52η Συνεδρίαση 2023 – (28-12-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

                                               52η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ              ΘΕΜΑ

                                      

ΑΠΟΦΑΣΗ   1474_2023 ΑΔΑ: ΨΦΔΠ7ΛΗ-0ΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Συγκρότηση επιτροπών του Ν. 4412/2016 της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας για το έτος 2024.
ΑΠΟΦΑΣΗ   1475_2023 ΑΔΑ: 6ΡΖ57ΛΗ-Π9Ω ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο:Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια της 87144/28-04-2023 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 23PROC012593164 2023-05-03)  Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026».
ΑΠΟΦΑΣΗ   1476_2023 ΑΔΑ: 97ΒΩ7ΛΗ-ΑΞΨ ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 3ου Πρακτικού Συνεδρίασης της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο:«Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και προσθέτων για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχημάτων της Π.Ε. Εύβοιας για ένα έτος», προϋπολογισμού 210.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΑΠΟΦΑΣΗ   1477_2023 ΑΔΑ: ΡΠ5Η7ΛΗ-ΜΒ5 ΘΕΜΑ 1ο:Λήψη απόφασης για μη άσκηση έφεσης για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» κατά της με αριθμ. 387/2023 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας.
ΑΠΟΦΑΣΗ   1478_2023 ΑΔΑ: 6ΑΡ77ΛΗ-0ΘΓ ΘΕΜΑ 2ο:Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (Μονομελές Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΝΙΚΑ ΟΕ»].
ΑΠΟΦΑΣΗ   1479_2023 ΑΔΑ: 6ΒΦΣ7ΛΗ-ΣΝ4 ΘΕΜΑ 3ο:Λήψη απόφασης για μη άσκηση αναίρεσης για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» κατά της με αριθμ. Α1502/2023 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά (Γ’ Τμήμα).
ΑΠΟΦΑΣΗ   1480_2023 ΑΔΑ: Ψ9Δ77ΛΗ-ΣΟΡ ΘΕΜΑ 4ο: Κώλυμα της δικηγόρου Σταυρούλας Πήττα του Νικολάου να παρασταθεί προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την αγωγή του Οκταρά Οδυσσέα] και αντικατάσταση της.
ΑΠΟΦΑΣΗ   1481_2023 ΑΔΑ: ΨΡΝΝ7ΛΗ-Η9Κ ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  ενώπιον του ΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ΑΠΟΦΑΣΗ   1482_2023 ΑΔΑ: ΨΓ907ΛΗ-ΗΥ8 ΘΕΜΑ 6ο:Συγκρότηση α) επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και/ή υπηρεσιών και β) επιτροπών παρακολούθησης/παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και/ή υπηρεσιών για το έτος 2024 στην Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΑΠΟΦΑΣΗ   1483_2023 ΑΔΑ: 9ΥΕΧ7ΛΗ-9ΑΡ ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εκτός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
ΑΠΟΦΑΣΗ   1484_2023 ΑΔΑ: 90ΓΣ7ΛΗ-Α1Υ ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση για κατ’ εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, που δεν κατέχουν οργανική θέση Δ.Ε. Οδηγών.
ΑΠΟΦΑΣΗ   1485_2023 ΑΔΑ: ΨΠΛ37ΛΗ-ΣΞΕ ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση για κατ’ εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων σε υπάλληλο της Π.Ε. Φθιώτιδας που δεν κατέχει οργανική θέση οδηγού.
ΑΠΟΦΑΣΗ   1486_2023 ΑΔΑ: 9ΦΨΧ7ΛΗ-ΔΡ9 ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση  μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας, για τη συμμετοχή του  στη  Διεθνή Τουριστική έκθεση:“VAKANTIEBEURS 2024” η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας από 11 έως 14 Ιανουαρίου 2024.
ΑΠΟΦΑΣΗ   1487_2023 ΑΔΑ: ΨΞΒ07ΛΗ-ΣΚΑ ΘΕΜΑ 11ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Εύβοιας.
ΑΠΟΦΑΣΗ   1488_2023 ΑΔΑ: 9ΤΜΒ7ΛΗ-8ΗΓ ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023 της Π.Ε.Βοιωτίας.
ΑΠΟΦΑΣΗ   1489_2023 ΑΔΑ: ΨΔ3Γ7ΛΗ-7ΡΦ ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 181986/30-08-2023(ορθή επανάληψη 13-12-2023) με ΑΔΑ:ΕΡΣ87ΛΗ-Σ2Υ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (κατάσβεση δασικών πυρκαγιών σε περιοχές του Δήμου Καρύστου, Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων και Δήμου Χαλκιδέων, από την 23-07-2023) στην Π.Ε. Ευβοίας.
ΑΠΟΦΑΣΗ   1490_2023 ΑΔΑ: 995Φ7ΛΗ-ΛΙΓ ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.270961/15-12-2023 με ΑΔΑ:6ΔΛΖ7ΛΗ-ΗΦΞ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις από 16/12/2023).
ΑΠΟΦΑΣΗ   1491_2023 ΑΔΑ: 9ΛΞ67ΛΗ-ΤΣΣ ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.272140/16-12-2023 με ΑΔΑ:6ΜΜΑ7ΛΗ-ΘΛΟ της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων σε εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών(πλημμύρες-κατολισθήσεις)στην ευρύτερη περιοχή του Ν.Βοιωτίας,την 16/12/2023.
ΑΠΟΦΑΣΗ   1492_2023 ΑΔΑ: ΨΘ7Ν7ΛΗ-ΧΔΘ ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση δαπάνης του υποέργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2022-2024», του ενάριθμου 2022ΝΠ26600008 (πρώην 2014ΕΠ56600015) με τίτλο «Εργασίες Αποχιονισμού στο Εθνικό & Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο & Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας».
