37η Συνεδρίαση 2021 – 21/09/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1274_2021 ΑΔΑ: Ω3ΡΝ7ΛΗ-663

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των αριθμ. 34/3108-2021 (ΑΔΑ: 6ΡΔΔ7ΛΗ-7Ω2) και 35/8-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΩΞΑ7ΛΗ-3ΨΟ) πρακτικών συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1275_2021 ΑΔΑ:

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την προσφυγή του “Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Ορχομενού – Γιάννης Μουτσανας”].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1276_2021 ΑΔΑ: Ω8Φ57ΛΗ-ΜΩΠ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια άλατος αποχιονισμού οδικού δικτύου για την περίοδο 2021-2022», προϋπολογισμού 150.000,00 με ΦΠΑ 13% και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1277 _2021 ΑΔΑ: ΩΤΔΤ7ΛΗ-ΨΒ0

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πρακτικών 1 και 2 της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών του συνοπτικού, μειοδοτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας”, συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1278_2021 ΑΔΑ:

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότητου διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια άλατος 2021-2022 για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας/Π.Ε. Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού 600.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1279_2021 ΑΔΑ: 64767ΛΗ-1ΑΠ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού, μειοδοτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισμού 46.169,60 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1280_2021 ΑΔΑ:

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια αντιπαγετικού άλατος για αποχιονισμούς 2021-2023, συνολικού προϋπολογισμού 209.999,20 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1281_2021 ΑΔΑ: 90Θ67ΛΗ-766

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια πινακίδων χιονοδεικτών και χρωμάτων για το οδικό δίκτυο Φωκίδας”, συνολικού προϋπολογισμού 58.500,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1282_2021 ΑΔΑ: ΨΠΘΓ7ΛΗ-ΧΡΛ

ΘΕΜΑ 9ο: Α. Ανάθεση παροχής υπηρεσιών διακίνησης εγγράφων και δεμάτων στο εσωτερικό για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, των Δ/νσεων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ Νομού Ευβοίας, χρονικής διάρκειας ενός έτους (1) από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης [με δικαίωμα παράτασης δυο (2) μηνών], σύμφωνα με το άρθρο 107 του Ν.4412/2016 «Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες (άρθρα 74 και 76, παράγραφος 1 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Β. Συγκρότηση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1283_2021 ΑΔΑ:

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρακτικού 10 της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016) για την «Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, διαμονής – διατροφής σε καταλύματα του Νομού Ευρυτανίας, ενόψει αθλητικών διοργανώσεων ευρείας απήχησης που απορρέουν από το υπογεγραμμένο Μνημόνιο Συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και το Δήμο Καρπενησίου», προϋπολογισμού 37.920,96 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1284 _2021 ΑΔΑ: 9ΒΡ87ΛΗ-0ΨΝ

ΘΕΜΑ 11ο: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 43/2021 (21SYMV008973121) σύμβασης περί “Ανάθεσης υπηρεσιών ναύλωσης δύο τουριστικών σκαφών και δρομολόγησης της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών του νομού Ευρυτανίας”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1285_2021 ΑΔΑ:

ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Κοπή χόρτων και κλαδιών στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, κατόπιν νομικής γνωμοδότησης (εξ΄αναβολής).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1286_2021 ΑΔΑ: Ω04Ο7ΛΗ-835

ΘΕΜΑ 13ο: Διόρθωση της υπ΄ αριθμ. 1163/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:9Τ1Α7ΛΗ-ΛΞΖ) περί ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του άρθρου 60 του Ν. 4821/2021 για την με αρ. πρωτ. 139891/4542/15-07-2020 1η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών (ΑΔΑΜ: 20PROC007031858 2020-07-15).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1287_2021 ΑΔΑ: ΨΙ1Κ7ΛΗ-Ε05

ΘΕΜΑ 14ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1164/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΕΘ67ΛΗ- ΝΟΘ) περί ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του άρθρου 60 του Ν. 4821/2021 για την με αρ. πρωτ. 189366/5773/16-9-2020 2η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 20PROC007031858 2020-07-15).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1288_2021 ΑΔΑ: 6ΤΙ67ΛΗ-ΙΡΞ

ΘΕΜΑ 15ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1166/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 94ΛΚ7ΛΗ-ΛΟΞ) περί ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του άρθρου 60 του Ν. 4821/2021 για την με αρ. πρωτ. 220805/6709/21-10-2020 4η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών (ΑΔΑΜ: 20PROC007526145), στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 20PROC007031858 2020-07-15).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1289_2021 ΑΔΑ: 61ΜΡ7ΛΗ-ΜΝΨ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 52 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, τα έτη 2021-2022», σύμφωνα με την 198945/720/13-9-2021 πρόσκληση ενδιαφέροντος για 2 άγονα δρομολόγια σε συνέχεια της αριθμ. 8ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. Πρωτ. 181580/5235/19-08-2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1290_2021 ΑΔΑ: 63ΥΥ7ΛΗ-ΟΤ3

ΘΕΜΑ 17ο: Καταργήσεις – τροποποιήσεις – συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2021-2022 (3η & 4η κατάσταση).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1291_2021 ΑΔΑ: Ω8ΑΩ7ΛΗ-ΗΜΩ

ΘΕΜΑ 18ο: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και των Επιτροπών Παραλαβής των επικεφαλής εταίρων των Κοιν. Συμπράξεων του έργου με τίτλο: «Συμπληρωματική Προμήθεια Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ των Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. Εύβοιας/Σκύρου, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας και Π.Ε. Φωκίδας, περιόδου 2018 – 2019.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1292_2021 ΑΔΑ: 6ΧΦΙ7ΛΗ-5ΔΛ

ΘΕΜΑ 19ο: Πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση των δασικών πυρκαγιών και είχαν ως αποτέλεσμα την κήρυξη των περιοχών του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, του Δήμου ΙστιαίαςΑιδηψού και του Δήμου Καρύστου, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1293_2021 ΑΔΑ:ΩΣΦΠ7ΛΗ-ΣΒΙ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1294_2021 ΑΔΑ: 9ΛΤ77ΛΗ-Ε2Φ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) & τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), οικονομικού έτους 2021, για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1295_2021 ΑΔΑ: ΩΞΦΓ7ΛΗ-61Φ

ΘΕΜΑ 22ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, έργα και μελέτες, οικονομικού έτους 2021, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1296_2021 ΑΔΑ: ΩΧΚΩ7ΛΗ-Ξ9Δ

ΘΕΜΑ 23ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών υλοποίησης έργου του Τεχνικού Προγράμματος (ΚΑΠ2021) από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), οικονομικού έτους 2021, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1297_2021 ΑΔΑ: ΩΤΖΤ7ΛΗ-4ΒΤ

ΘΕΜΑ 24ο: Ορισμός των μελών της επιτροπής του άρθρου 7 της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας” και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” για ένταξη και υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Γλύφας νομού Φθιώτιδας», σε μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (Ε.Π.ΑΛ.&Θ.) 2014-2020, προϋπολογισμού 2.032.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1298_2021 ΑΔΑ:ΩΣΚ57ΛΗ-ΟΚ2

ΘΕΜΑ 25ο: Ορισμός των μελών της επιτροπής του άρθρου 7 της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας” και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” για ένταξη και υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Αχλαδίου νομού Φθιώτιδας», σε μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (Ε.Π.ΑΛ.&Θ.) 2014-2020, προϋπολογισμού 2.765.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1299_2021 ΑΔΑ: ΩΥΔ77ΛΗ-ΩΨΤ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 195505/971/7-09-2021 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Δ.Κ. Αντίκυρας, θέσεις «ΕλαιώναςΠεριστερά» του Δήμου Διστόμου, Αράχωβας, Αντίκυρας, την 07/09/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1300_2021 ΑΔΑ: Ψ30Ν7ΛΗ-ΕΧ1

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 192570/574/9-09-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων (βροχοπτώσεις από 5/09/2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1301_2021 ΑΔΑ: 9ΚΧ17ΛΗ-Υ9Κ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1302_2021 ΑΔΑ: 6Η047ΛΗ-Ξ3Η

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1303_2021 ΑΔΑ: ΩΚΥ97ΛΗ-8ΗΡ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Επισκευήσυντήρηση κέντρου υγείας Μακρακώμης», προϋπολογισμού 260.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1304_2021 ΑΔΑ: Ω5957ΛΗ-6ΟΕ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή – συντήρηση Κέντρου Υγείας Αταλάντης», προϋπολογισμού 180.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1305_2021 ΑΔΑ:

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου: «Συντήρηση οδικών αξόνων Ν. ΑρτάκηΨαχνά & Χαλκίδα – Λέπουρα – παρ. Κύμης», προϋπολογισμού 1.261.000,00 με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1306_2021 ΑΔΑ: ΩΜΝΑ7ΛΗ-ΙΦΘ

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Καθαρισμός τεχνικών έργων – οχετών & αντιστήριξης πρανών», προϋπολογισμού 328.000 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1307_2021 ΑΔΑ:

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:Κατασκευή τάφρου όδευσης ομβρίων στην Εθ. Οδό 27”, προϋπολογισμού 28.477,96 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1308_2021 ΑΔΑ:

