37η Συνεδρίαση 2023 – (19-09-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

37η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1050_2023 ΑΔΑ: Ρ9Π97ΛΗ-Μ3Φ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Τροποποιήσεις-Συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2023-2024 (4η κατάσταση 15/09/2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1051_2023 ΑΔΑ: 99ΜΡ7ΛΗ-ΜΦΗ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση σχεδιασμoύ νέων μαθητικών δρομολογίων [49, 50, νέο 5.25], στα πλαίσια του ΔΣΑ 2023-2026 της ΠΕΒ, της αριθ. 92031/05-05-2023 (AΔΑΜ: 23PROC012611884) Διακήρυξης Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών αρμοδιότητας Π. Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1052_2023 ΑΔΑ: 60ΗΗ7ΛΗ-6Μ8

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση του πρακτικού 1.7/14-9-2023 (ολοκληρώθηκε στις 18-9-2023) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 01/2023 με αρ. πρωτ. 139304/30-06-2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» και Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026» με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 7.973.066,94 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1053_2023 ΑΔΑ: Ψ3ΣΗ7ΛΗ-3ΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023,της Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1054_2023 ΑΔΑ: ΩΝΟΒ7ΛΗ-ΛΘ9

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας “Ε. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.”].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1055_2023 ΑΔΑ: 661Ι7ΛΗ-Ζ2Ο

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την από 28/2/2020 αίτηση εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών του Γκιούλου Λουκά του Νικολάου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1056_2023 ΑΔΑ: ΨΡ447ΛΗ-Τ1Ω

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για διορισμό δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της με αριθμό Α286/2023 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1057_2023 ΑΔΑ: ΨΦΜΛ7ΛΗ-450

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Συμβούλιο της Επικρατείας [σχετικά με την Αίτηση Ακύρωσης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δήμος Τανάγρας»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1058_2023 ΑΔΑ: 6Η2Δ7ΛΗ-ΥΛΨ

ΘΕΜΑ 5ο:Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των υπηρεσιών αναβάθμισης Η/Μ εξοπλισμού του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου [«Αντίστροφος μηχανολογικός σχεδιασμός ζεύγους οδοντωτών τροχών κίνησης αναβατορίου (ΑΝΕΜΟΣ 1)].», βάση του άρθρου 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016» (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1059_2023 ΑΔΑ: 6ΣΚ07ΛΗ-999

ΘΕΜΑ 6ο: Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) για τη σύμβαση Υπηρεσιών με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1060_2023 ΑΔΑ: ΨΤ957ΛΗ-15Ρ


ΘΕΜΑ 7ο:α) «Έγκριση διενέργειας επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας «ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ» & β) «Έγκριση των όρων της σχετικής διακήρυξης».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1061_2023 ΑΔΑ: Ψ1ΙΜ7ΛΗ-20Σ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών προμήθειας σημαιών και εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων από τον Τακτικό Π/Υ (Ειδικός Φορέας 073) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1062_2023 ΑΔΑ: 9ΗΑΠ7ΛΗ-ΔΣ2

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2023 της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1063 _2023 ΑΔΑ: ΨΕΡ17ΛΗ-ΡΜΔ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέα 073) για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε. Φωκίδας , Δ΄ τριμήνου 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1064_2023 ΑΔΑ: ΨΝΠΗ7ΛΗ-ΘΒ4

ΘΕΜΑ 11ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1065_2023 ΑΔΑ: 6ΦΞ27ΛΗ-Ξ0Ω

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1066_2023 ΑΔΑ: 6ΨΦ47ΛΗ-Λ9Θ

ΘΕΜΑ 13ο: Α)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023. Β)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1067_2023 ΑΔΑ: Ψ4ΞΖ7ΛΗ-Α19

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 188232/07-09-2023 με ΑΔΑ:93ΓΩ7ΛΗ-ΚΛΡ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. (Βροχοπτώσεις από 04/09/2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1068_2023 ΑΔΑ: ΨΚΙ37ΛΗ-Η3Ε

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση της υπ’ αριθ.188978/08-09-2023 με ΑΔΑ:ΨΤΨΦ7ΛΗ-Ν6Κ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων σε εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (πλημμύρες-κατολισθήσεις) στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Βοιωτίας, του φαινομένου με κωδ. ονομ. «DANIEL», την 05/09/2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1069_2023 ΑΔΑ: 9Χ5Μ7ΛΗ-9Κ4

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 192782/13-09-2023 με ΑΔΑ:ΨΥ107ΛΗ-ΑΥΒ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την υλοποίηση επιφυλακών υδροφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργων, κατά το χρονικό διάστημα από 25/07/2023 έως 30/08/2023 σε περιοχές όπου ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει Πολύ Υψηλό (κατηγορίας 4) ή/και Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορίας 5), στην Π.Ε. Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1070_2023 ΑΔΑ: 6ΨΖΜ7ΛΗ-Φ47

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 192897/14-09-2023 (ΑΔΑ: 6ΠΑ77ΛΗ-ΡΞΛ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή ΤΚ Δίβρης του Δήμου Λαμιέων, από την 14/09/2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1071_2023 ΑΔΑ: ΨΔΙΨ7ΛΗ-ΩΓΖ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου:«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΔΑΔΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ» της Π.Ε.Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1072_2023 ΑΔΑ: Ψ2ΙΜ7ΛΗ-99Λ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση 1ου Πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας ελέγχου εγγυητικών συμμετοχής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο.6 (ΟΡΙΑ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ)», προϋπολογισμού 250.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1073_2023 ΑΔΑ: ΨΑΤΝ7ΛΗ-491

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση του α) 1ου ΑΠΕ β) 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου:«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ» της Π.Ε. Εύβοιας, ποσού 67.976,49 € με Φ.Π.Α. 24%, αναδόχου: “ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΡΩΖΗΣ ΕΔΕ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1074_2023 ΑΔΑ: ΨΚΕΕ7ΛΗ-2ΜΛ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση του ΙΙ Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΙΤΕΑΣ» της Π.Ε.Φωκίδας, προϋπολογισμού 56.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1075_2023 ΑΔΑ: 6Η837ΛΗ-Σ0Υ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» της Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 78.120,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1076_2023 ΑΔΑ: 65077ΛΗ-ΖΟ9

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ» της Π.Ε. Ευρυτανίας προϋπολογισμού 500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και απόφαση απόρριψης προσφοράς.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1077_2023 ΑΔΑ: Ψ16Τ7ΛΗ-Μ77

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 2020» της Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 240.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αναδόχου εταιρείας: ”ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.”

ΑΠΟΦΑΣΗ 1078_2023 ΑΔΑ: Ψ3ΟΒ7ΛΗ-ΘΩΣ

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας του υποέργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2021»,του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» προϋπολογισμού 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αναδόχου:“ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1079_2023 ΑΔΑ: 6ΖΠΧ7ΛΗ-Η3Υ

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση: του υπ’ αριθμ. 2 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού και Διαδικασιών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για τρία σχολικά έτη: 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, συνολικού προϋπολογισμού 10.500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης, μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Αριθμ. Διακήρυξης αριθ. 92031/05-05-2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1080_2023 ΑΔΑ: ΨΚΦΨ7ΛΗ-1Λ3

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού και όρων παροχής υπηρεσίας για εργασίες χειμερινής συντήρησης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας περιόδου 2023-2024, προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1081_2023 ΑΔΑ: ΨΣΛΕ7ΛΗ-ΘΣΙ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια Άλατος 2023-2024» για την συντήρηση του Εθνικού & Επαρχιακού Οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 400.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (13%) (Αριθμ. Διακήρυξης Ν. 7/163416/31-7-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC013181904).

 

36η Συνεδρίαση 2023 – (13-09-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

36η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1021_2023 ΑΔΑ: 6ΠΔΨ7ΛΗ-Ι2Ε

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: α)Έγκριση του πρακτικού 2.6/8-9-2023 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών και β) διόρθωση των 859/1-8-2023, 968/30-08-2023 και 985/5-9-2023 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΤΕ για την 02/2023 με αριθμ. πρωτ. 140096/30-06-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012990053 2023-06-30) Πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» και Δ «ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 87144/28-04-2023 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 23PROC012593164 2023-05-03) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 , συνολικού προϋπολογισμού 8.077.848,87 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1022_2023 ΑΔΑ: 6Β0Ψ7ΛΗ-0Ν3

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποιήσεις-Συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2023-2024 (3η κατάσταση 11/09/2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1023_2023 ΑΔΑ: 6ΧΟ67ΛΗ-ΞΣΙ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης μαθητικών δρομολογίων αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) τριετούς διάρκειας για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τρία σχολικά έτη: 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026»,, συνολικού προϋπολογισμού 349.525,80€ (ανευ ΦΠΑ) συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων προαίρεσης 50%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής [χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης σε ευρώ (€)] και β) έγκριση των όρων της σχετικής πρόσκλησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1024_2023 ΑΔΑ: 61ΗΛ7ΛΗ-Σ21

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την αγωγή του Οκταρά Οδυσσέα]

ΑΠΟΦΑΣΗ 1025_2023 ΑΔΑ: ΨΚ777ΛΗ-ΜΦΕ

ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή των επιχορηγήσεων: 1) από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη δαπανών τους – Η΄ Κατανομή έτους 2023 και 2) από το Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης στους υπαλλήλους των Περιφερειών της Χώρας οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1026_2023 ΑΔΑ: ΩΝ9Τ7ΛΗ-ΚΑΡ

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση: α) πρακτικού (3ου) αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Διεθνούς, Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού [192538] για την «Προμήθεια άλατος αποχιονισμού για τις ανάγκες του οδικού δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας» για τα έτη 2023-2024-2025, προϋπολογισμού 450.000,00€ (με Δικαίωμα Προαίρεσης 15% & ΦΠΑ 13%), 346.287,04€ (άνευ Δικαιώματος Προαίρεσης 15% & ΦΠΑ 13%) & β) την κατακύρωση του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1027_2023 ΑΔΑ: Ψ15Ρ7ΛΗ-Φ7Θ

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την: «Προμήθεια Χρώματος διαγράμμισης 2023-2024» για τις ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας, συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (Αριθμ. Διακήρυξης Ν. 5/122536/12-6-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC012862196).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1028_2023 ΑΔΑ: Ψ9ΝΗ7ΛΗ-Η7Τ

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση: α) Πρακτικού (3ου) αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διεθνούς, ηλεκτρονικού, διεθνή ανοικτού διαγωνισμού (195575) για την: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα ιδιόκτητα και μισθωμένα οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας & Πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας» για τρία έτη 2023-2026, συνολικού προϋπολογισμού 785.975,40€ συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 5% και ΦΠΑ 24%, (καθαρό ποσό: 603.667,74 €, δικαίωμα προαίρεσης 5%: 30.183,39€ και ΦΠΑ 24%: 152.124,27€), και β) κατακύρωση του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1029_2023 ΑΔΑ: 643Φ7ΛΗ-Ο2Ψ

ΘΕΜΑ 6ο: α) Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32, παρ. 2β, περ. ββ του ν.4412/2016 με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την σύναψη σύμβασης για το έργο: «Ανίχνευση τοξικού φυτοπλαγκτού στις Π.Ε. Εύβοιας – Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2023-2025», στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος παρακολούθησης δυνητικώς τοξικών μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και αλιείας δίθυρων μαλακίων των Π.Ε. Φθιώτιδας και Εύβοιας για την περίοδο Ιούλιος 2023 – Δεκέμβριος 2025, προϋπολογισμού 89.125,00€ με ΦΠΑ, β) της Πρόσκλησης και των όρων αυτής και γ) τη συγκρότηση της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1030_2023 ΑΔΑ: ΨΔΞΘ7ΛΗ-1ΩΛ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση α) διενέργειας Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» της Π.Ε.Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 130.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24% ,β) των όρων διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού & γ) της υπ’ αριθ. 4/2023 μελέτης-τεχνικές προδιαγραφές.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1031_2023

