμου Κύμης-Αλιβερίου για τα έτη 2021 και 2022», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 1.909.345,21 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ 775_2022 ΑΔΑ:ΨΘΦ17ΛΗ-ΩΙ0

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση της 2ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «Βελτίωση ισόπεδου τετρασκελούς κόμβου Τριταίας στην Ε.Ο. Ιτέας – Ναυπάκτου στο Νομό Φωκίδας», προϋπολογισμού μελέτης 865.000,00€, αναδόχου: «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Ο.Ε.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 776_2022 ΑΔΑ:: ΨΝΚΗ7ΛΗ-5ΦΤ

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας του υποέργου :“Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε.Φθιώτιδας 2020”, του έργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 777_2022 ΑΔΑ:6Ν987ΛΗ-ΡΥ7

ΘΕΜΑ 22ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Ανακοπή του Γεωργίου Κοντονίκου].

ΑΠΟΦΑΣΗ 778_2022 ΑΔΑ:6ΗΟΧ7ΛΗ-ΡΜ1

ΘΕΜΑ 23ο: Αίτημα διορισμού δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια επιδόσεων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 779_2022 ΑΔΑ:Ω5ΦΗ7ΛΗ-Ψ3Ω

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.): 109715/403/ 19 Μαΐου 2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί διορισμού δικηγόρου για εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή κατά της 8758/217766/04-11-2014 απόφασης της Γενικής Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας].

ΑΠΟΦΑΣΗ 780_2022 ΑΔΑ:Ψ5ΔΣ7ΛΗ-Φ7Χ

ΘΕΜΑ 25ο: Α)«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022» και Β)«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2022», Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 781_2022 ΑΔΑ:Ρ4ΒΙ7ΛΗ-ΜΩΑ

ΘΕΜΑ 26ο: Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022».

Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022»

Γ)Ορισμός Υπολόγου Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2022, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0717.

ΑΠΟΦΑΣΗ 782_2022 ΑΔΑ:68ΙΣ7ΛΗ-59Τ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 783_2022 ΑΔΑ:ΨΧΙ87ΛΗ-1ΒΩ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022, Π.Ε. Εύβοιας.

19η Συνεδρίαση 2022 – (24-05-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 19ης _24-05-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΣΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 715_2022 ΑΔΑ: 92ΛΣ7ΛΗ-ΘΨΘ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Ανάθεση νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών κατά τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2022, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 716_2022 ΑΔΑ: ΩΥΩΒ7ΛΗ-7ΒΖ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της δεύτερης συμπληρωματικής της 4ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2022, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 717_2022 ΑΔΑ: ΩΧΡΗ7ΛΗ-ΔΦΖ

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την Προσφυγή του Ευαγγέλου – Παρασκευά Δημητρέλου].

ΑΠΟΦΑΣΗ 718_2022 ΑΔΑ: Ω2827ΛΗ-37Ω

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την ανακοπή του Αθανασίου Κουρουμπέτση].

ΑΠΟΦΑΣΗ 719_2022 ΑΔΑ: ΨΦΙΨ7ΛΗ-5ΜΩ

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την αγωγή του Βασιλείου – Αλεξάνδρου Νακόπουλου].

ΑΠΟΦΑΣΗ 720_2022 ΑΔΑ: Ω8ΡΜ7ΛΗ-ΦΜΓ

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την έφεση της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΚΟΤ Α.Ε.»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 721_2022 ΑΔΑ: 6ΩΣ07ΛΗ-ΡΥ2

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ανοικτού, ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την «Αντιπλημμυρική προστασία χειμάρρων Π.Ε. Φωκίδας», συνολικού προϋπολογισμού 99.999,80 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 722_2022 ΑΔΑ: 9ΗΤΝ7ΛΗ-ΧΜΙ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση των πρακτικών 27.1 και 27.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 27/2022 με αριθ. πρωτ. οικ. 85486/2677/19-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010424050 2022-04-19) πρόσκλησης, για την υποβολή προσφορών στις κατηγορίες Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» & Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 180.574,38 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 158789).

ΑΠΟΦΑΣΗ 723_2022 ΑΔΑ: 9Ψ8Κ7ΛΗ-ΦΧΥ

ΘΕΜΑ 7ο: α) Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023». β) Διόρθωση της υπ΄αριθ. 404/16-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΕΩΣ7ΛΗ-ΦΦ1) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 724_2022 ΑΔΑ: ΨΞΑ87ΛΗ-ΑΤΝ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ και κατακύρωση του ηλεκτρονικού, διεθνούς, ανοικτού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα Α, Β, Γ και Δ Τμήματα, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, τα έτη 2022 και 2023 στην Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισμού 546.927,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 725_2022 ΑΔΑ: 9ΙΚΤ7ΛΗ-Α1Ω

ΘΕΜΑ 9ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 661/10-05-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών – Πολιτική Προστασία της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 726_2022 ΑΔΑ: ΡΨ2Ι7ΛΗ-ΥΝΡ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) χρόνων, για το πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 – 67ετών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 727_2022 ΑΔΑ: 99ΒΘ7ΛΗ-0ΞΤ

ΘΕΜΑ 11ο: Παράταση σύμβασης προσωπικού ενός (1) ατόμου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), με σκοπό την κάλυψη αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση των δασικών πυρκαγιών και είχαν ως αποτέλεσμα την κήρυξη περιοχών της Π.Ε. Εύβοιας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 728_2022 ΑΔΑ: ΡΩΩ57ΛΗ-ΩΕ6

ΘΕΜΑ 12ο: Παραχώρηση χρήσης Ισοπεδωτή (Grader), ιδιοκτησίας Π.Ε. Εύβοιας, στον Δήμο Χαλκιδέων, για συντήρηση αγροτικού & δασικού οδικού δικτύου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 729_2022 ΑΔΑ: Ψ2ΕΨ7ΛΗ-ΑΧΧ

ΘΕΜΑ 13ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπάνης υλοποίησης έργου ενταγμένου στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Π.Ε. Ευρυτανίας, από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 730_2022 ΑΔΑ: 93ΠΣ7ΛΗ-ΛΙΣ