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Επούλωση λάκκων με άσφαλτο», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1309_2021 ΑΔΑ:

ΘΕΜΑ 36ο: Λήψη απόφασης σχετικά με το πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για αντιπλημμυρική προστασία – ποταμοί Μελάς (Μαυροπόταμος) Παστέλικας και Ποταμάκι, συνολικού μήκους 32κμ.», προεκτιμώμενης αμοιβής 1.299.122,96 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας, κατόπιν νομικής γνωμοδότησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1310_2021 ΑΔΑ: ΨΙΘΟ7ΛΗ-8Ψ1

ΘΕΜΑ 37ο: Χορήγηση εξουσιοδότησης στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας, δια της Προϊσταμένης της, για πρόσκληση Οικονομικών Φορέων να υποβάλουν εξηγήσεις σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές στους διαγωνισμούς: α. «Συντήρησηαποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2021 – 2022». β. «Αποκατάσταση γεφυριών στην περιοχή της Κωπαΐδας». γ. «Διαμόρφωση χώρου στο Διοικητήριο Λιβαδειάς για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1311_2021 ΑΔΑ:

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή και συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος (ΚΕΤΕΚ) Καρπενησίου», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1312_2021 ΑΔΑ:

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση 2ης παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδικού δικτύου Αγία Βλαχέρνα – όρια νομού», προϋπολογισμού 800.000,00 με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1313_2021 ΑΔΑ:

ΘΕΜΑ 40ο: Α. Έγκριση α) προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την παρ. 2.γ, του άρθρου 32, του Ν.4412/2016 & με το άρθρο 32 Α, του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με το Ν. 4605/2019, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και β) πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου. Β. Ορισμός της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Αρχής που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό. Γ. Εξουσιοδότηση για σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού των έντεκα (11) υποέργων του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας στις περιοχές των δήμων Λαμιέων, Μακρακώμης, Δομοκού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (κακοκαιριάΙανόςτης 18/9/2020)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1314_2021 ΑΔΑ:

ΘΕΜΑ 41ο: Α. Έγκριση α) προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την παρ. 2.γ, του άρθρου 32, του Ν.4412/2016 & με το άρθρο 32 Α, του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με το Ν. 4605/2019, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και β) πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου. Β. Ορισμός της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Αρχής που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό. Γ. Εξουσιοδότηση για σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού των τεσσάρων (4) υποέργων του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών των ΤΟΕΒ της Π.Ε. Φθιώτιδας μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (κακοκαιριάΙανόςτης 18/9/2020)».

36η Συνεδρίαση 2021 – 14/09/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1235_2021 ΑΔΑ:ΩΔ0Η7ΛΗ-ΝΕ9

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Καταργήσεις-Τροποποιήσεις-Συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2021-2022 (1η & 2η κατάσταση ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1236_2021 ΑΔΑ:ΩΣΤΒ7ΛΗ-ΔΑ6

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών δημόσιων   σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.  Φωκίδας, για το σχ. έτος 2021-22.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1237_2021 ΑΔΑ:63ΝΥ7ΛΗ-ΡΗ2

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο:Παράταση σύμβασης αναδόχου για το δρομολόγιο ΚΑΛΛΟΝΗ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ-ΕΥΠΑΛΙΟ, όσον αφορά τον διαγωνισμό με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών(ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη: 2020-21, 2021-2022 και 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 3.609.326,88 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και δικαιωμάτων προαίρεσης 20%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1238_2021 ΑΔΑ:6ΦΚΧ7ΛΗ-Ξ62

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης συνεδρίων εν όψει διεξαγωγής του 27ου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών, από τον Τακτικό Π.Υ (Ειδικός Φορέας 073), Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 1239_2021 ΑΔΑ:ΩΙ597ΛΗ-8ΙΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 32/1708-2021 με ΑΔΑ:6ΝΦΗ7ΛΗ-95Θ πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1240_2021 ΑΔΑ:6ΥΟΝ7ΛΗ-5ΛΩ

ΘΕΜΑ 2ο:Λήψη απόφασης για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς σχετικά με το αριθμ. πρωτ. 249851/7400/15-4-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1241_2021 ΑΔΑ:ΨΒΟΑ7ΛΗ-4Ε1

ΘΕΜΑ 3ο: Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Α’ τρίμηνο 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1242_2021 ΑΔΑ:6ΡΔΛ7ΛΗ-ΚΒ2

ΘΕΜΑ 4ο:Aποδοχή της αριθ. 1428/2021 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 5ου Κλιμακίου και των διατάξεων του άρθρου 367 του Ν.4412/2016, που αφορά την «Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών & συντήρηση – επισκευή ελαστικών, οχημάτων και μηχανημάτων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για τα έτη 2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 157.700,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1243_2021 ΑΔΑ:6ΔΧΘ7ΛΗ-Ω08

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση του υπ.αριθμ. 1 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016) για το έργο: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος» για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας προϋπολογισμού 73.656,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1244_2021 ΑΔΑ:6ΠΩ97ΛΗ-8Η0

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση του υπ.αριθμ. 1 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016) για το έργο:«Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης 2021» για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας προϋπολογισμού 72.381,40€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1245_2021 ΑΔΑ:Ω0Θ77ΛΗ-75Ι

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) μήνες, στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67ετών για την Π. Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1246_2021 ΑΔΑ:62ΨΡ7ΛΗ-2Ι8

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση: α) πρακτικών αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών του έργου: «Καθαρισμός Αρδευτικών Καναλιών Κωπαΐδας για τα έτη 2021-2022»,Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 929.508,00€ με ΦΠΑ β) ανάδειξη προσωρινού μειοδότη και γ) τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1247_2021 ΑΔΑ:ΨΨΞΗ7ΛΗ-3Κ2

ΘΕΜΑ 9ο:1) Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης, χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 128 του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για τη δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού συμβούλου, με τίτλο: “Ανάθεση καθηκόντων τεχνικού συμβούλου σύμφωνα με την παραγρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016 για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, σε οτι αφορά συγκοινωνιακά έργα για την ωρίμανση της δημοπράτησης του έργου: «Παράκαμψης Βασιλικού»” και

2) Ανάθεση της σύμβασης της εν λόγω παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου , στον οριστικό ανάδοχο με την επωνυμία: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΤΕ_ΣΥΜΒΟΛΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ- ΗΜ» Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1248_2021 ΑΔΑ:6ΠΕΟ7ΛΗ-ΣΓΖ

ΘΕΜΑ 10ο:1)Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης, χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 128 του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για τη δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού συμβούλου, με τίτλο: “Ανάθεση καθηκόντων τεχνικού συμβούλου σύμφωνα με την παραγρ. 1 του άρθρου 128 του ν.4412/2016 για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, σε ότι αφορά συγκοινωνιακά έργα για την ωρίμανση της δημοπράτησης του έργου: «Παράκαμψης Αμαρύνθου»”, και

2) Ανάθεση της σύμβασης της εν λόγω παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου , στον οριστικό ανάδοχο με την επωνυμία: «Κ. ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε.-Ι. ΛΕΠΙΔΑΣ – Ι. ΣΠΙΝΑΣΑΣ Ε.Ε., ΤΕΑΜ Μ-Η Α.Ε.».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1249_2021 ΑΔΑ:6ΖΔΠ7ΛΗ-ΘΛΝ

ΘΕΜΑ 11:Έγκριση δαπάνης για την αποπληρωμή τεσσάρων (4) δικαιούχων αποζημίωσης για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης του έργου «Οδός Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+499,33) – (συνέχιση)», Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1250_2021 ΑΔΑ:6ΘΡΨ7ΛΗ-ΥΕΘ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1251_2021 ΑΔΑ:ΨΩΝΑ7ΛΗ-Σ5Ψ

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2021, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1252_2021 ΑΔΑ:9ΦΟΦ7ΛΗ-74Α

ΘΕΜΑ 14ο: Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021».

Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1253_2021 ΑΔΑ:65Ψ47ΛΗ-ΞΒΣ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1254_2021 ΑΔΑ:68Σ47ΛΗ-3Ν4

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από παροχή υπηρεσιών από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) και δαπανών υλοποίησης έργων του Τεχνικού Προγράμματος (ΚΑΠ2021) από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1255_2021 ΑΔΑ:6Ο4Σ7ΛΗ-ΩΥΔ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση τροποποιήσεων-ανακλήσεων μαθητικών δρομολογίων των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητα Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1256_2021 ΑΔΑ:ΨΛΖΛ7ΛΗ-ΤΝ8

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικών της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στα πλαίσια του Β΄ΔΣΑ της 5ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανάθεσης συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών αρμοδιότητας Π. Ε. Βοιωτίας για τo σχ. έτoς 2021- 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1257_2021 ΑΔΑ:6ΘΚ37ΛΗ-ΥΤΗ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 194919/3355/7-9-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδας, Φάνη Χ. Σπανού με θέμα: 1. Ανάθεση εκτέλεσης δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού του έργου «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2021-2022» (αριθμ. Πρωτ. 182869/3175/2021 Διακήρυξη (1/2021)) μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι 30-6-2022 σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 60, του Ν.4821/2021 (ΦΕΚ Α΄134/31-7-2021) 2. Παράταση έως τις 30-6-2022 της εκτέλεσης συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30-6-2021 σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 60, του Ν.4821/2021 (ΦΕΚ Α΄134/31-7-2021)

ΑΠΟΦΑΣΗ 1258_2021 ΑΔΑ:ΩΞ5Π7ΛΗ-Ψ8Ο

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση των πρακτικών 17.1 και 17.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 17/2021 με αρ. πρωτ. οικ. 126516/3311/15-06-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008767588) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ- ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 879.286,79 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 134335).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1259_2021 ΑΔΑ:6ΒΒΕ7ΛΗ-Κ2Σ

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση των πρακτικών 19.1 και 19.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 19/2021 πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. οικ. 166372/4328/29-07-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009001416) για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 17.467,63 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 135978).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1260_2021 ΑΔΑ:6ΜΧΜ7ΛΗ-ΔΩΥ

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση των πρακτικών 20.1 και 20.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 20/2021 με αριθ. πρωτ. οικ. 167040/4342/30-07-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009007462) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 312.195,27€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 135979).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1261_2021 ΑΔΑ:ΨΝΝ77ΛΗ-9Α8

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση των πρακτικών 22.1 και 22.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 22/2021 με αριθ. πρωτ. οικ. 180885/4770/19-08-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009091363) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 241.339,65 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 136476).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1262_2021 ΑΔΑ:ΨΞΞΛ7ΛΗ-Σ7Μ

ΘΕΜΑ 24ο:Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου

2014ΕΠ56600004 «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας» της ΣΑΕΠ 566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1263_2021 ΑΔΑ:64ΡΘ7ΛΗ-Ω23

ΘΕΜΑ 25ο:Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου

2017ΕΠ56600003 «Συντηρήσεις – βελτιώσεις αγροτικής οδοποιίας στην Περιφέρεια

Στερεάς Ελλάδας» της ΣΑΕΠ 566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1264_2021 ΑΔΑ:6Π0Θ7ΛΗ-878

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση για τη λύση της σύμβασης της μελέτης: «Εκούσιος Αναδασμός Αγροκτήματος Αμφίκλειας Δήμου Αμφίκλειας Ν.Α. Φθιώτιδας (5.000 στρέμματα περίπου) ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1265_2021 ΑΔΑ:682Θ7ΛΗ-ΚΙΦ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Επέκταση δικτύου

ύδρευσης κοινότητας Μαντουδίου θέση Κύμασι», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού

74.400,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1266_2021 ΑΔΑ:622Ν7ΛΗ-9Μ8

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση του 2ου Πρακτικού Αποσφράγισης Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για τη μελέτη:«Οριοθέτησης & αντιπλημμυρικής προστασίας ρέματος Σηπιάδας»,Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 199.922,66€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1267_2021 ΑΔΑ:ΨΨΔ37ΛΗ-ΚΕΔ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της

ηλεκτρονικής δημοπρασίας , του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας υποέργο συντήρηση και αποκατάσταση οδοστρώματος και τεχνικών έργων στις εθνικές οδούς 27 και 48 και στις επαρχιακές οδούς 4,5 και 6» προϋπολογισμού 3.700.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1268_2021 ΑΔΑ:6ΔΗΝ7ΛΗ-Ν0Ρ

ΘΕΜΑ 30ο: Παράταση προθεσμίας του έργου : «Ολοκλήρωση δρόμου Ζέλι-Αταλάντη»,Π.Ε. Φθιώτιδας προϋπολογισμού 220.000,00 € με ΦΠΑ αναδόχου: «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1269_2021 ΑΔΑ:ΩΥΦΒ7ΛΗ-ΠΙ5

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας στο έργο «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην ΠΕΟ ΘήβαςΛιβαδειάςΛαμίας» υποέργο: “ Υλοποίηση παρεμβάσεων βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην ΠΕΟ ΘήβαςΛιβαδειάςΛαμίας , τμήμα ΘήβαΛιβαδειάόρια νομών ΒοιωτίαςΦθιώτιδαςπροϋπολογισμού 3.500.000 € αναδόχου ΟΔΟΣ ΑΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1270_2021 ΑΔΑ:65ΣΡ7ΛΗ-ΘΨ2

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση δαπανών από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1271_2021 ΑΔΑ:Ω2ΓΨ7ΛΗ-ΨΤ8

ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 194248/961/06-09-2021 με ΑΔΑ:Ψ1Ι57ΛΗ-ΛΛΚ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων, για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς, στο Δ.Δ. Ερυθρών (όρια Νομού) του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλίας, θέση «Αγία Τριάδα», την 06/09/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1272_2021 ΑΔΑ:6Κ0Ψ7ΛΗ-Π05

ΘΕΜΑ 34ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 187924/648/30-08-2021 με ΑΔΑ:ΨΦΗ27ΛΗ-ΣΒ0 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, δασική πυρκαγιά από 29-8-2021 στη Τοπική Κοινότητα Δελφών Δήμου Δελφών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1273_2021 ΑΔΑ:ΨΩΑΑ7ΛΗ-ΑΙΒ

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 186379/548/28-08-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων,(βροχοπτώσεις από 21/08/2021).

35η Συνεδρίαση 2021 – 7/9/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ  8ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Στ.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1197_2021 ΑΔΑ: 6Ζ2Χ7ΛΗ-Ψ69

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 50 & 51 πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τα έτη: 2020-2021/2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 2.409.446,52€ άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 8ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. πρωτ. 181580/5235/19-08-2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1198_2021 ΑΔΑ: 6ΑΕΩ7ΛΗ-ΕΨΞ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών δημόσιων   σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Φωκίδας, για το σχολικό έτος 2021-2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1199_2021 ΑΔΑ: 6ΟΞΘ7ΛΗ-ΦΜ3

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο:Προκήρυξη νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών για την εξυπηρέτηση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας, κατά το σχολικό έτος 2021-2022,Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1200_2021 ΑΔΑ: 6ΩΚΒ7ΛΗ-ΩΘΙ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 3/3-9-2021 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας /αξιολόγησης για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Ευρυτανίας που θα προκύψουν κατά τα σχολικά έτη 2021-2022 για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2021-2022» και αφορά την αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής –Τεχνικών Προσφορών και των Οικονομικών Προσφορών αντίστοιχα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1201_2021 ΑΔΑ: 6Ο7Ω7ΛΗ-ΗΤΥ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Πολιτισμού της Π.Σ.Ε.,του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας και ενός Περιφερειακού Συμβούλου για τη συμμετοχή τους στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) 2021 από 11-09-2021 έως 19-09-2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1202_2021 ΑΔΑ:ΨΨ1Ρ7ΛΗ-ΑΦΡ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6ο: Α) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021.

Β) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1203_2021 ΑΔΑ:ΩΙΙΞ7ΛΗ-ΞΒ6

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των αριθμ. 30/03-08-2021 με ΑΔΑ: ΨΤΕΒ7ΛΗ-Τ6Θ , 31/10-08-2021 με ΑΔΑ: ΩΣ6Π7ΛΗ-7ΗΩ & 33/23-08-2021 με ΑΔΑ: Ψ4Θ47ΛΗ-2ΦΙ πρακτικών συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1204_2021 ΑΔΑ:959Θ7ΛΗ-ΙΗΟ

ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου της με αριθμό καταθ. 7/2021 αίτησης και της από 05/08/2021 πρόσθετης παρέμβασης σε διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ιστιαίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1205_2021 ΑΔΑ:Ψ8ΨΛ7ΛΗ-6ΩΨ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από παροχή νομικών υπηρεσιών από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) και δαπανών υλοποίησης έργων του Τεχνικού Προγράμματος (ΚΑΠ2021) και της ΣΑΕ5666 από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1206_2021 ΑΔΑ:9ΒΛΨ7ΛΗ-ΛΝΖ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021,Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1207_2021 ΑΔΑ:ΨΖΤ97ΛΗ-4ΜΟ

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1208_2021 ΑΔΑ:9ΤΓΖ7ΛΗ-Ζ51

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021, Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1209_2021 ΑΔΑ:ΨΖΒΜ7ΛΗ-ΡΡΚ

ΘΕΜΑ 7ο: Α. Έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών σχολικού έτους 2020-2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας σύμφωνα με την παρ. η΄, άρθρο 176 του Ν. 3852/2010.

