Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 (ΦΕΚ16/Α/4-2-2022)

Σκοπός

Σκοπός του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 (άρθρο 1), είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της Χώρας με τη χορήγηση κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους, προκειμένου να επιτευχθούν ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, η πράσινη μετάβαση, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, η στήριξη καινοτόμων επενδύσεων και όσων επιδιώκουν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0», της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, η ενίσχυση της απασχόλησης με εξειδικευμένο προσωπικό, η στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας και περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), η περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Θα λειτουργήσει συνδυαστικά με το Ταμείο Ανάκαμψης
Ο αναπτυξιακός νόμος είναι εναρμονισμένος με το Σχέδιο Ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, την Έκθεση δηλαδή της Επιτροπής Πισσαρίδη, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, τους στόχους του ΕΣΠΑ 2021-2027, το industry 4.0 και βεβαίως τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ο οποίος δίνει ιδιαίτερη στήριξη στις περιφέρειες.

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος θεσπίζει 13 καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια. Προβλέπει συγκεκριμένα ποσά για κάθε θεματικό καθεστώς, ενισχυμένα ποσοστά για τις επενδύσεις που θα υλοποιηθούν στις περιοχές της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

13 θεματικά καθεστώτα ενίσχυσης: (Άμεση αξιολόγηση 1,2,4,5,11,12, Συγκριτική αξιολόγηση 3,6,7,8,9,10,13 )

 1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων,
 2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων,
 3. Νέο Επιχειρείν,
 4. Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης,
 5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία,
 6. Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια,
 7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα,
 8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια,
 9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων,
 10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού,
 11. Μεγάλες επενδύσεις,
 12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας,
 13. Επιχειρηματικότητα 360ο.

Τα καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αφορούν επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους έως και ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, τα οποία υλοποιούνται μέσα στα όρια της Περιφέρειας και υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας, είναι:

(Συγκριτική Αξιολόγηση)

 • ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
 • ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΑΛΙΕΙΑ
 • ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
 • ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
 • ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360ο.

 

   

Είδη Ενισχύσεων

α. Φορολογική Απαλλαγή

β. Επιχορήγηση

γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

δ. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

ε. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου (μόνο για το καθεστώς Νέο Επιχειρείν).

Ένταση Ενισχύσεων

Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων οι μέγιστες εντάσεις ενισχύσεων για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  μπορούν να ανέλθουν:

 • 60% για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (40% +20%)
 • 50% για μεσαίες επιχειρήσεις (40% +10%)
 • 40% για μεγάλες επιχειρήσεις

Ανάλογα με το καθεστώς, δύναται να χορηγηθεί +20% για περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, ορεινές περιοχές.

Φορείς υποδοχής

Οι αιτήσεις υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο 4887/2022 για τη χορήγηση ενισχύσεων υποβάλλονται ως εξής:

 • Στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙ.Α.Π) της Περιφέρειας, τα επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους έως και ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 €), τα οποία υλοποιούνται μέσα στα όρια της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
 • Στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων τα υπόλοιπα επενδυτικά σχέδια.

Επιλέξιμοι φορείς του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Οι επιχειρήσεις  για να μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στον αναπτυξιακό νόμο, θα πρέπει να  είναι εγκατεστημένες ή να έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα κατά την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και να έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 1. Εμπορική εταιρεία
 2. Συνεταιρισμός
 3. Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις
 4. Αγροτικοί και Αστικοί συνεταιρισμοί
 5. Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών
 6. Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις του Ν. 4384/2016
 7. Δημόσιες, Δημοτικές Επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις
 8. Οι ατομικές επιχειρήσεις μόνο στο καθεστώς «Αγροδιατροφή-πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων-αλιεία και υδατοκαλλιέργεια» με ανώτατο επιλέξιμο κόστος τις 200.000€.
 9. Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την υποβολή της πρότασης.

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων:

 • Για την υπαγωγή στα καθεστώτα απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται στο:
 • ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,
 • ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,
 • ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,
 • ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,
 • ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

 Περιεχόμενο επενδυτικού σχεδίου

Τα επενδυτικά σχέδια για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, τα οποία υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος, πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτή. με τον όρο ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν κατά διακόσια τοις εκατό (200%) τουλάχιστον τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως η αξία αυτή έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας. Επί μεγάλων επιχειρήσεων, απαιτείται επίσης οι ενισχυόμενες επενδυτικές δαπάνες να υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού, οι οποίες συνδέονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί και έγιναν κατά τα τρία (3) προηγούμενα φορολογικά έτη. Αν δεν αποτυπώνονται σαφώς οι συνδεόμενες με τη δραστηριότητα αποσβέσεις, θεωρείται ότι δεν πληρούται η ως άνω προϋπόθεση.


Ρυθμίσεις για διαδικασίες Αξιολόγησης και Ελέγχου

Από τον νέο αναπτυξιακό νόμο προκύπτει και επιτάχυνση των διαδικασιών, χωρίς καθυστέρηση στην υπαγωγή και την ολοκλήρωση των επιχειρηματικών σχεδίων.