ΘΕΜΑ 14ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στη ΣΑΕΠ566, από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2022, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 731_2022 ΑΔΑ: 6Ι227ΛΗ-ΤΩΦ

ΘΕΜΑ 15ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων, μελετών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 732_2022 ΑΔΑ: 6ΒΜΘ7ΛΗ-11Ι

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών & από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, οικονομικού έτους 2022, Π.Ε Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 733_2022 ΑΔΑ: ΩΤΑΘ7ΛΗ-Ν4Ζ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 734_2022 ΑΔΑ: 9Δ9Ρ7ΛΗ-Λ19

ΘΕΜΑ 18ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, έργα, μελέτες, οικονομικού έτους 2022, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 735_2022 ΑΔΑ: 618Μ7ΛΗ-3Γ0

ΘΕΜΑ 19ο: Α. Έγκριση σύναψης και σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” και του “Δήμου Στυλίδας” για το έργο: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στον δήμο Στυλίδας (β΄ φάση)». Β. Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 736_2022 ΑΔΑ: ΩΥΗ07ΛΗ-Σ9Τ

ΘΕΜΑ 20ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” και του “Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας” για το ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα Π.Ε. Φθιώτιδας έτους 2018 έργο με τίτλο: «Περίφραξη γυμνασίου – λυκείου Ελάτειας». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 737_2022 ΑΔΑ: ΩΔΜΖ7ΛΗ-ΨΞΥ

ΘΕΜΑ 21ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” και του “Δήμου Χαλκίδας” για το έργο της ΣΑΕΠ066, με κ.ε. 2021ΕΠ06600004 και τίτλο: «Προμήθεια, μεταφορά & εγκατάσταση μονάδων αιθουσών (διδασκαλίας – γραφείων) & χώρων υγιεινής (w.c) διαφόρων συστημάτων ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για την στέγαση του ΕΕΕΕΚ Χαλκίδας». Β. Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 738_2022 ΑΔΑ: ΩΧΝ77ΛΗ-ΨΨΜ

ΘΕΜΑ 22ο: Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” και του φορέα υπό την επωνυμία «HOPE GENESIS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για την «Παροχή ολοκληρωμένης ιατρικής φροντίδας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού σε γυναίκες, μόνιμες κάτοικοι ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στα πλαίσια πολιτικών αντιμετώπισης της υπογεννητικότητας», η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 317/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Ε5Β7ΛΗ-Φ55).

ΑΠΟΦΑΣΗ 739_2022 ΑΔΑ: Ω8437ΛΗ-ΧΒΦ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση των όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Αντικατάσταση και τοποθέτηση στηθαίων στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 740_2022 ΑΔΑ: Ψ5Υ77ΛΗ-ΡΜΚ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση των όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων διευθέτησης χειμάρρου Σωρροί Τριζονίων», προϋπολογισμού 149.792,40 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 741_2022 ΑΔΑ: 65ΣΗ7ΛΗ-ΑΦ6

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών για την «Κατασκευή περίφραξης με μεταλλικά κιγκλιδώματα στη γέφυρα Πυρίου Θήβας», προϋπολογισμού: 120.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 742_2022 ΑΔΑ: ΨΝ1Θ7ΛΗ-ΣΩΚ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για αντιπλημμυρική προστασία – ποταμοί Μέλας (Μαυροπόταμος) Παστέλικας και Ποταμάκι, συνολικού μήκους 32 ΚΜ», Π.Ε. Βοιωτίας, προεκτιμώμενης αμοιβής 1.299.122,96 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 743_2022 ΑΔΑ: 9ΟΖ87ΛΗ-5ΥΞ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Διαμόρφωση παραλίας Ν. Αρτάκης – β΄ φάση», προϋπολογισμού 1.200.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 744_2022 ΑΔΑ: 66ΚΚ7ΛΗ-Ο1Τ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου περιοχής Κεντρικής και Νότιας Εύβοιας για τα έτη 2019 – 2020».

ΑΠΟΦΑΣΗ 745_2022 ΑΔΑ: 9ΠΔ67ΛΗ-3Ν4

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου περιοχής Δίρφυς για το έτος 2020», Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 746_2022 ΑΔΑ: Ψ36Χ7ΛΗ-Υ9Χ

ΘΕΜΑ 30ο: Χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση καταστροφής λόγω καθίζησης οδοστρώματος και διαμόρφωση πρανών στην οδό που συνδέει τον Αγ. Κωνσταντίνο με τον οικισμό Άγναντης από: Χ αρχή=400116, Ψαρχή=4289469 έως Χ πέρας =402486, Ψ πέρας = 4285258», προϋπολογισμού 560.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 747_2022 ΑΔΑ: ΨΝΜΞ7ΛΗ-ΗΝ3

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση του 1ου Σ.Π.Ε (Τακτοποιητικού) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της μελέτης: «Συμπληρωματικές μελέτες της Π.Ε.Ο. Θήβας – Λιβαδειάς στο τμήμα της παράκαμψης Αλιάρτου», προεκτιμώμενης αμοιβής 1.341.718,63 € χωρίς ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 748_2022 ΑΔΑ: 9Υ2Κ7ΛΗ-Ν6Θ

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση του 1ου Σ.Π.Ε ( Τακτοποιητικού) της μελέτης: «Συμπληρωματικές μελέτες ανάδειξης – ανάπλασης του αρχαιολογικού χώρου Κύνου Λιβανατών Ν. Φθιώτιδας», προεκτιμώμενης αμοιβής 40.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 749_2022 ΑΔΑ: 6Ξ2Θ7ΛΗ-7Χ9

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 106635/457/16-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΘΠΚ7ΛΗ-1ΓΟ) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί συμπληρωματικής διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των σε εργασίες πρόληψης δασικών πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε Βοιωτίας (Καθαρισμοί Αντιπυρικών λουρίδων και οδών Σχέδιο ΙΟΛΑΟΣ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 750_2022 ΑΔΑ: Ψ4537ΛΗ-ΘΒΣ

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2022», χρήση 2022 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 751_2022 ΑΔΑ: 6ΠΩ37ΛΗ-ΔΞ0

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 51182/232/9-03-2022 (ΑΔΑ: Ψ9087ΛΗ-1ΧΤ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των κινδύνων και των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων, από τις 09-03-2022, λόγω της κακοκαιρίας «ΦΙΛΙΠΠΟΣ» στον Νομό Ευβοίας.

