ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

(e-mail: gdel@pste.gov.gr)

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΟΛΟΒΟΥ ΖΩΗ
ΤΗΛ:  22313 52671, 22613 50284 email: zkolovou@pste.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

(e-mail: ddhd@pste.gov.gr)

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανάγονται ιδίως στην εξασφάλιση της διαφάνειας των πράξεων των περιφερειακών οργάνων, στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών του φορέα και των περιφερειακών υπηρεσιών του, τη διασφάλιση της τεχνικής και οργανωτικής διαλειτουργικότητας των συστημάτων της Περιφέρειας με αντίστοιχα συστήματα εθνικής εμβέλειας κεντρικών φορέων της Διοίκησης και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων για την ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών της Περιφέρειας, καθώς και των περιφερειακών υπηρεσιών της.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΗΛ: 2231354810 email: g.apostolopoulos@pste.gov.gr
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
Διαφάνειας Γαλάνης Δημήτριος 2231354818 d.galanis@pste.gov.gr
Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων φορέα Βασιλόπουλος Αθανάσιος 2231354822 a.vasilopoulos@pste.gov.gr
Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων Αποστολόπουλος Γεώργιος 2231354810 g.apostolopoulos@pste.gov.gr
Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη Καλησιάκης Γρηγόριος 2231354815 gr.kalisiakis@pste.gov.gr
Πληροφορικής ΠΕ Βοιωτίας Στεφανίδης Ιωάννης 2261350269 stefanidis@pste.gov.gr
Πληροφορικής ΠΕ Εύβοιας Παπουτσής Αθανάσιος 2221353994 apapoutsis@pste.gov.gr
Πληροφορικής ΠΕ Ευρυτανίας Κουκλάρας Γεώργιος 2237025206 g.kouklaras@pste.gov.gr
Πληροφορικής ΠΕ Φωκίδας Σαλαμούρας Ευάγγελος 2265350511 e.salamouras@pste.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

(e-mail: dexpolith@pste.gov.gr)

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη ανάγονται ιδίως στο σχεδιασμό και το συντονισμό δράσεων για το σύνολο των υπηρεσιών της Περιφέρειας με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, καθώς και στην εισήγηση οργανωτικών μέτρων που είναι αναγκαία για τη βελτίωση της απόδοσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας. Στα καθήκοντα της Διεύθυνσης είναι η επιτόπια παρακολούθηση όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας και η κατάθεση αναλυτικής έκθεσης ανά τρεις μήνες στον περιφερειάρχη, για κάθε μία υπηρεσία της Περιφέρειας με αντίστοιχες προτάσεις βελτίωσης.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΗΛ: 22313 51273 email: e.stamataki@pste.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
Συντονισμού Μπερτσιμά Ιωάννα 2231351273 i.bertsima@pste.gov.gr
Σχεδιασμού    

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(e-mail: ddoikisis@pste.gov.gr)

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοίκησης ανάγονται ιδίως στη διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών της Περιφέρειας, στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών αυτών για την εκπλήρωση των στόχων τους και της αποστολής τους, στην επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών των υπηρεσιών σε προσωπικό, στη διαχείριση όλων των θεμάτων διοίκησης προσωπικού, καθώς και στα θέματα σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών και τέλος στην εύρυθμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΦΗΚΑ ΦΩΤΟΥΛΑ
ΤΗΛ:22313 52615 email:f.sfika@pste.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
Διοίκησης Πιλάτου Ελένη 2231354709 e.pilatou@pste.gov.gr
Προσωπικού
Γραμματείας Λεμψέογλου Γρηγόρης 2231354703 g.lempseoglou@pste.gov.gr
Συλλογικών Οργάνων Σφήκα Φωτούλα 2231352615 f.sfika@pste.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

(e-mail: doik@pste.gov.gr)

Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου ανάγονται ιδίως στην συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων,που αφορούν στην κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, του απολογισμού και κάθε οικονομικής κατάστασης. Η Διεύθυνση Οικονομικού έχει επίσης αρμοδιότητα στην καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της Περιφέρειας, στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, στη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων, στον έλεγχο, εκκαθάριση και εντολή πληρωμής όλων των δαπανών της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού της Π.Ε. Φθιώτιδας και των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με έδρα την Λαμία και της αντιμισθίας των αιρετών εκπροσώπων και στην τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΤΟΛΛΙΛΗ ΒΑΪΑ
ΤΗΛ: 22313 54725 email: v.tollili@pste.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Τόλλιλη Βαΐα 2231354725 v.tollili@pste.gov.gr
Ταμειακής Υπηρεσίας Σπηλιοπούλου Αρετή 2231354739 a.spiliopoulou@pste.gov.gr
Προσόδων και περιουσίας Βαρελά Μαρία 2231354726 m.varela@pste.gov.gr
Μισθοδοσίας Κοφινάς Ιωάννης 2231354735 i.kofinas@pste.gov.gr
Οικονομικής Διαχείρισης και Δημοσιονομικού Ελέγχου Μανόπουλος Γεώργιος 2231354727 g.manopoulos@pste.gov.gr
Προμηθειών Παλαιολόγου Βασιλική 2231354744 v.palaiologou@pste.gov.gr
Λογιστικής Διαχείρισης Πετροπούλου Αθανασία 2231354731 a.petropoulou@pste.gov.gr
Γραμματείας Καββαδία Μαργαρίτα 2231354741 m.kavvadia@pste.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ

(e-mail: ddoik-vio@pste.gov.gr)

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται ιδίως στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας για την εκπλήρωση των στόχων της και της αποστολής της, στην τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας, στην έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού αυτού, στην έκδοση οποιασδήποτε ατομικής πράξης για το προσωπικό αυτό εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου και οι οποίες εκδίδονται από τη Διεύθυνση Διοίκησης στην έδρα της Περιφέρειας, στην άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών, στην καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της περιφερειακής ενότητας, στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, στην πληρωμή κάθε είδους δαπάνης και στη λογιστική και ταμειακή διαχείριση, στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού, στην εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που αφορούν στην περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας, καθώς και στην τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΟΛΟΒΟΥ ΖΩΗ
ΤΗΛ:2261350284 email: zkolovou@pste.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
Διοίκησης, Προσωπικού και Μισθοδοσίας   2261350275  
Προμηθειών 2261350290 & 270  
Λογιστικής Διαχείρισης Κολοβού Ζωή 2261350284 zkolovou@pste.gov.gr
Οικονομικής Διαχείρισης – Δημοσιονομικού Ελέγχου Μιχοπούλου Κωνσταντίνα 2261350289 & 272 kmixopoulou@pste.gov.gr
Ταμειακής Υπηρεσίας Ξυλά Κρυσταλλία 2261350283 kxila@pste.gov.gr
Γραμματείας Γκαβογιαννάκη Μαρία 2261350266 mgkav@pste.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

(e-mail: ddoik-evo@pste.gov.gr)

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται ιδίως στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας για την εκπλήρωση των στόχων της και της αποστολής της, στην τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας, στην έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού αυτού, στην έκδοση οποιασδήποτε ατομικής πράξης για το προσωπικό αυτό εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου και οι οποίες εκδίδονται από τη Διεύθυνση Διοίκησης στην έδρα της Περιφέρειας, στην άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών, στην καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της περιφερειακής ενότητας, στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, στην πληρωμή κάθε είδους δαπάνης και στη λογιστική και ταμειακή διαχείριση, στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού, στην εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που αφορούν στην περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας, καθώς και στην τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ
ΤΗΛ: 2221353991 email: sotiriou.a@pste.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
Διοίκησης, Προσωπικού και Μισθοδοσίας Πολιού Μαριάνθη 2221353741 marianthi.poliou@pste.gov.gr
Προμηθειών Παλιαρούτης Κωνσταντίνος 2221353710 paliaroutis.k@pste.gov.gr
Λογιστικής Διαχείρισης Καραλή Ελένη 2221353712 karali.e@pste.gov.gr
Οικονομικής Διαχείρισης – Δημοσιονομικού Ελέγχου Σιμόπουλος Απόστολος 2221353631 aposimopoulos@pste.gov.gr
Ταμειακής Υπηρεσίας Γούναρη Ευαγγελία 2221353714 evaggelia.gounari@pste.gov.gr
Γραμματείας Λαγουδάκη Ελένη 2221353694 lagoudaki.e@pste.gov.gr

  Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

(e-mail: ddoik-evr@pste.gov.gr)

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται ιδίως στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας για την εκπλήρωση των στόχων της και της αποστολής της, στην τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας, στην έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού αυτού, στην έκδοση οποιασδήποτε ατομικής πράξης για το προσωπικό αυτό εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου και οι οποίες εκδίδονται από τη Διεύθυνση Διοίκησης στην έδρα της Περιφέρειας, στην άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών, στην καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της περιφερειακής ενότητας, στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, στην πληρωμή κάθε είδους δαπάνης και στη λογιστική και ταμειακή διαχείριση, στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού, στην εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που αφορούν στην περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας, καθώς και στην τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΟΥΦΛΕΡΟΥ ΖΩΗ
ΤΗΛ:22373 50743 email: z.souflerou@pste.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
Διοίκησης, Προσωπικού και Μισθοδοσίας Γαϊλα Αλεξάνδρα 2237350718 a.gaila@pste.gov.gr
Προμηθειών Γιαννιώτη Ουρανία 2237350713 o.giannioti@pste.gov.gr
Λογιστικής Διαχείρισης Σαξώνη Μαρία 2237350722 m.saxoni@pste.gov.gr
Οικονομικής Διαχείρισης – Δημοσιονομικού Ελέγχου Παρούτσας Ιωάννης 2237350763 i.paroutsas@pste.gov.gr
Ταμειακής Υπηρεσίας Παπαγεωργίου Νικόλαος 2237350723 n.papageorgiou@pste.gov.gr
Γραμματείας Ζαγγογιάννης Αθανάσιος 2237350729 a.zaggogiannis@pste.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

(e-mail: ddoik-fok@pste.gov.gr)

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται ιδίως στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας για την εκπλήρωση των στόχων της και της αποστολής της, στην τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας, στην έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού αυτού, στην έκδοση οποιασδήποτε ατομικής πράξης για το προσωπικό αυτό εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου και οι οποίες εκδίδονται από τη Διεύθυνση Διοίκησης στην έδρα της Περιφέρειας, στην άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών, στην καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της περιφερειακής ενότητας, στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, στην πληρωμή κάθε είδους δαπάνης και στη λογιστική και ταμειακή διαχείριση, στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού, στην εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που αφορούν στην περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας, καθώς και στην τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΜΕΓΚΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΗΛ: 22653-50513 email: a.megkou@pste.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
Διοίκησης, Προσωπικού και Μισθοδοσίας Αναστασίου Λάμπρος 2265350638 l.anastasiou@pste.gov.gr
Προμηθειών Κάββουρας Κωνσταντίνος 2265350636 k.kavvouras@pste.gov.gr
Λογιστικής Διαχείρισης Κούτουλας Ευάγγελος 2265350635 e.koutoulas@pste.gov.gr
Οικονομικής Διαχείρισης – Δημοσιονομικού Ελέγχου Βλάχου Ευθυμία 2265350661 e.vlachou@pste.gov.gr
Ταμειακής Υπηρεσίας Λύτρα Φωτεινή 2265350518 f.lytra@pste.gov.gr
Γραμματείας Ψιλογιάννης Αθανάσιος 2265350515 a.psilogiannis@pste.gov.gr