Δεν απαιτείται η ανάρτηση της απόφασης στο Διαύγεια

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση Πρακτικών συνεδρίασης 1, 2, 3, 4 της επιτροπής αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ & των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Εύβοιας για δύο (2) έτη» προϋπολογισμού 130.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1032_2023 ΑΔΑ: 6ΝΚΟ7ΛΗ-ΣΥΙ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση βεβαιωτικών σημειωμάτων σε λογαριασμούς του πάγιου και αρδευτικού Τέλους Κωπαϊδικού Πεδίου 2015 ,2016, 2017, 2018 ,2019 , 2020 ,2021 & 2022 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1033_2023 ΑΔΑ: 62ΦΔ7ΛΗ-Ω1Μ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023, της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1034_2023 ΑΔΑ: ΨΟΓΝ7ΛΗ-4ΛΤ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στη ΣΑΝΠ266 και στο Τεχνικό Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΑΠ) (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1035_2023 ΑΔΑ: 6ΠΑΨ7ΛΗ-ΤΗΟ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1036_2023 ΑΔΑ: ΨΨ2Ι7ΛΗ-3ΚΒ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024» για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «4.8-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π89-4.7 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1037_2023 ΑΔΑ: 6ΗΕΧ7ΛΗ-1ΛΕ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 27 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ» της Π.Ε. Φωκίδας προϋπολογισμού: 580.000,00 € από ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΠ-ΤΑΚΤΙΚΟΙ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1038_2023 ΑΔΑ: 6ΘΨ07ΛΗ-Ζ53

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση του 1ου Πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας : «ΜΙΚΡΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΧΑΔΑΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΧΑΔΑΣ)» της Π.Ε.Εύβοιας, (1ο Υποέργο της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5161220), συνολικού προϋπολογισμού 4.900.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1039_2023 ΑΔΑ: 6ΕΛΘ7ΛΗ-Ψ2Ν

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 202498 του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Νο3 ΣΕΡΓΟΥΛΑ-ΓΛΥΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ Ε.Ο. 48 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» της Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 100.000,00€ με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1040_2023 ΑΔΑ: ΨΜΗ47ΛΗ-ΕΓΙ

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 200302 του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ» προϋπολογισμού 193.033,00€ με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1041_2023 ΑΔΑ: ΨΨΑΣ7ΛΗ-3Ο7

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση παράτασης του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΗΛΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΑΥΤΟΥ ΑΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΦΥΛΛΩΝ», αναδόχου “SICAP Α.Τ.Ε.”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1042_2023 ΑΔΑ: 658Κ7ΛΗ-1ΔΩ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 182852/31-08-2023 με ΑΔΑ:665Υ7ΛΗ-Ο5Ξ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την κατάσβεση πυρκαγιάς, από την 30-08-2023 στην περιοχή της Τ.Κ. Πισσώνα του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, στην Π.Ε. Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1043_2023 ΑΔΑ: 6ΤΚ97ΛΗ-ΔΓ1

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση της υπ. αριθμ. 189342/4-09-2023 με ΑΔΑ:6ΖΩ67ΛΗ-ΒΛ8 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Τσούκα Μαρτίνου του Δήμου Λοκρών, από την 3/09/2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1044_2023 ΑΔΑ: 6ΟΗΛ7ΛΗ-ΞΞΤ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το B’ τρίμηνο 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1045_2023 ΑΔΑ: 68Λ67ΛΗ-ΙΥΟ

ΘΕΜΑ 22ο:Aποδοχή αίτησης παραίτησης του προσωρινού μειοδότη ΚΥΡΙΑΚΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ από το τμήμα [38], στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης ΔΣΑ 2023-2026 «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για τα σχολικά έτη: 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1046_2023 ΑΔΑ: 6ΠΧΝ7ΛΗ-ΘΥΣ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων και Αξιολόγησης Προσφορών για τα άγονα δρομολόγια στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ οικ.177707/23-08-2023 πρόσκλησης στη Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας για τα σχολικά έτη:2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026», συνολικού προϋπολογισμού 3.251.613,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης , με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1047_2023 ΑΔΑ: ΨΒ0Γ7ΛΗ-Α38

ΘΕΜΑ 24ο: Ενεργοποίηση των διατάξεων της αριθμ. 680/04-01-2023 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 7/Β΄), αναφορικά με άγονα δρομολόγια που προέκυψε μετά από συνεχείς διαγωνιστικές διαδικασίες, μαθητών σχ. μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το σχ. έτος 2023-24.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1048_2023 ΑΔΑ: Ω8ΡΟ7ΛΗ-Η73

ΘΕΜΑ 25ο: Τροποποιήσεις-Συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2023-2024 (2η κατάσταση 06/09/2023).

35η Συνεδρίαση 2023 – (05-09-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

35η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 979_2023 ΑΔΑ: 9ΙΠΨ7ΛΗ-ΥΟΒ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στα πλαίσια του Β΄ΔΣΑ2, της 2ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανάθεσης συμβάσεων «Μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίαςγια τα δρομολόγια [47, 48], τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 και για το μάθημα της Κολύμβησης, το σχολικό έτος 2023-2024», συνολικού προϋπολογισμού 71.977,76 € (άνευ Δικαιωμάτων Προαίρεσης 28% και ΦΠΑ 24%).

ΑΠΟΦΑΣΗ 980_2023 ΑΔΑ: 6ΖΤΨ7ΛΗ-ΖΩΗ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση: α) πρακτικού 5 και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) τριετούς διάρκειας, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, τα τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026», συνολικού προϋπολογισμού 367.302,60€ (άνευ ΦΠΑ) της 2ης Πρόσκλησης, συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων προαίρεσης 50% και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 981_2023 ΑΔΑ: Ρ1ΜΩ7ΛΗ-ΠΤΔ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3οΤροποποιήσεις υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, επί της αριθμ. 150957/13-07-2023 (23PROC013079344 2023-07-13) 1ης Πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών για το σχολικό έτος 2023-24, στα πλαίσια της αριθμ. 94913/09-05-2023 (23PROC012632979 2023-05-09) Διακήρυξης μέσω ΔΣΑ για την «Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σχ. μονάδων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, τα σχολικά έτη 2023-24, 2024-25, 2025-26».

ΑΠΟΦΑΣΗ 982_2023 ΑΔΑ: 9ΛΟΥ7ΛΗ-ΛΒ1

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων και Αξιολόγησης Προσφορών της Π.Ε. Φωκίδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 177707/23-08-2023 Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την «Ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026», συνολικού προϋπολογισμού 3.251.613,00€ χωρίς ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 983_2023 ΑΔΑ: ΨΩΨΜ7ΛΗ-ΤΘ9

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση του πρακτικού 1.6/21-8-2023 (ολοκληρώθηκε στις 4-9-2023) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 01/2023 με αρ. πρωτ. 139304/30-06-2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στις κατηγορίες Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» και Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 7.973.066,94 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης».

ΑΠΟΦΑΣΗ 984_2023 ΑΔΑ: ΡΗΥΦ7ΛΗ-ΔΦ7

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6οΈγκριση του πρακτικού 2.4/22-8-2023 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 02/2023 με αριθμ. πρωτ. 140096/30-06-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012990053 2023-06-30) Πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στις κατηγορίες Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» και Δ «ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ», στα πλαίσια της 87144/28-04-2023 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC012593164 2023-05-03) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 , συνολικού προϋπολογισμού 8.077.848,87 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 985_2023 ΑΔΑ: 6Υ6Δ7ΛΗ-Μ5Ι

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση του πρακτικού 2.5/21-8-2023 (ολοκληρώθηκε στις 4-9-2023) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 02/2023 με αριθμ. πρωτ. 140096/30-06-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012990053 2023-06-30) Πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στις κατηγορίες Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» και Δ «ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ», στα πλαίσια της 87144/28-04-2023 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC012593164 2023-05-03) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 , συνολικού προϋπολογισμού 8.077.848,87 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 986_2023 ΑΔΑ: 61557ΛΗ-ΓΗΨ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 8οΈγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 987_2023 ΑΔΑ: 684Λ7ΛΗ-8ΡΝ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 9οΔιόρθωση της υπ΄αριθμ. 892/2023 (ΑΔΑ: Ψ23Α7ΛΗ-20Ψ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί ανάδειξης προσωρινών αναδόχων, για την ανάθεση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του άρθρου 23 του Ν.5046/2023 για την με αρ. πρωτ. 146037/07-07-2023 1η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 988_2023 ΑΔΑ: 9Γ737ΛΗ-ΚΘΨ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 10ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 938/2023 (ΑΔΑ: 6ΥΘΡ7ΛΗ-ΚΤΠ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί ανάδειξης προσωρινών αναδόχων, για την ανάθεση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του άρθρου 23 του Ν.5046/2023 για την με αρ. πρωτ. 146037/07-07-2023 1η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 989_2023 ΑΔΑ: 9Η0Β7ΛΗ-3Δ7

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. 179659/28-8-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί διορισμού δικηγόρου για νομική στήριξη υπαλλήλων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον της Πταισματοδίκη Λαμίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 990_2023 ΑΔΑ: ΩΝΒ17ΛΗ-ΜΧΒ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (Μονομελές Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία “ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΒΕΕ”].

ΑΠΟΦΑΣΗ 991_2023 ΑΔΑ: ΡΨΓΘ7ΛΗ-Π31

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την αγωγή των Καρατζά Ιωάννη κλπ].

ΑΠΟΦΑΣΗ 992_2023 ΑΔΑ: ΨΤΓ07ΛΗ-ΒΣΦ

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την αίτηση ακύρωσης/αναστολής της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ ΑΤΕ»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 993_2023 ΑΔΑ: 9ΚΑΞ7ΛΗ-9ΩΟ

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για άσκηση έφεσης κατά της με αριθμό 211/2023 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 994_2023 ΑΔΑ: 9ΧΣ87ΛΗ-ΚΟ2

ΘΕΜΑ 6ο: Καταργήσεις – τροποποιήσεις – συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2023-2024 (1η κατάσταση 29/08/2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 995_2023 ΑΔΑ: ΨΨΘΩ7ΛΗ-ΔΗΞ

ΘΕΜΑ 7ο: Αποδοχή αίτησης παραίτησης της προσωρινής μειοδότριας “ΚΟΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ” από το τμήμα [37], στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης ΔΣΑ 2023-2026 «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026».

ΑΠΟΦΑΣΗ 996_2023 ΑΔΑ: Ρ1ΣΓ7ΛΗ-Α4Μ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση διορθωμένων πρακτικών 1 & 2 και συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 919/22-08-2023 (ΑΔΑ: 6ΙΗΞ7ΛΗ-Φ39) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. που αφορά την 1η Πρόσκληση, στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση συμβάσεων «Παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026», προϋπολογισμού 3.251.613,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης 20%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 997_2023 ΑΔΑ: ΨΔΩΤ7ΛΗ-Π00

ΘΕΜΑ 9ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (ειδικός φορέας 073για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ειδικός φορέας 071) για έργα και μελέτες, Οικονομικού Έτους 2023, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 998_2023 ΑΔΑ: 967Ε7ΛΗ-ΘΛΠ

ΘΕΜΑ 10ο: Εξειδίκευση πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) και ορισμός υπολόγου, οικονομικού έτους 2023, δεκτικού ΚΑΕ 0719, 0722, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 999_2023 ΑΔΑ: ΨΖΠ07ΛΗ-ΧΤ5

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1000_2023 ΑΔΑ: ΨΙΝΘ7ΛΗ-ΠΗΔ

ΘΕΜΑ 12ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073), για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών και από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071), για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργα και μελέτες, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1001_2023 ΑΔΑ: 6ΕΜΓ7ΛΗ-86Α

ΘΕΜΑ 13ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπάνης αναλογούντος φόρου από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) και δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στη ΣΑΝΠ266 και στο Τεχνικό Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΑΠ) (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1002_2023 ΑΔΑ: 67ΕΩ7ΛΗ-0ΜΞ

ΘΕΜΑ 14ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2023, (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1003_2023 ΑΔΑ: 6Φ5Ζ7ΛΗ-Υ1Ω

