23η Συνεδρίαση 2021 – 15/06/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

22η Συνεδρίαση 2021 – 08/06/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ως προς το Θέμα 4

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 775 _2021 ΑΔΑ: 9ΟΞ57ΛΗ-ΓΞΑ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση έναρξης εργασιών Δακοκτονίας για το πρόγραμμα της

Παγιδοθεσίας στους προσωρινούς μειοδότες,Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 776 _2021 ΑΔΑ: Ω1837ΛΗ-ΣΧΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 21/0106-2021 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 777 _2021 ΑΔΑ: ΨΗΤΜ7ΛΗ-ΣΞ8

ΘΕΜΑ 2ο:Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της αίτησης αναίρεσης, κατά της με αριθμό 50/2021 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 778 _2021 ΑΔΑ: 6ΚΤ57ΛΗ-Ε1Τ

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 110914/405/27 Μαΐου 2021 απόφασης Περιφερειάρχη, περί διορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Eλεγκτικό Συνέδριο [σχετικά με την ασκηθείσα Προσφυγή Ανάκλησης κατά της με αριθμό 20/10 Μαΐου 2021 Πράξης της Αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας που αφορά το έργο «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Καρπενησίου]

ΑΠΟΦΑΣΗ 779 _2021 ΑΔΑ: 6Μ4Ρ7ΛΗ-635

ΘΕΜΑ 4ο: ¨Έγκριση της 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2021 της Π.Σ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 780 _2021 ΑΔΑ: ΨΒΩΟ7ΛΗ-Η0Τ

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση χορήγησης παράτασης σύμβασης για την Προμήθεια συμβατών και γνήσιων μελανιών (toner) για τους εκτυπωτές, τα φωτοτυπικά μηχανήματα και τις συσκευές φαξ των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 781 _2021 ΑΔΑ: ΩΜ3Κ7ΛΗ-ΒΡΔ

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση 3ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και πρόσθετων για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για ένα έτος» προϋπολογισμού 139.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 782 _2021 ΑΔΑ: Ψ3Ν07ΛΗ-ΥΑ1

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 783 _2021 ΑΔΑ: 6ΑΨΖ7ΛΗ-06Γ

ΘΕΜΑ 8ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 164 Πρακτικό 6/9-2-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στ. Ελλάδας λόγω διόρθωσης του υπ΄αριθμ. 221/18-12-2020 τιμολογίου του κ. Παπαδημητρίου Κων/νου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 784 _2021 ΑΔΑ: ΨΨΠΛ7ΛΗ-1ΥΟ

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2021, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 785 _2021 ΑΔΑ: 64387ΛΗ-Ξ18

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021,Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 786 _2021 ΑΔΑ: ΩΔ2Χ7ΛΗ-ΣΟ9

ΘΕΜΑ 11ο: Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2021».

Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2021».

ΑΠΟΦΑΣΗ 787 _2021 ΑΔΑ: ΨΔΗΠ7ΛΗ-0Β4

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021 Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 788 _2021 ΑΔΑ: 6Τ4Α7ΛΗ-ΨΓΣ

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης ορισμού δικηγόρου από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 789 _2021 ΑΔΑ: Ψ3ΘΟ7ΛΗ-ΣΡ2

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρακτικών της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στα πλαίσια του Β΄ΔΣΑ της 4ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανάθεσης συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών αρμοδιότητας Π. Ε. Βοιωτίας για τα σχολικά έτη 2020-2021 & 2021- 2022 συνολικού προϋπολογισμού 50.980,07€. συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 790 _2021 ΑΔΑ: ΨΙΘΕ7ΛΗ-ΕΥΜ

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση του πρακτικού 8.3, περί παράτασης της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – αποδεικτικά μέσα, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 08/2020 με αρ. πρωτ. 5834/342/12-01-2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών από το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων Ριτσώνας και το ξενοδοχείο “HOTEL STEFANIA”, των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για το σχολικό έτος 2020-2021 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 249.714,92 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 791 _2021 ΑΔΑ: Ω3ΣΛ7ΛΗ-31Ω

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση του πρακτικού 11.3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, σχετικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Αποδεικτικά μέσα της 11/2021 με αρ. πρωτ. 63665/1758/30-03-2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 187.383,84 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 792 _2021 ΑΔΑ: 6ΖΩ97ΛΗ-ΚΚ6

ΘΕΜΑ 17ο:α) Έγκριση του πρακτικού 2.3.2/12-10-2020 (ολοκληρώθηκε στις 19-10-2020) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 και β)Την διόρθωση της 545/20-04-2021 (Πρακτικό 16ο, Θέμα 38ο, ΑΔΑ: 6ΗΤ77ΛΗ-ΣΦΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την έγκριση των πρακτικών 2.3.2 και 2.3.3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, σχετικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Αποδεικτικά μέσα της 02/2020 με αρ. πρωτ. 142832/4292/20-07-2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 3.616.736,71 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 793 _2021 ΑΔΑ: Ψ4ΦΖ7ΛΗ-3ΔΠ

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση των υπ’ αριθμ. 38 & 39 πρακτικών της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τα έτη: 2020-2021/2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 29.965,89άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 7ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. Πρωτ. 95494/3247/12-05-2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 794 _2021 ΑΔΑ: 613Ο7ΛΗ-ΜΥΓ

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 40 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τα έτη: 2020-2021/2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 151.410,76άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 5ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. Πρωτ. 8060/426/14-01-2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 795 _2021 ΑΔΑ: 96ΩΩ7ΛΗ-Ξ3Ο

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας της από 24-12-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Δράσεις ανάπτυξης της Μελισσοκομίας του Νομού Ευρυτανίας και ταυτοποίησης του παραγόμενου μελιού» Δράση II: καταγραφή, μελέτη και παρακολούθηση της βλάστησης-χλωρίδας και των κλιματικών και βιοκλιματικών δεδομένων, συγκέντρωση και επεξεργασία δειγμάτων» (ΑΔΑΜ: 21SYMV008509467).

ΑΠΟΦΑΣΗ 796 _2021 ΑΔΑ: ΨΧΣΝ7ΛΗ-Ζ5Ω

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 62296/207/29-03-2021 με ΑΔΑ:ΩΣΣΘ7ΛΗ-ΔΛΨ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις-παγετός Ιανουαρίου 2021 και “Μήδεια”)της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 797 _2021 ΑΔΑ: ΨΕΦΡ7ΛΗ-ΗΘΩ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 78257/4569/19-04-2021 με ΑΔΑ:6ΚΠΝ7ΛΗ-Ζ2Ψ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 798 _2021 ΑΔΑ: 6ΠΨΟ7ΛΗ-Κ9Ρ

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 83393/279/23-04-2021 με ΑΔΑ:ΩΘΨΩ7ΛΗ-ΖΞΤ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 799 _2021 ΑΔΑ: 6ΨΞΠ7ΛΗ-ΟΨΖ

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 105319/370/25-05-2021 με ΑΔΑ:65Ξ87ΛΗ-2ΦΓ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 800 _2021 ΑΔΑ: ΩΤΠΚ7ΛΗ-1ΔΩ

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 112000/389/31-05-2021 με ΑΔΑ:6ΦΖ47ΛΗ-Ω0Β απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (δασική πυρκαγιά στην περιοχή της Τ.Κ. Βίτωλης του Δήμου Μακρακώμης).

ΑΠΟΦΑΣΗ 801 _2021 ΑΔΑ: 63Ω87ΛΗ-Β9Ε

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.113389/397/01-06-2021 με ΑΔΑ:6ΧΤ67ΛΗ-Υ92 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην αποκατάσταση και καθαρισμό παραπόταμου του Κηφισού ποταμού από φερτά υλικά στο Δ.Δ.Αγ.Αθανασίου του Δ.Λιβαδειάς την 31/05/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 802 _2021 ΑΔΑ: 97ΜΝ7ΛΗ-ΝΦΛ

ΘΕΜΑ 27ο: Πρόταση Τροποποίησης εναρίθμου 2017ΕΠ06600028 έργου της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο «Αγορά και αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου (παλαιού βυρσοδεψίου) στην περιοχή της Χάρμαινας Δ.Ε. Άμφισσας» προϋπολογισμού 290.000,00€ με ένταξη 1ου νέου υποέργου με τίτλο:«Αγορά όμορου διατηρητέου ακινήτου στη Χάρμαινα μετά εξοπλισμού βυρσοδεψίου» προϋπολογισμού 60.000,00€ χωρίς αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 803 _2021 ΑΔΑ: Ψ3ΤΛ7ΛΗ-ΒΘΦ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας της μελέτης: «Μελέτη

Αποκατάστασης από θαλάσσια διάβρωση της παραλίας Αγ. Αποστόλων » Π.Ε.