ΑΠΟΦΑΣΗ   1493_2023 ΑΔΑ: 9Φ9Ε7ΛΗ-5ΩΒ ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση μητρώου οικονομικών φορέων (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, κατολισθήσεις, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές, και γενικότερα για την εκτέλεση του έργου της Πολιτικής Προστασίας, για πρόληψη ή αποκατάσταση ζημιών από έντονα φαινόμενα, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2024 έως 31-12-2024, για παροχή υπηρεσιών, διενέργεια προμηθειών και εκτέλεση μικροεργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά και των μνημονίων συνεργασίας.
ΑΠΟΦΑΣΗ   1494_2023 ΑΔΑ: 609Δ7ΛΗ-ΓΘ7 ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση μητρώου ιδιόκτητων μηχανημάτων – οχημάτων  (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, κατολισθήσεις, κοπή κλαδιών στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2024 έως 31-12-2024 για εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών.
ΑΠΟΦΑΣΗ   1495_2023 ΑΔΑ: ΨΨΜΡ7ΛΗ-ΙΤ0 ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση μητρώου οικονομικών φορέων (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2024 έως 31-12-2024 για εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά και του μνημονίου συνεργασίας.
ΑΠΟΦΑΣΗ   1496_2023 ΑΔΑ: 6ΔΔΝ7ΛΗ-62Λ ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση μητρώου ιδιόκτητων μηχανημάτων – οχημάτων  (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, κατολισθήσεις, κοπή κλαδιών στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2024 έως 31-12-2024 για εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών.
ΑΠΟΦΑΣΗ   1497_2023 ΑΔΑ: 6ΗΖΘ7ΛΗ-Ε6Χ ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί κατάρτισης μητρώου οικονομικών φορέων (εταιριών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές,  κ.λ.π., στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2024 έως 31-12-2024 για εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών.
ΑΠΟΦΑΣΗ   1498_2023 ΑΔΑ: 6ΘΚΨ7ΛΗ-6ΒΑ ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  ΠΟΤΑΜΩΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «2.9-Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα,αρδευτικά δίκτυα,ύδρευση -αποχέτευση ,αντιπλημμυρικά κλπ.)»δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π89-2.11 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΑΠΟΦΑΣΗ   1499_2023 ΑΔΑ: ΨΕΛΤ7ΛΗ-6ΕΥ ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «2.4-Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων» με τίτλο: «2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ IV» δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό 7331 του Υπουργείου Εσωτερικών (Α/Α ΟΠΣ : 7381-έκδοση 3/0 με αρ. πρωτ.102647/28-11-2023) (ΥΠΟΕΡΓΟ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ).
ΑΠΟΦΑΣΗ   1500_2023 ΑΔΑ: Ρ1ΑΔ7ΛΗ-2ΛΡ ΘΕΜΑ 24ο: ‘Εγκριση του  3ου  ΑΠΕ  κατασκευής του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΟ ΘΗΒΑΣ – ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΛΑΜΙΑΣ Υποέργο: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΟ ΘΗΒΑΣ – ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΛΑΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΘΗΒΑ – ΛΙΒΑΔΕΙΑ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ – ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» της Π.Ε.Βοιωτίας, προϋπολογισμού 3.500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αναδόχου “ΟΔΟΣ  Α.Τ.Ε.”.
ΑΠΟΦΑΣΗ   1501_2023 ΑΔΑ: ΨΘΤΖ7ΛΗ-ΝΣΡ ΘΕΜΑ 25ο: ‘Εγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΩΠΑΪΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» της Π.Ε.Βοιωτίας, προϋπολογισμού 3.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,(ποσό σύμβασης: 2.430.040,71 € με Φ.Π.Α. 24%)αναδόχου:  “ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.”.
ΑΠΟΦΑΣΗ   1502_2023 ΑΔΑ: ΨΙ777ΛΗ-0ΙΑ ΘΕΜΑ 26ο: ‘Εγκριση του 3ου ΑΠΕ του  έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ», υποέργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022»,προϋπολογισμού 600.000,00 €,αναδόχου:“ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε.Δ.Ε.”.
ΑΠΟΦΑΣΗ   1503_2023 ΑΔΑ: 6ΝΠΞ7ΛΗ-70Π ΘΕΜΑ 27ο: ‘Εγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΑΓΡΑΦΩΝ» της Π.Ε.Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 1.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,αναδόχου: “ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Δ.Ε.”.
ΑΠΟΦΑΣΗ   1504_2023 ΑΔΑ: ΩΖΠΛ7ΛΗ-Ψ5Ρ ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» ,προϋπολογισμού: 440.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 14