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση παράτασης μίσθωσης αποθήκης της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1004_2023 ΑΔΑ: 6ΟΩ17ΛΗ-ΕΧΨ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση ασφαλτοστρώσεων οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας», στο πλαίσιο του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ», προϋπολογισμού 440.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1005_2023 ΑΔΑ: 6ΠΗΥ7ΛΗ-0ΚΦ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση των όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση οδικών αξόνων λόγω βυθισμάτων καταστρώματος οδών και επισκευή τεχνικών έργων», προϋπολογισμού 166.900,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1006_2023 ΑΔΑ: ΨΑ367ΛΗ-Κ11

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Επισκευές συντηρήσεις υποδομών ζώνης λιμένα Ιτέας», προϋπολογισμού 471.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1007_2023 ΑΔΑ: ΨΣ357ΛΗ-ΧΝΤ

ΘΕΜΑ 19ο: Α. Μερική διόρθωση της υπ΄αριθμ. 874/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. Β. Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή Κρηπιδότοιχων στη Χερσαία Ζώνη Λιμένων Ιτέας-Κίρρας ΛΤ Φωκίδας», προϋπολογισμού 124.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1008_2023 ΑΔΑ: 6ΩΙ97ΛΗ-0ΞΚ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο ενωσιακό γήπεδο Ε.Π.Σ. Εύβοιας», προϋπολογισμού 367.128,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1009_2023 ΑΔΑ: 6ΥΝΔ7ΛΗ-9ΙΕ

ΘΕΜΑ 21ο: Λήψη απόφασης περί αποδοχής από πλευράς σκοπιμότητας της διάλυσης της σύμβασης, βάσει της παρ. 2α του άρθρου 161 του Ν. 4412 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016), του έργου με τίτλο: «Συντήρηση οδικού δικτύου βοιωτικής ακτής Π.Ε. Εύβοιας ετών 2020–2022» και συνέχισης & ολοκλήρωσής του με τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 12 και 13 του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1010_2023 ΑΔΑ: Ψ6ΝΨ7ΛΗ-ΩΜ2

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου κεντρικής Εύβοιας για τα έτη 2020-2022», συμβατικού ποσού 791.476,44 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1011_2023 ΑΔΑ: 90ΩΗ7ΛΗ-0Η0

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση παράτασης της οριστικής διακοπής των εργασιών, με μεταγενέστερο χρόνο διάλυσης, για να εκτελεσθούν επείγουσες εργασίες βάσει του άρθρου 161 του ν. 4412 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) του έργου: «Αντιμετώπιση καταπτώσεων – κατολισθήσεων επί της οδού Στόμιο – διασταύρωση με Ε.Ο. 8 (Οξύλιθος – Πλατάνα) μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα από τις 30-12-2019 & 7-1-2020 (Θεομηνίες «ΖΗΝΟΒΙΑ» & «ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ»)», Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1012_2023 ΑΔΑ: ΩΝΑΥ7ΛΗ-53Π

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Προστασία πρανών εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 1.200.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1013_2023 ΑΔΑ : ΩΧΚ87ΛΗ-Σ2Ψ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση γεφυρών BELLEY Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1014_2023 ΑΔΑ: 9ΡΥΡ7ΛΗ-ΡΟΥ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου ΔΕ Ασπροπόταμου», προϋπολογισμού 700.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1015_2023 ΑΔΑ: Ψ1ΒΒ7ΛΗ-8Κ1

ΘΕΜΑ 27οΈγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Επέκταση προβλήτας λιμ. Αρκίτσας – Ν.Α. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 2.580.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1016_2023 ΑΔΑ: 6Ε717ΛΗ-Φ4Χ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Αποκατάσταση – συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας» για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «4.8-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ», δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π89-4.9 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1017_2023 ΑΔΑ: ΩΝΑΣ7ΛΗ-ΑΥ8

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση Οριστικής Παραλαβής του συνόλου των μελετών του Δυτικού Κόμβου Ιτέας, ήτοι της μελέτης Τοπογραφίας-Κτηματολογίου, Συγκοινωνιακή-Υδραυλική-Γεωτεχνική, Η/Μ και Τεύχη Δημοπράτησης που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Κόμβων Δυτικής & Ανατολικής Εισόδου και Εξόδου Ιτέας Π.Ε. Φωκίδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1018_2023 ΑΔΑ: 6ΓΓΞ7ΛΗ-Ψ9Ρ

ΘΕΜΑ 30οΈγκριση της υπ΄αριθμ. 181986/30-08-2023 (ΑΔΑ: ΕΡΣ87ΛΗ-Σ2Υ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (κατάσβεση δασικών πυρκαγιών σε περιοχές του Δήμου Καρύστου, Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων και Δήμου Χαλκιδέων, από την 23-07-2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1019_2023 ΑΔΑ: Ψ3917ΛΗ-Ζ0Ζ

ΘΕΜΑ 31οΈγκριση της υπ΄αριθμ. 181985/30-08-2023 (ΑΔΑ: 94ΒΔ7ΛΗ-0Ξ5) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (επιφυλακή υδροφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργων, κατά το χρονικό διάστημα από 31/08/2023 έως 14/09/2023).

34η Συνεδρίαση 2023 – (30-08-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

34η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 943_2023 ΑΔΑ: ΨΑΞΣ7ΛΗ-ΡΕΚ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της υπ. αριθμ. 179216//28-08-2023 (ΑΔΑ:ΨΙΦΥ7ΛΗ-ΝΤΖ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή του Δήμου Λοκρών, από την 26/08/2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 944_2023 ΑΔΑ: 967Θ7ΛΗ-ΖΦΙ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ. αριθμ.68936/05-04-2023,ορθή επανάληψη 28-08-2023, (ΑΔΑ:9ΤΨ47ΛΗ-ΑΩΠ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς από 30/3/2023)-Συμπλήρωση του Μητρώου οικονομικών φορέων (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το έτος 2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 945_2023 ΑΔΑ: ΨΓΨ57ΛΗ-Ι31

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση της υπ΄αριθμ. 179453/28-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΗΕΟ7ΛΗ-21Ο) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Δ. Θήβας, στην περιοχή «λίμνη Υλίκη», την 19/08/2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 946_2023 ΑΔΑ: 6ΠΧ07ΛΗ-ΩΥΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση των 1) υπ’ αριθ. 179448/28-08-2023 με ΑΔΑ:6ΙΟΕ7ΛΗ-2Σ4, 2) υπ’ αριθ. 179443/28-08-2023 με ΑΔΑ:6Ε587ΛΗ-ΙΑ4, 3) υπ’ αριθ. 179438/28-08-2023 με ΑΔΑ:633Μ7ΛΗ-Μ04 & 4) υπ’ αριθ. 179432/28-08-2023 με ΑΔΑ:67377ΛΗ-ΙΦΜ αποφάσεων της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Βοιωτίας που αφορούν έγκριση παροχής υπηρεσιών από ιδιώτες κατόπιν υπογραφής μνημονίου συνεργασίας με την Π.Σ.Ε., για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιές) και ειδικότερα μίσθωση βυτιοφόρων οχημάτων-σκαπτικών μηχανημάτων για εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς.

ΑΠΟΦΑΣΗ 947_2023 ΑΔΑ: ΨΠ1Ω7ΛΗ-Ω2Ψ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ 180419/29-08-2023 ,ορθή επανάληψη 29-08-2023, απόφασης με ΑΔΑ:ΨΔΩ57ΛΗ-ΦΑ3, της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για τη συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των, σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Τ.Κ. Στειρίου του Δ. Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας, θέση «Λάκα Μονής Οσίου Λουκά» και στην Δ.Ε. Κυριακίου του Δ.Λιβαδειάς θέσεις «Λάκα Κυριακίου & Κολιέδες» την 23/08/2023 .

ΑΠΟΦΑΣΗ 948_2023 ΑΔΑ: ΨΩΤΔ7ΛΗ-Ε22

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6ο: Α. Έγκριση της διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 32, Ν. 4412/2016) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 391, του Ν. 4957/2022 (Τεύχος Α΄ ΦΕΚ 141/21-7-2022) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, Κεφάλαιο Β του Ν. 5046/29-7-2023 (Α΄137) για υποβολή έγγραφων προσφορών για την ανάδειξη μειοδοτών για το έργο: «Μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2023-2024» της Π.Ε. Ευρυτανίας, κατ΄εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών και πάντως το αργότερο μέχρι την 30η/6/2024, συνολικού προϋπολογισμού 235.259,65 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και δικαιωμάτων προαίρεσης. Β. Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης. Γ. Ορισμός Επιτροπής που θα πραγματοποιήσει την διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 949_2023 ΑΔΑ: 9ΨΗΥ7ΛΗ-Α9Γ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξης αναδόχου της παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί από 09 έως 17 Σεπτεμβρίου 2023, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 18.600,00€ με Φ.Π.Α., με την διαδικασία

διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας [άρθρο 32 παρ. 2β, περίπτωση γγ του Ν.4412/2016] (Αριθμ. Πρόσκλησης 177701/23-8-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC013291928).

ΑΠΟΦΑΣΗ 950_2023 ΑΔΑ: ΨΟ887ΛΗ-ΙΕΖ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. 169390/8-8-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια επιδόσεων [σχετικά με την υπ’ αριθ. δικ. 2573/2023 Προσφυγή Ανάκλησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (VII Τμήμα)].

ΑΠΟΦΑΣΗ 951_2023 ΑΔΑ: 9ΡΤ57ΛΗ-0ΣΛ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Συμβούλιο της Επικρατείας [σχετικά με την Αίτηση Ακύρωσης του Ευαγγέλου – Παρασκευά Δημητρέλου].

ΑΠΟΦΑΣΗ 952_2023 ΑΔΑ: 9ΕΦΠ7ΛΗ-5ΔΥ

ΘΕΜΑ 3ο:Α.«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023».
Β.«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2023»,της Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 953_2023 ΑΔΑ: 60ΓΟ7ΛΗ-ΝΞΘ

ΘΕΜΑ 4ο:Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 954_2023 ΑΔΑ: Ψ5Ψ27ΛΗ-ΦΦ2

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στη ΣΑΝΠ266 και στο Τεχνικό Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΑΠ) (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 955_2023 ΑΔΑ: 6ΥΤ17ΛΗ-ΓΛΩ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2021-2023», χρήση 2022-2023 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 956_2023 ΑΔΑ: ΨΡΚΨ7ΛΗ-Ν01

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της υπ. αριθμ. 176025/21-08-2023 (ΑΔΑ: 9ΒΞ57ΛΗ-9Ν7) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την υλοποίηση επιφυλακών υδροφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου, κατά το χρονικό διάστημα από 21/08/2023 έως 26/08/2023, σε περιοχές, όπου ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει Πολύ Υψηλό (κατηγορίας 4) ή/και Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορίας 5), στην Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 957_2023 ΑΔΑ: 6ΚΨ17ΛΗ-755

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της υπ. αριθμ. 177029/23-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΑ5Ν7ΛΗ-Υ06) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή του Δήμου Μακρακώμης, από την 22/08/2023)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 958_2023 ΑΔΑ: 6ΞΠΞ7ΛΗ-ΕΧΑ

ΘΕΜΑ 9ο:Α. Έγκριση δαπάνης του υποέργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2022-2024», του ενάριθμου 2022ΝΠ26600008 (πρώην 2014ΕΠ56600015) με τίτλο «Εργασίες Αποχιονισμού στο Εθνικό & Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο & Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 959_2023 ΑΔΑ: 6Χ5Ν7ΛΗ-ΚΩΓ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Οριστικής Παραλαβής του συνόλου των μελετών, ήτοι της αποτίμησης Στατικής επάρκειας, Τεχνικής Έκθεσης Αποκατάστασης, Κατασκευαστικών Σχέδιων & Τευχών Δημοπράτησης που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της μελέτης με τίτλο: «Τεχνική Υποστήριξη, Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης της Παλαιάς Γέφυρας Μόρνου & Ολοκλήρωση της Μελέτης Αποκατάστασης Αυτής» της Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού: 37.200,00€ (με Φ.Π.Α.),Αναδόχου: “Ι. ΛΕΠΙΔΑΣ – Ι. ΣΠΙΝΑΣΑΣ Ε.Ε. δ.τ. iLiS Ε.Ε. Τεχνικό Γραφείο Μελετών”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 960_2023 ΑΔΑ: ΨΦ9Λ7ΛΗ-ΒΨΓ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ -ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «4.8-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π89-4.9 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προϋπολογισμού 710.000,00συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 961_2023 ΑΔΑ: ΩΖΓΓ7ΛΗ-ΓΔΖ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «4.8-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π89-4.9 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προϋπολογισμού 290.000,00συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 962_2023 ΑΔΑ: 6Ν117ΛΗ-35Β

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ & ΔΕ ΦΟΥΡΝΑ» της Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού: 930.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αναδόχου: «ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. & ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε.».

