ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
(e-mail: gdpaok@pste.gov.gr)

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την παροχή κατευθυντηρίων οδηγιών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργικότητα και αποδοτικότητά τους, καθώς και τις αρμοδιότητες που απορρέουν από την υπουργική απόφαση 2545/2016 όπως ισχύει και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΗΛ: 2231030752 (εσωτ. 4)

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(e-mail: dao@pste.gov.gr)
 Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται στην κατάρτιση ετήσιων και πολυετών περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία, στην εκπόνηση και αξιολόγηση σχετικών μελετών και μέτρων πολιτικής, καθώς και στη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας και της αλιείας τόσο στον τομέα της φυτικής και της ζωικής και αλιευτικής παραγωγής αντίστοιχα όσο και στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αγροδιατροφικών προϊόντων. Μεριμνά για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών και αλιευτικών – υδατοκαλλιεργητικών εκμεταλλεύσεων. Επικοινωνεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργείων και εφαρμόζει τις εθνικές πολιτικές στα θέματα της αρμοδιότητάς της σύμφωνα με τις οδηγίες τους, συνεργάζεται, επικοινωνεί και παρέχει πληροφορίες στους δήμους της περιοχής της περιφέρειας για τα θέματα της αρμοδιότητάς της και παρέχει τις κατευθυντήριες οδηγίες στις περιφερειακές υπηρεσίες, που ασκούν αρμοδιότητες γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΗΛ:2231030752 (εσωτ. 4) email: k.koutras@pste.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
Προγραμματισμού Φλώρος Νικόλαος 2231030752 (εσωτ. 1) floros@pste.gov.gr
Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής Νιαβή Γλυκερία 2231030752 (εσωτ. 2) gl.niavi@pste.gov.gr
Αλιείας Κούτρας Κωνσταντίνος 2231030752 (εσωτ. 4) k.koutras@pste.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(e-mail: dkt@pste.gov.gr)
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται ιδίως στον συντονισμό επί κτηνιατρικών θεμάτων όλων των τμημάτων Κτηνιατρικής των ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων, την έρευνα και τη μελέτη κάθε θέματος που σχετίζεται με την υγιεινή κατάσταση του ζωικού κεφαλαίου, χερσαίου, υδρόβιου και αμφίβιου και την προστασία γενικά της υγείας των ζώων.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
ΤΗΛ:.  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
Υγείας των Ζώων Χριστοπούλου Κωνσταντία  2231352442 k.christopoulou@pste.gov.gr
Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας & Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων Νεοφωτίστου Παναγιώτα 2231352454 p.neofotistou@pste.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
(e-mail: daok-vio@pste.gov.gr)
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται στη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση των τομέων της φυτικής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή , τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τη διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στην περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και σε αρμοδιότητες τοπογραφίας, εποικισμού και αναδασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΜΑΜΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΗΛ: 2261350153 (Λιβαδειά) & 2262352116 (Θήβα) email: p.mamali@pste.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αγόρου Αικατερίνη 2261350161 kagoroy@pste.gov.gr
Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής Περλεπέ Ασημίνα 2261350156 aperlepe@pste.gov.gr
Κτηνιατρικής Μάμαλη Παναγιώτα 2261350153 p.mamali@pste.gov.gr
Αλιείας Μπουρδούκης Ανδρέας 2261350185 ampourdoukis@pste.gov.gr
Πολιτικής Γης & Αναδασμών Μαυροείδη Βασιλική 2261350179 vmauroeidi@pste.gov.gr
Υποστήριξης Υλοποίησης Μέτρων του Π.Α.Α. Σαφούρη Χρυσούλα 2261350165 xsafouri@pste.gov.gr
Εγγείων Βελτιώσεων, Αγροτικ. Εξηλεκτρισμού & Εκμηχάνησης της Γεωργίας (Θήβα) Μάδη Αθηνά 2262352110 amadi@pste.gov.gr
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Θήβας Μήτσης Αντώνης 2262352109 amitsis@pste.gov.gr
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Αλιάρτου 2268022205, 206  
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ορχομενού Σίσκος Χρυσόστομος 2261350175 chsiskos@pste.gov.gr
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τανάγρας Σταματέλος Νικόλαος 2262352144 nstamatelos@pste.gov.gr
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης 2261350173 / Πληροφορίες στο 2261350174  