18η Συνεδρίαση 2022 – (17-05-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 675_2022 ΑΔΑ: 6Θ937ΛΗ-8Θ8

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ) για απασχόληση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας) κατά την περίοδο 2022-2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 676_2022 ΑΔΑ: 6ΤΓΩ7ΛΗ-ΟΘΩ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο:α) Απόρριψη προσφοράς για το τμήμα 1 της διαδικασίας διαπραγμάτευσης κατ’ άρθρο 32, παρ.2, περίπτωση γ΄ του Ν. 4412/2016 για την “Προμήθεια ζωοτροφών προς υποβοήθηση των πληγέντων από τις πυρκαγιές κτηνοτρόφων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού π/υ 2.255.817,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής ανά τμήμα” και β) Ματαίωση διαδικασίας σύναψης σύμβασης για το Τμήμα 2 του διαγωνισμού (Αριθμ. Πρόσκλησης 23104/1183/3-2-2022, ΑΔΑΜ:22PROC010001078).

ΑΠΟΦΑΣΗ 677_2022 ΑΔΑ: Ω2ΕΜ7ΛΗ-ΥΙΞ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των αριθμ. 14/12-04-2022 (ΑΔΑ:ΩΣ2Ι7ΛΗ-ΔΝΞ)- και 15/18-04-2022 (ΑΔΑ: 69ΚΩ7ΛΗ-ΜΨΥ) πρακτικών συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 678_2022 ΑΔΑ: ΨΞΔ47ΛΗ-ΣΚΩ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. (Οικ.): 95501/354/ 4 Μαΐου 2022 απόφασης του Περιφερειάρχη, περί Διορισμού πληρεξουσίων δικηγόρων για την εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” στο Εφετείο Λαμίας [Προσδιορισμός οριστικής τιμής μονάδος απαλλοτρίωσης για το έργο “Κατασκευή κόμβου Ξηριώτισσας”]

ΑΠΟΦΑΣΗ 679_2022 ΑΔΑ: Ψ9ΞΚ7ΛΗ-686

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.): 95349/353/ 4 Μαΐου 2022 απόφασης του Περιφερειάρχη, περί διορισμού Δικηγόρου για εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” στο Εφετείο Λαμίας [Προσδιορισμός οριστικής τιμής μονάδος απαλλοτρίωσης «Κατασκευή οδού σύνδεσης ΠΑΘΕ Πορθμείο Γλύφας, τμήμα από χθ 8+120 έως 11+625,05»]

ΑΠΟΦΑΣΗ 680_2022 ΑΔΑ: 94Λ57ΛΗ-1ΑΑ

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την Προσφυγή του Γεωργίου Μακρυγιάννη]

ΑΠΟΦΑΣΗ 681_2022 ΑΔΑ: ΨΕΡΔ7ΛΗ-ΘΣΛ

ΘΕΜΑ 5: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά με τη δυνατότητα της Περιφέρειας να προχωρήσει στην αποστολή αιτήματος προς το Υπουργείο Οικονομικών για δωρεάν παραχώρηση κατά κυριότητα του Α.Β.Κ. 75 δημοσίου ακινήτου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας .

ΑΠΟΦΑΣΗ 682_2022 ΑΔΑ: ΨΕΠΖ7ΛΗ-Φ56

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τα έτη 2022 και 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας», συνολικού προϋπολογισμού 182.487,32€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή” (Αριθμ. Διακήρυξης 4/46779/4878/3-3-2022, ΑΔΑΜ: 22PROC010148774).

ΑΠΟΦΑΣΗ 683_2022 ΑΔΑ: 9ΠΞ27ΛΗ-ΦΥΡ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση του δεύτερου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά τον ανοικτό διαγωνισμό «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου ελιάς, για τα έτη 2022 και 2023 στην Π. Ε. Φωκίδας», συνολικού προϋπολογισμού 221.875,50 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 684_2022 ΑΔΑ: 9ΝΡΛ7ΛΗ-ΟΥ0

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, κ. Ηλία Σανίδα, για την συμμετοχή του στην Ολομέλεια των Προέδρων των Περιφερειακών Συμβουλίων της Χώρας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 685_2022 ΑΔΑ: 9Θ0Γ7ΛΗ-ΜΞ7

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας Π.Σ.Ε., του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας, του εντεταλμένου περιφερειακού συμβούλου τομέων Τουρισμού, Αθλητισμού και Εθελοντισμού, και ενός περιφερειακού συμβούλου, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΠ ΤΗΣ Π. Σ. Ε. (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΠ 2022)”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 686_2022 ΑΔΑ: 65ΦΗ7ΛΗ-ΣΔΝ

ΘΕΜΑ 10ο: Ανάκληση των υπ’ αριθμ. 452/2022 (ΑΔΑ:9ΛΖΡ7ΛΗ-71Ζ ) και 389/2022 (ΑΔΑ: ΨΧΡΥ7ΛΗ-ΧΘΘ) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. και του εγκριθέντος σε αυτές πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού, για την “Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή”, προϋπολογισμού 150.000,00€ με ΦΠΑ (Αριθμ. Διακήρυξης 1/27191/1294/9-2-2022, ΑΔΑΜ:22PROC010028800).

ΑΠΟΦΑΣΗ 687_2022 ΑΔΑ: 96ΙΩ7ΛΗ-0ΛΕ

ΘΕΜΑ 11ο: Ματαίωση του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού, για την “Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή”, προϋπολογισμού 150.000,00€ με ΦΠΑ (Αριθμ. Διακήρυξης 1/27191/1294/9-2-2022, ΑΔΑΜ:22PROC010028800).