ΑΠΟΦΑΣΗ 963_2023 ΑΔΑ: 9Κ8Ψ7ΛΗ-ΒΑΝ

ΘΕΜΑ 14ο:Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.1109/9-8-2022 απόφασης κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με «Έγκριση πρακτικού 2/2022 και κατακύρωση του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού (άνω των ορίων) για την «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των σχολικών ετών 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025», σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 1157/21-7-2023 Απόφαση του 7ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 964_2023 ΑΔΑ: ΨΔΑΩ7ΛΗ-ΡΤΛ

ΘΕΜΑ 15ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.1206/31-8-2022 απόφασης κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σχετικά με «Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 3/24-8-2022 Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας /αξιολόγησης για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Ευρυτανίας που θα προκύψουν με την Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32, Ν. 4412/2016) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 391, του Ν. 4957/2022 (Τεύχος Α΄ ΦΕΚ 141/21-7-2022) για το έργο: «Μεταφορά μαθητών για τα δρομολόγια 2.4, 2.7, 2.24, 2.27, 2.37, 2.38, 2.42, 2.44, 2.45, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3 και 5.4 σχολικού έτους 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025», συνολικού προϋπολογισμού #426.084,21# ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% & δικαιωμάτων προαίρεσης έως και 5%», σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 1158/2023 Απόφαση του 7ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 965_2023 ΑΔΑ:

Δεν απαιτείται η ανάρτηση της απόφασης στο Διαύγεια

ΘΕΜΑ 16ο: α) Έγκριση του πρακτικού 1.4/21-8-2023 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών. β) Διόρθωση της 858/1-8-2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΤΕ της 01/2023 με αρ. πρωτ. 139304/30-06-2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» και Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 7.973.066,94 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης».

ΑΠΟΦΑΣΗ 966_2023 ΑΔΑ:

Δεν απαιτείται η ανάρτηση της απόφασης στο Διαύγεια

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση του  πρακτικού 1.5/23-8-2023 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 01/2023 με αρ. πρωτ. 139304/30-06-2023 ΟΡΘΗ ΕΠΝΑΛΗΨΗ πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών  για τις κατηγορίες Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» και Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ,  συνολικού προϋπολογισμού 7.973.066,94 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης».

ΑΠΟΦΑΣΗ 967_2023 ΑΔΑ: ΨΠΕΡ7ΛΗ-ΨΙΒ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση Πρακτικού 3/22-8-2023 της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο: «Μεταφορά Μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026».

ΑΠΟΦΑΣΗ 968_2023 ΑΔΑ:

Δεν απαιτείται η ανάρτηση της απόφασης στο Διαύγεια

ΘΕΜΑ 19ο: α) Έγκριση του πρακτικού 2.3/24-8-2023 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών. β) Διόρθωση της 859/1-8-2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΤΕ της 02/2023 με αριθμ. πρωτ. 140096/30-06-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012990053 2023-06-30) Πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» και Δ «ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 87144/28-04-2023 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 23PROC012593164 2023-05-03) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 , συνολικού προϋπολογισμού 8.077.848,87 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης».

ΑΠΟΦΑΣΗ 969_2023 ΑΔΑ: ΨΩΖΤ7ΛΗ-6ΜΦ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ και κατακύρωση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού συμβούλου, με τίτλο: “Ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου σύμφωνα με την παραγρ. 1 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016, για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων σε ότι αφορά Υδραυλικά Έργα για την ωρίμανση της δημοπράτησης του έργου: «Φράγμα Σέττα – Μανίκια Ν. Ευβοίας»”, προϋπολογισμού 248.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 970_2023 ΑΔΑ: Ψ0ΙΣ7ΛΗ-9Ψ3

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, όσον αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ-ΧΟΡΤΟΚΟΠΗ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 971_2023 ΑΔΑ: Ψ32Ε7ΛΗ-ΠΑ3

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016) για το έργο: «Εργασίες πρόληψης αντιπυρικής περιόδου – χορτοκοπή στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ευρυτανίας», συνολικού προϋπολογισμού 198.499,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 972_2023 ΑΔΑ: ΨΦΠΜ7ΛΗ-ΠΕ8

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση του 2ου Πρακτικού και κατακύρωση του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» της Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 99.733,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 973_2023 ΑΔΑ:

Δεν απαιτείται η ανάρτηση της απόφασης στο Διαύγεια


ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση 1ου Πρακτικού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του δημόσιου, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, φίλτρων και μπαταριών για την επισκευή – συντήρηση των μηχανημάτων έργου, φορτηγών και οχημάτων της Π.Ε. Φθιώτιδας”, συνολικού προϋπολογισμού 261.889,91€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Αριθμ. Διακήρυξης Ν. 6/150821/13-7-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC013082334).

ΑΠΟΦΑΣΗ 974_2023 ΑΔΑ: 62ΖΔ7ΛΗ-ΜΜΞ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεσή της, και με όρους συμμετοχής τους αναφερόμενους στην με αριθμ. 6/150821/13-7-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013082334) Διακήρυξη, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 για τα τμήματα 1,5,7,8 και 9 που ήταν άγονα του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, φίλτρων και μπαταριών για την επισκευή – συντήρηση των μηχανημάτων έργου, φορτηγών και οχημάτων της Π.Ε. Φθιώτιδας”,συνολικού προϋπολογισμού 261.889,91€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(Αριθμ. Διακήρυξης Ν. 6/150821/13-7-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC013082334).

ΑΠΟΦΑΣΗ 975_2023 ΑΔΑ: 6ΟΘΑ7ΛΗ-ΕΕ8

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση 1ου Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΥΡΝΟΥ & ΚΑΘΕΝΩΝ» (Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων) της Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 310.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (250.000,00€ άνευ Φ.Π.Α.).

ΑΠΟΦΑΣΗ 976_2023 ΑΔΑ: 6ΝΧΘ7ΛΗ-ΓΒ5

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση α) διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, των Δ/νσεων Α’/βαθμιας, Β’/βαθμιας εκπαίδευσης και του Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ του νομού για δύο (2) έτη, προϋπολογισμού 49.020,30συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (39.532,50 € άνευ Φ.Π.Α 24%), β) των όρων της συνημμένης διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 977_2023 ΑΔΑ: Ψ8Ρ97ΛΗ-ΔΤΤ

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση της 8ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

33η Συνεδρίαση 2023 – (22-08-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

33η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 918_2023 ΑΔΑ:
Δεν απαιτείται η ανάρτηση της απόφασης στο Διαύγεια

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση α) πρακτικών της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στα πλαίσια του Β΄ΔΣΑ της 1ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανάθεσης συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών αρμοδιότητας Π. Ε. Βοιωτίας για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026, β) ανάδειξη άγονων ομάδων και επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας, γ) ανάδειξη προσωρινών αναδόχων και δ) συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 919_2023 ΑΔΑ: 6ΙΗΞ7ΛΗ-ΦΕ9

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση των δύο πρακτικών της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, όσον αφορά την πρώτη πρόσκληση, στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη: 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026, προϋπολογισμού 3.251.613,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης 20%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 920_2023 ΑΔΑ: 6ΓΔΦ7ΛΗ-ΨΨ6

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση α) Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και β) ανάθεσης για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας» έως τέσσερις (4) μήνες, λόγω του κατεπείγοντος, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2 περίπτ. γ του Ν. 4412/2016 (Αρ. Πρόσκλησης 165909/02.08.2023, 23PROC013199289).

ΑΠΟΦΑΣΗ 921_2023 ΑΔΑ: Ψ9ΠΖ7ΛΗ-ΚΟΒ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. 166879/3-8-2023 απόφασης Περιφερειάρχη, περί σύνταξης και κατάθεσης προσφυγής ανάκλησης κατ’ αρ. 328 του Ν.4700/2020 ενώπιον του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ανάκληση της υπ ́αριθμ. 46/24-7-2023 Πράξης της Υπηρεσίας της Επιτρόπου Π.Ε Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 922_2023 ΑΔΑ: 6Δ8Δ7ΛΗ-1Φ3

ΘΕΜΑ 2ο: Κώλυμα του δικηγόρου Λουκά Καρρά του Ιωάννη να παρασταθεί προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Συμβούλιο της Επικρατείας [σχετικά με την Αίτηση Ακύρωσης των Κατσίερη Ιωάννη, Κατσίερη Αριστείδη, Σπύρου-Μαρίας Ραμπελίας και της εταιρείας ΕΛΤΕΚ ΕΠΕ με αρ. κατ. Ε2494/2022] και αντικατάστασή του.

ΑΠΟΦΑΣΗ 923_2023 ΑΔΑ: 9ΨΥΜ7ΛΗ-ΦΑ0

ΘΕΜΑ 3ο: Κώλυμα του δικηγόρου Λουκά Καρρά του Ιωάννη να παρασταθεί προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Συμβούλιο της Επικρατείας [σχετικά με την Αίτηση Ακύρωσης των Κατσίερη Ιωάννη, Κατσίερη Αριστείδη, Σπύρου-Μαρίας Ραμπελίας και της εταιρείας ΕΛΤΕΚ ΕΠΕ με αρ. κατ. Ε319/2022] και αντικατάστασή του.

ΑΠΟΦΑΣΗ 924_2023 ΑΔΑ: 6ΠΒΕ7ΛΗ-70Ο

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Πρωτοδικείο ΄Αμφισσας [σχετικά με την από 20-6-2023 αίτηση-κλήση της ετερορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «Παναγιώτα Γεωργούση-Κουτσόμπου & Σια ΕΕ»] (εξ’αναβολής).

ΑΠΟΦΑΣΗ 925_2023 ΑΔΑ: ΡΛ7Ε7ΛΗ-ΤΑ4

ΘΕΜΑ 5ο: Αποδοχή των επιχορηγήσεων: 1) από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για την καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας των μηνών Αυγούστου- Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2023, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού τους, για την κάλυψη δαπανών τους – Ζ΄ Κατανομή έτους 2023 και για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών και 2) από το Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης στους υπαλλήλους των Περιφερειών της Χώρας, οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 926_2023 ΑΔΑ: ΨΝΞΦ7ΛΗ-Ι2Ρ

ΘΕΜΑ 6ο:Τροποποίηση του από 26/09/2005 μισθωτηρίου (αρχική σύμβαση μίσθωσης), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δυνάμει των υπ’ αριθ. 01/10/2010,06/03/2013, 23/10/2017 και 01/11/2020 τροποποιητικών συμβάσεων μίσθωσης του ακινήτου επί της οδού Παπαποστόλου & Αρκαδίου 6 στη Λαμία συνολικού εμβαδού 635 τ.μ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 927_2023 ΑΔΑ: 62Α57ΛΗ-ΕΑΘ

ΘΕΜΑ 7ο:Συγκρότηση Επιτροπών – Οργάνων παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016) της Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 928_2023 ΑΔΑ: 61ΡΟ7ΛΗ-ΥΗΘ


ΘΕΜΑ 8ο:Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 929_2023 ΑΔΑ: 9ΤΞΨ7ΛΗ-ΝΡΤ

.ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 930_2023 ΑΔΑ: 68317ΛΗ-ΓΝΧ

ΘΕΜΑ 10ο: Α) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2023. Β) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 931_2023 ΑΔΑ: ΨΚ147ΛΗ-Ν4Ω

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση για την κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΘΗΛΗΣ» της Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 παρ. 12 του Ν.4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 932_2023 ΑΔΑ: 6ΣΒΚ7ΛΗ-8Η4

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 168917/07-08-2023 με ΑΔΑ:ΨΑΖΠ7ΛΗ-3ΜΥ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. (Βροχοπτώσεις από 05/08/2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 933_2023 ΑΔΑ: Ρ4ΖΡ7ΛΗ-ΣΦ3

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.152136/17-07-2023 με ΑΔΑ:668Γ7ΛΗ-ΟΨΟ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων για την κατάσβεση πυρκαγιάς, από τις 15-07-2023 στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Αρμά της Τ.Κ. Φύλλων του Δήμου Χαλκιδέων, στην Π.Ε. Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 934_2023 ΑΔΑ: 66Μ97ΛΗ-Ρ60

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023 ΣΤΗΝ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «2.4 Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π89-2.3 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 935_2023 ΑΔΑ: ΨΔ1Υ7ΛΗ-Σ66

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.173766/16-08-2023, με ΑΔΑ: ΨΡΞ37ΛΗ-6Β8, απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Βοιωτίας που αφορά διάθεση μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων, σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Τ.Κ ΚΟΚΚΙΝΟΥ της Δ.Ε.ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ, του Δ.ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ την 14/08/2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 936_2023 ΑΔΑ: 94ΔΕ7ΛΗ-ΠΜΘ

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης της πράξης «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Δερβενοχωρίων της Π.Ε. Βοιωτίας» της πρόσκλησης με κωδικό : Π89-2.3 και τίτλο :«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ» από (1.05.2023-31.10.2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 937_2023 ΑΔΑ: ΡΒΞΦ7ΛΗ-8ΡΣ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης της πράξης με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023» της πρόσκλησης με κωδικό: Π89-2.3 και τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1.05.2023-31.10.2023)» της Π.Ε.Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 938_2023 ΑΔΑ: 6ΥΘΡ7ΛΗ-ΚΤΠ

ΘΕΜΑ 18ο: Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση των δρομολογίων Μεταφοράς Μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητα Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του άρθρου 23 του Ν. 5046/29-07-2023 (ΦΕΚ Α΄137), μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι τις 30.6.2024.