ΑΠΟΦΑΣΗ   1505_2023 ΑΔΑ: 68ΡΓ7ΛΗ-ΠΦΟ ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση του Τοπογραφικού μέρους της μελέτης:«ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» της Π.Ε.Φθιώτιδας ,συμβατικής αμοιβής:  64.400,00 €  (χωρίς Φ.Π.Α.).
ΑΠΟΦΑΣΗ   1506_2023 ΑΔΑ: ΨΑΩ37ΛΗ-ΟΟ0 ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου: «Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας 2022»του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΑΠΟΦΑΣΗ   1507_2023 ΑΔΑ: 61717ΛΗ-Κ01 ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΣΥΚΑΣ – ΑΓ. ΣΩΣΤΗΣ» της Π.Ε.Φθιώτιδας , προϋπολογισμού  600.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΑΠΟΦΑΣΗ   1508_2023 ΑΔΑ: 64Χ27ΛΗ-Υ6Θ ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση του Πρακτικού B΄ σταδίου: Έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για την ανάδειξη Αναδόχου και την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης:«ΝΕΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ – ΚΟΡΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ», προϋπολογισμού 1.045.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΑΠΟΦΑΣΗ   1509_2023 ΑΔΑ: ΨΛΔΩ7ΛΗ-ΦΥΒ ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση του Πρακτικού Απόρριψης προσφοράς λόγω μη προσκόμισης Εγγυητικής επιστολής και του  (Ε.Ε.Ε.Σ.) του έργου:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠΕΔΟ Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ»,προϋπολογισμού  367.128,00  €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (296.070,97 πλέον Φ.Π.Α.).
ΑΠΟΦΑΣΗ   1510_2023 ΑΔΑ: 6ΑΟΝ7ΛΗ-730 ΘΕΜΑ 34ο: Τροποποίηση της υπ’αριθμ.1036/2023 απόφασης με ΑΔΑ: ΨΨ2Ι7ΛΗ-3ΚΒ [Πρακτικό 36/13-9-2023] της Οικονομικής Επιτροπής , ως προς τον τίτλο της πράξης στο ορθό : «ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024».
ΑΠΟΦΑΣΗ   1511_2023 ΑΔΑ: 6ΛΟ47ΛΗ-5ΣΕ ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ», ποσού 347.399,28 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,αναδόχου: “ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.ΠΕΤΣΑΣ”.
ΑΠΟΦΑΣΗ   1512_2023 ΑΔΑ: Ψ92Β7ΛΗ-ΕΕΣ ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΟΜΒΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ)», ποσού 430.623,78 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,αναδόχου: “ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ”.
ΑΠΟΦΑΣΗ   1513_2023 ΑΔΑ: ΨΘΘΗ7ΛΗ-Μ3Τ ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ, ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ «ΖΟΡΜΠΑΣ», της Π.Ε.Εύβοιας, ποσού 69.936,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αναδόχου: “ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε.’’.
ΑΠΟΦΑΣΗ   1514_2023 ΑΔΑ: 6ΦΝΓ7ΛΗ-8Κ0 ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση παράτασης της μελέτης:«ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ & ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ» της Π.Ε.Φθιώτιδας [Υποέργο:1,συμβατική αμοιβή 26.172,33€ χωρίς Φ.Π.Α.) αναδόχου:“ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ” Νόμιμος Εκπρόσωπος: “ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΟΝΤΟΣ”.
ΑΠΟΦΑΣΗ   1515_2023 ΑΔΑ: ΨΨΚΜ7ΛΗ-Τ9Ψ ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου:«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΕΒ ΜΕΞΙΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ» της Π.Ε.Φθιώτιδας προϋπολογισμού 426.220,00 €,αναδόχου:“ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ”.
ΑΠΟΦΑΣΗ   1516_2023 ΑΔΑ: Ψ4997ΛΗ-ΟΔ9 ΘΕΜΑ 40ο:Έγκριση παράτασης παράτασης συμβατικής προθεσμίας της υπηρεσίας:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022» της Π.Ε.Φθιώτιδας με συνολική τιμή 450.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αναδόχου: “3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ” .
ΑΠΟΦΑΣΗ   1517_2023 ΑΔΑ: Ψ38Κ7ΛΗ-ΔΣΚ ΘΕΜΑ 41ο:Έγκριση 2ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ, ΜΑΝΔΗΛΩ Β΄ΦΑΣΗ» της Π.Ε.Φωκίδας,προϋπολογισμού μελέτης 480.000,00€,αναδόχου:“ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Ο.Ε. “.
ΑΠΟΦΑΣΗ   1518_2023 ΑΔΑ: ΨΝΗΟ7ΛΗ-Ζ6Γ ΘΕΜΑ 42ο:Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού  και όρων παροχής γενικών υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για τα έτη  2024 και  2025 στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, συνολικού προϋπολογισμού 239.605,20 ευρώ.
ΑΠΟΦΑΣΗ   1519_2023 ΑΔΑ: Ψ5ΒΩ7ΛΗ-5ΤΩ ΘΕΜΑ 43ο:Έγκριση πρακτικού και ανάδειξης αναδόχου της υπ’ αριθμ. 260921/6-12-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC0139021171)  πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ 2 του ν. 4412/2016 για την: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και προμήθειας ανταλλακτικών για συστήματα αναρτήσεων σε μηχανήματα έργου και φορτηγά», συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για το τμήμα 8 το οποίο ήταν άγονο σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ.: Ν. 6/150821/13-7-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC013082334 Διακήρυξης
ΑΠΟΦΑΣΗ   1520_2023
Δεν αναρτάται στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια
ΘΕΜΑ 44ο:Έγκριση 1ου Πρακτικού της επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Συντήρηση και Λειτουργία της Σήραγγας Τυμφρηστού για τα έτη 2024-2025» της Π.Ε.Φθιώτιδας,συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Αριθμ. Διακήρυξης: 227973/26/10/2023, ΑΔΑΜ: 23PROC013663817).
ΑΠΟΦΑΣΗ   1521_2023 ΑΔΑ: 6ΝΣΠ7ΛΗ-Β03
ΘΕΜΑ 45ο:Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού της επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το τμήμα 4 του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024», συνολικού προϋπολογισμού 700.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Αριθμ. Διακήρυξης Ν. 10/227974/26-10-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC013662779).
ΑΠΟΦΑΣΗ   1522_2023 ΑΔΑ: 63ΥΚ7ΛΗ-ΛΓ7 ΘΕΜΑ 46ο:Έγκριση: α) Πρακτικού αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διεθνή, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την: «ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024»,προϋπολογισμού 500.000,00 € με Δικαίωμα Προαίρεσης και Φ.Π.Α. 24% και β) επαναπροκήρυξη της διαγωνιστικής διαδικασίας.
ΑΠΟΦΑΣΗ   1523_2023 ΑΔΑ: 6ΨΓΖ7ΛΗ-3ΒΛ ΘΕΜΑ 47ο:Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης  Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων  για την σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών με τίτλο: «ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024»,προϋπολογισμού 399.280,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΑΠΟΦΑΣΗ   1524_2023 ΑΔΑ: 61ΠΟ7ΛΗ-573 ΘΕΜΑ 48ο:Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, όσον αφορά τον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό παροχής υπηρεσίας για «ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024»,προϋπολογισμού 600.000,00  € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