Εύβοιας, προϋπολογισμού 74.000,00 .

ΑΠΟΦΑΣΗ 804 _2021 ΑΔΑ: ΩΥΒΧ7ΛΗ-04Υ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου από Βουνιχώρα προς Γαλαξείδι 1300Μ»προϋπολογισμού 200.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 805 _2021 ΑΔΑ: 6ΒΕ57ΛΗ-7ΨΣ

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή – συντήρηση Κέντρου Υγείας Αταλάντης», προϋπολογισμού 180.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 806 _2021 ΑΔΑ: ΩΔΘ07ΛΗ-ΞΡΓ

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου «Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών περιοχής Δήμων Ερέτριας, ΚύμηςΑλιβερίου & Καρύστου» του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών από φερτά υλικά της Π.Ε. Εύβοιας» προϋπολογισμού 2.000.000,00€.

ΑΠΟΦΑΣΗ 807 _2021 ΑΔΑ: 6ΟΧΕ7ΛΗ-86Ψ

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση 2ου Πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου ΔΕ Ασπροποτάμου»,προϋπολογισμού 700.000,00€ με ΦΠΑ,Π.Ε. Ευρυτανίας και κατακύρωση της σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 808 _2021 ΑΔΑ: ΨΚΚΙ7ΛΗ-Υ8Β

ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση 2ου Πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών-συντήρηση οδικού δικτύου Καρπενήσι-ΠρουσόςΠρόδρομος & ΠρουσόςΑραποκεφάλα»,προϋπολογισμού 640.000,00€ με ΦΠΑ,Π.Ε. Ευρυτανίας και κατακύρωση της σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 809 _2021 ΑΔΑ: ΩΘΕ57ΛΗ-ΩΗΑ

ΘΕΜΑ 34ο:Έγκριση 2ου Πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση οδοστρώματος εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 1.199.999,99€ με ΦΠΑ και κατακύρωση της σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 810 _2021 ΑΔΑ: ΩΙ0Δ7ΛΗ-Λ1Β

ΘΕΜΑ 35ο:Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου«Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων ποταμού Ξηριά & των παραποτάμων αυτού»,Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 811 _2021 ΑΔΑ: ΨΗΘ27ΛΗ-Δ2Δ

ΘΕΜΑ 36ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση –αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών Ν. Εύβοιας – Γ΄ Φάση» αναδόχου: ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 812 _2021 ΑΔΑ: 6ΤΖΝ7ΛΗ-0ΣΣ

ΘΕΜΑ 37ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Ολοκλήρωση δρόμου Ζέλι-Αταλάντη»,προϋπολογισμού : 220.000,00 € με ΦΠΑ αναδόχου: «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 813 _2021 ΑΔΑ: ΨΛΣΩ7ΛΗ-ΝΡΦ

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Σήμανση Εθνικού

και Επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ευβοίας για τα έτη 2019-2020» αναδόχου

ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗ Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ.

21η Συνεδρίαση 2021- 01/06/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 1ης IOYNIOY 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 729 _2021 ΑΔΑ: ΨΖΓ67ΛΗ-1ΝΤ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση: α) αποστολής πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Δ «ΕΔΧ – ΤΑΞΙ έως 4 Θέσεων», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023», με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 879.286.79 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης, β) των όρων της 17/2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Δ «ΕΔΧ – ΤΑΞΙ έως 4 Θέσεων».

ΑΠΟΦΑΣΗ 730 _2021 ΑΔΑ: ΨΟΧΞ7ΛΗ-0Θ9

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2021, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 731 _2021 ΑΔΑ: 6ΣΚ27ΛΗ-8ΨΚ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των αριθμ. 18/11-05-2021 και 20/2505-2021 πρακτικών συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 732 _2021 ΑΔΑ: ΩΑΛΕ7ΛΗ-ΣΨΡ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή του Γεωργίου και του Ιωάννη Παλασάντζα].

ΑΠΟΦΑΣΗ 733 _2021 ΑΔΑ: 671Φ7ΛΗ-7ΔΣ

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή του Κωνσταντίνου Μαζιώτη κλπ (συν. 4)].

ΑΠΟΦΑΣΗ 734 _2021 ΑΔΑ: ΩΤΕΑ7ΛΗ-5ΚΕ

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή του Νικολάου Βερούση κλπ (συν. 6)].

ΑΠΟΦΑΣΗ 735 _2021 ΑΔΑ: 6ΠΤΧ7ΛΗ-ΣΣΓ

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία “ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΚΟ”].

ΑΠΟΦΑΣΗ 736 _2021 ΑΔΑ: ΨΖΕΞ7ΛΗ-ΟΗΣ

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης κατόπιν του με αριθμό πρωτοκόλλου 1877/93406/10 Μαΐου 2021 εγγράφου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 737 _2021 ΑΔΑ: Ψ1ΛΛ7ΛΗ-44Ρ

ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης κατόπιν αιτήματος για εξωδικαστικό συμβιβασμό που κατέθεσε η ανώνυμη τεχνική εταιρεία με την επωνυμία “ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Τ.Β.Ε.Ε.”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 738 _2021 ΑΔΑ: 99ΓΚ7ΛΗ-ΝΟ5

ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς κατόπιν νομικής γνωμοδότησης (υπόθεση της εταιρείας με την επωνυμία “ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.).

ΑΠΟΦΑΣΗ 739 _2021 ΑΔΑ: ΩΚΡ57ΛΗ-6ΦΝ

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς κατόπιν νομικής γνωμοδότησης (υπόθεση Δημητρίου Κατσίκα).

ΑΠΟΦΑΣΗ 740 _2021 ΑΔΑ: 6Κ9Τ7ΛΗ-ΟΣΤ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. (Οικ.) 102170/374/19 Μαΐου 2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί τροποποίησης της με αριθμό 555/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίας δικηγόρου της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 741 _2021 ΑΔΑ: ΩΖΤΝ7ΛΗ-84Ω

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας εκπαίδευσης του νομού και του Κ.Ε.Σ.Υ.», προϋπολογισμού 37.200,00 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 742 _2021 ΑΔΑ: 9ΩΘΖ7ΛΗ-13Υ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση παράτασης της αριθμ. πρωτ. οικ. 112120/3446/15-06-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006866488 2020-06-15) σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Εύβοιας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 743 _2021 ΑΔΑ: Ψ4ΡΒ7ΛΗ-ΜΣ5

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών Μεταφοράς μαθητών (Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2021), σχολικού έτους 2020-2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας, σύμφωνα με την παρ. η΄, άρθρο 176 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ 744 _2021 ΑΔΑ: 96157ΛΗ-ΥΡΖ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 745 _2021 ΑΔΑ: ΨΝ4Α7ΛΗ-ΩΓ4

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση της αριθμ. οικ. 107669_3567/25-05-2021 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί αποδοχής του πρακτικού ενστάσεων της επιτροπής επίλυσης διαφορών και αμφισβητήσεων που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 746 _2021 ΑΔΑ: Ψ1Τ67ΛΗ-095

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση α) αποστολής πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023», με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 580.588,15€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης και β) των όρων της 16/2021 πρόσκλησης, για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 747 _2021 ΑΔΑ: ΩΦΣΥ7ΛΗ-Ξ05

ΘΕΜΑ 17ο: Μερική διόρθωση των υπ΄αριθμ. 1637/2020 (ΑΔΑ: 608Ω7ΛΗ-Δ6Μ) και 421/2021 (ΑΔΑ:ΨΨΔ57ΛΗ-ΠΘ5) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την ανάθεση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 748 _2021 ΑΔΑ: ΨΞΚΧ7ΛΗ-1Κ4

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης και κατακύρωση μαθητικών δρομολογίων, στα πλαίσια του Β΄ΔΣΑ, της 3ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ανάθεση συμβάσεων «Μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, τα σχολικά έτη 2020-2021 & 2021- 2022».