ΑΠΟΦΑΣΗ 939_2023 ΑΔΑ: 99ΦΩ7ΛΗ-5ΤΘ

ΘΕΜΑ 19ο:α)Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας [άρθρο 32 παρ. 2β, περίπτωση γγ του Ν.4412/2016] για την συμμετοχή της Π.Σ.Ε. στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί από 09 έως 17 Σεπτεμβρίου 2023, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 18.600,00€ με Φ.Π.Α, β) της Πρόσκλησης και των όρων αυτής και γ) τη συγκρότηση της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 940_2023 ΑΔΑ: 6ΨΝΠ7ΛΗ-ΞΡΙ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση α) της διενέργειας ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια πινακίδων σήμανσης» για τις ανάγκες του επαρχιακού και εθνικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 941_2023 ΑΔΑ: ΨΠΥΗ7ΛΗ-3ΦΓ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση 2ου Πρακτικού και αποδέσμευση εγγυητικής καλής εκτέλεσης για την «Προμήθεια Καυσίμων των μηχανημάτων έργων και φορτηγών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας περιόδου 2020-2022».

 

32η Συνεδρίαση 2023 – (08-08-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

32η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 889_2023 ΑΔΑ: 6ΡΨΚ7ΛΗ-2ΨΟ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Δερβενοχωρίων της Π.Ε. Βοιωτίας» για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «2.4 Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων», δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π89-2.3 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 890_2023 ΑΔΑ: 6ΞΡ67ΛΗ-7ΦΜ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών στην περιοχή της Π.Ε. Βοιωτίας» για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «2.4 Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων», δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π89-2.3 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 891_2023 ΑΔΑ: 60ΛΔ7ΛΗ-0ΔΧ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρακτικού 5 και κατακύρωση αποτελέσματος του ανοικτού, ηλεκτρονικού, διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια πενήντα εννέα (59) οχημάτων για τις ανάγκες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με τη διαδικασία της λειτουργικής χρονομίσθωσης (Operational Leasing), χρονικής διάρκειας εξήντα (60) μηνών», προϋπολογισμού 2.286.312,00€ (με ΦΠΑ), για 5 έτη, χωρίς δικαίωμα εξαγοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (Αριθμ. Διακήρυξης 268059/28-11-2022, ΑΔΑΜ: 22PROC011698911).

ΑΠΟΦΑΣΗ 892_2023 ΑΔΑ: Ψ23Α7ΛΗ-20Ψ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πρακτικού 4 και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων της παροχής υπηρεσιών για την «Μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, τα τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026», συνολικού προϋπολογισμού 13.098.801,60€ (άνευ ΦΠΑ) συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων προαίρεσης 50%, με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) τριετούς διάρκειας και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής [χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης σε ευρώ (€)].

ΑΠΟΦΑΣΗ 893_2023 ΑΔΑ: 6ΖΙΛ7ΛΗ-ΑΙ1

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης [σχετικά με τη λειτουργία του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) για την περιοχή Μεξιατών].

ΑΠΟΦΑΣΗ 894_2023

Δεν απαιτείται η ανάρτηση της απόφασης στο Διαύγεια

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρακτικού 1 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης 2023-2024 για τις ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας», συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 895_2023 ΑΔΑ: ΡΡ4Σ7ΛΗ-Α8Ρ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια σάκων ψυχρής ασφάλτου», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 896_2023 ΑΔΑ: ΩΧ9Θ7ΛΗ-77Λ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης 3 & 4 και κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδών για τις ανάγκες διαγράμμισης του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Εύβοιας, περιόδου 2022-2023», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 897_2023 ΑΔΑ: 9ΜΒ17ΛΗ-ΖΧΝ

ΘΕΜΑ 5ο: α) Έγκριση πρακτικών Ι & ΙΙ της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα ιδιόκτητα και μισθωμένα οχήματα της Π.Ε. Βοιωτίας & Πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας», τα τρία έτη 2023-2026, συνολικού προϋπολογισμού 785.975,40€ συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 5% και ΦΠΑ 24%, β) ανάδειξη προσωρινού αναδόχου και γ) συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 898_2023 ΑΔΑ: ΨΙΦΓ7ΛΗ-5ΡΚ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικών Ι & ΙΙ και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού συμβούλου, με τίτλο: “Ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου σύμφωνα με την παραγρ. 1 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016, για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων σε ότι αφορά Υδραυλικά Έργα για την ωρίμανση της δημοπράτησης του έργου: «Φράγμα Σέττα – Μανίκια Ν. Ευβοίας»”, προϋπολογισμού 248.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 899_2023 ΑΔΑ: 6Ξ587ΛΗ-ΙΔΩ

ΘΕΜΑ 7ο: Ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ & των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του Νομού, για τρεις (3) μήνες.

ΑΠΟΦΑΣΗ 900_2023 ΑΔΑ: Ψ2ΠΙ7ΛΗ-ΓΩΟ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρακτικού και ανακήρυξη αναδόχου α) της Προμήθειας επιπλέον αδειών χρήσης του Σ.Η.Δ.Ε., β) της Παροχής υπηρεσίας ετήσιας συντήρησης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.) και γ) της Ετήσιας Παροχής του Υποσυστήματος Αιτήσεων Πολιτών και Επιχειρήσεων, προϋπολογισμού 46.438,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση [άρθρο 32 παρ. 2β, περίπτωση γγ του Ν.4412/2016], λόγω αποκλειστικότητας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 901_2023 ΑΔΑ: ΡΤ4Ρ7ΛΗ-ΗΑΓ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση του πρακτικού Αξιολόγησης και Καταστροφής Υλικών της Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 902_2023 ΑΔΑ: ΨΝΤΘ7ΛΗ-ΥΑ8

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρακτικού 2/31-07-2023 της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο: «Μεταφορά μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026», συνολικού προϋπολογισμού 18.542.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και προαιρέσεων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 903_2023 ΑΔΑ: 906Ξ7ΛΗ-ΑΗΨ

ΘΕΜΑ 11ο: Συγκρότηση αμειβόμενης τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Βοιωτίας, για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026», προϋπολογισμού 9.374.408,33€ (συμπεριλαμβανομένων Δικαιωμάτων Προαίρεσης 28% και ΦΠΑ 24%).

ΑΠΟΦΑΣΗ 904_2023 ΑΔΑ: Ψ1Κ97ΛΗ-6ΛΒ

ΘΕΜΑ 12ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073), για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 905_2023 ΑΔΑ: 6Φ3Ω7ΛΗ-3Θ8

ΘΕΜΑ 13ο: Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, έργα, μελέτες του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2023, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 906_2023 ΑΔΑ: ΨΠΘΤ7ΛΗ-ΥΟΖ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 907_2023 ΑΔΑ: 63257ΛΗ-ΧΔΑ

ΘΕΜΑ 15ο: Εξειδίκευση πίστωσης από α) τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) και από β) τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 908_2023 ΑΔΑ: 6Φ377ΛΗ-ΩΔ3

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση και συμπλήρωση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο νομού Φωκίδας», προϋπολογισμού 193.033,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 909_2023 ΑΔΑ: ΨΟΥΜ7ΛΗ-4Μ4

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση υποδομών του ΤΟΕΒ Ξυνιάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 910_2023 ΑΔΑ: 63ΗΥ7ΛΗ-Η92

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση γέφυρας επί της Ε.Ο. 12 στον Μίστρο», συμβατικής δαπάνης 1.882.782,10€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 911_2023 ΑΔΑ: 6ΥΘΝ7ΛΗ-3ΥΜ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κόμβος Δροσιάς Ν.Α. Εύβοιας (συνέχιση)», συμβατικής δαπάνης 430.623,78€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 912_2023 ΑΔΑ: 9ΡΣΤ7ΛΗ-ΟΗΜ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών νότιας Εύβοιας για τα έτη 2020 και 2021», προϋπολογισμού 925.309,06 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 913_2023 ΑΔΑ: ΨΠΙΣ7ΛΗ-ΠΛΩ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών περιοχής δήμων Ερέτριας, Κύμης – Αλιβερίου & Καρύστου», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 914_2023 ΑΔΑ : Ρ1ΒΓ7ΛΗ-ΗΒ5

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Εργασίες συντήρησης κατασκηνώσεων Ι.Μ. Χαλκίδας», συμβατικού ποσού 147.331,02 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 915_2023 ΑΔΑ: 6ΣΕ17ΛΗ-5ΑΥ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης έργου με τίτλο: «Προμήθεια άλατος αποχιονισμού για τις ανάγκες του οδικού δικτύου της Π.Ε. Ευρυτανίας» στον άξονα 4.8 «Οδική ασφάλεια» του «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 199.976,10€.

ΑΠΟΦΑΣΗ 916_2023 ΑΔΑ: Ψ6ΝΘ7ΛΗ-ΞΣΨ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 161850/28-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΧΧ37ΛΗ-2ΡΧ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (κατάσβεση δασικών πυρκαγιών σε περιοχές του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας, Δήμου Δομοκού, Δήμου Λαμιέων και Δήμου Μακρακώμης, από την 26/07/2023).

31η Συνεδρίαση 2023 – (01-08-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

31η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 858_2023 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των πρακτικών 1.2/19-7-2023 (ολοκληρώθηκε στις 25-07-2023) και 1.3/25-7-2023 (ολοκληρώθηκε στις 28-07-2023) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 01/2023 με αρ. πρωτ. 139304/30-06-2023 ΟΡΘΗ ΕΠΝΑΛΗΨΗ πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» και Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 7.973.066,94 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 859_2023 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση των πρακτικών 2.1/13-7-2023 (ολοκληρώθηκε στις 25-07-2023) και 2.2/25-7-2023 (ολοκληρώθηκε στις 31-07-2023) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 02/2023 με αριθμ. πρωτ. 140096/30-06-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012990053 2023-06-30) Πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» και Δ «ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 87144/28-04-2023 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 23PROC012593164 2023-05-03) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 , συνολικού προϋπολογισμού 8.077.848,87 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 860_2023 ΑΔΑ: 6ΗΔΜ7ΛΗ-ΑΙ5

ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” για την διενέργεια και αξιολόγηση του Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών «Εργασίες πρόληψης αντιπυρικής περιόδου – χορτοκοπή στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ευρυτανίας» της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 861_2023 ΑΔΑ: 6ΧΚΦ7ΛΗ-Ε2Π

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού και όρων προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας για τα έτη 2023-2024, προϋπολογισμού 144.215,56 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α..