51η Συνεδρίαση 2023 – (19-12-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

51η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1448_2023 ΑΔΑ: Ψ8387ΛΗ-ΜΝΩ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση α) πρακτικών της αρμόδιας Επιτροπής διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, και β) ανάθεσης για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Βοιωτίας» έως πέντε (5) μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 35.000,00€ με ΦΠΑ, λόγω του κατεπείγοντος, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2 περίπτ. γ του Ν. 4412/2016 (Αρ. Πρόσκλησης 261373/06.12.2023, 23PROC013905303).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1449_2023 ΑΔΑ: 9ΞΟΤ7ΛΗ-ΛΧΦ

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας “CINAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1450_2023 ΑΔΑ: 99ΥΙ7ΛΗ-ΧΜΚ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (Μονομελές Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1451_2023 ΑΔΑ: ΨΛΥΡ7ΛΗ-8ΙΛ

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (Μονομελές Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΜΑΝ.ΑΓΟΡΟΥ-ΠΑΝ.ΓΑΛΑΝΗΣ Ο.Ε»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1452_2023 ΑΔΑ: 9ΤΙΣ7ΛΗ-Ξ6Β

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (Μονομελές Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή του Καγιά Ιωάννη].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1453_2023 ΑΔΑ: ΩΖΘΠ7ΛΗ-ΡΘ4

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την από 3/03/2023 αίτηση εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών του Ευθυμίου Καρβέλη του Νικολάου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1454_2023 ΑΔΑ: 61Ι27ΛΗ-Ψ0Κ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 2/2023 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016) και κατακύρωση του διαγωνισμού για την «Προμήθεια άλατος αποχιονισμού για τις ανάγκες του οδικού δικτύου της Π.Ε. Ευρυτανίας», συνολικού προϋπολογισμού 199.976,10€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1455_2023 ΑΔΑ: ΨΦΒΩ7ΛΗ-Ξ3Ρ

ΘΕΜΑ 7ο: Α. Έγκριση α) Προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την παρ. 2β, του άρθρου 32 και με το άρθρο 32 Α του Ν.4412/2016, β) Πρόσκλησης προς τον Οικονομικό Φορέα – Βασικό Μελετητή του έργου και των όρων αυτής για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου – Μελετητή για το έργο με τίτλο: «Αναβάθμιση του προβλήτα του λιμένα Ιτέας». Β. Ορισμός της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας ως Αρχής που θα διενεργήσει την διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Γ. Σύσταση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Τεχνικός σύμβουλος του έργου: “Αναβάθμιση του προβλήτα του λιμένα Ιτέας”», συνολικού προϋπολογισμού 76.496,35 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1456_2023 ΑΔΑ: 63ΝΑ7ΛΗ-7ΜΗ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού, διεθνούς, ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη «Διαχείριση άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας του Κωπαϊδικού πεδίου για τα έτη 2024-2026 στην Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισμού 765.748,22 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, β) πίστωσης και πληρωμής της δαπάνης, γ) των όρων της σχετικής διακήρυξης και δ) ορισμού της υπηρεσίας για τη διενέργεια του διαγωνισμού, την επίβλεψη και παρακολούθηση και παραλαβή του του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1457_2023 ΑΔΑ: 9Σ837ΛΗ-Χ6Η

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικού 3 της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης και κατακύρωση των δρομολογίων της 2ης πρόσκλησης, στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη 2023-24, 2024-2025 και 2025-2026, προϋπολογισμού 75.442,22 €, με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1458_2023 ΑΔΑ: Ψ3ΧΥ7ΛΗ-ΤΞ0

ΘΕΜΑ 10ο: Τροποποίηση υφιστάμενου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, επί της αριθμ. 150957/13-07-2023 (23PROC013079344 2023-07-13) 1ης Πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών για το σχ. έτος 2023-24, στα πλαίσια της αριθμ. 94913/09-05-2023 (23PROC012632979 2023-05- 09) Διακήρυξης μέσω ΔΣΑ για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σχ. μονάδων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, τα σχολικά έτη 2023-24, 2024-25, 2025-26.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1459_2023 ΑΔΑ: 90ΚΚ7ΛΗ-3ΕΡ

ΘΕΜΑ 11ο: Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, έργα και μελέτες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ειδικός φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2023, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1460_2023 ΑΔΑ: ΨΙ2Δ7ΛΗ-71Η

ΘΕΜΑ 12ο: Εξειδίκευση δαπανών α) από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073), για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών και β) από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071), για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων, μελετών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1461_2023 ΑΔΑ: Ψ2Χ07ΛΗ-1Ι5

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1462_2023 ΑΔΑ: 66ΛΖ7ΛΗ-ΕΟΜ

ΘΕΜΑ 14ο: Εξειδίκευση πίστωσης για λοιπές προμήθειες και επισκευές από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) και για πληρωμή δαπανών έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1463_2023 ΑΔΑ: 6Θ2Ν7ΛΗ-5ΘΟ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση πρανών της εθνικής οδού 27 στην περιοχή Άμφισσας και συνοδά έργα», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 580.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1464_2023 ΑΔΑ: 6ΧΛΓ7ΛΗ-138

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση γεφυριών στην περιοχή της Κωπαΐδας», προϋπολογισμού 530.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1465_2023 ΑΔΑ: 9Ι5Λ7ΛΗ-ΗΩΨ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπάνης στα πλαίσια του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διαγράμμιση εθνικού & επαρχιακού δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1466_2023 ΑΔΑ: Ψ6ΦΩ7ΛΗ-5Τ2

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στην εθνική οδό 77 (τμήμα Ψαχνά – Παγώντα)», Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1467_2023 ΑΔΑ: ΡΒΝΩ7ΛΗ-ΞΨΣ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση της Οριστικής Μελέτης Αποχέτευσης – Αποστράγγισης Οδού και Κόμβων με πληρότητα Μελέτης Εφαρμογής της μελέτης: «Ολοκλήρωση μελετών της Ε.Ο. Άμφισσα-Λιδωρίκι στο τμήμα Μαλανδρίνο-Λιδωρίκι», συμβατικής αμοιβής 437.868,01 € χωρίς ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1468_2023 ΑΔΑ: 9ΠΣ67ΛΗ-ΡΒΟ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «2.4-Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων» με τίτλο: «2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ IV» , δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό 7331 του Υπουργείου Εσωτερικών (Α/Α ΟΠΣ: 7381-έκδοση 3/0 με αρ. πρωτ.102647/28-11-2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1469_2023 ΑΔΑ: Ρ0ΨΚ7ΛΗ-ΒΞΞ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 264046/11-12-2023 με ΑΔΑ: 6ΒΧΝ7ΛΗ-Ν97 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1470_2023 ΑΔΑ: 91ΛΥ7ΛΗ-ΙΝΜ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 265351/11-12-2023 (ΑΔΑ: ΨΙΑΒ7ΛΗ-3Ε5) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών “DANIEL & ELIAS” της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1471_2023 ΑΔΑ: Ρ7Μ97ΛΗ-ΣΔΖ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 263807/8-12-2023 (ΑΔΑ: 9Τ7Σ7ΛΗ-Ε50) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (Βροχοπτώσεις-Χιονοπτώσεις-Καταπτώσεις), από 25-11-2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1472_2023 ΑΔΑ: 6ΟΜ47ΛΗ-5Θ4

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπάνης του υποέργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2022-2024», του ενάριθμου 2022ΝΠ26600008 (πρώην 2014ΕΠ56600015) με τίτλο: «Εργασίες Αποχιονισμού στο Εθνικό & Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο & Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας».