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
(e-mail: daok-evo@pste.gov.gr)
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται στη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση των τομέων της φυτικής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή , τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τη διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στην περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και σε αρμοδιότητες τοπογραφίας, εποικισμού και αναδασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
ΤΗΛ: 2221353541 email: 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Σπαρτινός Στέφανος 2221353922 spartinos.s@pste.gov.gr
Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής Γιαννάκης Σπυρίδων 2221353906 giannakis.s@pste.gov.gr
Κτηνιατρικής Θεοδώρου Αλέξανδρος 2221353900 theodorou.a@pste.gov.gr
Αλιείας Ρέγας Σαράντης 2221353427 regas.s@pste.gov.gr
Πολιτικής Γης & Αναδασμών Αγγελίδη Θεοδώρα 2221353939 aggelidi.d@pste.gov.gr
Υποστήριξης Υλοποίησης Μέτρων του Π.Α.Α. Τσιούτσουλα Πασχαλία 2221353924 tsioutsioula.p@pste.gov.gr
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Αλιβερίου Κούτουλα Όλγα 2223022493 koutoula.o@pste.gov.gr
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ιστιαίας 2226052412
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Καρύστου Σέρελης Ευάγγελος 2224024401 serelis.e@pste.gov.gr
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ψαχνών Γιαννάκου Αργυρώ 2221353540 giannakou@pste.gov.gr
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Ξύδης Θεόδωρος 2221353948 xidis.th@pste.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
(e-mail: daok-evr@pste.gov.gr)
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται στη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση των τομέων της φυτικής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή , τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τη διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στην περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και σε αρμοδιότητες τοπογραφίας, εποικισμού και αναδασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΗΛ: 2237080258 & 260 email: a.sarafianos@pste.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Κατσίνης Νικόλαος 2237080250 n.katsinis@pste.gov.gr
Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής Μπακογιώργος Γεώργιος  2237080257 g.mpakogiorgos@pste.gov.gr
Κτηνιατρικής Αποστολίδου Ελένη  2237080260 e.apostolidou@pste.gov.gr
Αλιείας Λάϊος Γεώργιος 2237080248 g.laios@pste.gov.gr
Πολιτικής Γης & Αναδασμών Τριανταφυλλίδη Αγγελική 2237080253 a.triantafyllidi@pste.gov.gr
Υποστήριξης Υλοποίησης Μέτρων του Π.Α.Α. Χαντζοπούλου Ελισάβετ 2237080250 e.chantzopoulou@pste.gov.gr
Γραφείο Κτηνιατρικής Φουρνά  
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης 2237022301  

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

(e-mail: daok-fth@pste.gov.gr)

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται στη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση των τομέων της φυτικής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή , τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τη διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στην περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και σε αρμοδιότητες τοπογραφίας, εποικισμού και αναδασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΡΚΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΗΛ:2231352447 email: a.karkani@pste.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Σκούρας Επαμεινώνδας 2231352427  e.skouras@pste.gov.gr
Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής Γουργιώτης Γεώργιος 2231352466  g.gourgiotis@pste.gov.gr
Κτηνιατρικής Κίττα Ελένη 22313525434 e.kitta@pste.gov.gr
Αλιείας Τσάμης Ευάγγελος 2231352440, 457 e.tsamis@pste.gov.gr
Πολιτικής Γης & Αναδασμών Μπαρτσώκα Αγαθή 2231352461, 462 a.mpartsoka@pste.gov.gr
Υποστήριξης Υλοποίησης Μέτρων του Π.Α.Α. Καλτσούλα Ευαγγελία 2231352432 kaltsoula.e@pste.gov.gr
Γραμματειακής Υποστήριξης Κούντζος Νικόλαος 2231352429, 430, 434, 457 kountzos@pste.gov.gr
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Αταλάντης 2233351418, 414  
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Στυλίδας Καρκάνη Αικατερίνη 2238022351, 787 a.karkani@pste.gov.gr
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Μακρακώμης 2236043232
Αγροτικής Οικονομίας Δομοκού Στεργιανός Γεώργιος 2232022246, 2231352444 g.stergianos@pste.gov.gr
Κτηνιατρικής Δομοκού 2232022227, 2231352442
Γραφείο Κτηνιατρικής Αμφίκλειας 2234350123  
Γραφείο Κτηνιατρικής Μώλου 2235350213  

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ
(e-mail: daok-fok@pste.gov.gr)
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται στη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση των τομέων της φυτικής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή , τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τη διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στην περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και σε αρμοδιότητες τοπογραφίας, εποικισμού και αναδασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΗΛ: 2265350546 email: n.sidiropoulos@pste.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου  
Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής Μιχαλάκης Πέτρος 2265350549 p.mihalakis@pste.gov.gr
Κτηνιατρικής Καλυβιώτη Όλγα 2265352717 o.kalivioti@pste.gov.gr
Αλιείας Καστρίτη Παρασκευή 2265350540 p.kastriti@pste.gov.gr
Πολιτικής Γης & Αναδασμών Κανελλόπουλος Νικόλαος 2265350543 n.kanellopoulos@pste.gov.gr
Υποστήριξης Υλοποίησης Μέτρων του Π.Α.Α. Σιδηρόπουλος Νικόλαος 2265350546 n.sidiropoulos@pste.gov.gr
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ευπαλίου Κουτσουμπού Αικατερίνη 2634051297 a.koutsoumpou@pste.gov.gr
Γραφείο Κτηνιατρικής Λιδωρικίου 2266022050  
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης 2265350545