ΑΠΟΦΑΣΗ 749 _2021 ΑΔΑ: 6ΨΨ57ΛΗ-ΙΔΜ

ΘΕΜΑ 19ο: Παραχώρηση δωρεάν κατά χρήση εξοπλισμού Η/Υ και επίπλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε σχολεία της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 750 _2021 ΑΔΑ: Ψ8Ε77ΛΗ-Λ4Κ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Π.Σ.Ε., με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως και 26/10/2021, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών λόγω παράτασης της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της Πολιτικής Προστασίας των Δήμων της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 751 _2021 ΑΔΑ: 9ΠΣΣ7ΛΗ-0ΤΤ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση έκθεσης της Επιτροπής του άρθρου 13 § 4 του Π.Δ. 242/1996 (ΦΕΚ Α’ 179) επί προσφερόμενου για μίσθωση ακινήτου (αποθήκη δακοκτονίας), για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 752 _2021 ΑΔΑ: 96437ΛΗ-ΛΕ2

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση έκθεσης της Επιτροπής του άρθρου 13 § 4 του Π.Δ. 242/1996 (ΦΕΚ Α’ 179) επί προσφερόμενου για μίσθωση ακινήτου για εργαστήριο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 753 _2021 ΑΔΑ: ΨΡΔΓ7ΛΗ-ΥΞ3

ΘΕΜΑ 23ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου, κάλυψης ασφάλισης αυτοκινήτων-οχημάτων και λοιπών προμηθειών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073), Οικονομικού Έτους 2021, της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 754 _2021 ΑΔΑ: ΨΤΙ27ΛΗ-ΖΤΖ

ΘΕΜΑ 24ο: Εξειδίκευση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 755 _2021 ΑΔΑ: Ω3ΓΩ7ΛΗ-ΒΡΥ

ΘΕΜΑ 25ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & για δαπάνες, έργα, μελέτες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2021, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 756 _2021 ΑΔΑ: 60Ο47ΛΗ-ΝΨΒ

ΘΕΜΑ 26ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) & τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2021, για προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 757 _2021 ΑΔΑ: ΨΥΒΧ7ΛΗ-ΤΝ3

ΘΕΜΑ 27ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2021, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων, μελετών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 758 _2021 ΑΔΑ: ΨΘ0Ψ7ΛΗ-4ΘΘ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση διακήρυξης και λοιπών συμβατικών τευχών δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2021-2022», προϋπολογισμού 685.148,64 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 759 _2021 ΑΔΑ: Ψ6ΗΝ7ΛΗ-ΔΒ2

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή γέφυρας στην οδό Αλίαρτος Στροβίκι» Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 582.000,00 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 760 _2021 ΑΔΑ: 67ΓΤ7ΛΗ-ΒΨΠ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού μελέτης 416.393,22 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 761 _2021 ΑΔΑ: ΨΤ017ΛΗ-558

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου“, προϋπολογισμού 73.904,00 με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 762 _2021 ΑΔΑ: Ψ9Ι87ΛΗ-ΣΘΕ

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγράφων“, προϋπολογισμού 73.904,00 με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 763 _2021 ΑΔΑ: Ψ4ΧΑ7ΛΗ-ΝΘΨ

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Προστασία πρανών εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 1.199,999,99 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 764 _2021 ΑΔΑ: 66ΠΝ7ΛΗ-ΖΤ1

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση οδικού δικτύου Βαρβαριάδα – Μάραθος (Α΄ Φάση)», προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 765 _2021 ΑΔΑ: ΩΞΥΧ7ΛΗ-ΞΛΙ

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Περιφερειακός δρόμος Τρίκορφου – Β΄Φάση», προϋπολογισμού 6.200.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 766 _2021 ΑΔΑ: 6ΨΤ47ΛΗ-Η1Ψ

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή υδραυλικού αναβαθμού και προσωρινής γέφυρας κατάντη παλαιάς γέφυρας Βίστριζας», προϋπολογισμού 1.300.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 767 _2021 ΑΔΑ: 6ΓΖΤ7ΛΗ-ΗΞΧ

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού & Τελικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες κτηνιατρικού εργαστηρίου Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 245.000,00 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 768 _2021 ΑΔΑ: 687Π7ΛΗ-ΛΑΡ

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2020 και 2021, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 769 _2021 ΑΔΑ: Ψ9Χ57ΛΗ-ΣΟ8

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2021», χρήση 2021 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 770 _2021 ΑΔΑ: ΨΤΝΩ7ΛΗ-658

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 104069/358/20-05-2021 (ΑΔΑ: Ψ7ΨΧ7ΛΗ-ΑΗΦ) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην κατάσβεση πυρκαγιάς στον Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων, θέση «Στενή», την 20/05/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 771 _2021 ΑΔΑ: 61ΝΡ7ΛΗ-Φ0Υ

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 772 _2021 ΑΔΑ: ΨΖΞΟ7ΛΗ-043

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 95334/334/12-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΕΚΕ7ΛΗ-ΚΚΕ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 773 _2021 ΑΔΑ: ΨΤ297ΛΗ-9ΝΚ

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 96233/3364/12-05-2021 (ΑΔΑ: 9ΜΛ87ΛΗ-0ΓΟ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

20η Συνεδρίαση 2021 – 25/05/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΪΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 684_2021 ΑΔΑ: ΨΝΗ87ΛΗ-30Α

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Ολοκλήρωση φράγματος Σέττα–Μανίκια Ν. Εύβοιας & κατασκευή δικτύων ύδρευσης», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ01 της ΕΥΔΕ/ΥΠΕΣ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 685_2021 ΑΔΑ:9ΘΦΩ7ΛΗ-ΚΡ1

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 19/18-05-2021 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 686_2021 ΑΔΑ:Ψ62Γ7ΛΗ-ΜΓΞ

ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου και πληρωμής απαίτησης, βάσει δικαστικής απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 687_2021 ΑΔΑ:6ΒΜΖ7ΛΗ-ΦΓ5

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την Προσφυγή του Ιωάννη Θάνου , με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΠΡ182/ 19 Ιουλίου 2019 ] .

ΑΠΟΦΑΣΗ 688_2021 ΑΔΑ:Ω3ΗΧ7ΛΗ-ΑΧΥ

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την Προσφυγή του Ιωάννη Θάνου , με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΠΡ183/ 19 Ιουλίου 2019] .

ΑΠΟΦΑΣΗ 689_2021 ΑΔΑ:ΩΔΣΡ7ΛΗ-Α6Ε

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την Ανακοπή του Ευθυμίου Μανιάτη]

ΑΠΟΦΑΣΗ 690_2021 ΑΔΑ:9Ξ6Ρ7ΛΗ-ΟΕΟ

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 78161/1527/16 Απριλίου 2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 691_2021 ΑΔΑ:Ψ6407ΛΗ-49Δ

ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 91093/1697/ 6 Μαΐου 2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 692_2021 ΑΔΑ:ΨΖΚΖ7ΛΗ-9Λ0

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρακτικών 1 & 2 της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας, με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, τα έτη 2021 & 2022, στην Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 164.552,64 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 693_2021 ΑΔΑ:ΨΣΒΦ7ΛΗ-ΨΥΑ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 694_2021 ΑΔΑ:60Σ17ΛΗ-Ρ09

ΘΕΜΑ 10ο: «Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2021 », Π.Ε. Εύβοιας .

ΑΠΟΦΑΣΗ 695_2021 ΑΔΑ: ΩΘΕ87ΛΗ-Χ7Ρ

 

ΘΕΜΑ 11ο:«Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021», Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 696_2021 ΑΔΑ: 65ΠΣ7ΛΗ-Τ49

 

ΘΕΜΑ 12ο: Α) «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021».

Β) «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021».

ΑΠΟΦΑΣΗ 697_2021 ΑΔΑ: ΨΦΕΡ7ΛΗ-27Ω

 

ΘΕΜΑ 13ο: Α) «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021»,Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 698_2021 ΑΔΑ: Ψ08Ι7ΛΗ-864

 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 699_2021 ΑΔΑ: Ω24Λ7ΛΗ-1Τ4

 

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 700_2021 ΑΔΑ: ΨΞΚ07ΛΗ-Κ7Κ

 

ΘΕΜΑ 16ο: Ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου σύμφωνα με την παραγρ. 1 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016 για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, σε ότι αφορά Συγκοινωνιακά Έργα για την ωρίμανση της δημοπράτησης του έργου: «Παράκαμψης Βασιλικού» , προϋπολογισμός : 265.000,00 € με ΦΠΑ , Π.Ε. Εύβοιας .

