ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Σύμφωνα με το ΠΔ 148/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Στ. Ελλάδας» , άρθρο 29 στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπάγονται οι αρμοδιότητες που ασκεί η Περιφέρεια στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως:

 1. Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εντός των ορίων της εδαφικής της περιφέρειας.
 2. Η ευθύνη για την εφαρμογή του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας, κατά το σκέλος που τα οικεία προγράμματα, μέτρα και δράσεις εφαρμόζονται σε επίπεδο περιφέρειας.
 3. Η διατύπωση εισηγήσεων για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο της εισήγησης για τον ετήσιο εθνικό σχεδιασμό πολιτικής προστασίας από τη Διυπουργική Επιτροπή.
 4. Η υποβολή εισήγησης στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την έκδοση απόφασης κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, στις περιπτώσεις τοπικών καταστροφών.
 5. Η έκδοση αποφάσεων κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, προκειμένου για τοπικές καταστροφές μικρής έντασης.
 6. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση θεμάτων πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και η διάθεση και ο συντονισμός της δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων προς την κατεύθυνση αυτή.
 7. Ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της περιφέρειας, καθώς και του δημόσιου και ιδιωτικού δυναμικού και μέσων για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών.
 8. Η έκδοση απόφασης για την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών, καθώς και κινητών και ακινήτων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 41 του ν. 3536/2007 (Α΄ 42).
 9. Η συμμετοχή στην εκπόνηση προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας δασικών εκτάσεων, στο σχεδιασμό και στη μελέτη μεθόδων και μέσων για την πρόληψη και καταστολή τους.
 10. Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την καταστολή των δασικών πυρκαγιών.
 11. Η συμμετοχή στο συντονισμό και στην αξιοποίηση των εναέριων και επίγειων μέσων, στο πλαίσιο συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς, για τη δασοπυρόσβεση.

Την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας απαρτίζουν τα ακόλουθα Τμήματα:

 1. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
 2. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.
 3. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.
 4. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.
 5. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Στ. Ελλάδας

Προϊστάμενος (Αν/της) Πολύζος Φ. Ζώης
Διεύθυνση Πλατεία Ελευθερίας – Διοικητήριο
TK 35132
Πόλη Λαμία
Τηλέφωνα 2231351292 – 6932457273
Fax 2231051489
Email p.zois@pste.gov.gr

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Βοιωτίας

Προϊστάμενος (Αν/της) Μάριος Κακοσέος
Διεύθυνση Φίλωνος 35-39
TK 32100
Πόλη Λιβαδειά
Τηλέφωνα 2261350199 – 2261029036 – 6941414048
Fax 2261089054
Email tpp-vio@pste.gov.gr

Επώνυμο Όνομα Τίτλος Τηλέφωνο Email
ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2261350199- 2261029036- 6971734978 tpp-vio@pste.gov.gr

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Ευβοίας

Προϊστάμενος (Αν/της) Κωνσταντίνος Γίγας
Διεύθυνση Λεωφόρος Χαϊνά 93
TK 34100
Πόλη Χαλκίδα
Τηλέφωνα 2221020000 – 2221353153 – 6945871831
Fax 2221036050
Email gigas.k@pste.gov.gr , tpp-evo@pste.gov.gr

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Ευρυτανίας

Υπεύθυνος Κων/νος Κοντοπάνος
Διεύθυνση Καραϊσκάκη 1
TK 36100
Πόλη Καρπενήσι
Τηλέφωνα 2237350712 – 6977700151
Fax 22373501712
Email k.kontopanos@pste.gov.gr, tpp-evr@pste.gov.gr

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Φθιώτιδας

Προϊστάμενος (Αν/της) Πολύζος Φ. Ζώης
Διεύθυνση Πλατεία Ελευθερίας – Διοικητήριο
TK 35132
Πόλη Λαμία
Τηλέφωνα 2231351292 – 6932457273
Fax 2231051489
Email p.zois@pste.gov.gr

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Φωκίδας

Εκτελών χρέη υπευθύνου Γεώργιος Μπέσιος
Διεύθυνση Γιδόγιαννου 31
TK 33100
Πόλη Άμφισσα
Τηλέφωνα 2265350620
Fax 2265028738
Email tpp-fok@pste.gov.gr,

Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας

Σύμφωνα με τον ν.4623/2019, άρθρο 93, σε κάθε περιφέρεια συστήνεται μία θέση περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, για την υποβοήθηση του Περιφερειάρχη σε θέματα πολιτικής προστασίας. Οι Περιφερειακοί Συντονιστές προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία της περιφερειακής περιόδου εντός της οποίας προσλήφθηκαν.
Οι Περιφερειακοί Συντονιστές Πολιτικής Προστασίας έχουν αποφασιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες, οι οποίες μεταβιβάζονται από τον εκάστοτε Περιφερειάρχη και αναφέρονται αποκλειστικά σε αυτόν.
Περαιτέρω, οι Περιφερειακές Συντονιστές:
α) συμμετέχουν στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
β) παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, εγγράφως ή προφορικώς, στο αντικείμενο αρμοδιοτήτων της πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας προς τον Περιφερειάρχη, το Περιφερειακό Συμβούλιο και τις Επιτροπές της Περιφέρειας, ή τις υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη,
γ) παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με τις διαδικασίες και τις επιχειρησιακές δράσεις, που αποσκοπούν στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών, των υποδομών και υπηρεσιών ζωτικής σημασίας, καθώς και στη μείωση του κινδύνου καταστροφών, που προκαλούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,
δ) εκπονούν μελέτες, συντάσσουν εκθέσεις, υποβάλλουν προτάσεις και εισηγήσεις, επεξεργάζονται και παρουσιάζουν στοιχεία απαραίτητα για την υλοποίηση πολιτικών πολιτικής προστασίας.

Περιφερειακός Συντονιστής Καραμπέτσος Κωνσταντίνος
Διεύθυνση Λεωφόρος Χαϊνά 93 – Γραφείο 017
TK 34100
Πόλη Χαλκίδα
Τηλέφωνα 2221353639  – 6974019453
Fax 2221036050
Email k.karabetsos@pste.gov.gr