Ο έλεγχος των επενδυτικών σχεδίων ύψους άνω του ποσού των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία) και  κάτω του ποσού των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ, διενεργείται είτε από εντεταλμένο όργανο ελέγχου, το οποίο συγκροτείται από μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.), είτε από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων

Η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΓΓΙΕ & ΣΔΙΤ) υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των Αναπτυξιακών Νόμων, των Στρατηγικών Επενδύσεων και των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Αποτελείται από δύο Γενικές Διευθύνσεις, τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και τη Μονάδα Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Αποστολή της ΓΓΙΕ & ΣΔΙΤ είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για τη διευκόλυνση και ενίσχυση των ιδιωτικών (εθνικών και ξένων) επενδύσεων και των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, προς τόνωση της εθνικής οικονομίας.

Πρωταρχικό στόχο και πρόκληση αποτελεί η προσέλκυση και υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων καθώς και η βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω μεταρρυθμίσεων για την επιτάχυνση και απλοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων (ν. 4864/2021), της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ν. 4872/2021) και το νέο Αναπτυξιακό νόμο (ν. 4887/2022) για τις ιδιωτικές επενδύσεις διαμορφώνεται ένα πλήρες, ελκυστικό, ευέλικτο και αποτελεσματικό επενδυτικό κλίμα το οποίο θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στην εθνική και τοπική οικονομία.

Επιπλέον τα έργα ΣΔΙΤ αποτελούν ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο σύμπραξης μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την εκτέλεση έργων ή/και την παροχή υπηρεσιών, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες και το Δημόσιο.

Μετάβαση στην ιστοσελίδα της ΓΓΙΕ & ΣΔΙΤ

Θεσμικό Πλαίσιο

ΝόμοιΥπουργικές αποφάσεις


Θεσμικό πλαίσιο Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων


Προκηρύξεις

Ανοικτές Προκηρύξεις

Προκηρύξεις ανά καθεστώς ενίσχυσης

Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα – Ν. 4887/2022

Κύκλος 2
Κύκλος 1

Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων – Ν. 4887/2022

Κύκλος 2
Κύκλος 1

Επιχειρηματικότητα 360 – Ν. 4887/2022

Κύκλος 1

Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Ν. 4887/2022

Κύκλος 1

Αποφάσεις υπαγωγής – τροποποίησης

  Επικοινωνία

  Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
  (e-mail:danapprog@pste.gov.gr)


  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ανάγονται ιδίως στον περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό, την προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων, τον επιχειρησιακό προγραμματισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων της Περιφέρειας και την παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας της Περιφέρειας.

  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ: Θανασούρα Δήμητρα
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2231352625

  Το Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι αρμόδιο ιδίως για:

  1. Τη συνεργασία με φορείς της περιφέρειας για τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων υλοποίησης έργων,που χρηματοδοτούνται από προγράμματα, στο πλαίσιο του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία.
  2. Τη σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, η οποία γνωμοδοτεί για τις αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ή προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  3. Την άσκηση των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για πράξεις ιδιωτικών επενδύσεων που εντάσσονται σε επιχειρησιακά προγράμματα, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  4. Την παραλαβή των αιτήσεων υπαγωγής επενδύσεων, ο έλεγχος των στοιχείων, η αξιολόγησή τους, η εισήγηση στην Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή, η έκδοση της απόφασης υπαγωγής, οι αποφάσεις τροποποίησης και η παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, ανάκλησης υπαγωγής και επιστροφής ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  5. Τη συγκρότηση των Περιφερειακών Οργάνων Ελέγχου των επενδύσεων για την πιστοποίηση των δαπανών και την υλοποίηση των εγκεκριμένων εργασιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  6. Την καταβολή της επιχορήγησης του κόστους επένδυσης και η ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας.
  7. Την καταγραφή των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από την υλοποίηση των εγκεκριμένων επενδύσεων.
  8. Την διατύπωση προτάσεων πολιτικής και μέτρων για την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων προς το αρμόδιο Υπουργείο.
  9. Την πληροφόρηση και υποβοήθηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε κλαδικό ή άλλο επίπεδο, με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικής ικανότητας και ανταγωνιστικότητάς τους.
  10. Την παρακολούθηση και η επισήμανση στους αρμόδιους φορείς ζητημάτων, που αναφέρονται στη λήψη των αναγκαίων μέτρων προς βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών.
  11.  Την γνωμοδότηση για κάθε θέμα τοπικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος, για το οποίο ζητείται η παροχή γνώμης.

  ΤΜΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ e-mail
  Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης Σκούρας Επαμεινώνδας (Προϊστάμενος Τμήματος) 2231352622 e.skouras@pste.gov.gr
  Κάππος Γεώργιος 2231352623 g.kappos@pste.gov.gr
  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
  Skip to content