ΑΠΟΦΑΣΗ 701_2021 ΑΔΑ: Ψ0537ΛΗ-ΦΝΞ

 

ΘΕΜΑ ΘΕΜΑ 17ο: Ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου σύμφωνα με την παραγρ. 1 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016 για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, σε ότι αφορά Συγκοινωνιακά Έργα για την ωρίμανση της δημοπράτησης του έργου:«Παράκαμψης Αμαρύνθου»” ,προϋπολογισμός : 265.000,00 € με ΦΠΑ , Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 702_2021 ΑΔΑ: ΩΗΗΗ7ΛΗ-Χ96

 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση: α) πρακτικών αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Κοπή χόρτων και κλαδιών στο Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, β) ανάδειξη προσωρινού μειοδότη και γ) συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 703_2021 ΑΔΑ: ΨΨΥΓ7ΛΗ-8Ο0

 

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης και καταστροφής της επιτροπής Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης , Π.Σ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 704_2021 ΑΔΑΨΔΘΛ7ΛΗ-ΘΑΟ

 

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση του πρακτικού 1/12-03-2021 και ανάκληση της με αρ.427/06-04-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. (ΑΔΑ :ΨΨΜ27ΛΗ-ΕΛΥ αρ.Πρακτικού 14 , θέμα 4ο) ως προς την έγκριση του πρακτικού 2/29-03-2021 της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο « Συμπληρωματική Προμήθεια Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής προς τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ για τις Κοινωνικές Συμπράξεις Π.Ε.Εύβοιας/Σκύρου , Π.Ε. Βοιωτίας , Π.Ε. Ευρυτανίας , και Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2018-2019».

ΑΠΟΦΑΣΗ 705_2021 ΑΔΑΨΠ9Ν7ΛΗ-ΛΔΚ

 

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αναλυτικών οργάνων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «OPEn-air laboRAtories for Nature baseD solUtions to Manage environmental risks» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα HORIZON 2020”, συνολικού προϋπολογισμού 63.872,40 με ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα .

ΑΠΟΦΑΣΗ 706_2021 ΑΔΑ: ΩΤΠ47ΛΗ-ΨΘΧ

 

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρακτικού Συνεδρίασης 3 (10-05-2021) της Επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια σάκων ψυχρής ασφάλτου για τα έτη 2020-2021» , προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ,Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 707_2021 ΑΔΑ: 6ΣΔΒ7ΛΗ-ΞΚΕ

 

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 708_2021 ΑΔΑ: Ψ4ΩΕ7ΛΗ-Υ3Μ

 

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 100375/344/17-05-2021 (ΑΔΑ: Ψ37Θ7ΛΗ-Κ31) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων για την εκτέλεση παροχής υπηρεσιών, και για πρόληψη δασικών πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Βοιωτίας – Καθαρισμοί Αντιπυρικών Λουρίδων και Οδών. (Σχέδιο Ιόλαος).

ΑΠΟΦΑΣΗ 709_2021 ΑΔΑ: Ψ0ΞΜ7ΛΗ-ΦΟΧ

 

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 37 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τα έτη: 2020-2021/2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 151.410,76άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 5ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. Πρωτ. 8060/426/14-01-2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 710_2021 ΑΔΑ: 6Δ6Β7ΛΗ-9ΘΜ

 

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση τροποποιήσεων καταργήσεων – συμπληρώσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 711_2021 ΑΔΑ: Ψ5ΒΨ7ΛΗ-ΕΟ9

 

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση προκήρυξης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών κατά τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020-2021,Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 712_2021 ΑΔΑ: Ω5ΙΥ7ΛΗ-35Α

 

ΘΕΜΑ 28ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600003 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

ΑΠΟΦΑΣΗ 713_2021 ΑΔΑ: ΩΝΟΡ7ΛΗ-ΦΟΣ

 

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ», προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ , Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 714_2021 ΑΔΑ: ΨΦΧΛ7ΛΗ-ΠΝΔ

 

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου : “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ” , προϋπολογισμού 87.000,00 € με ΦΠΑ ,Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 715_2021 ΑΔΑ: Ψ2ΔΡ7ΛΗ-Κ6Ω

 

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου : «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΟ 38 ΛΑΜΙΑΣ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»,προϋπολογισμού : 63.100,00 με ΦΠΑ ,Π.Ε. Φθιώτιδας.

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 716_2021 ΑΔΑ: ΨΩ8Γ7ΛΗ-Μ4Μ

 

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου :«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ » , του έργου : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» με κωδικό αριθμό 2019ΕΠ06600017 από ΣΑΕΠ066, προϋπολογισμού 495.000,00 με ΦΠΑ ,Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 717_2021 ΑΔΑ: Ψ9ΕΔ7ΛΗ-ΩΜ0

 

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ», προϋπολογισμού 2.450.000,00 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 718_2021 ΑΔΑ: ΩΞΙΙ7ΛΗ-ΤΨΤ

 

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠ. ΟΔΟ ΙΤΕΑΣ-ΔΕΣΦΙΝΑΣ» , προϋπολογισμού 28.990,00 € με ΦΠΑ , Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 719_2021 ΑΔΑ: 63Υ67ΛΗ-ΣΜΠ

 

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου :«Καθαρισμός Τεχνικών Έργων – Οχετών & Αντιστήριξης Πρανών» με κωδικό αριθμό ΚΑΠ (ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2021) ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΠ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ –ΕΤΟΣ 2021 .

ΑΠΟΦΑΣΗ 720_2021 ΑΔΑ: ΨΨΦΘ7ΛΗ-02Υ

 

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών (Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.) του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ», προϋπολογισμού 430.000,00 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 721_2021 ΑΔΑ: 6ΗΔ77ΛΗ-6Ν9

 

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022» του έργου :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» ,προϋπολογισμού 1.500.000,00 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 722_2021 ΑΔΑ: 6ΧΔΦ7ΛΗ-Ι79

 

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Ν. ΑΡΤΑΚΗ – ΨΑΧΝΑ & ΧΑΛΚΙΔΑ – ΛΕΠΟΥΡΑ – ΠΑΡ. ΚΥΜΗΣ» ,του έργου :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» , προϋπολογισμού 1.261.000,00 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 723_2021 ΑΔΑ: ΨΒΞΛ7ΛΗ-Ο5Ω

 

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση πρότασης τροποποίησης των ΣΑ ΕΠ066, ΕΠ366, ΕΠ766 και ΜΠ066 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 724_2021 ΑΔΑ: ΩΦΟΡ7ΛΗ-ΡΗΩ

 

ΘΕΜΑ 40ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Στυλίδας για το ενταγμένο στην 2η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Π.Σ.Ε. έτους 2021 έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ». Β. Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 725_2021 ΑΔΑ: 6Ο8Θ7ΛΗ-ΕΨΡ

 

ΘΕΜΑ 41ο: Α.Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, και του O.Λ.Ν.Ε. (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε) για το ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έργο με τίτλο : «ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΑΜΜΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ», Β. Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 726_2021 ΑΔΑ: 6ΝΗΓ7ΛΗ-ΒΤΦ

 

ΘΕΜΑ 42ο:Έγκριση 3ης τροποποίησης (παράταση προθεσμίας) της Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τον Δήμο Θηβαίων για το χρηματοδοτούμενο από τη ΣΑΕΠ 766 του ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έργο «ANAΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 727_2021 ΑΔΑ: Ω0Ο57ΛΗ-3ΡΞ

 

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση τροποποίησης (παράταση προθεσμίας) της Προγραμματικής

Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Ιεράς Μητροπόλεως

Χαλκίδας, για την υλοποίηση του έργου: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ι.Μ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ».