 

50η Συνεδρίαση 2023 – (13-12-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

50η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1411_2023 ΑΔΑ: ΨΑ3Η7ΛΗ-Ψ9Γ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση παιδικής Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης ενόψει της εορταστικής περιόδου Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς σε συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Υπαλλήλων Π. Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1412_2023 ΑΔΑ: 6ΗΒ67ΛΗ-52Σ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση αποφάσεων του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας, περί απευθείας αναθέσεων για την προμήθεια υλικών και παροχής υπηρεσιών για την θανάτωση, ταφή, απολύμανση μολυσμένης εκμετάλλευσης μονάδας από ευλογιά αιγοπροβάτων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 264228/08-12-2023 απόφαση «Λήψη μέτρων σε μολυσμένη εκμετάλλευση» στην Π.Ε. Φθιώτιδας», σε εφαρμογή του άρθρου 159 παρ.2 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1413_2023

Δεν αναρτάται στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση των πρακτικών 4.1/7-11-2023 (ολοκληρώθηκε στις 27-11-2023) και 4.2/28-11-2023 (ολοκληρώθηκε στις 01-12-2023) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 04/2023 με αριθμ. πρωτ. 227617/26-10-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013656407 2023-10-26) Πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» και Δ «ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 87144/28-04-2023 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 23PROC012593164 2023-05-03)Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 , συνολικού προϋπολογισμού 803.072,62 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1414_2023

Δεν αναρτάται στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση των πρακτικών 3.1/15-11-2023 (ολοκληρώθηκε στις 4-12-2023) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ και 3.2/7-12-2023 (ολοκληρώθηκε στις 08-12-2023) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 03/2023 με αρ. πρωτ. 233653/3-11-2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» και Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 87144/28-04-2023 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 23PROC012593164 2023-05-03) μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 417.092,99 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1415_2023 ΑΔΑ: 6ΧΞΖ7ΛΗ-ΗΝΘ

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της με αριθμό Α297/2023 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1416_2023 ΑΔΑ: 6Δ0Ρ7ΛΗ-ΖΨΜ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την αγωγή της Αγγελικής Ιωάννου].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1417_2023 ΑΔΑ: ΨΒ3Ν7ΛΗ-ΧΕΤ

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (Μονομελές Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «Δ.ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1418_2023 ΑΔΑ: 9ΟΒΛ7ΛΗ-Χ3Ρ

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (Μονομελές Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «Κ.ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ-Θ.ΝΥΔΡΙΩΤΟΥ Ο.Ε»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1419_2023 ΑΔΑ: ΨΒΛΗ7ΛΗ-14Φ

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (Μονομελές Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «Δ.ΜΠΙΝΙΑΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1420_2023 ΑΔΑ: 6ΖΠΔ7ΛΗ-ΡΤΦ


ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Συμβούλιο της Επικρατείας [σχετικά με την Αίτηση Ακύρωσης του Μπελεγράτη Δημήτριου και λοιπών].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1421_2023 ΑΔΑ: 6ΖΕΡ7ΛΗ-92Ν

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της ανακοπής κατά της με αριθμό 291/2023 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1422_2023 ΑΔΑ: ΨΗΒ07ΛΗ-ΦΥ4

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023 της Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1423_2023 ΑΔΑ: 6ΞΩΜ7ΛΗ-ΜΦΞ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023 της Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1424_2023 ΑΔΑ: 64Κ07ΛΗ-ΨΔΘ

ΘΕΜΑ 10ο: Α)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023. Β) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1425_2023 ΑΔΑ: 9Κ587ΛΗ-62Μ

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση δαπανών συνδρομής ιδιωτικών οχημάτων στην κατάσβεση δασικών πυρκαγιών μηνός Σεπτεμβρίου 2023 της Π.Ε.Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1426_2023 ΑΔΑ: 6ΣΥΝ7ΛΗ-Λ25

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση δαπάνης του υποέργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2022-2024», του ενάριθμου 2022ΝΠ26600008 (πρώην 2014ΕΠ56600015) με τίτλο «Εργασίες Αποχιονισμού στο Εθνικό & Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο & Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1427_2023 ΑΔΑ: 6ΑΕΩ7ΛΗ-4ΒΘ

ΘΕΜΑ 13ο: Καθορισμός τιμής μίσθωσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων ιδιωτών και έγκρισης κατάρτισης μητρώου οικονομικών φορέων (εταιριών – φυσικών προσώπων) για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, κατολισθήσεις, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές, και γενικότερα για την εκτέλεση του έργου της Πολιτικής Προστασίας, για πρόληψη ή αποκατάσταση ζημιών από έντονα φαινόμενα, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2024 έως 31-12-2024, για παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση μικροεργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά, με την διαδικασία των μνημονίων συνεργασίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1428_2023 ΑΔΑ: ΨΡΤΖ7ΛΗ-ΒΜ7

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση: Α) τιμών μίσθωσης των απαραίτητων οχημάτων και μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών,Β) εκτέλεσης μικροεργασιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, Γ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ιδιοκτητών μηχανημάτων, Δ) της απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ή με διαπραγμάτευση, Ε) επιτροπής παραλαβής ωρών εργασιών στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για τη χρονική περίοδο από 01-01-2024 έως 31-12-2024.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1429_2023 ΑΔΑ: ΨΦΖΦ7ΛΗ-5ΙΓ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση: Α) τιμών μίσθωσης των απαραίτητων οχημάτων και μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών,Β) εκτέλεσης μικροεργασιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, Γ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ιδιοκτητών μηχανημάτων, Δ) της απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ή με διαπραγμάτευση, Ε) επιτροπής παραλαβής ωρών εργασιών στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας για τη χρονική περίοδο από 01-01-2024 έως 31-12-2024.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1430_2023 ΑΔΑ: ΨΔΠ97ΛΗ-ΩΜΠ