ΑΠΟΦΑΣΗ 688_2022 ΑΔΑ: ΩΧ7Α7ΛΗ-ΛΒ9

ΘΕΜΑ 12ο: : Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 689_2022 ΑΔΑ: ΩΣΔ37ΛΗ-ΡΣΝ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 690_2022 ΑΔΑ: ΩΧΟΥ7ΛΗ-ΑΕΜ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στη ΣΑΕΠ566 από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 691_2022 ΑΔΑ: 6ΙΛΥ7ΛΗ-ΛΜ5

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 692_2022 ΑΔΑ: 6ΡΝΙ7ΛΗ-ΜΜΙ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 693_2022 ΑΔΑ: 9Λ7Ο7ΛΗ-ΛΘΒ

ΘΕΜΑ 17ο: Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022» και Β)Ορισμός Υπολόγου Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2022, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0717,0719,0721,0722.

ΑΠΟΦΑΣΗ 694_2022 ΑΔΑ: 6ΓΒ37ΛΗ-ΨΙΦ

ΘΕΜΑ 18ο: Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών για τα δρομολόγια κολύμβησης 3ου τριμήνου στα πλαίσια του Β΄ΔΣΑ της 7ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανάθεσης συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας για τo σχ. έτoς 2021-2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 695_2022 ΑΔΑ: 6ΞΚ27ΛΗ-1Χ0

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση των πρακτικών 26.2 και 26.3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 26/2022 με αριθ. πρωτ. οικ. 81789/2602/14-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010395931 2022-04-14) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 533.129,94€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 158788).

ΑΠΟΦΑΣΗ 696_2022 ΑΔΑ: 60ΧΞ7ΛΗ-ΑΝΙ

ΘΕΜΑ 20ο: Δημοπράτηση του υποέργου: «Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας 2021» του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας» με κωδικό αριθμό 2014ΕΠ56600004 Της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ566», προϋπολογισμού 300.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ 697_2022 ΑΔΑ: 9ΞΔΦ7ΛΗ-Π2Κ

ΘΕΜΑ 21ο: : Σύμφωνη γνώμη Ο.Ε. για παραλαβή της μελέτης : «Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης παλαιού γεφυριού επί του Βοιωτικού Κηφισού» συμβατικής αμοιβής 29.758,07 € , χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 698_2022 ΑΔΑ: ΨΦΒ47ΛΗ-Γ61

ΘΕΜΑ 22ο: : Έγκριση του Υδραυλικού μέρους της μελέτης: «Μελέτη τμηματικής οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων περιοχής Αρκίτσας, Λιβανατών και Αταλάντης και κτηματικής περιφέρειας Τ.Κ. Μαρτίνου, Λάρυμνας, Μαλεσίνας, Θεολόγου του Δήμου Λοκρών»

ΑΠΟΦΑΣΗ 699 _2022 ΑΔΑ: 9ΨΤ37ΛΗ-ΕΣΠ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση 3ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση-αποκατάσταση βλαβών-κατασκευή τεχνικών εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Καρπενησίου 2021»Π.Ε. Ευρυτανίας, με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 185037, προϋπολογισμού 370.000,00€, και κατακύρωση της σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 700_2022 ΑΔΑ: 938Ψ7ΛΗ-ΙΚΙ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση-αποκατάσταση βλαβών-κατασκευή τεχνικών εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Αγράφων 2021»,Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 370.000,00€ με ΦΠΑ, με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 184844 και κατακύρωση της σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 701_2022 ΑΔΑ: 9ΤΨΩ7ΛΗ-4ΚΙ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση γεφυρών belley Π.Ε.Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 150.000,00€ με ΦΠΑ, με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 187903, και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 702_2022 ΑΔΑ: Ψ1ΑΟ7ΛΗ-ΖΔΕ

ΘΕΜΑ 26ο: Επανυποβολή 1ου πρακτικού προς έγκριση μετά από γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της δημοπράτησης του έργου: «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή “Πάνταβρεχει” του Δήμου Καρπενησίου», προϋπολογισμού 240.000,00 €, με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 186749.

ΑΠΟΦΑΣΗ 703_2022 ΑΔΑ: 6ΘΙΨ7ΛΗ-ΖΜΗ

ΘΕΜΑ 27ο: Επανυποβολή Πρακτικού Ι προς έγκριση μετά από γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της δημοπράτησης του έργου :«Αποκατάσταση γεφυριών στην περιοχή της Κωπαϊδας» Π.Ε. Βοιωτίας προϋπολογισμού 530.000,00 € (με δαπάνη ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%). Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:182660

ΑΠΟΦΑΣΗ 704_2022 ΑΔΑ: 67Ι37ΛΗ-0ΞΖ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ του Γνωμοδοτικού Οργάνου της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο της περιοχής Αράχωβας για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας» Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας προϋπολογισμού 690.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 705_2022 ΑΔΑ: ΩΥΥ17ΛΗ-Υ53

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας στο έργο: «Στεγανοποίηση & αποκατάσταση της παροχετευτικότητας καναλιού Υλίκης-Κάστρου» αναδόχου ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε..

ΑΠΟΦΑΣΗ 706_2022 ΑΔΑ: ΩΧΠ07ΛΗ-1ΚΓ

ΘΕΜΑ 30ο: α) Χορήγηση παράτασης συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης : «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ, Δ.Δ. ΛΥΓΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», β) Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της παραπάνω αναφερόμενης μελέτης και γ) Υποκατάσταση μέλους της αναδόχου σύμπραξης μελετητών « ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.– ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. – ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 707_2022 ΑΔΑ: 6ΣΑ47ΛΗ-7ΤΩ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση παράτασης του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού και σηματοδότησης οδικού δικτύου Ν.Εύβοιας για τα έτη 2020-2022» αναδόχου ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝ//ΝΟΥ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 708_2022 ΑΔΑ: Ψ5Ν97ΛΗ-9ΙΗ

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καρπενησίου για το έργο της της ΣΑΕΠ066, με Κ.Α 2018ΕΠ06600074 με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΟΥΝΗ – ΑΛΕΣΤΙΑ» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 709_2022 ΑΔΑ: 61ΧΒ7ΛΗ-Η2Δ

ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση 2ης τροποποίησης της από 8 Δεκεμβρίου 2017 υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης και, συγκεκριμένα, του άρθρου 4 που αφορά στη χρονική διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του έργου της ΣΑΕΠ066 με ΚΑ. 2016ΕΠ06600015 και τίτλο: «Αποκατάσταση και Συντήρηση Δομικού Υλικού του Αρχαίου θεάτρου Ερέτριας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 710_2022 ΑΔΑ: Ψ7ΚΞ7ΛΗ-6ΡΙ

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση σύναψης του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, με την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ» για τη διάθεση ακατέργαστου ύδατος για το έτος 2022 ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 711_2022 ΑΔΑ: 9ΠΤ57ΛΗ-ΝΜ0

ΘΕΜΑ 35ο: Συμπληρωματική της 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 712_2022 ΑΔΑ: 6ΚΡΤ7ΛΗ-ΤΗΖ

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δαπάνης της Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου: «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 και 2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 713_2022 ΑΔΑ: 6ΜΤΡ7ΛΗ-1ΒΞ

ΘΕΜΑ 37ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 99826/441/10-05-2022 με ΑΔΑ:Ψ6ΙΗ7ΛΗ-0ΦΖ(Ορθή Επανάληψη), απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή Ιδιωτικών Μηχανημάτων για εργασίες πρόληψης δασικών πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε Βοιωτίας – Καθαρισμοί Αντιπυρικών λουρίδων και οδών. (Σχέδιο ΙΟΛΑΟΣ).

17η Συνεδρίαση 2022 – (10-05-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 17ης _10-05-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΣΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 649_2022 ΑΔΑ: 60ΗΨ7ΛΗ-69Ε

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των αριθμ. 12/29-03-2022 (ΑΔΑ: 9Β7Ι7ΛΗ-ΥΩΠ) και 13/5-04-2022 (ΑΔΑ: 977Ρ7ΛΗ-Λ7Ν) πρακτικών συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 650_2022 ΑΔΑ: 6Μ3Ο7ΛΗ-Ι0Λ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία “ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”].

ΑΠΟΦΑΣΗ 651_2022 ΑΔΑ: ΨΚΥ97ΛΗ-Σ49

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Συμβούλιο της Επικρατείας [σχετικά με την Αίτηση Ακύρωσης του Δήμου Λεβαδέων].

ΑΠΟΦΑΣΗ 652_2022 ΑΔΑ: ΨΙ887ΛΗ-3Η0

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την προσφυγή του Αθανασίου Βυλλιώτη].

ΑΠΟΦΑΣΗ 653_2022 ΑΔΑ: ΨΕΓΔ7ΛΗ-ΣΔΚ

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου για τη νομική στήριξη υπαλλήλων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 654_2022 ΑΔΑ: Ω31Ι7ΛΗ-Λ96

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικού 3 της επιτροπής του διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για τις ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας» για δύο έτη, προϋπολογισμού 500.000,00€ με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 655_2022 ΑΔΑ: ΨΦΘΡ7ΛΗ-ΠΧ8

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικού 5 και κατακύρωση αποτελέσματος για τα τμήματα 13 και 18 του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, φίλτρων και μπαταριών για την επισκευή – συντήρηση των μηχανημάτων έργου, φορτηγών και οχημάτων της Π.Ε. Φθιώτιδας», συνολικού προϋπολογισμού 260.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 656_2022 ΑΔΑ: 67Ρ67ΛΗ-Α65

ΘΕΜΑ 8ο: Τροποποίηση των όρων διακήρυξης για την υλοποίηση του έργου: «Προώθηση οίνων ΠΓΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Τρίτες Χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο)», διάρκειας δύο (2) ετών, συνολικού προϋπολογισμού 1.279.401,25 , οι οποίοι εγκρίθηκαν με την υπ΄αριθμ. 603/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. (ΑΔΑ: ΨΨΥΟ7ΛΗ-2ΔΖ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 657_2022 ΑΔΑ: ΨΘΠΟ7ΛΗ-ΨΞΩ

ΘΕΜΑ 9ο: Προκήρυξη νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών κατά τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021-2022, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 658_2022 ΑΔΑ: Ψ1Ψ07ΛΗ-5ΤΥ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για τη «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των σχολικών ετών 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025», προϋπολογισμού 2.541.972,13 € με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 659_2022 ΑΔΑ: 6ΤΟΦ7ΛΗ-ΧΛΘ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 73/28-04-2022 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, τα έτη 2021-2022 & 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 15.655,64€ άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 14ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. πρωτ. 81324/2948/13-04-2022).

ΑΠΟΦΑΣΗ 660_2022 ΑΔΑ: ΨΡΛΕ7ΛΗ-ΗΕΤ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση του πρακτικού 2 και κατακύρωση αποτελέσματος του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για τα έτη 2022 και 2023 στην Π.Ε. Φθιώτιδας», συνολικού προϋπολογισμού 1.740.245,20€ με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 661_2022 ΑΔΑ: 6Β5Ζ7ΛΗ-Ω7Χ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών – Πολιτική Προστασία της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 662_2022 ΑΔΑ: 6ΧΞΥ7ΛΗ-3ΨΠ

ΘΕΜΑ 14ο: Α. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών & από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, οικονομικού έτους 2022. Β. Ορισμός υπολόγου Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ), οικονομικού έτους 2022, Π.Ε Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 663_2022 ΑΔΑ: 66ΡΕ7ΛΗ-ΠΩΣ

ΘΕΜΑ 15ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, έργα, μελέτες, οικονομικού έτους 2022, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 664_2022 ΑΔΑ: 61ΕΙ7ΛΗ-98Ω

ΘΕΜΑ 16ο: Εξειδίκευση πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και ορισμός υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕΠ), οικονομικού έτους 2022, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 665_2022 ΑΔΑ: 63ΦΣ7ΛΗ-ΞΔΜ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 666 _2022 ΑΔΑ: 63ΝΓ7ΛΗ-Μ2Δ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση της 4ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού, έτους 2022, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 667_2022 ΑΔΑ: ΨΓΨΨ7ΛΗ-0Β2