 

19η Συνεδρίαση 2021 – 18/05/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 18ης ΜΑΪΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 653_2021 ΑΔΑ: ΩΣΨΨ7ΛΗ-ΨΗ4

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση των πρακτικών 14.1 και 14.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 14/2021 πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 84082/2264/23-04-2021 για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 241.777,43 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 654_2021 ΑΔΑ:ΩΗΒ87ΛΗ-ΑΕΘ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση των πρακτικών 15.1 και 15.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 15/2021 πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 88461/2384/29-04-2021 για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για το σχολικό έτος 2020-2021 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 32.175,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 655_2021 ΑΔΑ:Ψ0Γ27ΛΗ-5ΦΗ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Διαβίβαση της με αριθμό 20/2021 Πράξης της Αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Π.Ε. Φθιώτιδας και αίτημα για λήψη απόφασης άσκησης του ενδίκου βοηθήματος της Προσφυγής Ανάκλησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου και διορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 656_2021 ΑΔΑ:6Ζ4Π7ΛΗ-ΨΡΘ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 17/2704-2021 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 657_2021 ΑΔΑ:ΩΓΕ47ΛΗ-4Μ6

ΘΕΜΑ 2ο: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Αγωγή του Πολύκαρπου Κωτσόπουλου]

ΑΠΟΦΑΣΗ 658_2021 ΑΔΑ:9ΘΠΨ7ΛΗ-ΞΣΥ

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών- πολιτική  προστασία της

Π. Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 659_2021 ΑΔΑ:ΩΤΣ27ΛΗ-42Ν

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση: α) πρακτικών αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του επαναληπτικού συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες του οδικού δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2021-2022», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ, β) ανάδειξη προσωρινού μειοδότη και γ) τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 660_2021 ΑΔΑ:9ΨΚΦ7ΛΗ-5ΝΚ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση τρίμηνης παράτασης για την προμήθεια υγρών λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων) Ευρυτανίας για ένα έτος, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 4.3 Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης, του Κεφαλαίου 4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της υπ΄ αριθμ. 2/2019 Διακήρυξης (αριθμ πρωτ. 188609/3677/22-8-2019) και του άρθρου 9 των Συμβάσεων που έχουν υπογραφεί.

ΑΠΟΦΑΣΗ 661_2021 ΑΔΑ: ΩΥΙΕ7ΛΗ-Φ78

ΘΕΜΑ 6ο:Αποδοχή της υπ αριθμ. 743/2021 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), ακύρωση της υπ’ αριθμ.162 απόφασης του Πρακτικού 6/902-2021 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και συμμόρφωση της Π.Ε. Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά το μέρος που έκανε δεκτή την προσφορά της παρεμβαίνουσας για την ομάδα (Δ) του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 662_2021 ΑΔΑ: 6Ρ4Ω7ΛΗ-786

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών (Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021) σχολικού έτους 2020-2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας σύμφωνα με την παρ. η΄, άρθρο 176 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ 663_2021 ΑΔΑ:9ΩΦ87ΛΗ-Κ1Γ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 664_2021 ΑΔΑ:ΩΖ5Γ7ΛΗ-ΤΙΑ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σχετικά με την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας”, συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής (Αριθμ. Διακήρυξης 1/63754/2287/31-3-2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 665_2021 ΑΔΑ:67Ν57ΛΗ-7Α5

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση: α) διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «Ναύλωση δύο τουριστικών σκαφών και η δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών του νομού Ευρυτανίας» προϋπολογισθείσας δαπάνης 73.377,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και β) των όρων Διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 666_2021 ΑΔΑ:Ω8ΛΤ7ΛΗ-ΑΤΙ

ΘΕΜΑ 11ο: Α)«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021».

Β) «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021»Π.Ε. Φωκίδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 667_2021 ΑΔΑ:6ΒΙΦ7ΛΗ-ΠΟΒ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2021,Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 668_2021 ΑΔΑ:ΩΑΣΒ7ΛΗ-ΔΞΦ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021,Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 669_2021 ΑΔΑ:ΨΛΗ37ΛΗ-8ΨΨ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021 .

ΑΠΟΦΑΣΗ 670_2021 ΑΔΑ:67Ω57ΛΗ-7Φ5

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 073) για αμοιβή δικηγόρου, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 671_2021 ΑΔΑ:628Α7ΛΗ-ΛΨΠ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, του έργου «Αναβάθμιση πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Γρανίτσας Δήμου Αγράφων» Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 340.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 672_2021 ΑΔΑ:6ΞΒΣ7ΛΗ-9ΘΚ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία Προυσού» Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού μελέτης 300.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 673_2021 ΑΔΑ:ΨΓΘΓ7ΛΗ-ΘΔ3

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή επιχρισμάτων ,επισκευή όψεων & εξωτερικοί χρωματισμοί Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ιτέας» Π.Ε. Φωκίδας προϋπολογισμού 44.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 674_2021 ΑΔΑ:6ΙΙΤ7ΛΗ-5ΓΔ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Επούλωση λάκκων με άσφαλτο» Π.Ε. Φωκίδας ,προϋπολογισμού 100.000€ με ΦΠΑ .

ΑΠΟΦΑΣΗ 675_2021 ΑΔΑ:ΨΠΠΤ7ΛΗ-Χ25

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση ανάθεσης της μελέτης: «Μελέτη αποκατάστασης από θαλάσσια διάβρωση της παραλίας Λουκισίων» Π.Ε. Εύβοιας,συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 52.419,35 € (χωρίς ΦΠΑ) (ή 65.000,00 € με ΦΠΑ), με τη διαδικασία του άρθ. 117 του Ν.4412/2016 (“Συνοπτικός διαγωνισμός”) και με χρήση του άρθ. 86, παρ. 6 (“τιμή ή κόστος ως μοναδικό κριτήριο ανάθεσης”) συνδυαστικά με την περίπτωση 6.(δ) (“μελέτες που εκπονούνται σε ένα στάδιο κλπ.”)

ΑΠΟΦΑΣΗ 676_2021 ΑΔΑ:ΨΩ0Ψ7ΛΗ-6ΥΚ

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση ανάθεσης της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης & αντιπλημμυρικής προστασίας ρέματος Σηπιάδας» Π.Ε. Εύβοιας, συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 161.227,95€ (χωρίς ΦΠΑ) (ή 199.922,66 € με ΦΠΑ), με την ανοικτή διαδικασία του άρθ. 27 του Ν.4412/2016 και με χρήση του άρθ. 86, παρ. 14 (“πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

ΑΠΟΦΑΣΗ 677_2021 ΑΔΑ:66ΠΙ7ΛΗ-ΞΤΖ

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση ανάθεσης της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης & αντιπλημμυρικής προστασίας ρέματος Μετοχίου» Π.Ε. Εύβοιας, συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 241.843,85 € (χωρίς ΦΠΑ) (ή 299.886,37 € με ΦΠΑ), με την ανοικτή διαδικασία του άρθ. 27 του Ν.4412/2016 και με χρήση του άρθ. 86, παρ. 14 (“πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής .

ΑΠΟΦΑΣΗ 678_2021 ΑΔΑ:6ΕΠΒ7ΛΗ-Π5Ι

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση ανάθεσης της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης & αντιπλημμυρικής προστασίας ρέματος Χιλιαδούς»Π.Ε. Εύβοιας, συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 241.173,55 € (χωρίς ΦΠΑ) (ή 299.055,20 € με ΦΠΑ), με την ανοικτή διαδικασία του άρθ. 27 του Ν.4412/2016 και με χρήση του άρθ. 86, παρ. 14 (“πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

ΑΠΟΦΑΣΗ 679_2021 ΑΔΑ:6ΚΤ77ΛΗ-Ξ20

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών

Συμμετοχής -Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας

του έργου «Διαμόρφωση δασύλλιου κεντρικής παραλίας Νέας

Αρτάκης» Π.Ε. Εύβοιας,προϋπολογισμού 260.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 680_2021 ΑΔΑ:ΨΓΞΙ7ΛΗ-ΙΥΦ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση: α) πρακτικού (IΙΙ) αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Διαχείριση άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας Κωπαϊδικού Πεδίου 2021-2022» Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 263.748,30 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% & των δικαιωμάτων προαίρεσης) και β) κατακύρωση του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 681_2021 ΑΔΑ:Ψ4ΠΡ7ΛΗ-Υ7Ξ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση Πρακτικού 1 Μειοδοτικού συνοπτικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση και λειτουργία αντλιοστασίων άρδευσης Κωπαϊδας αρδευτικής περιόδου έτους 2021»προϋπολογισμού 74.400,00€ (με ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%).