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση: Α) τιμών μίσθωσης των απαραίτητων οχημάτων και μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών,Β) εκτέλεσης μικροεργασιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, Γ) της απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ή με διαπραγμάτευση, Δ) επιτροπών παραλαβής ωρών εργασιών στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τη χρονική περίοδο από 01-01-2024 έως 31-12-2024.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1431_2023 ΑΔΑ: 6ΒΝ97ΛΗ-ΨΚΘ

ΘΕΜΑ 17:Έγκριση:Α)τιμών μίσθωσης των απαραίτητων μηχανημάτων και οχημάτων για τις δράσεις άμεσης παρέμβασης πολιτικής προστασίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές, τεχνολογικές κ.α. καταστροφές, Β) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Γ) απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ή με διαπραγμάτευση, Δ) επιτροπής παραλαβής ωρών εργασιών στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τη χρονική περίοδο από 01-01-2024 έως 31-12-2024.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1432_2023 ΑΔΑ: 62Χ67ΛΗ-ΕΒΦ

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση υποβολής πρότασης Δ.Τ.Ε Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΣΚΟΥΡΤΑ – ΣΤΕΦΑΝΗ ΚΑΙ ΠΥΛΗ – ΦΥΛΗ» για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «4.8-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π89-4.12 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1433_2023 ΑΔΑ: ΨΑΨ17ΛΗ-9Ω4

ΘΕΜΑ 19ο: Αποδοχή από πλευράς σκοπιμότητας της διάλυσης της σύμβασης βάσει της παρ. 2α του άρθρου 161 του Ν. 4412 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) του έργου με τίτλο:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020–2022» και συνέχισης και ολοκλήρωσης του έργου με τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 12 και 13 του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1434_2023 ΑΔΑ: 6Α457ΛΗ-ΞΙΑ

ΘΕΜΑ 20ο:Εξουσιοδότηση για συλλογή και αποστολή στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. του πλήρους φακέλου της υπόθεσης της Προδικαστικής Προσφυγής της εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΙΡΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε.» με ΓΑΚ/ΕΑΔΗΣΥΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ /0-11-2023 κατά της υπ’ αρ. 1298/14-11-2023 ) απόφασης της Ο.Ε. της Π.Σ.Ε. (ΑΔΑ ΨΙΛΝ7ΛΗ-ΚΚ3 περί έγκρισης του πρακτικού Ι ελέγχου Δικαιολογητικών αποσφράγισης των Δικαιολογητικών και των οικονομικών προσφορών της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» της Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1435_2023 ΑΔΑ: 9Ο0Τ7ΛΗ-ΩΩΣ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΙΑΔΑΣ, ΜΑΚΡΥΜΑΛΛΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΚΑΠΠΑ» της Π.Ε.Εύβοιας, αναδόχου: “ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1436_2023 ΑΔΑ: Ψ3ΑΓ7ΛΗ-Φ2Μ

ΘΕΜΑ 22ο:Χορήγηση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΩΝ ΛΟΚΡΩΝ- ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ- ΕΛΑΤΕΙΑΣ – ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ» της Π.Ε.Φθιώτιδας ,αναδόχου: “ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1437_2023 ΑΔΑ: 6ΦΛΝ7ΛΗ-2Ω5

ΘΕΜΑ 23ο:Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου:«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» της Π.Ε.Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 87.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αναδόχου: “ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1438_2023 ΑΔΑ: ΨΠΟΙ7ΛΗ-ΨΕΚ


ΘΕΜΑ 24ο: Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου:«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Χ.Κ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» της Π.Ε.Ευρυτανίας,προϋπολογισμού 2.750,00,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αναδόχου: “ Κ/ΞΙΑ ΤΕΚ Α.Ε. – ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1439_2023 ΑΔΑ: Ψ82Ξ7ΛΗ-44Θ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας στο έργο:«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΟ ΘΗΒΑΣ – ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΛΑΜΙΑΣ» Υποέργο: “ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΟ ΘΗΒΑΣ – ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ -ΛΑΜΙΑΣ , ΤΜΗΜΑ ΘΗΒΑ – ΛΙΒΑΔΕΙΑ -ΟΡΙΑ ΝΟΜΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ – ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ”, προϋπολογισμού 3.500.000 € αναδόχου: “ΟΔΟΣ ΑΤΕ ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1440_2023 ΑΔΑ: 94ΓΒ7ΛΗ-Ζ8Ο

ΘΕΜΑ 26ο:α) Κήρυξη ως έκπτωτων των αναδόχων των τμημάτων 3,4,6,14 και 15 του δημόσιου, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, φίλτρων και μπαταριών για την επισκευή – συντήρηση των μηχανημάτων έργου, φορτηγών και οχημάτων της Π.Ε. Φθιώτιδας, συνολικού προϋπολογισμού 261.889,91€ με Φ.Π.Α. (Αριθμ. Διακήρυξης Ν. 6/150821/13-7-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC013082334), β) ματαίωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για τα τμήματα 3,4,6,14 και 15 του διαγωνισμού και γ) προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης και με όρους συμμετοχής τους αναφερόμενους στην με αριθμ. 6/150821/13-7-2023 Διακήρυξη, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 για τα εν λόγω τμήματα που ήταν άγονα του προηγηθέντος διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1441_2023 ΑΔΑ: ΨΤΓ97ΛΗ-ΦΩΕ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση: α) διενέργειας ηλεκτρονικού, διεθνούς, ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα Α, Β, Γ και Δ Τμήματα στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, ετών 2024 και 2025 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας», προϋπολογισμού 546.927,006€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., β) πίστωσης και πληρωμή της δαπάνης, γ) των όρων της σχετικής Διακήρυξης και δ) ορισμού της υπηρεσίας για την διενέργεια του διαγωνισμού και επίβλεψης και παρακολούθησης του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1442_2023 ΑΔΑ: 6ΦΙ27ΛΗ-ΟΧΣ

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση: α) διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνoύς Διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για τα έτη 2024 και 2025 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας», με προϋπολογισμό 1.176.683,62 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (13%)»& β) των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1443_2023 ΑΔΑ: ΨΚΡΨ7ΛΗ-Ξ0Ω

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση Πρακτικού 6/29-11-2023 (ολοκληρώθηκε στις 5-12-2023) της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο «Μεταφορά Μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1444_2023 ΑΔΑ: 61ΤΣ7ΛΗ-Ε2Κ