Β. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 28-987/20-7-2021 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1210_2021 ΑΔΑ:ΩΑ8Θ7ΛΗ-91Θ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση των υπ’αριθμ. 2/17-08-2021 & 3/30-08-2021 πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο : «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Ευβοίας» ,προϋπολογισμού 47.600,00 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1211_2021 ΑΔΑ:63ΚΜ7ΛΗ-ΗΔΠ

ΘΕΜΑ 9ο:Τροποποίηση συμβάσεων για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2021-2022».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1212_2021 ΑΔΑ:947Ρ7ΛΗ-Χ1Β

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ανάθεσης σε προσωρινούς μειοδότες στα πλαίσια της 7ης πρόσκλησης όσον αφορά τον διαγωνισμό με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών(ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας

Π.Ε.Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη: 2020-21, 2021-2022 και 2022-2023, συνολικού

προϋπολογισμού 3.609.326,88 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και δικαιωμάτων

προαίρεσης 20%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1213_2021 ΑΔΑ:Ω1Χ87ΛΗ-ΙΣΖ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1214_2021 ΑΔΑ:6Γ5Ψ7ΛΗ-Ο5Θ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2021», χρήση 2021 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1215_2021 ΑΔΑ:6ΤΑΥ7ΛΗ-Α7Ο

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2021», χρήση 2021 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1216_2021 ΑΔΑ:Ψ5ΛΠ7ΛΗ-Η3Δ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 187533/911/29-08-2021 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην κατάσβεση πυρκαγιάς, στον Δ.Δελφών του Ν.Φωκίδας, (Όρια Ν.Βοιωτίας-Φωκίδας) θέση «Τουμπανάρια- Κούμουλα Παρνασσού» την 29/08/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1217 _2021 ΑΔΑ:ΨΥ5Ι7ΛΗ-Ψ6Χ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.182085/525/23-08-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων ,(βροχοπτώσεις από 21/08/2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1218_2021 ΑΔΑ: ΨΟΨΤ7ΛΗ-7ΕΥ

ΘΕΜΑ 16ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των ΤΟΕΒ ΑΝΘΗΛΗΣ, ΦΑΚΙΤΣΑΣ, Μ. ΒΡΥΣΗΣ-ΡΟΔΙΤΣΑΣ-ΑΥΛΑΚΙΟΥ, ΜΕΞΙΑΤΩΝ, ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ για το Υποέργο 1 με τίτλο: ”ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΤΟΕΒ ΑΝΘΗΛΗΣ, ΦΑΚΙΤΣΑΣ, Μ.ΒΡΥΣΗΣ-ΡΟΔΙΤΣΑΣ-ΑΥΛΑΚΙΟΥ, ΜΕΞΙΑΤΩΝ, ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ” της πράξης “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΤΟΕΒ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ-ΙΑΝΟΣ ΤΗΣ 18/9/2020)”, που θα χρηματοδοτηθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΠΔΕ της ΣΑΕΠ866 και ΚΑΕ 2020ΕΠ8660014. Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της . Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1219_2021 ΑΔΑ: Ψ6Π37ΛΗ-ΒΘ7

ΘΕΜΑ 17ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των ΤΟΕΒ ΣΥΚΑ, ΑΜΟΥΡΙΟΥ-ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ-ΖΗΛΕΥΤΟΥ, ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ, ΦΡΑΝΤΖΗ για το Υποέργο 2 με τίτλο: ”ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΤΟΕΒ ΣΥΚΑ, ΑΜΟΥΡΙΟΥ-ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ-ΖΗΛΕΥΤΟΥ, ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ, ΦΡΑΝΤΖΗ ΣΤΗΝ Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ” της πράξης “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΤΟΕΒ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ-ΙΑΝΟΣ ΤΗΣ 18/9/2020)”, που θα χρηματοδοτηθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΠΔΕ της ΣΑΕΠ866 και ΚΑΕ 2020ΕΠ8660014. Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της . Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1220_2021 ΑΔΑ: 6ΘΨ57ΛΗ-0Δ1

ΘΕΜΑ 18ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των ΤΟΕΒ 5ης και 6ης ΖΩΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ για το Υποέργο 3 με τίτλο: ”ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΤΟΕΒ 5ης και 6ης ΖΩΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ” της πράξης “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΤΟΕΒ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ-ΙΑΝΟΣ ΤΗΣ 18/9/2020)”, που θα χρηματοδοτηθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΠΔΕ της ΣΑΕΠ866 και ΚΑΕ 2020ΕΠ8660014. Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της . Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1221_2021 ΑΔΑ: ΩΗΩ27ΛΗ-ΨΧ4

ΘΕΜΑ 19ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των ΤΟΕΒ ΞΥΝΙΑΔΑΣ για το Υποέργο 4 με τίτλο: ”ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΞΥΝΙΑΔΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ” της πράξης “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΤΟΕΒ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ-ΙΑΝΟΣ ΤΗΣ 18/9/2020)”, που θα χρηματοδοτηθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΠΔΕ της ΣΑΕΠ866 και ΚΑΕ 2020ΕΠ8660014. Β.Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1222_2021 ΑΔΑ:9Θ7Α7ΛΗ-ΜΣΠ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο :«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & ΔΕ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ» και κατακύρωση της σύμβασης,προϋπολογισμού 1.200.000,00 € με Φ.Π.Α.,Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1223_2021 ΑΔΑ:9ΑΦΖ7ΛΗ-ΥΤΩ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο:«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΥΣΟΥ», προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση της σύμβασης, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1224_2021 ΑΔΑ:6ΑΨ37ΛΗ-16Π

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΚΙΤΣΑ ΚΑΙ ΥΛΑΙΘΟΥ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ»,προϋπολογισμού 153.251,62€ με Φ.Π.Α.,Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1225_2021 ΑΔΑ:6Φ8Σ7ΛΗ-46Λ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας ,του έργου:«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ»,προϋπολογισμού 91.248,67 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1226_2021 ΑΔΑ:ΩΗ237ΛΗ-7ΨΡ

ΘΕΜΑ 24ο: Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, του διαγωνισμού του 16ου υποέργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ», προϋπολογισμού 1.860.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) Π.Ε. Εύβοιας .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1227_2021 ΑΔΑ:Ψ33Ξ7ΛΗ-ΞΒΕ

ΘΕΜΑ 25ο: Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, του διαγωνισμού του 17ου υποέργου με τίτλο :«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΙΑΔΑΣ, ΜΑΚΡΥΜΑΛΛΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΚΑΠΠΑ» ,προϋπολογισμού 1.860.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) Π.Ε. Εύβοιας .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1228_2021 ΑΔΑ:6ΜΩΘ7ΛΗ-ΨΕΛ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση της 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργουΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» – αναδόχου: ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1229_2021 ΑΔΑ:Ω0Ρ07ΛΗ-8ΒΥ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου της από 29-06-2020 (20SYMV007036606 2020-07-16) σύμβασης για την «Τακτική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας, έτους 2019», συμβατικής αξίας 45.465,08 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1230_2021 ΑΔΑ:ΨΧΙ87ΛΗ-71Γ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση παράτασης του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΞΗΡΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. 77 ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΙΣΤΙΑΙΑΣ» , αναδόχου : Κ/Ξ ΕΤΕΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ”, Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1231_2021 ΑΔΑ:ΨΤΕΕ7ΛΗ-Ρ9Π

ΘΕΜΑ 29ο: Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, του διαγωνισμού του 10ου υποέργου με τίτλο :«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο.12 ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΙΣΣΩΝΑ»,προϋπολογισμού 2.500.000,00(με ΦΠΑ 24%) Π.Ε. Εύβοιας .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1232_2021 ΑΔΑ:ΨΜΡ97ΛΗ-ΤΧΙ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση τροποποίησης πίνακα υποέργων στο έργο της ΣΑΕΠ866 με ΚΑ 2020ΕΠ86600014 και τίτλο :«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΤΟΕΒ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ – ΙΑΝΟΣ ΤΗΣ 18/9/2020)

ΑΠΟΦΑΣΗ 1233_2021 ΑΔΑ:Ψ9ΚΜ7ΛΗ-Χ7Τ

ΘΕΜΑ 31ο: Πρόταση ένταξης νέου έργου στην ΣΑΕΠ 866 του ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ή στη ΣΑΕ 055 του Υπουργείου Εσωτερικών ή σε άλλη σχετικά Σ.Α. του Υπουργείου Υποδομών ή άλλου υπουργείου,για την αποκατάσταση των υποδομών και την αντιπλημμυρική προστασία λόγω καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν το Νομό Φωκίδας από την 5-8-2021.

34η Συνεδρίαση 2021 – 31/8/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1152_2021 ΑΔΑ: 6ΗΙΦ7ΛΗ-2ΛΝ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 43/2021 (21SYMV008973121) σύμβασης για την “Ανάθεση υπηρεσιών ναύλωσης δύο τουριστικών σκαφών και η δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών του νομού Ευρυτανίας”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1153_2021 ΑΔΑ: ΨΗ5Ο7ΛΗ-11Ε

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά την 7η Πρόσκληση για τον διαγωνισμό με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την «Ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, τα δύο σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023», προϋπολογισμού 183.659,00 € χωρίς ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1154_2021 ΑΔΑ: ΩΓ7Ι7ΛΗ-ΜΟΕ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση των πρακτικών 16.1 και 16.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 16/2021 με αρ. πρωτ. 126510/3310/15-06-2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων των 02/2020, 06/2020 & 11/2021 προσκλήσεων «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 580.588,15 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 134332).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1155_2021 ΑΔΑ: ΩΓΠΒ7ΛΗ-ΘΛΑ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση των πρακτικών 18.1 και 18.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 18/2021 με αρ. πρωτ. 142514/3709/02-07-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008914782) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων των 01/2020 & 05/2020 προσκλήσεων «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 93.936,51 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 135200).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1156_2021 ΑΔΑ: ΨΔΜ97ΛΗ-Μ96