ΑΠΟΦΑΣΗ 682_2021 ΑΔΑ:6Β6Τ7ΛΗ-ΩΓΖ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 86197/299/27-04-2021 (ΑΔΑ:ΩΖΥ97ΛΗ-4ΥΔ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Shape1

6

 

18η Συνεδρίαση 2021 – 11/05/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 11ης ΜΑΪΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

Ορθή Επανάληψη Απόσπασμα Πρακτικού 18/11-05-2021, Θέμα 14ο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 607_2021 ΑΔΑ: ΨΝΟΝ7ΛΗ-ΩΩ4

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 17/2704-2021 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 608_2021 ΑΔΑ:ΩΜ5Α7ΛΗ-ΟΥ5

ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της από 9-04-2021 επιταγής προς εκτέλεση δυνάμει της υπ’ αριθμ. 186/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Τακτική Διαδικασία).

ΑΠΟΦΑΣΗ 609_2021 ΑΔΑ:65Π97ΛΗ-ΠΙΖ

ΘΕΜΑ 3ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό απόφασης ΔΔΠ 2144/2020 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς.

ΑΠΟΦΑΣΗ 610_2021 ΑΔΑ:Ω1297ΛΗ-ΛΗΒ

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της αίτησης αναστολής του οικοδομικού συνεταιρισμού με την επωνυμία «Αστικός Παραθεριστικός Συνεταιρισμός Εκπαιδευτικών ΕΡΩΔΙΟΣ Συν.Π.Ε.», ενώπιον του Εφετείου Αθηνών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 611_2021 ΑΔΑ:ΨΟΕΓ7ΛΗ-0Θ6

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας λόγω τροποποίησης των σχετικών συμβάσεων και αύξησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 612_2021 ΑΔΑ:691Χ7ΛΗ-Σ6Ι

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 613_2021 ΑΔΑ:ΩΓ0Ω7ΛΗ-ΒΛ8

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 614_2021 ΑΔΑ:6Ζ037ΛΗ-ΨΦΞ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση επιβολής ποινικής ρήτρας επί της ανάδοχου εταιρείας Fantasy Cleaning Security and Facility ΙΚΕ (ΑΔΑΜ Σύμβασης: 19SYMV005901741 2019-11-25) για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕΣΥ και των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του νομού».

ΑΠΟΦΑΣΗ 615_2021 ΑΔΑ: 9Ω3Λ7ΛΗ-87Ν

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση του πρακτικού 14 της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών, με τίτλο: «Μεταφορά μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», προϋπολογισμού 14.149.742,66 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 616_2021 ΑΔΑ: 6ΠΟΓ7ΛΗ-1ΗΝ

Θέμα 10ο: Έγκριση των πρακτικών 3.4 και 3.5 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, σχετικά με τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου – αποδεικτικά μέσα της 03/2020 με αρ. πρωτ. 144143/4320/21-07-2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 302.912,01€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 617_2021 ΑΔΑ: Ω0ΥΒ7ΛΗ-0ΟΑ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση του πρακτικού 5.4 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, σχετικά με τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου – αποδεικτικά μέσα της 05/2020 με αρ. πρωτ. 211626/6390/12-10-2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων της 01/2020 με αρ. πρωτ. 141536/4255/17-07-2020 πρόσκλησης «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 317.668,78€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 618_2021 ΑΔΑ: 68ΤΗ7ΛΗ-1ΚΛ

 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση των πρακτικών 13.1 και 13.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 13/2021 με αρ. πρωτ. 64721/1776/31-03-2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Δ «ΕΔΧ- ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 1.347.679,59€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 619_2021 ΑΔΑ: ΩΝΗΝ7ΛΗ-11Γ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση του πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, στα πλαίσια του Β΄ΔΣΑ, της 2ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ανάθεση συμβάσεων «Μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, τα σχολικά έτη 2020-2021 & 2021-2022», προϋπολογισμού 277.510.02€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 620_2021 ΑΔΑ: 61ΨΤ7ΛΗ-9Ξ1

ΘΕΜΑ 14ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και του «ΤΟΕΒ Πεδιάδος Μόρνου» για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: «Συμπληρωματικές παρεμβάσεις και εργασίες ολοκλήρωσης των έργων άρδευσης πεδιάδας Μόρνου» και ΚΕ 2018ΕΠ06600055. Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 621_2021 ΑΔΑ:6Α067ΛΗ-Ι3Σ

ΘΕΜΑ 15ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & για δαπάνες, έργα, μελέτες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2021, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 622_2021 ΑΔΑ:ΩΦΜ17ΛΗ-Κ5Ρ

ΘΕΜΑ 16ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2021, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 623_2021 ΑΔΑ:ΨΩΘ97ΛΗ-ΓΔΚ

ΘΕΜΑ 17ο: Α. Εξειδίκευση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. Β. Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 520/20-04-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 624_2021 ΑΔΑ:Ψ02Γ7ΛΗ-Γ4Ε

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση εξειδίκευσης για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις & παροχή υπηρεσιών και έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), σε βάρος των πιστώσεων του Οικονομικού Έτους 2021, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 625_2021 ΑΔΑ:Ω3Ε17ΛΗ-Δ9Μ

ΘΕΜΑ 19ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) & τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), οικονομικού έτους 2021, για προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 626_2021 ΑΔΑ: 6ΡΝΓ7ΛΗ-ΥΞΨ

ΘΕΜΑ 20ο: Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων [παρ. 11β και 11δ, του άρθρου 221, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016)], Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 627_2021 ΑΔΑ: ΨΩ5Ν7ΛΗ-3Θ9

ΘΕΜΑ 21ο: Ορισμός μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής παροχής υπηρεσιών για το έργο με τίτλο: «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Υπηρεσιών για την Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Μηχανισμού Υποστήριξης του Προγράμματος Δακοκτονίας», προϋπολογισμού 74.400,00 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 628_2021 ΑΔΑ:ΨΠΞΕ7ΛΗ-Τ5Π

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 84140/184/25-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΡΖΦ7ΛΗ-85Ω) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων (βροχοπτώσεις από 24-04-2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 629_2021 ΑΔΑ:ΨΘ1Λ7ΛΗ-7Μ7

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2020 και 2021, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 630_2021 ΑΔΑ:6ΥΔ67ΛΗ-ΤΩ2

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 631_2021 ΑΔΑ:ΨΦΔ57ΛΗ-ΕΔΘ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 84434/306/24-04-2021 (ΑΔΑ: 68Ζ77ΛΗ-7ΘΙ) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην αντιμετώπιση καταπτώσεων βράχωνφερτών υλικών στο Δημοτικό Διαμέρισμα Δερβενοχωρίων, στην Τοπική Κοινότητα Στεφάνης του Δήμου Τανάγρας, θέση «Μόρνος», την 24-04-2021, λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 632_2021 ΑΔΑ: ΩΤ217ΛΗ-ΚΗΥ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση των όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Επιμελητηρίου Φωκίδας», προϋπολογισμού 91.248,67 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 633_2021 ΑΔΑ: ΨΓ2Ε7ΛΗ-Χ4Δ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση α) διενέργειας διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για τη «Συντήρηση και λειτουργία της Σήραγγας Τυμφρηστού τα έτη 2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00 με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 634_2021 ΑΔΑ:61ΞΖ7ΛΗ-ΗΧΙ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση του 1ου πρακτικού αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -Οικονομικής Προσφοράς και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Αποπεράτωση πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Μαλεσίνας», προϋπολογισμού 900.000,00 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 635_2021 ΑΔΑ:9Ρ217ΛΗ-73Φ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση του 1ου πρακτικού αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -Οικονομικής Προσφοράς και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου: «Συντήρησηαποκατάσταση ζημιών στην εθνική οδό 27 (Θερμοπυλών-Ιτέας) και στην Εθνική Οδό 3 (Λαμίαςειβαδιάς)», προϋπολογισμού 1.000.000,00€ με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 636_2021 ΑΔΑ:ΨΡΟΗ7ΛΗ-Ζ46

