Αριθμός Πρακτικού 11, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 24ης Μαρτίου 2020, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΜΕ ΑΔΑ

Πίνακας Θεμάτων – Αποφάσεων της 11ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 11 ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ - Αντιγραφή

Αριθμός Πρακτικού 10, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 16ης Μαρτίου 2020, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Πρόσκληση στην 11η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με το σύστημα της τηλεδιάσκεψης (στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11_24-03-2020

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Απόσπασμα Πρακτικού 10/16-03-2020, Θέμα 48ο της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 48

Απόσπασμα Πρακτικού 10/16-03-2020, Θέμα 47ο της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 47

Απόσπασμα Πρακτικού 10/16-03-2020, Θέμα 46ο της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 46