ΑΠΟΦΑΣΗ 862_2023 ΑΔΑ: 6ΑΕ37ΛΗ-ΗΙ8

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση: α) της προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2 περίπτ. γ του Ν. 4412/2016, β) των Τεχνικών Προδιαγραφών γ) των όρων διαπραγμάτευσης της Πρόσκλησης επιλογής αναδόχου και δ) ορισμός αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας» έως έξι (6) μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 42.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% λόγω του κατεπείγοντος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 863_2023 ΑΔΑ: Ω81Ω7ΛΗ-ΞΘΥ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 3/14-07-2023 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την «Μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, τα τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026», συνολικού προϋπολογισμού 16.500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης 50%, [Αριθμ. Διακήρυξης Ν.4 86764/28-4-2023, ΑΔΑΜ:23PROC0012575041)] και εγγραφή οικονομικού φορέα στο ΔΣΑ της Π.Ε. Φθιώτιδας για τη μεταφορά μαθητών, για τρία σχολικά έτη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 864_2023 ΑΔΑ: ΨΘΠΛ7ΛΗ-ΣΞΙ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση σχεδιασμoύ νέων μαθητικών δρομολογίων [47, 48], στα πλαίσια του ΔΣΑ 2023-2026 της ΠΕΒ, της αριθ. 92031/05-05-2023 (AΔΑΜ: 23PROC012611884) Διακήρυξης Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών αρμοδιότητας Π. Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 865_2023 ΑΔΑ: 60237ΛΗ-ΦΘ1

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 866_2023 ΑΔΑ: ΡΨΜΤ7ΛΗ-ΟΨΣ

ΘΕΜΑ 7ο: Α. Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023 και Β. Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2023, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 867_2023 ΑΔΑ: ΨΧΓΞ7ΛΗ-8Ξ3

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης προμήθειας σφραγίδων και ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλου, από τον Τακτικό Π.Υ (Ειδικός Φορέας 073) και πληρωμή δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΑΠ) (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 868_2023 ΑΔΑ: 6ΚΛ07ΛΗ-87Δ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: ″Ανάπλαση παραλίας Αμαρύνθου″, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 869_2023 ΑΔΑ: ΨΜ1Π7ΛΗ-ΔΘΘ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της μελέτης Κτηματογράφησης Οδού και Κόμβων της μελέτης: «Ολοκλήρωση μελετών της Ε.Ο. Άμφισσα – Λιδωρίκι στο τμήμα Μαλανδρίνο – Λιδωρίκι», συμβατικής αμοιβής 437.868,01 € χωρίς ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 870_2023 ΑΔΑ: 611Υ7ΛΗ-ΖΞΧ

ΘΕΜΑ 11 ο: Έγκριση όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης μόνο βάσει τιμής η κόστους, κατά το άρθρο 86 παρ.6 του ν.4412/2016 του υποέργου: «Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης έργων ενεργειακής αναβάθμισης και δράσεις ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας», προϋπολογισμού 60.054,14 ευρώ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 871_2023 ΑΔΑ: ΨΓΣΒ7ΛΗ-94Ζ

ΘΕΜΑ 12 ο: Έγκριση: α) διενέργειας διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Εγκατάσταση δικτύου υδρομετεωρολογικών σταθμών για την έγκαιρη προειδοποίηση πλημμυρικών φαινομένων του έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τίτλο «Ευφυείς ψηφιακές εφαρμογές για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας – ασφάλειας, της υγείας και της αγροτικής παραγωγής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 328.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 872_2023 ΑΔΑ: 62Ι27ΛΗ-ΩΤ8

ΘΕΜΑ 13 ο: Δημοπράτηση του έργου «Ανάπλαση χώρων αναψυχής και περιπάτου οικισμού Στενής Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων». Πρόγραμμα ένταξης: ΚΑΠ-ΤΑΚΤΙΚΟΙ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ (200.000,00 €) (ήτοι 50%) & ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ (200.000,00€) (ήτοι 50%)

ΑΠΟΦΑΣΗ 873_2023 ΑΔΑ: ΨΥ2Ε7ΛΗ-ΞΧ4

ΘΕΜΑ 14 ο: Έγκριση: α) διενέργειας Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών «Εργασίες πρόληψης αντιπυρικής περιόδου – χορτοκοπή στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ευρυτανίας» συνολικού προϋπολογισμού 198.499,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%,β)της υπ’ αριθ. 8/2023 μελέτης-τεχνικές προδιαγραφές και γ)των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 874_2023 ΑΔΑ: Ψ3ΔΗ7ΛΗ-ΙΩΛ

ΘΕΜΑ 15 ο: Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 189691 του έργου «Επισκευή Κρηπιδότοιχων στη Χερσαία Ζώνη Λιμένων Ιτέας-Κίρρας ΛΤ ΦΩΚΙΔΑΣ» προϋπολογισμού 124.000,00€.

ΑΠΟΦΑΣΗ 875_2023 ΑΔΑ: ΨΙ7Ρ7ΛΗ-ΞΟΝ

ΘΕΜΑ 16 ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 196279 του έργου «Αποκατάσταση βλαβών εγγειοβελτιωτικών έργων στο χείμαρρο Σκίτσα και στο χείμαρρο Πλειστό» προϋπολογισμού 241.000,00€ με ΦΠΑ, της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 876_2023 ΑΔΑ: 6ΜΥ87ΛΗ-Α38

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση αποζημίωσης του αναδόχου του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας – υποέργο συντήρηση και αποκατάσταση οδοστρώματος και τεχνικών έργων στις εθνικές οδούς 27 και 48 και στις επαρχιακές οδούς 4,5 και 6» με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 180692 λόγω διάλυσης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ. 1γ του Ν.4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 877_2023 ΑΔΑ: 6ΝΨ77ΛΗ-Χ7Ρ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου : «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας – υποέργο: Αντιστήριξη πρανών και άρση καταπτώσεων στην εθνική οδό 27 Άμφισσας – Γραβιάς στη χ.θ. 8+500 λόγω κατάπτωσης», συμβατικής δαπάνης 294.693,03€ με ΦΠΑ, αναδόχου: «ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 878_2023 ΑΔΑ: 65ΡΗ7ΛΗ-6ΩΛ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση 2ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου «Αποκατάσταση ορεινών οδικών αξόνων λόγω καθιζήσεων και καταστροφών από θεομηνίες», Π.Ε. Φωκίδας, συμβατικής δαπάνης 2.667.821,25€ με ΦΠΑ, αναδόχου: «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.- ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ Α.Τ.Ε».

ΑΠΟΦΑΣΗ 879_2023 ΑΔΑ: 6Α7Γ7ΛΗ-ΨΤΖ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή νέας περίφραξης και συμπληρωματικών εργασιών στο Εκκλησιαστικό Λύκειο Λαμίας», αναδόχου: «ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ», προϋπολογισμού: 95.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

ΑΠΟΦΑΣΗ 880_2023 ΑΔΑ: ΨΓΝΤ7ΛΗ-52Ρ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 151021/13-07-2023 με ΑΔΑ:6ΤΗ07ΛΗ-ΤΜΠ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων για την υλοποίηση επιφυλακών υδροφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου, κατά το χρονικό διάστημα από 14/07/2023 έως 23/07/2023 σε περιοχές, όπου ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει Πολύ Υψηλό (κατηγορίας 4) ή/και Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορίας 5), στην Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 881_2023 ΑΔΑ: Ψ4877ΛΗ-Α12

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 158176/24-07-2023 με ΑΔΑ:Ψ0ΞΡ7ΛΗ-0ΧΠ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας που αφορά διάθεση μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των, σε εργασίες κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς στην Τ.Κ. ΚΑΠΑΡΕΛΙΟΥ του Δ.ΘΗΒΑΣ στην θέση «Κοτρώνι» την 17/07/2023, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 882_2023 ΑΔΑ: ΨΡΧΠ7ΛΗ-1ΙΞ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.158647/24-07-2023 με ΑΔΑ:ΡΠΣ57ΛΗ-ΟΥΜ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας που αφορά διάθεση μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των, σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Δ.Ε ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ, οικισμός «ΠΑΝΑΚΤΟΥ» της Τ.Κ ΠΥΛΗΣ του Δ.ΤΑΝΑΓΡΑΣ την 17/07/2023, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 883_2023 ΑΔΑ: 907Δ7ΛΗ-ΡΒ1

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.158104/24-07-2023 με ΑΔΑ:Ψ5Μ57ΛΗ-Λ1Ι απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φωκίδας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων για την υλοποίηση επιφυλακών υδροφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου, κατά το χρονικό διάστημα από 24/07/2023 έως 27/07/2023 σε περιοχές, όπου ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει Πολύ Υψηλό (κατηγορίας 4) ή/και Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορίας 5), στην Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 884_2023 ΑΔΑ: 97Γ97ΛΗ-ΝΒΤ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.159699/25-7-2023 με ΑΔΑ:97ΓΔ7ΛΗ-ΓΧΓ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων για την υλοποίηση επιφυλακών υδροφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργων, κατά το χρονικό διάστημα από 25/07/2023 έως 31/07/2023 σε περιοχές όπου ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών που δημοσιεύεται από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και πολιτικής Προστασίας προβλέπει πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 ή κατάσταση συναγερμού κατηγορίας 5, στην Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 885_2023 ΑΔΑ: ΨΩ9Υ7ΛΗ-ΔΡΨ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.159304/25-07-2023 με ΑΔΑ:ΩΖ5Ο7ΛΗ-Η6Μ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας που αφορά διάθεση μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των, σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Δ.Ε ΒΑΓΙΩΝ του Δ.ΘΗΒΑΣ, θέση «Παπαβρίζα» την 22/07/2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 886_2023 ΑΔΑ: 6ΠΧ67ΛΗ-ΔΧ3

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.159330/25-07-2023 με ΑΔΑ:ΨΑΗ77ΛΗ-Ψ3Ψ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Βοιωτίας που αφορά διάθεση μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των, σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Δ.Ε ΒΑΓΙΩΝ του Δ.ΘΗΒΑΣ, θέση «Παπαβρίζα» την 23/07/2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 887_2023 ΑΔΑ: Ψ1ΑΣ7ΛΗ-57Υ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση των υπ’αριθμ.157728/24-07-2023 με ΑΔΑ:ΨΙ7Ζ7ΛΗ-ΠΣΓ και 157448/21-07-2023 με ΑΔΑ:67Θ07ΛΗ-6ΝΧ (Ορθή επανάληψη στις 26-07-2023) αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας που αφορούν την έγκριση απευθείας ανάθεσης εργασιών προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας (κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της ΤΚ Βαρδαλή του Δήμου Δομοκού, από την 23/07/2023 και υλοποίηση επιφυλακών υδροφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου, κατά το χρονικό διάστημα από 22/07/2023 έως 28/07/2023, σε περιοχές, όπου ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει Πολύ Υψηλό (κατηγορίας 4) ή/και Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορίας 5), στην Π.Ε. Φθιώτιδας.