ΘΕΜΑ 30ο: Αποδοχή των επιχορηγήσεων: 1) από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη επενδυτικών τους δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου, προς κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών και προς κάλυψη δαπανών τους – ΙΑ΄ Κατανομή έτους 2023. 2) Από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που αφορά την ενίσχυση Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για κοινωνικές πολιτικές τους, οικονομικού έτους 2023, από τα καθαρά εσόδων Ειδικού Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης. 3) Από το Υπουργείο εσωτερικών για επιχορήγηση των Περιφερειών της χώρας, με συνολικό ποσό 4.448.000,00€, για την καταβολή της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης στους υπαλλήλους των Περιφερειών της Χώρας οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών αυτών της 15ης Οκτωβρίου 2023. 4) Από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη πάσης φύσεως αναγκών που αφορούν τις εξετάσεις και τη διενέργεια δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, ν. 4599/2019 (Α΄ 40).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1445_2023 ΑΔΑ: ΨΙΝ57ΛΗ-ΩΡΖ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2018 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1446_2023

Δεν αναρτάται στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια

ΘΕΜΑ 32ο:Λήψη απόφασης περί διεξαγωγής της επικείμενης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων «Λάμπρου Παπαδήμα» (Αινιάνων 6-8, Λαμία).

49η Συνεδρίαση 2023 – (05-12-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

49η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1384_2023 ΑΔΑ: ΨΑ5Ν7ΛΗ-ΥΧΜ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ:Έγκριση: α) της προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2 περίπτ. γ του Ν. 4412/2016, β) των Τεχνικών Προδιαγραφών γ) των όρων διαπραγμάτευσης της Πρόσκλησης επιλογής αναδόχου και δ) ορισμός αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας» έως πέντε (5) μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (ή 28.225,81€ άνευ ΦΠΑ), λόγω του κατεπείγοντος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1385_2023 ΑΔΑ: ΨΑ9Φ7ΛΗ-Μ7Γ

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με τους Πρόσθετους Λόγους επί της Προσφυγής του Λουκά Σωληναραίου του Δημητρίου]

ΑΠΟΦΑΣΗ 1386_2023 ΑΔΑ: ΨΟΠΒ7ΛΗ-ΓΨΦ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της με αριθμό Α309/2023 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1387_2023 ΑΔΑ: 6ΑΒ77ΛΗ-ΑΑΝ

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Μονομελές Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας “ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΕΠΕ” ]

ΑΠΟΦΑΣΗ 1388_2023 ΑΔΑ: Ψ9ΝΜ7ΛΗ-ΖΩΩ

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή του Δήμου Δωρίδας].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1389_2023 ΑΔΑ: 6ΩΨ27ΛΗ-ΣΛΨ

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Μονομελές Β’ Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή του Διαμαντή Παναγιώτη του Ιωάννη]

ΑΠΟΦΑΣΗ 1390_2023 ΑΔΑ: 69ΥΤ7ΛΗ-267

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας «ΠΕΝΤΕ Α.Ε – Ανώνυμη Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων, Ειδών Οικιακής Χρήσης και Γενικά Καταναλωτικών Αγαθών» ]

ΑΠΟΦΑΣΗ 1391_2023 ΑΔΑ: 6Φ467ΛΗ-Ζ4Δ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση για κατ’ εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων σε υπάλληλο της Π. Ε. Φθιώτιδας που δεν κατέχει οργανική θέση οδηγού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1392_2023 ΑΔΑ: ΨΓ3Α7ΛΗ-ΕΡΟ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού και όρων για την προμήθεια-παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, της Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1393_2023

Δεν απαιτείται η ανάρτηση της απόφασης στο Διαύγεια.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Πρακτικού Συνεδρίασης 1/16-11-2023 (ολοκληρώθηκε στις 28-11-2023) και Πρακτικού Συνεδρίασης 2/28-11-2023 (ολοκληρώθηκε 30-11-2023) της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και προσθέτων για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχημάτων της Π.Ε. Εύβοιας για ένα έτος» (Α/Α: 226162) προϋπολογισμού 210.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1394_2023 ΑΔΑ: 6ΘΣΨ7ΛΗ-6ΑΥ

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση: α) της διενέργειας Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών και Προμηθειών με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2023-2024» προϋπολογισμού 235.621,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 190.017,10€ ΦΠΑ: 45.604,10€) β)των όρων της Διακήρυξης και γ)της μελέτης-τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1395_2023 ΑΔΑ: ΩΧ977ΛΗ-4ΤΓ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Πρακτικού Συνεδρίασης 3/18-10-2023 (ολοκληρώθηκε στις 30-10-2023) και Πρακτικού Συνεδρίασης 4 (22-11-2023) της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Πράξης ΤΕΒΑ 2018-2019 της Κ.Σ Εύβοιας στο πλαίσιο της πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 της Κ.Σ Π.Ε. Εύβοιας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1396_2023 ΑΔΑ: ΨΛΩΒ7ΛΗ-ΞΕΘ

ΘΕΜΑ 12ο: Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 221, παρ.11α του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” για την διενέργεια και αξιολόγησης του Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών και Προμηθειών με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2023-2024», της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1397_2023 ΑΔΑ: 6Φ6Ω7ΛΗ-Θ97

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023,της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1398_2023 ΑΔΑ: 9ΑΔΒ7ΛΗ-ΝΜΦ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023 της Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1399_2023 ΑΔΑ: 67Τ17ΛΗ-6ΨΚ

ΘΕΜΑ 15 ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για λοιπές προμήθειες από τον Τακτικό Π.Υ (Ειδικός Φορέας 073), για συμψηφιστικές εγγραφές λογιστικής τακτοποίησης από επιστροφές αδιάθετων υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών (ειδικός φορέας 071) και για πληρωμή δαπανών προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευής οχημάτων από τη ΣΑΝΠ266 (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 1400_2023 ΑΔΑ: ΨΝΖ27ΛΗ-ΔΨ3

ΘΕΜΑ 16 ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1401_2023 ΑΔΑ: ΨΩ1Ο7ΛΗ-Β13