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Α’ τρίμηνο 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 668_2022 ΑΔΑ: ΨΖΟ27ΛΗ-ΥΤΑ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρότασης προέγκρισης πιστώσεων της ΣΑ ΕΠ3562 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 669_2022 ΑΔΑ: ΩΧΛΘ7ΛΗ-ΛΡΠ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Αναπλάσεις Τ.Κ. Άτταλης», προϋπολογισμού 59.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 670_2022 ΑΔΑ: 6ΖΘΨ7ΛΗ-ΞΜΒ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 92907/418/30-04-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΦΘ7ΛΗ-ΨΑΧ) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Τ.Κ. Άσκρης του Δ.Θεσπιέων – Αλιάρτου, στη θέση «Κοιλάδα των Μουσών», την 30/04/2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 671_2022 ΑΔΑ: 6ΦΖΑ7ΛΗ-ΒΓΧ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 92908/419/1-05-2022 (ΑΔΑ: 914Σ7ΛΗ-Χ1Σ) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Δ.Ε. Κυριακίου του Δ. Λιβαδειάς, στη θέση «Αχλάδες», την 01/05/2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 672_2022 ΑΔΑ: 61ΙΣ7ΛΗ-3Γ6

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 93942/426/3-05-2022 (ΑΔΑ: 9Ξ4Σ7ΛΗ-ΙΚΥ) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για εργασίες καθαρισμού τμήματος καναλιού άρδευσης (κλαδοκοπή – χορτοκοπή), στην περιοχή «Κάστρου-Υλίκης» της Π.Ε .Βοιωτίας, την 03/05/2022, μέχρι την περάτωση των εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 673_2022 ΑΔΑ: Ω3ΟΞ7ΛΗ-8Χ1

ΘΕΜΑ 25: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2022», χρήση 2022 της Π.Ε. Βοιωτίας.

16η Συνεδρίαση 2022 – (03-05-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 16ης _03-05-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΣΕ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 605_2022 ΑΔΑ: ΨΕΟΠ7ΛΗ-ΜΚ1

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση α) του από 29-04-2022 Πρακτικού 1 της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών της Π.Ε. Εύβοιας σχετικά με την ένσταση της FANTASY CLEANING SECURITY & FACILITY ΙΚΕ κατά της αριθμ. 599/18-04-2022 (Απόσπασμα Πρακτικού 15ο, Θέμα 37ο, ΑΔΑ: ΩΣΡΟ7ΛΗ-Ν0Ν) απόφασης Ο.Ε της Π.Στ.Ε, β) συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. & των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Εύβοιας» (Διακήρυξη με αρ. πρωτ. 18129/722/28-01-2022, ΑΔΑΜ: 22PROC009979053).

ΑΠΟΦΑΣΗ 606_2022

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Μελέτης «Εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας και εκσυγχρονισμός του δικτύου και των υποδομών άρδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»για συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα (ΠΑΑ 2014-2020) στη Δράση 4.3.1. Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων, Π.Ε.Βοιωτίας.

Προτάθηκε από τον Πρόεδρο της επιτροπής να συζητηθεί και να ενσωματωθεί το εν λόγω θέμα στο τελευταίο θέμα (42ο) της ημερήσιας διάταξης ως σκέλος μιας κοινής απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 607_2022 ΑΔΑ: 6Ρ257ΛΗ-Χ05

ΘΕΜΑ 1ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την Έφεση του Νικολάου Στεργίου].

ΑΠΟΦΑΣΗ 608_2022 ΑΔΑ: 6ΕΟΝ7ΛΗ-ΩΙΥ

ΘΕΜΑ 2ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας [σχετικά με την Αγωγή της Αργυρούς Σιαράπη κλπ (συν. 4)]

ΑΠΟΦΑΣΗ 609_2022 ΑΔΑ: 6Ψ8Π7ΛΗ-Ρ3Ε

ΘΕΜΑ 3ο:Μη διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή του Δημητρίου Μπαρτζάκα]

ΑΠΟΦΑΣΗ 610_2022 ΑΔΑ: ΩΜΣΥ7ΛΗ-ΧΥΠ

ΘΕΜΑ 4ο:Μη διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή της Πανωραίας χήρας Γεωργίου Δήμου]

ΑΠΟΦΑΣΗ 611_2022 ΑΔΑ: 6Ο6Ζ7ΛΗ-ΧΘΧ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) ετών, στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών για την Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 612_2022 ΑΔΑ: Ψ4817ΛΗ-2Ω7

ΘΕΜΑ 6ο: Δωρεάν παραχώρηση φωτιστικών σωμάτων της Π.Ε.Φωκίδας στο ΕΠΑΛ Άμφισσας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 613_2022 ΑΔΑ: 99ΖΔ7ΛΗ-Β6Υ

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση: α) πρακτικών αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού [157139] για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες Α & Β Τμήματος στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για τα έτη 2022 και 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας» προϋπολογισμού 121.311,16€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%)β) ανάδειξη προσωρινού μειοδότη και γ) τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 614 _2022 ΑΔΑ: 91ΩΚ7ΛΗ-ΜΥ9

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του κ. Αναστάσιου Βελισσαρίου περιφερειακού συμβούλου Π.Σ.Ε., για την συμμετοχή του στην Διεθνή Έκθεση Οίνων και Ποτών “PROWEIN 2022”, Ντύσσελντορφ Γερμανίας από τις 15 έως 17 Μαΐου 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ 615_2022 ΑΔΑ: 667Μ7ΛΗ-ΛΩΖ

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 72/08-04-2022 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τα έτη: 2021-2022/2022-2023», συνολικού προϋπολογισμού 9.542,00 άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, ,στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – σύμφωνα με την Αριθμ. 12η Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. Πρωτ. 40791/1746/25-02-2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 616_2022 ΑΔΑ: 6ΨΝΙ7ΛΗ-ΚΗΦ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 73/13-04-2022 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τα έτη: 2021-2022/2022-2023», συνολικού προϋπολογισμού 55.793,40 άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, ,στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – σύμφωνα με την Αριθμ. 11η Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. Πρωτ. 18059/995/28-01-2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 617_2022 ΑΔΑ: 9ΓΠΖ7ΛΗ-Γ1Ξ

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση των πρακτικών 25.1 και 25.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 25/2022 με αριθ. πρωτ. οικ. 52747/1747/14-03-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010198968 2022-03-14) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 725.818,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 156867).