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 180461/506/18-08-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί διορισμού δικηγόρου για σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά με την προδικαστική προσφυγή της εταιρείας «3K TEXNIKH AE» κατά της υπ΄αριθμ. 965/14-07-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ, που αφορά στην ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «Διαπλατύνσεις, τεχνικά και ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι – Γαύρος (Δ΄ Φάση)», προϋπολογισμού 1.280.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1157_2021 ΑΔΑ: 9ΣΟ67ΛΗ-3Τ5

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση α) διενέργειας διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα», συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00 με ΦΠΑ, για 24 μήνες και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1158_2021 ΑΔΑ: 9Ρ2Χ7ΛΗ-Ψ6Ω

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού, μειοδοτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισμού 46.169,60 με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1159_2021 ΑΔΑ: ΩΗ9Π7ΛΗ-ΒΗ9

ΘΕΜΑ 4ο: Χορήγηση παράτασης της σύμβασης για την «Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος, για τις ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1160_2021 ΑΔΑ: 9Ι7Χ7ΛΗ-ΒΗΡ

ΘΕΜΑ 5ο: Α. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια μελανιών εκτύπωσης για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα, πολυμηχανήματα και fax, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του νομού και του ΚΕΣΥ», προϋπολογισμού 34.720,00 με ΦΠΑ. Β. Συγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σχετικής σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1161_2021 ΑΔΑ: 99ΖΑ7ΛΗ-ΕΜΨ

ΘΕΜΑ 6ο: Α. Έγκριση του πρακτικού 2.4/6-07-2020 (ολοκληρώθηκε στις 9-08-2020) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, σχετικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Αποδεικτικά μέσα της 02/2020 με αρ. πρωτ. 142832/4292/20-07-2020 πρόσκλησης, για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ». Β. Διόρθωση και συμπλήρωση της αριθμ. 545/20-04-2021 (πρακτικό 16ο, Θέμα 38ο, ΑΔΑ: 6ΗΤ77ΛΗ-ΣΦΔ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 3.616.736,71 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1162_2021 ΑΔΑ: ΨΔΒΙ7ΛΗ-ΚΚ2

ΘΕΜΑ 7ο: Ανάθεση δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες ή τους προσωρινούς αναδόχους των 01/2020, 02/2020, 03/2020, 04/2020, 05/2020, 07/2020, 11/2021, 12/2021, 13/2021 & 14/2021 Προσκλήσεων, στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων, κατ’εφαρμογή του άρθρου 60, του Ν.4821/2021 (ΦΕΚ 13/Α/31-07-2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1163_2021 ΑΔΑ: 9Τ1Α7ΛΗ-ΛΞΖ

ΘΕΜΑ 8ο: Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση των δρομολογίων Μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του άρθρου 60 του Ν. 4821/2021, για την με αρ. πρωτ. 139891/4542/15-07-2020 1η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών (ΑΔΑΜ: 20PROC007031858 2020-07-15).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1164_2021 ΑΔΑ: 6ΕΘ67ΛΗ-ΝΟΘ

ΘΕΜΑ 9ο: Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση των δρομολογίων Μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του άρθρου 60 του Ν. 4821/2021, για την με αρ. πρωτ. 189366/5773/16-9-2020 2η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 20PROC007031858 2020-07-15).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1165_2021 ΑΔΑ: 9ΞΛΠ7ΛΗ-ΝΒΙ

ΘΕΜΑ 10ο: Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση των δρομολογίων Μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του άρθρου 60 του Ν. 4821/2021, για την με αρ. πρωτ. 200037/6011/2909-2020 3η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών (ΑΔΑΜ: 20PROC007391181), στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 20PROC007031858 2020-07-15).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1166_2021 ΑΔΑ: 94ΛΚ7ΛΗ-ΛΟΞ

ΘΕΜΑ 11ο: Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση των δρομολογίων Μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του άρθρου 60 του Ν. 4821/2021, για την με αρ. πρωτ. 220805/6709/21-10-2020 4η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών (ΑΔΑΜ: 20PROC007526145), στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 20PROC007031858 2020-07-15).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1167_2021 ΑΔΑ:ΨΒΨΩ7ΛΗ-ΕΕ6

ΘΕΜΑ 12ο: Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση των δρομολογίων Μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του άρθρου 60 του Ν. 4821/2021, για την με αρ. πρωτ. 8060/426/14-01-2021 5η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών (ΑΔΑΜ: 20PROC008006951), στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 20PROC007031858 2020-07-15).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1168_2021 ΑΔΑ: 9Υ0Β7ΛΗ-ΩΤΟ

ΘΕΜΑ 13ο: Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση των δρομολογίων Μεταφοράς Μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του άρθρου 60 του Ν. 4821/2021, για την με αρ. πρωτ. 50185/1974/10-03-2021 6η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών (ΑΔΑΜ: 20PROC008262867), στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 20PROC007031858 2020-07-15).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1169_2021 ΑΔΑ: 98ΕΧ7ΛΗ-ΩΘΒ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 182856/3174/23-8-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Α) Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για τη Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των σχολικών ετών 2021-2022, προϋπολογισμού 152.325,70 € με ΦΠΑ” και Β) Έγκριση των όρων της σχετικής διακήρυξης».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1170_2021 ΑΔΑ: ΨΥΛΝ7ΛΗ-Κ52

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 2ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για 24 μήνες», συνολικού προϋπολογισμού 250.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1171_2021 ΑΔΑ: 6ΡΑ77ΛΗ-ΧΑ6

ΘΕΜΑ 16ο: Παράταση συμβάσεων δύο (2) ατόμων κλάδου ΔΕ Οδηγών στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Φθιώτιδας, για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1172_2021 ΑΔΑ: 6ΨΔ17ΛΗ-0Ξ8

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ, με κάλυψη της δαπάνης από Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους, έτους 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1173_2021 ΑΔΑ: 6ΧΣΓ7ΛΗ-ΙΟΖ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1174_2021 ΑΔΑ: ΨΣΜ77ΛΗ-3Ξ5

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) & τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), οικονομικού έτους 2021, για προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1175_2021 ΑΔΑ: 9Ε6Ξ7ΛΗ-ΚΨΩ

ΘΕΜΑ 20ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, έργα και μελέτες, οικονομικού έτους 2021, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1176_2021 ΑΔΑ: Ω0ΥΝ7ΛΗ-1Μ3

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση της συμπληρωματικής 7ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1177_2021 ΑΔΑ: 9ΥΧΘ7ΛΗ-Λ2Β

ΘΕΜΑ 22ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για το έργο με τίτλο: «Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και ενσωμάτωσή τους σε γεωτεχνολογικές μεθόδους για την έρευνα της επικινδυνότητας εκδήλωσης κατολισθήσεων σε περιβάλλον ασθενών και σύνθετων βραχομαζών στην περιοχή της Ευρυτανίας και της προστασίας και στήριξης ορυγμάτων ανά μηχανισμό αστοχίας». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1178_2021 ΑΔΑ: 6Η8Ω7ΛΗ-ΘΙΑ

ΘΕΜΑ 23ο: Α. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδαςκαι του “Δήμου Μακρακώμης” για το έργο: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στον δήμο Μακρακώμης (Β΄ Φάση)». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1179_2021 ΑΔΑ: 9Υ0Μ7ΛΗ-0Κ0

ΘΕΜΑ 24ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του “Δήμου Δωρίδος” για το έργο της ΣΑΕΠ066, με κ.ε. 2019ΕΠ06600018 και τίτλο: «Αντικατάσταση αγωγών αμιάντου στο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης κοινότητας Τρίκορφου». Β. Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1180_2021 ΑΔΑ: ΨΣΤΥ7ΛΗ-ΑΔΑ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 416.393,22 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1181_2021 ΑΔΑ: ΩΤΠ47ΛΗ-95Ε

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή – συντήρηση Κέντρου Υγείας Δυτ. Φραγκίστας», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 350.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1182_2021 ΑΔΑ: ΩΓ1Γ7ΛΗ-6ΣΠ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης και ανακήρυξη μειοδότη του έργου: «Καθαρισμός υφιστάμενου υδραύλακα περιοχής Λιμογαρδίου», προϋπολογισμού 19.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1183_2021 ΑΔΑ: 65ΛΜ7ΛΗ-Ω1Ι

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Ανακαίνιση εξωτερικών όψεων, χώρων υγιεινής και Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων», προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1184_2021 ΑΔΑ: 6ΓΡΘ7ΛΗ-ΥΟΨ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου: «Aναβάθμιση του κτιρίου του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας», του έργου: «Aναβάθμιση κτιριακών υποδομών επαγγελματικών επιμελητηρίων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισμού 495.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1185_2021 ΑΔΑ: ΨΚ1Θ7ΛΗ-2ΓΘ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Ανέγερση μουσείου εκκλησιαστικού πολιτισμού Κέντρο έρευνας, εκπαίδευσης, τεκμηρίωσης και ψηφιακής διαχείρισης εκκλησιαστικής πολιτιστικής κληρονομιάς Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος», προϋπολογισμού 2.450.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1186_2021 ΑΔΑ: 9ΟΣΔ7ΛΗ-45Η

