Έκδοση προσωρινού πίνακα κατάταξης επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης “Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα” στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Σχετικά έγγραφα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Α΄ ΚΥΚΛΟΣ