ΑΠΟΦΑΣΗ 618_2022 ΑΔΑ: 6ΧΞΗ7ΛΗ-0ΧΗ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού και όρων για την παροχή υπηρεσιών για τη «Μίσθωση μηχανημάτων για χορτοκοπή στο οδικό δίκτυο της Π.Ε.Φωκίδας», συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.».

ΑΠΟΦΑΣΗ 619_2022 ΑΔΑ: 62ΜΒ7ΛΗ-5Ψ3

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση πρακτικών 5 και 6 της επιτροπής και οριστική κατακύρωση αποτελέσματος του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 535/12-4-2022 (ΑΔΑ:ΨΕΡΝ7ΛΗ-8Ψ8) προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ (Αριθμ. Διακήρυξης 11/253224/7026/12-11-2021, ΑΔΑΜ: 21PROC009524900).

ΑΠΟΦΑΣΗ 620_2022 ΑΔΑ: Ψ6ΚΚ7ΛΗ-ΑΒΝ

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση εξειδίκευσης και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) της Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 621_2022 ΑΔΑ: 6Φ0Ι7ΛΗ-9Η4

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022 της Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 622_2022 ΑΔΑ: ΨΠΜ37ΛΗ-ΕΧΛ

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022 της Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 623_2022 ΑΔΑ: Ψ8ΤΕ7ΛΗ-ΩΘΛ

ΘΕΜΑ 17ο:Α)«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022».Β)«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2022 »Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 624_2022 ΑΔΑ: 6ΖΞΤ7ΛΗ-1Γ2

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 625_2022 ΑΔΑ: 61ΠΑ7ΛΗ-7Κ6

ΘΕΜΑ 19ο: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 22/2021 (21SYMV008585462 2021-05-11) σύμβασης για τη «Προμήθεια υγρών καυσίμων (αμόλυβδης βενζίνης 95) των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 626_2022 ΑΔΑ: ΨΓ5Η7ΛΗ-5ΗΞ

ΘΕΜΑ 20ο: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 23/2021 (21SYMV008585663 2021-05-11) σύμβασης «Για τη προμήθεια υγρών καυσίμων (αμόλυβδης βενζίνης 95) των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 627_2022 ΑΔΑ: ΨΟΛΖ7ΛΗ-ΨΨΤ

ΘΕΜΑ 21ο: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 25/2021 (21SYMV008584947 2021-05-11) σύμβασης «Για τη προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης) των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 628_2022 ΑΔΑ: 677Ω7ΛΗ-ΞΚΜ

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση 5ου (20-04-2022) πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού (οπτικοακουστικός εξοπλισμός – Ομάδα Β) για το Πολιτιστικό-Πνευματικό Κέντρο Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 135493), Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 629_2022 ΑΔΑ: ΨΣΦΓ7ΛΗ-Φ1Ν

ΘΕΜΑ 23ο:α) Κήρυξη έκπτωτων προμηθευτών για τα τμήματα 1 και 3 της διαδικασίας διαπραγμάτευσης κατ’ άρθρο 32, παρ.2, περίπτωση γ΄ του Ν. 4412/2016 για την “Προμήθεια ζωοτροφών προς υποβοήθηση των πληγέντων από τις πυρκαγιές κτηνοτρόφων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού π/υ 2.255.817,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής ανά τμήμα” και β) Ματαίωση διαδικασίας σύναψης σύμβασης για το Τμήμα 3 του διαγωνισμού (Αριθμ. Πρόσκλησης 23104/1183/3-2-2022, ΑΔΑΜ:22PROC010001078).

ΑΠΟΦΑΣΗ 630_2022 ΑΔΑ: ΨΓΚΕ7ΛΗ-ΡΒ2

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 83828/183/15-04-2022 με ΑΔΑ:ΨΔΟΣ7ΛΗ-13Ν ,απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (εκδήλωση πυρκαγιάς στις 15/04/2022 στην περιοχή Αηδόνι Καρπενησίου).

ΑΠΟΦΑΣΗ 631_2022 ΑΔΑ: 9ΥΩΑ7ΛΗ-ΦΑ6

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 350/70727/02-04-2022 με ΑΔΑ: ΨΒΗ47ΛΗ-Μ0Α,απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων, σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Δ.Δ Κόκκινου του Δ.Θήβας στην θέση «Λάκα Τσικουρέλι» την 02/04/2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 632_2022 ΑΔΑ: 6ΠΙΤ7ΛΗ-ΧΤΒ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 351/70754/03-04-2022 με ΑΔΑ: 6ΠΔΟ7ΛΗ-Π84,απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων, σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Τ.Κ.Άσκρης του Δ.Θεσπιέων-Αλιάρτου στην θέση «Σκοπιά» την 03/04/2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 633_2022 ΑΔΑ: 97Ο97ΛΗ-4ΡΧ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου : «Επέκταση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κόμβων Π.Ε. Φωκίδας» ,προϋπολογισμού 137.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 634_2022 ΑΔΑ: 6ΞΦ57ΛΗ-ΗΧΨ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 184830 του έργου: «Αντικατάσταση γέφυρας στη γερμανική τάφρο και διαμόρφωση προσβάσεων», προϋπολογισμού 380.000,00 € με Φ.Π.Α., της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 635_2022 ΑΔΑ: 949Ε7ΛΗ-Φ6Ν

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 184130 του έργου «Εργασίες στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Μαλακώντα» της Π.Ε.Εύβοιας ,προϋπολογισμού 74.400,00€ με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 636_2022 ΑΔΑ: ΩΤΘΕ7ΛΗ-4Ν7

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση του Πρακτικού και Κατακύρωση του αποτελέσματος Διαπραγμάτευσης για το 5ο υποέργο : «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου – Βασικού Μελετητή» για την κατασκευή του έργου: «Μικρά λιμενικά έργα παραλίας Αγίας Άνναςλιευτικό Καταφύγιο) Ν.Εύβοιας»ροϋπολογισμού 5ου υποέργου : 50.166,21 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 637_2022 ΑΔΑ: ΨΡΨΒ7ΛΗ-ΗΡ6

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 187700 του έργου: «Αποκατάσταση Τεχνικών Έργων και Καθαρισμός Χειμμάρων Δ.Ε. Γραβιάς και Παρνασσού Β΄Φάση» της Π.Ε. Φωκίδας ,προϋπολογισμού 214.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 638_2022 ΑΔΑ: Ω5ΠΑ7ΛΗ-5ΨΨ

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης σχετικά με την υλοποίηση του έργου της «Διαχείρισης Άρδευσης & Αντιπλημμυρικής Προστασίας Κωπαϊδικού Πεδίου 2021-2022» της Π.Ε.Βοιωτίας ,προϋπολογισμού 263.748,30 €(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. & δικαιωμάτων προαίρεσης).