ΘΕΜΑ 31ο: Αύξηση προϋπολογισμού του ενάριθμου 2016ΕΠ56600009 “Δαπάνες επισκευής, συντήρησης και λειτουργίας μηχ. εξοπλισμού και μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται σε δράσεις της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας και σε εργασίες που εκτελούνται με ιδία μέσα για την Π.Ε. Εύβοιας”, της ΣΑΕΠ566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1187_2021 ΑΔΑ: 909Κ7ΛΗ-ΛΩΝ

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση 1ου πρακτικού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της μελέτης: «Οριοθέτησης & αντιπλημμυρικής προστασίας ρέματος Χιλιαδούς», Π.Ε. Εύβοιας, συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 299.055,20 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1188_2021 ΑΔΑ: Ω8ΚΦ7ΛΗ-Π3Ζ

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 172727/574/5-08-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τη δασική πυρκαγιά, αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021, στο Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και στο Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1189_2021 ΑΔΑ: ΨΝΙΦ7ΛΗ-1ΩΔ

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 176876/798/11-08-2021 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην κατάσβεση πυρκαγιών στον Δήμο Λιβαδειάς, θέση «Γερονικόλας», στον Δήμο Ορχομενού, θέση «Δραγατσούλα», στον Δήμο ΔιστόμουΑράχωβαςΑντίκυρας, θέση «Άγιος Ισίδωρος» και στον Δήμο Αλιάρτου, θέση «Υψηλάντης», την 11/08/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1190_2021 ΑΔΑ: ΨΘΘΙ7ΛΗ-ΙΟΡ

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 177656/802/12-08-2021 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην κατάσβεση πυρκαγιάς στον Δήμο Τανάγρας, Δ.Δ. Δερβενοχωρίων, Τ.Κ. Σκούρτων, θέση «Μαζαρέκα», την 12/08/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191_2021 ΑΔΑ: ΨΨΦΠ7ΛΗ-52Υ

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 179440/839/17-08-2021 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην κατάσβεση πυρκαγιάς στην Tοπική Kοινότητα Βιλίων, του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας του Νομού Αττικής, θέση «Παλαιοχώρι», την 17/08/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1192_2021 ΑΔΑ: ΨΙ137ΛΗ-ΞΩΝ

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 183199/878/23-08-2021 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην κατάσβεση πυρκαγιάς στην Δ.Ε Ερυθρών – Όρια Νομού ΒοιωτίαςΑττικής, στη θέση «Κάζα», την 23/08/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1193_2021 ΑΔΑ: 94Θ67ΛΗ-ΡΕΣ

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 173738/482/8-08-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1194_2021 ΑΔΑ: Ω1Σ97ΛΗ-ΞΑ9

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 172884/548/6-08-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (δασική πυρκαγιά από 5-08-2021 στις Τοπικές Κοινότητες Ελαία-Καλλιθέα-Τολοφώνας Δήμου Δωρίδας).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1195_2021 ΑΔΑ: ΩΖ0Ω7ΛΗ-2ΟΖ

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 της Π.Ε. Φωκίδας.

33η (Έκτακτη) Συνεδρίαση 2021 – 23/8/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόταση ένταξης για χρηματοδότηση νέου έργου

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

32η Συνεδρίαση 2021 – 17/8/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ  17ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Στ.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1124_2021 ΑΔΑ:6Γ887ΛΗ-974

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Πρόσληψη προσωπικού τεσσάρων (4) ατόμων κλάδου ΔΕ Οδηγών, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση των δασικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν και είχαν ως αποτέλεσμα την κήρυξη των περιοχών του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και του Δήμου Ιστιαίας–Αιδηψού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας,Π.Ε.Eύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1125_2021 ΑΔΑ:Ψ7ΟΤ7ΛΗ-Θ3Τ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 49 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», με την Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), συνολικού προϋπολογισμού 12.863.805,46€ με ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30% με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή(Αριθμ. Διακήρυξης 10/94449/3454/5-5-2020).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1126_2021 ΑΔΑ:ΨΕ6Β7ΛΗ-ΓΙΡ

ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας και υπηρεσιών για τις Δ/νσεις Ανάπτυξης, Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας του Ν. 4412/2016 της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1127_2021 ΑΔΑ:ΨΓΕΝ7ΛΗ-13Ο

ΘΕΜΑ 2ο: Αντικατάσταση μέλους επιτροπής του Ν. 4412/2016 για τον διαγωνισμό «προμήθειας ασφαλτομίγματος » της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1128_2021 ΑΔΑ:6Ξ6Φ7ΛΗ-Ψ5Π

ΘΕΜΑ 3ο: Αντικατάσταση μέλους επιτροπής του Ν. 4412/2016 για τον διαγωνισμό «προμήθειας χρώματος διαγράμμισης» της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1129_2021 ΑΔΑ:Ψ6ΣΨ7ΛΗ-06Ψ

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 073) για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων μετακίνησης εποχιακών υπαλλήλων (Τομεαρχών Δακοκτονίας) της Π.Ε. Φωκίδας ,έτους 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1130_2021 ΑΔΑ:ΨΕΠΖ7ΛΗ-ΘΨΩ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών υλοποίησης έργων του Τεχνικού Προγράμματος (ΚΑΠ2021) από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1131_2021 ΑΔΑ:ΩΜ217ΛΗ-Ε5Ξ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση βεβαιωτικών σημειωμάτων σε λογαριασμούς του πάγιου και Αρδευτικού Τέλους Κωπαϊδικού Πεδίου για τα έτη : 2015 ,2016, 2017, 2018 ,2019 & 2020, Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1132 _2021 ΑΔΑ:63ΒΙ7ΛΗ-1Λ6

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1133_2021 ΑΔΑ:ΩΣΠΞ7ΛΗ-8ΚΙ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο :«Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού τάφρων & εργασιών πράσινου στο οδικό δίκτυο της Π.Ε.Εύβοιας για το έτος 2020»,προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1134_2021 ΑΔΑ:Ω0ΝΑ7ΛΗ-5ΝΒ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση:α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, διαμονής – διατροφής σε καταλύματα του Νομού Ευρυτανίας εν όψει αθλητικών διοργανώσεων ευρείας απήχησης που απορρέουν από το υπογεγραμμένο Μνημόνιο Συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και το Δήμο Καρπενησίου, με προϋπολογισμό 37.920,96 με ΦΠΑ» & β) των όρων διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1135_2021 ΑΔΑ:65Φ17ΛΗ-Χ6Δ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ) ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΙΣ 04 – 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020», υποέργο :«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΩΠΑΙΔΑΣ» ,προϋπολογισμού: 500.000,00€ με Φ.Π.Α.,Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1136_2021 ΑΔΑ:ΨΨΘ27ΛΗ-3Κ1

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΡΟΒΑΤΟ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ»,προϋπολογισμού 64.000,00με ΦΠΑ, αναδόχου : ΡΟΥΜΠΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ,Π.Ε.Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1137_2021 ΑΔΑ:65ΨΜ7ΛΗ-72Υ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση 2ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» , υποέργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ», προϋπολογισμού

μελέτης 3.500.000,00 ναδόχου: «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1138_2021 ΑΔΑ:ΨΓΚΥ7ΛΗ-Ι3Ι

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» ,υποέργο : «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2020», προϋπολογισμού μελέτης 500.000,00 ,

αναδόχου: «ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Τ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1139_2021 ΑΔΑ:90ΗΟ7ΛΗ-ΞΞΨ

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση: α) αποστολής της 21/2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων των παροχής υπηρεσιών νέων δρομολογίων «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 1.182.251,03 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης , β) των όρων της 21/2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1140_2021 ΑΔΑ:644Φ7ΛΗ-ΙΤΔ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση: α) αποστολής της 22/2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία B «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων των παροχής υπηρεσιών νέων δρομολογίων «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 241.339,65 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης , β) των όρων της 22/2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία B «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1141_2021 ΑΔΑ:: ΩΓ2Ψ7ΛΗ-ΩΧ3

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 158132/489/20-07-2021 με ΑΔΑ: ΨΘ717ΛΗ-33Θ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, δασική πυρκαγιά στις 19-7-2021 στην τοπική κοινότητα Αγ. Κωνσταντίνου Δήμου Δελφών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1142 _2021 ΑΔΑ:6ΚΤ37ΛΗ-Μ89

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση της υπ’αριθμ.172203/543/05-08-2021 με ΑΔΑ: 6ΛΟΞ7ΛΗ-9ΑΛ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, δασική πυρκαγιά στις 04-8-2021 στην τοπική κοινότητα πέντε ορίων Δήμου Δελφών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1143_2021 ΑΔΑ:6Κ2Θ7ΛΗ-Μ2Μ

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. Φ.007.173689/773/06-08-2021 με ΑΔΑ:9ΥΨ57ΛΗ-ΦΡΦ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην κατάσβεση πυρκαγιάς, στην Δ.Ε. Μαλαισίνης του Δ. Λοκρών, θέση «Ο.Σ.Μ.Α.Ε» την 06/08/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1144_2021 ΑΔΑ:6Ν4Ι7ΛΗ-7ΩΣ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.Φ.007.170395/745/04-08-2021 με ΑΔΑ:ΨΟΠΒ7ΛΗ-Ε3Κ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην κατάσβεση πυρκαγιάς στην «Βαρυμπόμπη» του Δ.Αχαρνών και στους Δ. Ιστιαίας–Αιδηψού & Δ.Μαντουδίου-Λίμνης & Αγ.Άννας του Ν. Εύβοιας την 04/08/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1145_2021 ΑΔΑ:Ω13Θ7ΛΗ-Σ4Η