 

30η Συνεδρίαση 2023 – (25-07-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

                                               30η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ              ΘΕΜΑ

                                      

ΑΠΟΦΑΣΗ  817_2023 ΑΔΑ: ΨΞΗΝ7ΛΗ-ΦΧΡ ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024» για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «4.8-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π89-4.7 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  818_2023 ΑΔΑ: 91ΨΒ7ΛΗ-Ψ7Φ ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο:   Έγκριση του υπ.αριθμ. 2/2023 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών με τίτλο: «Ναύλωση δύο τουριστικών σκαφών και η δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών του νομού Ευρυτανίας».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  819_2023 ΑΔΑ: 6ΚΧΓ7ΛΗ-ΡΞΜ ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση υποβολής πρότασης δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό 08 της ήδη ενταγμένης στο ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020 (Κωδικός ΟΠΣ 5201384), της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργία Παρατηρητηρίου Υγείας & Περιβάλλοντος ΟΧΕ/ΛΑΠ Ασωπού», η οποία περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού της ΠΠ 2014-2020, για ένταξή της στο Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα” 2021-2027.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  820_2023 ΑΔΑ: 6ΠΞΞ7ΛΗ-3ΓΝ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των αριθμ. 16/25-04-2023 (ΑΔΑ: Ψ0ΙΟ7ΛΗ-Κ1Γ), 17/02-05-2023 (ΑΔΑ: 6ΗΙΙ7ΛΗ-ΕΡ9), 18/09-05-2023 (ΑΔΑ: ΨΧΦ87ΛΗ-Φ7Θ), 19/16-05-2023 (ΑΔΑ: 60Χ27ΛΗ-Ζ65), 20/23-05-2023 (ΑΔΑ: 9ΕΙ67ΛΗ-5Ο4) και  21/31-05-2023 (ΑΔΑ: 6ΘΞΗ7ΛΗ-ΥΛΑ) πρακτικών συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  821_2023 ΑΔΑ: 679Γ7ΛΗ-ΝΟΖ ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Πρωτοδικείο Άμφισσας [σχετικά με την από 20-6-2023 αίτηση-κλήση της ετερορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «Παναγιώτα Γεωργούση-Κουτσόμπου & Σια ΕΕ»).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  822_2023 ΑΔΑ: 6ΣΟΝ7ΛΗ-ΚΩΧ ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή της Αικατερίνης Νίκα].

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  823_2023 ΑΔΑ: ΨΙ327ΛΗ-ΡΣΙ ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «Α. ΜΑΝΤΑΜΑΔΙΩΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»].

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  824_2023 ΑΔΑ: ΨΚΨ37ΛΗ-Τ0Υ ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή του Γεωργίου Ξηρογιάννη του Αθανασίου].

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  825_2023 ΑΔΑ: ΩΖΚΞ7ΛΗ-8ΓΝ ΘΕΜΑ 6ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή του Κωνσταντίνου Μουταφτσή]

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  826_2023 ΑΔΑ: 9ΡΤΩ7ΛΗ-ΝΟΛ ΘΕΜΑ 7ο: Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της Έφεσης, κατά της υπ’αριθμ. 406/2023 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας επί αγωγής της Παναγιώτας Τριανταφύλλου.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  827_2023 ΑΔΑ: 624Π7ΛΗ-Ω4Ζ ΘΕΜΑ 8ο: α) «Έγκριση διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Μεταφορών και Επικοινωνιών Αλιβερίου της Π.Ε. Ευβοίας», β) «Έγκριση των όρων της συνημμένης διακήρυξης».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  828_2023 ΑΔΑ: ΨΓΞ17ΛΗ-ΟΩ8 ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση χορήγησης παράτασης σύμβασης για την «Προμήθεια Καυσίμων των μηχανημάτων έργων και φορτηγών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας περιόδου 2020-2022».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  829_2023 ΑΔΑ: 99Π47ΛΗ-Ψ2Λ ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση: α) πρακτικών αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια άλατος αποχιονισμού για τις ανάγκες του οδικού δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας» για τα έτη 2023-2024-2025, προϋπολογισμού 450.000,00€ (με Δικαίωμα Προαίρεσης 15% & ΦΠΑ 13%), 346.287,04€ (άνευ Δικαιώματος Προαίρεσης 15% & ΦΠΑ 13%) β) ανάδειξη προσωρινού μειοδότη και γ) τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  830_2023 ΑΔΑ: 6ΟΡΔ7ΛΗ-ΜΝΒ ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρακτικών 2 & 3 της επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών του έργου: “Πρόγραμμα Περισυλλογής και Διαχείρισης ή/και Αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων τροφίμων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Εύβοιας, Π.Ε. Ευρυτανίας, Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Φωκίδας)”, συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης (Αριθ. Διακήρυξης: 3/72444/7-4-2023, ΑΔΑΜ:23PROC012467689).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  831_2023 ΑΔΑ: ΩΖΚΠ7ΛΗ-32Σ ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση: α) διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Παροχή  υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Πράξης ΤΕΒΑ 2018-2019 της Κ.Σ Εύβοιας στο πλαίσιο της πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 της Κ.Σ Π.Ε. Εύβοιας» (Κωδικός/MIS: 5029511) με προϋπολογισμό 36.580,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (29.500,00€ άνευ ΦΠΑ)  και β) των όρων της συνημμένης διακήρυξης του διαγωνισμού.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  832_2023 ΑΔΑ: ΩΝΦ17ΛΗ-ΞΒΦ ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023, Π.Ε. Εύβοιας.  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  833_2023 ΑΔΑ: 6ΔΛΠ7ΛΗ-Ζ0Ω ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023,Π.Ε. Φωκίδας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  834_2023 ΑΔΑ: 6ΜΜ87ΛΗ-4Β2 ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023, Π.Ε. Βοιωτίας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  835_2023 ΑΔΑ: 9Ω4Σ7ΛΗ-5ΥΓ ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  836_2023 ΑΔΑ: 6ΧΦΘ7ΛΗ-Η8Ψ ΘΕΜΑ 17ο: Δημοπράτηση του υποέργου: «KATΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ Δ. ΔΟΜΟΚΟΥ» προϋπολογισμού 16.839.200,00 Ευρώ του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ   ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ » (Απόφαση ένταξης,  ΑΔΑ: 6Π8Ξ46ΜΤΛ6-Γ34)  μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών  προϋπολογισμού 16.989.200,00€.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  837_2023 ΑΔΑ: 6ΕΙΛ7ΛΗ-ΕΤΩ ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση του 1ου Πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ  ΑΝΙΑΔΑ – ΒΥΘΙΣΜΑ – ΨΙΑΝΑ (Α΄ φάση)» προϋπολογισμού 300.000,00€ με ΦΠΑ,με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:201036,της Π.Ε. Ευρυτανίας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  838_2023 ΑΔΑ: 9ΕΛΗ7ΛΗ-Ο4Μ ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση του ΙV Πρακτικού  Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 2ου προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΩΡΕΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ», με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 120761 ,προϋπολογισμού 260.000,00 €.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  839_2023 ΑΔΑ: 6ΨΙΤ7ΛΗ-66Β ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση του 2ου Πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΓΡΑΦΩΝ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 198439 προϋπολογισμού 600.000,00€ και κατακύρωση της σύμβασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  840_2023 ΑΔΑ: ΩΖΛΝ7ΛΗ-ΙΚΡ ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση: α) Πρακτικού αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού, διεθνή ανοικτού διαγωνισμού (194463) για την: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, υποέργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ»  πρ/σμού 400.000,00 € με ΦΠΑ για δύο έτη και β) κατακύρωση του έργου.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  841_2023 ΑΔΑ: 6ΕΜΗ7ΛΗ-ΗΤ6 ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ – Γ’ ΦΑΣΗ» .

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  842_2023 ΑΔΑ: 6ΟΙΝ7ΛΗ-ΛΔΜ ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ & ΔΙΡΦΥΩΝ -ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  843_2023 ΑΔΑ: 650Υ7ΛΗ-ΦΥΣ ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών και έγκριση πρακτικού της επιτροπής περί αποζημίωσης αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης  του άρθρου 163 παρ. 1γ του Ν.4412/2016  του έργου :  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ».  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  844_2023 ΑΔΑ: 9ΚΖ07ΛΗ-5ΞΓ ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024» για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «4.8-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π89-4.7 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  845_2023 ΑΔΑ: 631Β7ΛΗ-3ΕΚ ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΙΣΣΩΝΑΣ-ΠΟΥΡΝΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Ο.13 (ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΑΠΟ Ε.Ο. 12 – ΘΕΟΛΟΓΟΣ)» , αναδόχου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΑΤΕ.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  846_2023 ΑΔΑ: Ω8ΥΛ7ΛΗ-ΓΞ1 ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του υποέργου: «Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων ρεμάτων Δήμου Λαμιέων» του έργου ‘’Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας στις περιοχές των Δήμων Λαμιέων, Μακρακώμης Δομοκού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (κακοκαιρία ‘’ΙΑΝΟΣ’’ της 18-09-2020)’’, προϋπολογισμού 4.000.000,00€ (με ΦΠΑ) της ΣΑΕΠ 866 – με ενάριθμο 2021ΕΠ86600001, αναδόχου Λ.ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  847_2023 ΑΔΑ: 90597ΛΗ-Γ3Η ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 19 (ΤΜΗΜΑ ΨΑΧΝΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑ)», αναδόχου «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  848_2023 ΑΔΑ: ΨΧ707ΛΗ-ΣΘΘ ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 150388/13-07-2023 με ΑΔΑ:ΨΦ317ΛΗ-Ο0Δ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων για την υλοποίηση επιφυλακών υδροφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργων, κατά το χρονικό διάστημα από 14/07/2023 έως 24/07/2023 σε περιοχές όπου ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών που εκδίδεται από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προβλέπει Πολύ Υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορίας 4) ή/και Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορίας 5), στην Π.Ε. Ευβοίας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  849_2023 ΑΔΑ: 9ΨΓΓ7ΛΗ-2ΛΝ ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.148910/14-07-2023 Ορθή Επανάληψη,  με ΑΔΑ : 6ΞΕΘ7ΛΗ-ΑΤΜ, απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας  που αφορά διάθεση πόρων και μέσων για την υλοποίηση επιφυλακών υδροφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργων, κατά το χρονικό διάστημα από 14/07/2023 έως 23/07/2023, σε περιοχές όπου ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών, που δημοσιεύεται από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, και Πολιτικής Προστασίας, προβλέπει πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 ή κατάσταση συναγερμού κατηγορίας 5, στην Π.Ε.Βοιωτίας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  850_2023 ΑΔΑ: 9ΛΚΙ7ΛΗ-ΧΑ8 ΘΕΜΑ  31: Έγκριση της υπ’αριθμ.152821/17-07-2023 με ΑΔΑ:6ΧΧΤ7ΛΗ-ΘΥΥ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας  που αφορά διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, Δήμου Λαμιέων, από την 16/07/2023.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  851_2023 ΑΔΑ: Ψ8657ΛΗ-63Π ΘΕΜΑ  32ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 153561/18-07-2023 με ΑΔΑ:9ΒΙ97ΛΗ-ΛΘΣ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας  που αφορά διάθεση μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των, σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Κ. Ακοντίου του Δ. Λιβαδειάς στην θέση «Άγ.Βασίλειος», την 04/07/2023.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  852_2023 ΑΔΑ: 6ΙΥΗ7ΛΗ-6ΘΦ ΘΕΜΑ  33ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.153573/18-07-2023 με ΑΔΑ:9ΕΕΑ7ΛΗ-1Σ8 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας  που αφορά διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των, σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Τ.Κ.ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ του Δ.ΘΗΒΑΣ στις θέσεις «Μπρίσεζα» και «Θυμάρι» την 15/07/2023.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  853_2023 ΑΔΑ: 68ΑΧ7ΛΗ-ΣΨΝ ΘΕΜΑ 34 ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.155561/19-07-2023 με ΑΔΑ:ΨΥΔΒ7ΛΗ-098 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας  που αφορά διάθεση πόρων και μέσων για την κατάσβεση πυρκαγιάς, από τις 19-07-2023 στην περιοχή Γοργοϋπήκοου της Δ.Κ. Ψαχνών του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, στην Π.Ε. Ευβοίας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  854_2023 ΑΔΑ: ΨΛ2Ω7ΛΗ-Ζ9Π ΘΕΜΑ  35ο: Έγκριση δαπανών από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 2022-2023» της Π.Ε. Φωκίδας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  855_2023 ΑΔΑ: 9ΒΕΒ7ΛΗ-Ω0Ο ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2023» για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «2.4. Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π89-2.4 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  856_2023 ΑΔΑ: 9ΛΦΔ7ΛΗ-2Κ6 ΘΕΜΑ  37ο: Αντικατάσταση μελών επιτροπής παραλαβής των υπηρεσιών «Ναύλωσης δύο τουριστικών σκαφών και δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή λίμνη Κρεμαστών του Νομού Ευρυτανίας» βάση του άρθρου 221  του Ν.4412/2016, “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

29η Συνεδρίαση 2023 – (18-07-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 29/18-07-2023 ΤΗΣ Ο.Ε.