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Διαπλατύνσεις, τεχνικά και ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι – Γαύρος (Δ΄ Φάση, προϋπολογισμού 1.280.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 637_2021 ΑΔΑ:9ΦΟΡ7ΛΗ-6ΡΝ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση του 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση βλαβώνσυντήρηση οδικού δικτύου Καρπενήσι – Προυσός – Πρόδρομος & Προυσός – Αραποκεφάλα», προϋπολογισμού 640.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 638_2021 ΑΔΑ:64ΑΞ7ΛΗ-ΛΛ8

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση του 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «Συντήρηση οδοστρώματος εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 1.199.999,99 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 639_2021 ΑΔΑ:9ΠΘ57ΛΗ-Γ46

ΘΕΜΑ 33ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων, στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600007 «Δαπάνες επισκευής, συντήρησης και λειτουργίας μηχ. εξοπλισμού και μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται σε δράσεις της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας και σε εργασίες που εκτελούνται με ιδία μέσα για την Π.Ε. Ευρυτανίας», της ΣΑΕΠ 566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 640_2021 ΑΔΑ:6ΔΚΜ7ΛΗ-ΖΒΔ

ΘΕΜΑ 34ο: Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600011 “Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας, της ΣΑΕΠ566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 641_2021 ΑΔΑ: 99ΞΚ7ΛΗ-7ΣΗ

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Κεντρικής Εύβοιας για τα έτη 2020-2022», προϋπολογισμού 1.500.000,00 με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 642_2021 ΑΔΑ: ΩΙΤ57ΛΗ-ΥΙΙ

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου: «Επισκευή – συντήρηση Κέντρου Υγείας Αλιβερίου», προϋπολογισμού 160.000,00 , Π.Ε. Εύβοιας, του έργου: «Επισκευή – συντήρηση Κέντρων Υγείας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 643_2021 ΑΔΑ: Ω83Ξ7ΛΗ-ΡΛΦ

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση του πρακτικού Ια περί κλήρωσης, για την ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη του 6ου υποέργου: «Αποκατάσταση βλαβών στην επαρχιακή οδό γέφυρα ΠουρνούΜίστρος», προϋπολογισμού 2.900.000,00€ με ΦΠΑ 24%, του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας στην περιοχή του δήμου Χαλκιδέων & δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ΣΦΟΔΡΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ «ΘΑΛΕΙΑ») της 08 & 09-8-2020» και ενάριθμο 2018ΕΠ86600011, συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 57.900.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 644_2021 ΑΔΑ: ΩΚ2Ψ7ΛΗ-Τ19

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση του πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας (Α’ ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμού 4.428.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 645_2021 ΑΔΑ: 69ΛΤ7ΛΗ-ΤΦ4

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση του πρακτικού ΙI και κατακύρωση αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Διάνοιξη δασικής οδού στη θέση “ΚΕΛΙΖΑ”», προϋπολογισμού 65.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 646_2021 ΑΔΑ: 6ΗΚΧ7ΛΗ-ΣΦΨ

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος του υποέργου: «Συντήρηση αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος, υποδομών και σήμανσης στις εθνικές οδούς», προϋπολογισμού μελέτης 3.500.000,00 , του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 647_2021 ΑΔΑ:Ω1ΘΝ7ΛΗ-74Β

ΘΕΜΑ 41ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΑΤ01 και τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης», του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον», που χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 648_2021 ΑΔΑ: Ψ9447ΛΗ-ΩΒΩ

ΘΕΜΑ 42ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΑΤ06 και τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση», του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», που χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 649_2021 ΑΔΑ: Ω3ΝΔ7ΛΗ-8Ξ9

ΘΕΜΑ 43ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΑΤ08 και τίτλο: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση», που χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 650_2021 ΑΔΑ:ΨΟΔ27ΛΗ-437

ΘΕΜΑ 44ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΑΤ09 και τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια», που χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 651_2021 ΑΔΑ: 9Τ0Ν7ΛΗ-Γ0Ε

ΘΕΜΑ 45ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΑΤ14 και τίτλο: «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021» , του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», που χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

 

 

 

17η Συνεδρίαση 2021 – 27/04/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 27ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 553_2021 ΑΔΑ: ΨΗΕ87ΛΗ-6ΒΡ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 16/2004-2021 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 554_2021 ΑΔΑ: ΩΚΤΓ7ΛΗ-ΖΔΩ

ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό Α1629/2020 απόφασης του Ε΄ Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

ΑΠΟΦΑΣΗ 555_2021 ΑΔΑ: 6ΓΘΣ7ΛΗ-ΤΙΗ

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με Εφέσεις κατά της με αριθμό Α123/2019 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, κατόπιν αγωγής του Βασιλείου Μιχάλη κλπ (Συν. 4)]

ΑΠΟΦΑΣΗ 556 _2021 ΑΔΑ: 6ΥΒΔ7ΛΗ-ΡΜΞ

ΘΕΜΑ 4ο : Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή του Ευάγγελου Κατσικονούρη κλπ (συν.45)]

ΑΠΟΦΑΣΗ 557_2021 ΑΔΑ: 64ΨΔ7ΛΗ-2ΩΨ

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή της Θεοδώρας Χριστοπούλου κλπ (συν.27)]

ΑΠΟΦΑΣΗ 558_2021 ΑΔΑ: 6Ω457ΛΗ-ΣΡΝ

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την Αγωγή της εταιρείας με την επωνυμία “Κ. ΝΙΣΤΑΖΑΚΗΣ – Γ. ΚΡΟΥΣΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”]

ΑΠΟΦΑΣΗ 559_2021 ΑΔΑ: 6ΓΩΣ7ΛΗ-6Υ8

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση: α) πρακτικού αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: “Παροχής υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της Παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες A & B τμήματος στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 στην Π.Ε. Βοιωτίας», β) την κατακύρωση του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 560_2021 ΑΔΑ: 69ΣΨ7ΛΗ-Ξ2Ζ

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021,Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 561 _2021 ΑΔΑ: 6ΑΠΠ7ΛΗ-Η6Λ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021, Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 562_2021 ΑΔΑ: ΩΘΒΒ7ΛΗ-Λ3Φ

ΘΕΜΑ 10ο: Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2021».

Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021».

ΑΠΟΦΑΣΗ 563 _2021 ΑΔΑ: 9Α0Ζ7ΛΗ-ΞΤΝ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης ορισμού δικηγόρου από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) και υλοποίησης έργων ΣΑΕΠ και Τεχνικού Προγράμματος Π.Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 564_2021 ΑΔΑ: ΩΣΘΩ7ΛΗ-022

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για υλοποίησης έργων του Τεχνικού Προγράμματος Π.Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 565_2021 ΑΔΑ: Ψ8ΖΥ7ΛΗ-ΣΒΛ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών ορισμού δικηγόρων από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 566_2021 ΑΔΑ: Ψ95Ω7ΛΗ-ΒΟ1

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 567_2021 6Λ7Φ7ΛΗ-1ΚΠ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 568 _2021 ΑΔΑ: 9Υ7Φ7ΛΗ-Γ0Μ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών (Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2021) σχολικού έτους 2020-2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας σύμφωνα με την παρ. η΄, άρθρο 176 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ 569_2021 ΑΔΑ: ΩΣΟ57ΛΗ-ΨΩΛ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του υποέργου με τίτλο: «Επισκευή – Συντήρηση Κέντρου Υγείας Μαντουδίου», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 150.000,00€ με ΦΠΑ, του έργου: «Επισκευή –Συντήρηση Κέντρων Υγείας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 570_2021 ΑΔΑ: 944Ρ7ΛΗ-8Β9

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννη στον Ταξιάρχη Ωρεών Ν. Εύβοιας», προϋπολογισμού 260.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 571_2021 ΑΔΑ: ΩΚΧ07ΛΗ-Ψ18

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 2ου προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου :«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ»,προϋπολογισμού 90.000,00 με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 572_2021 ΑΔΑ: ΩΜΟΛ7ΛΗ-ΑΛΣ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας έργου : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ Ι.Μ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ» ,προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 573_2021 ΑΔΑ: 61ΦΥ7ΛΗ-ΔΙΚ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το υποέργο :«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας»και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου,προϋπολογισμού 700.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 574_2021 985Θ7ΛΗ-Ω19

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & ΔΕ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ» προϋπολογισμού 1.200.000,00 με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 575_2021 ΑΔΑ: 6ΥΟΣ7ΛΗ-ΝΒ2

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής ανατολικής Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 620.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 576_2021 ΑΔΑ: Ψ3ΗΝ7ΛΗ-3ΩΑ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή Τάφρου Όδευση Όμβριων στην Εθ. Οδό 27», Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 577_2021 ΑΔΑ: ΡΕΛ17ΛΗ-757

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση Πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της δημοπράτησης του έργου :

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ) ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΙΣ 04 – 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020,υποέργο :« Αποκατάσταση βατότητας αγροτικών οδών Κωπαϊδικού Πεδίου»,προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 578_2021 ΑΔΑ: 9ΕΡ27ΛΗ-ΒΓΛ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας στο έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» ,προϋπολογισμού 3.104.460,00 € με Φ.Π.Αναδόχου οικονομικού φορέα: ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ .

ΑΠΟΦΑΣΗ 579_2021 ΑΔΑ: 60ΑΒ7ΛΗ-8ΨΥ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση κατάρτισης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) έτους 2021 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 466 (Πρόγραμμα Πυρόπληκτων περιοχών Στερεάς Ελλάδας).

ΑΠΟΦΑΣΗ 580_2021 ΑΔΑ: 9Ο337ΛΗ-ΤΩΟ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 71147/233/15-04-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 581_2021 ΑΔΑ: 9Ρ7Δ7ΛΗ-ΘΗΖ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 582_2021 ΑΔΑ: Ψ1ΚΟ7ΛΗ-Σ3Γ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 583_2021 ΑΔΑ: 6ΥΨΒ7ΛΗ-2Δ0

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2021», χρήση 2021 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 584_2021 ΑΔΑ: 9Ρ6Ν7ΛΗ-8ΨΦ

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση πρακτικού 3 της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά στην 5η Πρόσκληση για τον διαγωνισμό με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την «Ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη 2020-21, 2021-2022 και 2022-2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 585_2021 ΑΔΑ: 9Ψ9Ζ7ΛΗ-ΑΣ1

ΘΕΜΑ 33ο: Τροποποιήσεις καταργήσεις – συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 586_2021 ΑΔΑ: ΨΨ8Ω7ΛΗ-79Μ

ΘΕΜΑ 34ο: Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ 501/13-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της επιτροπής περί έγκρισης των υπ’ αριθμ. 35/02-04-2021 & 36/06-04-2021 πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τα έτη: 2020-2021/2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 23.785,27άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 6ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. Πρωτ.50185/1974/10-03-2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 587_2021 ΑΔΑ: ΩΔΡ17ΛΗ-5ΕΡ

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης ενός (1) νέου μαθητικού δρομολογίου αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10) για δύο σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης), συνολικού προϋπολογισμού 28.710,56συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δικαίωμα προαίρεσης της τάξης του 30%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 588_2021 ΑΔΑ: ΨΔΟΓ7ΛΗ-ΙΗΝ

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση των πρακτικών 11.1 και 11.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 11/2021 με αρ. πρωτ. 63665/1758/30-03-2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 187.383,84€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 589_2021 ΑΔΑ: 9Υ1Π7ΛΗ-4ΨΑ

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση των πρακτικών 12.1 και 12.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 12/2021 με αρ. πρωτ. 64629/1774/31-03-2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 29.772,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 590_2021 ΑΔΑ: 9ΠΣ27ΛΗ-52Γ

ΘΕΜΑ 38ο: «Έγκριση Πρακτικού 13ου της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο «Μεταφορά Μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 591_2021 ΑΔΑ: 61Ξ97ΛΗ-ΚΨ4

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση: α) αποστολής πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών από το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων Ριτσώνας προς τα Δημοτικά Σχολεία με ιδρυθείσες ΔΥΕΠ χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για το σχολικό έτος 2020-2021 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 32.175,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης , β) των όρων της 15/2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΜΕΓΑΛΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 592_2021 ΑΔΑ: 6ΠΜΣ7ΛΗ-ΙΣΒ

ΘΕΜΑ 40ο: Διόρθωση των αποφάσεων 267/2021 και 268/2021 του υπ’αριθμ. 9/02-03-2021 πρακτικού με ΑΔΑ: 61ΖΨ7ΛΗ-9ΞΛ,Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 593_2021 ΑΔΑ: ΨΚ277ΛΗ-02Υ

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας 1 & 2 και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την: «Προμήθεια τροφίμων & ειδών βασικής υλικής συνδρομής για τις ανάγκες του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους άπορους (Τ.Ε.Β.Α.) της Π.Ε. Βοιωτίας, περιόδου 2015-2016», προϋπολογισμού 162.073,64 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 594_2021 ΑΔΑ: 9ΥΛΒ7ΛΗ-9Δ2

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση: α) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ για τα έτη 2021-2022», προϋπολογισμού 157.700,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, β) των όρων της σχετικής Διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 595_2021 ΑΔΑ: ΨΑΒ37ΛΗ-ΥΘΛ

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση Πρακτικών 1ου, 2ου της Επιτροπής διενέργειας του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο :«Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και πρόσθετων για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για ένα έτος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 596_2021 ΑΔΑ: ΨΤΝΑ7ΛΗ-8ΔΜ

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση Πρακτικού 6ου της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο «Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού (Οπτικοακουστικός εξοπλισμός – Ομάδα Β’, Σύστημα Πυρόσβεση – Ομάδα Δ’, Η/Μ εξοπλισμός – Ομάδα Ε’) για το Πολιτιστικό – Πνευματικό Κέντρο Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας» προϋπολογισμού 150.420,00 €με ΦΠΑ,της Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 597_2021 ΑΔΑ: ΩΤΜΗ7ΛΗ-1ΘΗ

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση Πρακτικού συνεδρίασης 2 της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και αντικατάσταση καθισμάτων αμφιθεάτρου Διοικητηρίου Π.Ε. Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 598_2021 ΑΔΑ: 64ΑΕ7ΛΗ-ΓΜΛ

ΘΕΜΑ 46ο: Α. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του δήμου Αγράφων για το έργο: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στον δήμο Αγράφων (Β΄Φάση)». Β. Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 599_2021 ΑΔΑ: 9ΘΞΗ7ΛΗ-ΜΒΠ

ΘΕΜΑ 47ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λοκρών για το έργο με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΔ ΠΡΟΣΚΥΝΑ». Β. Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 600_2021 ΑΔΑ: 9ΔΞΓ7ΛΗ-ΣΤΔ

ΘΕΜΑ 48ο: Α.Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την μελέτη: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»,προεκτιμώμενης αμοιβής: 170.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 601_2021 ΑΔΑ: 6ΨΜΓ7ΛΗ-ΓΧ6

ΘΕΜΑ 49ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Αγράφων για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ» Β. Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 602_2021 ΑΔΑ: 6ΙΗΣ7ΛΗ-1ΙΚ

ΘΕΜΑ 50ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού και του Δήμου Καμένων Βούρλων για το έργο με τίτλο: «Μελέτες ωρίμανσης για την ανάπτυξη ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης (ΟΧΕ) ιαματικού τουρισμού των παραλιακών λουτροπόλεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΑΤ09 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Β. Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 603_2021 ΑΔΑ: ΩΝΕΔ7ΛΗ-ΥΚΙ

ΘΕΜΑ 51ο: Α.Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ01 της ΕΥΔΕ/ΥΠΕΣ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» .Β. Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 604_2021 ΑΔΑ: 6Δ9Η7ΛΗ-Τ0Τ

ΘΕΜΑ 52ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Θηβαίων, για το έργο με τίτλο: «Μελέτες αξιοποίησης του Μικρασιατικού συνοικισμού Θήβας», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΑΤ06 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Β. Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 605_2021 ΑΔΑ: 9ΛΚ57ΛΗ-ΤΒΟ

ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση παράτασης πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 606_2021 ΑΔΑ: 6ΚΓΗ7ΛΗ-ΝΑΣ

ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στην Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.

16η Συνεδρίαση 2021 – 20/04/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ορθή Επανάληψη Αριθμός Πρακτικού 16

 

15η Συνεδρίαση 2021 – 13/04/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

14η Συνεδρίαση 2021 – 06/04/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