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 174848/790/10-08-2021 με ΑΔΑ:ΨΚΧ37ΛΗ-ΗΒΨ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων για την εκτέλεση παροχής Υπηρεσιών, βελτίωσης δασικής οδοποιίας, κοπής και απομάκρυνσης βλάστησης, τοπική διαπλάτυνση, και καθαρισμός τάφρων και τεχνικών στο «Δάσος Μοσχοποδίου» του Δ.Θήβας. (Σχέδιο ΙΟΛΑΟΣ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1146_2021 ΑΔΑ:Ω5ΑΕ7ΛΗ-ΟΗΥ

ΘΕΜΑ 21ο :Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2021», χρήση 2021 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1147_2021 ΑΔΑ:9ΨΤ47ΛΗ-ΠΨΜ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1148_2021 ΑΔΑ:6ΓΗΖ7ΛΗ-ΧΣ2

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.169048/459/03-08-2021 με ΑΔΑ :6Ν1Ω7ΛΗ-ΒΑ6 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1149_2021 ΑΔΑ:Ω3Κ77ΛΗ-3ΦΧ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.172381/470/06-08-2021 με ΑΔΑ :6Β6Δ7ΛΗ-Φ7Ν απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων

31η Συνεδρίαση 2021 – 10/8/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 10ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1097_2021 ΑΔΑ:ΩΓΚΦ7ΛΗ-44Ω

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Χρονική παράταση της από 17-06-2021 (21SYMV008783627 2021-06-18) σύμβασης που αφορά την “Προμήθεια και εγκατάσταση παρελκόμενου εξοπλισμού πολυμηχανήματος ΙΧ121637 για κοπή χόρτων και κλαδιών” Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1098_2021 ΑΔΑ:ΩΞΧΗ7ΛΗ-Κ3Ο

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 29/2707-2021 με ΑΔΑ:Ψ9ΩΩ7ΛΗ-0ΨΦ πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1099_2021 ΑΔΑ:ΨΙΜ57ΛΗ-2ΦΝ

ΘΕΜΑ 2ο:Κατανομή επιχορήγησης, που αφορά στα Προνοιακά Ιδρύματα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2021 ποσού 45.900,00 ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1100_2021 ΑΔΑ:Ω12Δ7ΛΗ-1ΒΦ

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση Πρακτικού Συνεδρίασης 3 (20-07-2021) της Επιτροπής διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής για τις ανάγκες του Ε.Π Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) της Π.Ε.Εύβοιας περιόδου 2015-2016» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 95426)προϋπολογισμού 316.819,48€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1101_2021 ΑΔΑ:ΩΓΑΧ7ΛΗ-73Κ

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση του Πρακτικού αριθμ. 3/04-08-2021 της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο «Συμπληρωματική Προμήθεια Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής προς τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ για τις Κοινωνικές Συμπράξεις Π.Ε. Εύβοιας/ Σκύρου, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας, και Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2018 – 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 1102_2021 ΑΔΑ:ΨΟΥΞ7ΛΗ-ΖΡ2

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση Σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece (LIFEIPAdaptInGRLIFE17IPC/GR/000006)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 1103_2021 ΑΔΑ:Ψ0Η77ΛΗ-1Σ9

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση πρακτικού και ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη διοργάνωση του διεθνούς αγώνα μηχανοκίνητου αθλητισμού “ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2021”, που θα πραγματοποιηθεί στις 9-12 Σεπτεμβρίου 2021, προϋπολογισμού 200.000,00€, με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1104_2021 ΑΔΑ:ΨΦΩΗ7ΛΗ-3ΧΘ

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1105_2021 ΑΔΑ:ΩΔΞΝ7ΛΗ-ΤΣΙ

ΘΕΜΑ 8ο: Χρονική παράταση της υπ΄ αριθμ. 29/2021 (21SYMV008685741 2021-05-31) σύμβασης που αφορά ‘’Μετάφραση κειμένου ελληνικού τουριστικού οδηγού και χαρτών του Ν. Ευρυτανίας στην αγγλική γλώσσα με προσαρμογή του αγγλικού κειμένου στη μακέτα και εκτύπωση τουριστικού οδηγού του Ν. Ευρυτανίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, για την τουριστική προβολή της Π.Στ.Ε. – Π.Ε. Ευρυτανίας’’ συμβατικής αξίας 12.238,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1106_2021 ΑΔΑ:ΩΘΔΣ7ΛΗ-ΜΟΓ

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2021,Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1107_2021 ΑΔΑ:6ΝΛΑ7ΛΗ-1ΓΔ

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2021, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1108_2021 ΑΔΑ:ΩΔΝΧ7ΛΗ-Θ47

ΘΕΜΑ 11ο:Α)& Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών,και έξοδα μετακίνησης των υπαλλήλων ,Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021».

Γ)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1109_2021 ΑΔΑ:ΨΔΧ17ΛΗ-ΟΞΨ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση του πρακτικού 3.6 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, σχετικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – αποδεικτικά μέσα (2οι μειοδότες), της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 03/2020 με αρ. πρωτ. 144143/4320/21-07-2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 302.912,01 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1110_2021 ΑΔΑ:6ΓΗΟ7ΛΗ-ΡΕΔ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση του πρακτικού 4.5 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, σχετικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Αποδεικτικά μέσα (2ων μειοδοτών)της 04/2020 με αρ. πρωτ. 147584/4385/24-07-2020 Πρόσκλησης για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 7.256.787,76 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης». Α/Α Συστήματος: 95364.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1111_2021 ΑΔΑ:Ψ65Ε7ΛΗ-7ΝΡ

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση τροποποιήσεων, μαθητικών δρομολογίων και νέα δρομολόγια στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1112_2021 ΑΔΑ:68ΟΤ7ΛΗ-Δ2Ι

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για τριάντα τρία (33) μαθητικά δρομολόγια αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας , σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), για δύο σχολικά έτη 2021-2022, 2022-2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή-υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης), συνολικού προϋπολογισμού 2.409.446,52€ και δικαίωμα προαίρεσης της τάξης του 30%, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1113_2021 ΑΔΑ:ΨΜΣΔ7ΛΗ-Χ7Μ

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 48 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», με την Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), συνολικού προϋπολογισμού 12.863.805,46€ με ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30% με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή(Αριθμ. Διακήρυξης 10/94449/3454/5-5-2020).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1114_2021 ΑΔΑ:Ψ1Λ27ΛΗ-Π75

ΘΕΜΑ 17ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600009 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1115_2021 ΑΔΑ:ΩΣΞΓ7ΛΗ-Η5Ζ

ΘΕΜΑ 18ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600003 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

ΑΠΟΦΑΣΗ 1116_2021 ΑΔΑ:9ΓΑΞ7ΛΗ-Π4Π

ΘΕΜΑ 19ο: Δημοπράτηση έργου «Επισκευή προβλήτα και διαμόρφωση

Περιβάλλοντος χώρου στον Λ. Νέων Στύρων (ΟΛΝΕ Α.Ε.)», Π.Ε. Εύβοιας,

προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1117_2021 ΑΔΑ:ΩΑΠΣ7ΛΗ-7Ο3

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής –

Τεχνικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της «Μελέτης Οριοθέτησης & αντιπλημμυρικής προστασίας ρέματος Σηπιάδας», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 199.922,66 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1118_2021 ΑΔΑ:Ψ3457ΛΗ-ΨΙΟ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση του 2ου Πρακτικού Αποσφράγισης Οικονομικής Προσφοράς της

ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 181103 της «Μελέτης οριοθέτησης &

αντιπλημμυρικής προστασίας ρέματος Μετοχίου», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού

299.886,37€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1119_2021 ΑΔΑ:ΩΥ5Θ7ΛΗ-ΡΣΡ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της

δημοπρασίας της μελέτης: «Μελέτη αποκατάστασης από θαλάσσια διάβρωση της

παραλίας Αγ. Αποστόλων»,Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 74.000,00€.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1120_2021 ΑΔΑ:68Θ07ΛΗ-ΒΘΦ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή-συντήρηση Κέντρου Υγείας Στυλίδας»,Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 240.000,00 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1121_2021 ΑΔΑ:ΩΥ9Μ7ΛΗ-34Ι

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Εργασίες συντήρησης κατασκηνώσεων Ι.Μ. Χαλκίδας» Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 250.000,00 .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1122_2021 ΑΔΑ:ΩΖΟΣ7ΛΗ-396

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση δαπανών από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