29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 779_2023 ΑΔΑ: 6Π5Τ7ΛΗ-ΑΨ2

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Χορήγηση παράτασης της σύμβασης για τον «Εξοπλισμό σταδίων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 780_2023 ΑΔΑ: 9Θ597ΛΗ-ΟΨ5

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του πρακτικού 1.1/13-7-2023 (ολοκληρώθηκε στις 18/7/2023) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, της 01/2023 με αρ. πρωτ. 139304/30-06-2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στις κατηγορίες Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» και Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026», με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 7.973.066,94 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 781_2023 ΑΔΑ: ΩΖ0Ε7ΛΗ-ΨΣΘ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση υπεργολάβου κατά την εκτέλεση της σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Φθιώτιδας, των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ», διάρκειας δύο (2) ετών, με δυνατότητα προαίρεσης για ακόμα τέσσερις (4) μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 350.000,00€ με Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Αριθμ. Διακήρυξης 6/130512/3907/9-6-2022, ΑΔΑΜ:22PROC010738073).

ΑΠΟΦΑΣΗ 782_2023 ΑΔΑ: ΨΠΛΒ7ΛΗ-ΟΑΝ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. 143345/5-07-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια επιδόσεων [σχετικά με τις υπ’ αριθ. δικ. 2256/2023 και 2263/2023 Προσφυγές Ανάκλησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (VII Τμήμα)].

ΑΠΟΦΑΣΗ 783_2023 ΑΔΑ: 6ΤΚΙ7ΛΗ-6ΑΧ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την προσφυγή των Υπατίας Αλεξιάδου και Φίλιππου Αλεξιάδη].

ΑΠΟΦΑΣΗ 784_2023 ΑΔΑ: ΨΤ7Λ7ΛΗ-Υ2Η

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την προσφυγή του Μιχαήλ Μαρινέλη].

ΑΠΟΦΑΣΗ 785_2023 ΑΔΑ: 95ΞΜ7ΛΗ-4ΑΖ

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΤΑΓΚΛΗΣ ΑΕΒΕ»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 786_2023 ΑΔΑ: 6ΦΜ67ΛΗ-ΞΧΟ

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Συμβούλιο της Επικρατείας [σχετικά με την αίτηση ακύρωσης των Κατσίερη Ιωάννη, Κατσίερη Αριστείδη, Σπύρου-Μαρίας Ραμπελίας και της εταιρείας ΕΛΤΕΚ ΕΠΕ με αρ. κατ. Ε319/2022].

ΑΠΟΦΑΣΗ 787_2023 ΑΔΑ: ΨΧ3Τ7ΛΗ-ΧΓΛ

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Συμβούλιο της Επικρατείας [σχετικά με την αίτηση ακύρωσης των Κατσίερη Ιωάννη, Κατσίερη Αριστείδη, Σπύρου-Μαρίας Ραμπελίας και της εταιρείας ΕΛΤΕΚ ΕΠΕ με αρ. κατ. Ε2494/2022].

ΑΠΟΦΑΣΗ 788_2023 ΑΔΑ: ΨΧ5Ρ7ΛΗ-Η7Π

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικού 1 και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για τη σύναψη σύμβασης προμηθειών με τίτλο: «Προμήθεια δομικών υλικών Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 99.733,20€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 789_2023 ΑΔΑ: 676Μ7ΛΗ-ΜΨ3

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά στην «Προμήθεια ειδών γραφικής Ύλης και Φωτοτυπικού Χαρτιού – εκτυπωτών περιόδου 2023-2024 της Π.Ε. Φωκίδας και των γραφείων της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης», συνολικού προϋπολογισμού 33.480,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 790_2023 ΑΔΑ: ΨΨ9Ω7ΛΗ-784

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση α) της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2 περίπτωση γ΄ του Ν. 4412/2016, β) της Πρόσκλησης και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου της «Παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ & των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του Νομού, για τρεις (3) μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 14.800,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ», λόγω του κατεπείγοντος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 791_2023 ΑΔΑ: 6ΖΝΖ7ΛΗ-Η02

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση α) της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2β, περίπτωση γγ του Ν.4412/2016 για την σύναψη σύμβασης για i) την «Προμήθεια επιπλέον αδειών χρήσης του Σ.Η.Δ.Ε.», ii) την «Παροχή υπηρεσίας ετήσιας συντήρησης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.)» και iii) την «Ετήσια παροχή του Υποσυστήματος Αιτήσεων Πολιτών και Επιχειρήσεων για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού – Δ.Ε, της Δ/νσης Διοίκησης και των Διευθύνσεων Διοικητικού – Οικονομικού των Π.Ε. Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συνολικής δαπάνης 46.438,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., χρονικής διάρκειας 12 μηνών, β) της Πρόσκλησης και των όρων αυτής και γ) συγκρότησης της επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής της εν λόγω υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 792_2023 ΑΔΑ: 6ΟΟ87ΛΗ-Ψ0Ν

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για «Εργασίες πρόληψης αντιπυρικής περιόδου – Χορτοκοπή στην Π.Ε. Φωκίδας», συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 793_2023 ΑΔΑ: 62767ΛΗ-427

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικού 1/2023 και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του επαναληπτικού ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την «Ναύλωση δύο τουριστικών σκαφών και τη δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών του νομού Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 101.373,72 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 794_2023 ΑΔΑ: 6ΗΠ97ΛΗ-ΜΕΘ

ΘΕΜΑ 13ο: Κήρυξη αναδόχου ως έκπτωτου και παρακράτηση της σχετικής εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, λόγω μη υπογραφής της σύμβασης της με αρ. πρωτ. 179843/4906/04-08-2022 15ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών, σε συνέχεια της αρ. πρωτ. 10/94449/3454/5-5-2020 διακήρυξης (ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 20PROC006759153, ΑΔΑΜ Προκήρυξης: 20PROC006759095) για την «Ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, για μεταφορά μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», προϋπολογισμού 12.863.805,46 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 795_2023 ΑΔΑ: ΨΖΠΦ7ΛΗ-4Ω5

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση νέων μαθητικών δρομολογίων για την υλοποίηση εφαρμογής του αντικειμένου της κολύμβησης, για το σχ. έτος 2023-2024, στα πλαίσια του ΔΣΑ της Π.Ε. Βοιωτίας, της αριθ. 92031/05-05-2023 (AΔΑΜ: 23PROC012611884) Διακήρυξης Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση συμβάσεων μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 796_2023 ΑΔΑ: 6Ν8Ε7ΛΗ-ΜΜΞ

ΘΕΜΑ 15ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 797_2023 ΑΔΑ: ΨΣΤΕ7ΛΗ-Ε7Α

ΘΕΜΑ 16ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Οικονομικού Έτους 2023, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 798_2023 ΑΔΑ: ΨΛ4Η7ΛΗ-8ΘΕ

ΘΕΜΑ 17ο: Α. & Β. Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών και έξοδα μετακίνησης των υπαλλήλων, Π.Ε. Φθιώτιδας. Γ. Εξειδίκευση πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 799_2023 ΑΔΑ: ΨΠΧΖ7ΛΗ-6ΧΒ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 800_2023 ΑΔΑ: 6ΧΦΕ7ΛΗ-ΘΙ9

ΘΕΜΑ 19ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπάνης κάλυψης ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) και για πληρωμή δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΑΠ) (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 801_2023 ΑΔΑ: 6ΟΒΟ7ΛΗ-Θ17

ΘΕΜΑ 20ο: Αποδοχή των επιχορηγήσεων:

1) από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για την κάλυψη δαπανών τους – ΣΤ΄ Κατανομή έτους 2023,

2) από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών των Εθνικών Εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023,

3) από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών των υπαλλήλων των υπηρεσιών που ασχολούνται με τα γεωργικά μηχανήματα και τον αγροτικό εξηλεκτρισμό,

4) από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την κατανομή πιστώσεων, για την επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. μέσω Περιφερειών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 802_2023 ΑΔΑ: ΨΚΓΚ7ΛΗ-Ω5Κ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση 7ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2023, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 803_2023 ΑΔΑ: 65ΘΠ7ΛΗ-63Ξ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Εγκατάσταση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο επαρχιακό δίκτυο Νο3 και στον Ε.Ο. 48 στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου», προϋπολογισμού 100.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 804_2023 ΑΔΑ: 6ΚΝΤ7ΛΗ-ΕΜ9

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Αναπλάσεις στη χερσαία ζώνη λιμένος στην περιοχή της Κίρρας», προϋπολογισμού 46.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 805_2023 ΑΔΑ: 67867ΛΗ-ΙΚ0

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση 2ου πρακτικού και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Άρση επικινδυνότητας – καθαίρεση παλαιού καμπαναριού του Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου παραλίας Αυλίδας και αποκατάσταση παρακείμενου χώρου», προϋπολογισμού 90.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 806_2023 ΑΔΑ : Ψ78Ρ7ΛΗ-Ω66

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Aπομάκρυνση επικίνδυνων ογκόλιθων από θαλάσσιο τμήμα λιμένα, κατασκευή κλίμακας, εξοπλισμός αδειοδοτημένων αγκυροβολιών λιμένα», προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 807_2023 ΑΔΑ: 6Α9Θ7ΛΗ-39Τ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών δικτύου Καλαποδίου», συνολικής δαπάνης 1.271.749,94 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 808_2023 ΑΔΑ: 9ΠΚ97ΛΗ-6Χ0

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων ποταμού Μεσσαπίου και των παραποτάμων αυτού», συνολικού ποσού 3.883.096,29 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 809_2023 ΑΔΑ: 9ΛΧΒ7ΛΗ-ΨΝ1

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση παράτασης της οριστικής διακοπής των εργασιών, με μεταγενέστερο χρόνο διάλυσης, για να εκτελεσθούν επείγουσες εργασίες βάσει του άρθρου 161 του ν. 4412 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) του έργου: «Αντιμετώπιση καταπτώσεων – κατολισθήσεων επί της οδού Στόμιο – διασταύρωση με Ε.Ο. 8 (ΟΞΥΛΙΘΟΣ – ΠΛΑΤΑΝΑ) μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα από τις 30-12-2019 & 7-01-2020 (θεομηνίες «ΖΗΝΟΒΙΑ» & «ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ»)», συμβατικού ποσού 8.938.562,72 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 810_2023 ΑΔΑ: ΨΛΡΖ7ΛΗ-Κ93

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 141651/4-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΧΠΒ7ΛΗ-ΤΣ3) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των, σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στη Δημοτική Ενότητα Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας, στη θέση «Ντάμπασι», την 4/07/2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 811_2023 ΑΔΑ: ΨΦΚΧ7ΛΗ-ΛΕΓ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 146141/7-07-2023 (ΑΔΑ: Ρ2Ε67ΛΗ-ΣΥ1) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την κατάσβεση πυρκαγιάς, από τις 06-07-2023 στην περιοχή ΑΓΕΤ Αλιβερίου του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 812_2023 ΑΔΑ: 66ΒΝ7ΛΗ-ΜΑΨ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 149696/12-07-2023 (ΑΔΑ: 6ΕΔΩ7ΛΗ-ΩΨΞ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την υλοποίηση επιφυλακών υδροφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου, κατά το χρονικό διάστημα από 14/07/2023 έως 23/07/2023 σε περιοχές όπου ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει Πολύ Υψηλό (κατηγορίας 4) ή/και Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορίας 5), στην Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 813_2023 ΑΔΑ: Ψ53Β7ΛΗ-ΠΧΓ

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές, τεχνολογικές καταστροφές θερινής περιόδου 2023» για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «2.4 Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων, δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π89-2.3 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 814_2023 ΑΔΑ: Ω8ΝΕ7ΛΗ-ΝΝΩ

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Δράσεις άμεσης παρέμβασης πολιτικής προστασίας 2023» για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «2.4. Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων», δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π89-2.4 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 815_2023 ΑΔΑ: ΨΞΤΑ7ΛΗ-69Κ

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Συνδρομή στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή ΑΓΕΤ Αλιβερίου (ΜΗΛΑΚΙ)» για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «2.4 Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων», δυνάμει της Πρόσκλησης με τίτλο: «Δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές, τεχνολογικές καταστροφές θερινής περιόδου 2023» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με κωδικό Π89-2.3.