ΑΠΟΦΑΣΗ 639_2022 ΑΔΑ: ΨΓΜΙ7ΛΗ-Ω0Ξ

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση αποκατάσταση βλαβών στις επαρχιακές οδούς 25 (Τμήμα Ροβιές – Ιστιαία – Κανατάδικα), 26 (Τμήμα Μονοκαρυά – Κρυονερίτης) & 27 (Τμήμα Καστανιώτισσα – Γαλατσάδες)»,της Π.Ε.Εύβοιας ,αναδόχου “ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”

ΑΠΟΦΑΣΗ 640_2022 ΑΔΑ: 60ΩΒ7ΛΗ-ΠΙΟ

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση παράτασης του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων οδικού δικτύου Ν.Ευβοίας για το έτος 2019 »,προϋπολογισμού 400.000,00 € με Φ.Π.Α. ,αναδόχου “ΜΑΝΘΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 641_2022 ΑΔΑ: 97Η47ΛΗ-5Χ6

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποπεράτωση του έργου κατασκευή γέφυρας στο χείμαρρο Ίναχο του επαρχιακού δρόμου Περιβολίου-Μαρμάρων, Νομού Φθιώτιδας» ,προϋπολογισμού 750.000,00€ αναδόχου “Π.ΑΛΙΦΕΡΗΣ-Α.ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕδτ ΑΛΦΑΤΕΡ ΕΕ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 642_2022 ΑΔΑ: 6Φ7Ψ7ΛΗ-4ΧΔ

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου: «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κατακόρυφης σήμανσης στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Φθιώτιδας 2019», προϋπολογισμού: 1.000.000,00 € με Φ.Π.Α.,αναδόχου ME.CON.A.E.(ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ Α.Ε.).

ΑΠΟΦΑΣΗ 643_2022 ΑΔΑ: ΨΔΟ57ΛΗ-ΘΘΝ

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου:«Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής Δυτικής Φθιώτιδας»,προϋπολογισμού 400.000,00 € με Φ.Π.Α. ,αναδόχου “ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 644_2022 ΑΔΑ: 95ΚΖ7ΛΗ-7ΘΥ

ΘΕΜΑ 38ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης στο έργο «Επισκευή – συντήρηση και αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας Π.Ε. Φθιώτιδας» με κωδικό αριθμό Κ.Α.Ε 01.071.9779.01 από Πιστώσεις Τακτικών ΚΑΠ με προϋπολογισμό 500.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης “ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ – ΜΑΛΑΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 645_2022 ΑΔΑ: 9ΘΔ17ΛΗ-ΟΣΓ

ΘΕΜΑ 39ο:Διάλυση σύμβασης του έργου «Περιφερειακός δρόμος Τρίκορφου Β΄ Φάση», Π.Ε. Φωκίδας με κωδικό αριθμό 2020ΕΠ06600007 της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ 066 και συνέχισης ολοκλήρωσης του έργου με άλλο ανάδοχο.

ΑΠΟΦΑΣΗ 646_2022 ΑΔΑ: Ω2ΒΘ7ΛΗ-ΜΩΞ

ΘΕΜΑ 40ο:Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο <<Επισκευή – συντήρηση και αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας Π.Ε. Φθιώτιδας>>, με κωδικό αριθμό Κ.Α.Ε 01.071.9779.01 από Πιστώσεις Τακτικών ΚΑΠ με προϋπολογισμό 500.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης “ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ – ΜΑΛΑΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 647_2022 ΑΔΑ: 90ΑΙ7ΛΗ-ΘΓΩ

ΘΕΜΑ 41ο:Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Στυλίδας για το ενταγμένο στην 1η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος της Περ. Στ. Ελλάδας έτους 2018 έργου με τίτλο: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΥΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 648_2022 ΑΔΑ: 6ΧΩΞ7ΛΗ-Λ24

ΘΕΜΑ 42ο:Έγκριση: 1. Της σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λαμιέων για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή υφιστάμενου (προ του 1975) υδραύλακα», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης .
2. Της υποβολής πρότασης σύμφωνα με αρ. πρωτ.5473 πρόσκλησης, με Κωδικό: 4.3.1_2021_Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α., του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020, Μονάδας Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράσης 4.3.1 του ΠΑΑ 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη χρηματοδότηση της πράξης, για ένταξη των έργων με αντίστοιχους τίτλους:

(α) «Αγωγός εκσυγχρονισμού κεντρικού δικτύου τροφοδοσίας αντλιοστασίων άρδευσης πεδιάδας Μόρνου» προϋπολογισμού 2.200.000,00 ευρώ

(β) «Εκσυγχρονισμός γεωτρήσεων και δικτύων άρδευσης του ΤΟΕΒ Ξυνιάδος Φθιώτιδας» προϋπολογισμού 2.200.000,00 ευρώ

(γ) «Ανακατασκευή υφιστάμενου (προ του 1975) υδραύλακα» προϋπολογισμού 511.520,00 ευρώ

(δ) «Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων δικτύου άρδευσης και 2. Κατασκευή υδρομάστευσης & Ταμιευτήρα στο ΤΟΕΒ Μεξιατών Φθιώτιδας» προϋπολογισμού 1.686.760,00 ευρώ

(ε) «Βελτίωση υποδομών εγγείων βελτιώσεων των ΤΟΕΒ Π.Ε. Φωκίδας» προϋπολογισμού 2.200.000,00 ευρώ.