Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Αυτή η δήλωση έχει ισχύ για το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στο https://pste.gov.gr

Δεν έχει ισχύ για το περιεχόμενο στα subdomains.

 

Δήλωση προσβασιμότητας – pste.gov.gr

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεσμεύεται να καθιστά προσβάσιμο τον οικείο ιστότοπο καθώς και την εφαρμογή για φορητές συσκευές, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), όπως ισχύει.

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στον ιστότοπο https://pste.gov.gr  και στην οικεία εφαρμογή για φορητές συσκευές.

Ταυτότητα Δηλούντος

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Λεωφόρος Καλυβίων 2, T.K. 35131 Λαμία

Επικοινωνία:ddhd@pste.gov.gr

Κατάσταση συμμόρφωσης

Ο παρών ιστότοπος καθώς συμμορφώνεται πλήρως προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του ν. 4727/2020 και μερικώς με το πρότυπο WCAG 2.1 (Level AA).

Συγκεκριμένα, έχει ενσωματωθεί στον ιστότοπο το plugin προσβασιμότητας One Click Accessibility . Το plugin προσθέτει μια σειρά χρήσιμων δυνατοτήτων προσβασιμότητας (για άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με προβλήματα όρασης, γνωστικής και κινητικής λειτουργίας), με ελάχιστη ρύθμιση και χωρίς την ανάγκη ειδικών γνώσεων. Με το συγκεκριμένο plugin, επιλύονται τα περισσότερα θέματα προσβασιμότητας για το Level AA του WCAG 2.1.

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ιστοτόπου και της εφαρμογής προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και των οδηγιών WCAG 2.1 (Level A και Level AA) πραγματοποιήθηκε:

  • με αυτοαξιολόγηση διενεργηθείσα από την Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
  • με την χρήση του εργαλείου Lighthouse V0.0.0

Η τελευταία αναθεώρηση της δήλωσης πραγματοποιήθηκε στις 17/02/2023.

Ενεργοποίηση του Μενού Προσβασιμότητας

Το μενού προσβασιμότητας του ιστοτόπου https://pste.gov.gr μπορεί να ενεργοποιηθεί κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του μενού προσβασιμότητας που εμφανίζεται σε πάνω δεξιά στη σελίδα. Αφού ενεργοποιήσετε το μενού προσβασιμότητας, περιμένετε λίγο για να φορτωθεί το μενού προσβασιμότητας στο σύνολό του.

Μη προσβάσιμο περιεχόμενο

Σύμφωνα με την περίπτωση (ε) της παρ. 3 του άρ. 37 του ν. 4727/2020, εξαιρείται το περιεχόμενο των ιστοτόπων τρίτων. Αυτή η περίπτωση αφορά σε ιστοτόπους τρίτων φορέων εκτός του https://pste.gov.gr που είναι προσβάσιμοι μέσω συνδέσμων.

Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της προσβασιμότητας του ιστοτόπου και της εφαρμογής, πάντα με την γνώμονα τη διασφάλιση της ισότιμης και απρόσκοπτης χρήσης από όλους, ανεξάρτητα από τις σωματικές ικανότητες ή την τεχνολογία που διαθέτουν.

Σε μια συνεχή προσπάθεια για συνεχή βελτίωση και αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων προσβασιμότητας, ελέγχουμε τακτικά τον οικείο ιστότοπο προκιεμένου να εντοπίσουμε και να διορθώσουμε πιθανά εμπόδια προσβασιμότητας. Κάποιο περιεχόμενο ενδέχεται να μην έχει ακόμη προσαρμοστεί στα αυστηρότερα πρότυπα προσβασιμότητας.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδ. β’, παρ. 4 του άρ. 42 και στην παρ. 1 άρ. 45 ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης ή αίτηση για πληροφορίες που ελλείπουν.

Για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα του περιεχομένου, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ακόλουθη διεύθυνση επικοινωνίας για να μας επισημαίνετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε ή για να ζητήσετε την πρόσβαση σε πληροφορίες ή σε έγγραφα μη προσβάσιμα.

Η επικοινωνία με το Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σχετικά με τα ανωτέρω γίνεται:

  • μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: ddhd@pste.gov.gr.
  • εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Καλυβίων 2, T.K. 35131 Λαμία

Αρμόδια Υπηρεσία για θέματα προσβασιμότητας και για τη διεκπεραίωση των συναφών αιτημάτων είναι η Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαδικασία εκτέλεσης

Η απάντηση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με πρόσφορο τρόπο το συντομότερο δυνατό.

Σε περίπτωσης μη ικανοποιητικής απάντησης ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αποταθεί στις αρμόδιες θεσμικές αρχές, όπως με την υποβολή σχετικής Αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη (https://www.synigoros.gr).