30η Συνεδρίαση 2021- 03/08/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 3ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1070 _2021 ΑΔΑ: 6ΗΘ47ΛΗ-ΦΟΨ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «3K TEXNIKH AE» κατά της υπ΄αριθμ. 965/14-07-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ, που αφορά στην ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «Διαπλατύνσεις, τεχνικά και ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι – Γαύρος (Δ΄ Φάση, προϋπολογισμού 1.280.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1071_2021 ΑΔΑ: Ψ4937ΛΗ-2ΨΚ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση παράτασης της σύμβασης για την «Προμήθεια Χορτοκοπτικού Βραχίονα» ως προς την διάρκειά της, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1072_2021 ΑΔΑ: 6Α867ΛΗ-099

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση του πρακτικού 47 της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης του ηλεκτρονικού ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού της 139891/4542/15-7-2020 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών, σε συνέχεια της αρ. πρωτ. 10/94449/3454/5-5-2020 διακήρυξης για την “Ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για μεταφορά μαθητών, αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023”, προϋπολογισμού 12.863.805,46 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1073_2021 ΑΔΑ: 62ΥΤ7ΛΗ-34Ψ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των αριθμ. 27/1407-2021 με ΑΔΑ: 6ΟΤΦ7ΛΗ-Γ8Β και 28/20-07-2021 με ΑΔΑ: 6ΥΒΩ7ΛΗ-ΖΦΩ πρακτικών συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1074_2021 ΑΔΑ: Ω5Υ77ΛΗ-2ΝΜ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης κατόπιν του με αριθμό πρωτοκόλλου 152320/9048/13 Ιουλίου 2021 αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. (υπόθεση Χαράλαμπου Μουστερή).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1075_2021 ΑΔΑ: ΨΥΧΙ7ΛΗ-ΝΗΙ

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης κατόπιν του με αριθμό πρωτοκόλλου 135787/1064/30 Ιουνίου 2021 αιτήματος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. (υπόθεση συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού για την “Κοπή χόρτων και κλαδιών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας” προϋπολογισμού 74.400 με ΦΠΑ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1076_2021 ΑΔΑ: 6ΒΧ77ΛΗ-ΚΞΖ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 121811/423/9 Ιουνίου 2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί διορισμού δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή του Αθανασίου Παναγοδήμου].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1077_2021 ΑΔΑ: 6ΝΥ07ΛΗ-Φ3Β

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 145943/454/6 Ιουλίου 2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί διορισμού δικηγόρου για τη νομική στήριξη υπαλλήλου της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λαμίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1078_2021 ΑΔΑ: ΨΓΒ67ΛΗ-59Α

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια μελανιών εκτύπωσης για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα, πολυμηχανήματα και fax, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του νομού και του ΚΕΣΥ», προϋπολογισμού 34.720,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1079_2021 ΑΔΑ:ΨΘΩΨ7ΛΗ-ΡΜΖ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 47.600,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1080_2021 ΑΔΑ: 6ΞΛΛ7ΛΗ-Ν0Ψ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για 24 μήνες», συνολικού προϋπολογισμού 250.000,00 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1081_2021 ΑΔΑ: ΨΛΕΖ7ΛΗ-ΖΥΗ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1082_2021 ΑΔΑ: ΨΥ1Ζ7ΛΗ-3ΓΥ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση του πρακτικού 4.4 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, σχετικά με το αίτημα του οριστικού αναδόχου «ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ ΕΕ» για αντικατάσταση οχήματος της 04/2020 με αρ. πρωτ. 147584/4385/24-07-2020 Πρόσκλησης για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 7.256.787,76 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (Α/Α Συστήματος: 95364).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1083_2021 ΑΔΑ: ΩΥ927ΛΗ-6ΧΤ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση του πρακτικού 1.6/18-05-2021 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, σχετικά με το αίτημα του οριστικού αναδόχου «ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ ΕΕ» για αντικατάσταση οχήματος της 01/2020 με αρ. πρωτ. 141536/4255/17-07-2020 Πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 2.638.075,05 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1084_2021 ΑΔΑ: 67Δ07ΛΗ-ΘΤΝ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση του πρακτικού 8.4/27-05-2021 (ολοκληρώθηκε στις 15-07-2021), σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – αποδεικτικά μέσα, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 08/2020 με αρ. πρωτ. 5834/342/12-01-2021 Πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών από το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων Ριτσώνας και το ξενοδοχείο “HOTEL STEFANIA”, των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, το σχολικό έτος 2020-2021, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 249.714,92 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 105086).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1085_2021 ΑΔΑ: ΩΣ5Μ7ΛΗ-46Ι

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 073), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1086_2021 ΑΔΑ: Ω1ΩΖ7ΛΗ-ΚΣ3

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1087_2021 ΑΔΑ: ΨΚΡ87ΛΗ-ΥΥ6

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στην Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΣΕ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1088_2021 ΑΔΑ: 6ΛΞΓ7ΛΗ-ΣΗ7

ΘΕΜΑ 16ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” και του “Βησσαριωνείου Εκκλησιαστικού Γηροκομείου Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος” για το ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα Π.Ε. Εύβοιας, έτους 2021, έργο με τίτλο: «Εργασίες επισκευής όψεων του Βησσαριωνείου Εκκλησιαστικού Ιδρύματος». Β. Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1089_2021 ΑΔΑ: ΨΜΥΨ7ΛΗ-ΧΟΔ

ΘΕΜΑ 17ο: Α. Έγκριση της πρότασης σύναψης και του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης για τη: «Σύνταξη Μελετών και Τευχών Δημοπράτησης για το έργο της ενίσχυσης και ανακαίνισης – αναβάθμισης του κτιρίου Δημόκριτος στη Χαλκίδα». Β. Ορισμός μελών για την Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1090_2021 ΑΔΑ: 9ΨΨΜ7ΛΗ-ΠΘΧ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Μικρά Λιμενικά Έργα Παραλίας Αγίας Άννας», προϋπολογισμού 6.955.000,00 € (με 0% Φ.Π.Α.), Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1091_2021 ΑΔΑ: ΩΥΕΠ7ΛΗ-ΘΔΘ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ΕργασιώνΑ.Π.Ε. (Μειωτικός) για το έργο: «Γέφυρα Κωσταλεξίου Ν.Α. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 2.400.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1092_2021 ΑΔΑ: Ψ4277ΛΗ-4Φ2

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού τοπικής κοινότητας Αγ. Δημητρίου Π.Ε Βοιωτίας», προϋπολογισμού σύμβασης 1.575.670,07 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1093_2021 ΑΔΑ: ΨΡ807ΛΗ-ΤΤ8

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 161859/585/23-07-2021 με ΑΔΑ: ΨΤ6Χ7ΛΗ-1ΨΜ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1094_2021 ΑΔΑ: 67Χ27ΛΗ-ΞΨΠ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1095_2021 ΑΔΑ: 6ΟΡ87ΛΗ-ΠΧΚ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 162355/680/25-07-2021με ΑΔΑ:60ΧΩ7ΛΗ-ΦΨ6 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην κατάσβεση πυρκαγιάς στην Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής, της Δ.Ε. Κορώνειας, Θέση (Μαγούλες), του Δήμου Λιβαδειάς, την 25/07/2021.

29η Συνεδρίαση 2021 – 27/07/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

“ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 27ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Στ.Ε. “

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1026_2021 ΑΔΑ: 6Ζ1Β7ΛΗ-Δ19

ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1027_2021 ΑΔΑ: 6Ε9Ζ7ΛΗ-Γ4Ρ

ΘΕΜΑ 2ο: Εν μέρει ακύρωση της αριθ. 595/27-04-2021 (Πρακτικό 17ο, Θέμα 43ο, ΑΔΑ: ΨΑΒ37ΛΗ-ΥΘΛ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής της Π.Στ.Ε σε εφαρμογή της αριθμ. 11183/2021 απόφασης του 7ου κλιμακίου της ΑΕΠΠ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1028_2021 ΑΔΑ: ΨΚ847ΛΗ-5Ρ1

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση: α)διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης 2021″ της Π.Ε. Ευρυτανίας, με προϋπολογισμό 72.831,40 ευρώ με ΦΠΑ 24%»β) της υπ’ αριθ. 11/2021 μελέτης-τεχνικές προδιαγραφές και γ)των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1029_2021 ΑΔΑ: 64707ΛΗ-Δ9Χ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ασφαλτομίγματος» της Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 73.656,00με ΦΠΑ 24%», β) της υπ’ αριθμ. 12/2021 μελέτης-τεχνικές προδιαγραφές και γ) των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1030_2021 ΑΔΑ: ΩΓΘ07ΛΗ-Λ1Α

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση: α) διενέργειας διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού άνω των ορίων για την “Προμήθεια άλατος 2021-2022 για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας/Π.Ε. Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού 600.000,00€ με ΦΠΑ (13%) και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1031_2021 ΑΔΑ: 6ΝΡΒ7ΛΗ-ΟΣΦ

ΘΕΜΑ 6ο:Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 97/21-01-2020 (ΑΔΑ: ΩΗΜΧ7ΛΗ-349) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1032_2021 ΑΔΑ: ΩΤΡΙ7ΛΗ-0ΤΟ

ΘΕΜΑ 7ο:Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 85/26-01-2021 (ΑΔΑ: 614Ν7ΛΗ-ΨΣΤ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1033_2021 ΑΔΑ: 6Δ3Ρ7ΛΗ-Ω3Θ

ΘΕΜΑ 8ο:Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” για την «Προμήθεια χρώματο