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 200653, της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΕ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ», προϋπολογισμού 60.054,14€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1402_2023 ΑΔΑ: 9ΘΔ27ΛΗ-Σ0Ξ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 200504 του έργου: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ» της Π.Ε. Εύβοιας [Πρόγραμμα ένταξης: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ με ΚΑΕ 9779 ] προϋπολογισμού 90.000,00συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1403_2023 ΑΔΑ: ΨΑΤ37ΛΗ-Μ3Χ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του υποέργου 10: «Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων ρεμάτων περιοχής δήμου Δομοκού» του έργου “Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας στις περιοχές των Δήμων Λαμιέων, Μακρακώμης Δομοκού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (κακοκαιρία “ΙΑΝΟΣ” της 18-09-2020)”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1404_2023 ΑΔΑ: ΨΓΑΖ7ΛΗ-ΚΥ1

ΘΕΜΑ 20ο: Λήψη απόφασης αποδοχής στην προσχώρηση στους όρους και συμφωνίες της από 31-10-2023 Σύμβασης του δεσμευμένου καταπιστευτικού (Escrow Account) υπό-λογαριασμού του Προγράμματος «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» (Sub. 2 – Δράση 16631) «Bελτίωση Oδικής Aσφάλειας» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769)

ΑΠΟΦΑΣΗ 1405_2023 ΑΔΑ: 6Τ9Ζ7ΛΗ-4ΡΦ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 249956/22-11-2023 με ΑΔΑ:ΡΚ6Ω7ΛΗ-Υ9Η απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν λόγω της κακοκαιρίας DANΙEL και ELIAS τον Σεπτέμβριο 2023) στην Π.Ε. Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1406_2023 ΑΔΑ: 90Α97ΛΗ-ΑΙΦ

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 253883/28-11-2023 με ΑΔΑ:66Λ07ΛΗ-ΘΣΥ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (βροχοπτώσεις – χιονοπτώσεις από 25/11/2023)στην Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1407_2023 ΑΔΑ: ΡΟ6Ι7ΛΗ-Γ7Γ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023» ( Διάθεση πόρων και μέσων για την υλοποίηση επιφυλακών υδροφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου, κατά το χρονικό διάστημα από 14/07/2023 έως 23/07/2023 σε περιοχές, όπου ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει Πολύ Υψηλό (κατηγορίας 4) ή/και Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορίας 5), στην Π.Ε. Φωκίδας )

ΑΠΟΦΑΣΗ 1408_2023 ΑΔΑ: ΨΙΖΤ7ΛΗ-Ω03

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023» ( Διάθεση πόρων και μέσων για την υλοποίηση επιφυλακών υδροφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου, κατά το χρονικό διάστημα από 24/07/2023 έως 27/07/2023 σε περιοχές, όπου ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει Πολύ Υψηλό (κατηγορίας 4) ή/και Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορίας 5), στην Π.Ε. Φωκίδας )

ΑΠΟΦΑΣΗ 1409_2023 ΑΔΑ: Ρ0ΣΠ7ΛΗ-ΧΩΡ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση της συμπληρωματικής της 10ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2023, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

 

48η Συνεδρίαση 2023 – (28-11-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

48η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1342_2023 ΑΔΑ: ΨΒΧΓ7ΛΗ-0ΥΙ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού και ανακήρυξη αναδόχου της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας [άρθρο 32 παρ. 2β, περίπτωση γγ του Ν.4412/2016] για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη διεθνή έκθεση δομικών υλικών «Big 5 Global», που θα πραγματοποιηθεί από 04 έως 07 Δεκεμβρίου 2023 στο Εκθεσιακό Κέντρο “Dubai World Trade Centre-Ντουμπάι – Η.Α.Ε.”, συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1343_2023 ΑΔΑ: Ψ2ΟΧ7ΛΗ-Κ0Δ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Ανάκληση των υπ’ αριθμ. 1169/17-10-2023, 1172/17-10-2023 και 1322/21-11-2023 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. που αφορούν στην «Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, φίλτρων και μπαταριών για την επισκευή – συντήρηση των μηχανημάτων έργου, φορτηγών και οχημάτων της Π.Ε. Φθιώτιδας», συνολικού προϋπολογισμού 67.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τα τμήματα 1,5,7,8 και 9 τα οποία ήταν άγονα του προηγηθέντος ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. Ν. 6/150821/13-7-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC013082334 διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1344_2023 ΑΔΑ: 99ΒΒ7ΛΗ-5ΨΨ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση α) πρακτικών 1Α και 2Α της επιτροπής κατόπιν της αρ. πρωτ. 193344/14-9-2023 (ΑΔΑΜ:23PROC013407518) Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με τους ίδιους όρους της υπ’ αριθμ. Ν. 6/150821/13-7-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC013082334 διακήρυξης του προηγηθέντος ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, φίλτρων και μπαταριών για την επισκευή – συντήρηση των μηχανημάτων έργου, φορτηγών και οχημάτων της Π.Ε. Φθιώτιδας», συνολικού προϋπολογισμού 67.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τα τμήματα 1,5,7,8 και 9 τα οποία ήταν άγονα και β) προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης και με όρους συμμετοχής τους αναφερόμενους στην με αριθμ. 6/150821/13-7-2023 Διακήρυξη, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2α, του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, για το τμήμα 8 που ήταν άγονο του προηγηθέντος διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1345_2023 ΑΔΑ: Ω8ΚΦ7ΛΗ-ΓΓΞ

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την προσφυγή του Λουκά Σωληναραίου του Δημητρίου].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1346_2023 ΑΔΑ: 96ΩΑ7ΛΗ-ΩΕΨ

ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση έφεσης κατά της με αριθμό 354/2023 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1347_2023 ΑΔΑ: ΨΧ407ΛΗ-ΩΑΠ

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου για τη νομική στήριξη υπαλλήλων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον της Πταισματοδίκη Χαλκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1348_2023 ΑΔΑ: 6ΖΑΓ7ΛΗ-0Κ0

ΘΕΜΑ 4ο: Άσκηση ή μη του ένδικου μέσου της ανακοπής κατά της εκτέλεσης της με αριθμό 50/2021 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Ευβοίας (Τακτικής Διαδικασίας).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1349_2023 ΑΔΑ: ΩΧΛΟ7ΛΗ-Ρ0Ι

ΘΕΜΑ 5ο: Άσκηση ή μη του ένδικου μέσου της ανακοπής κατά της εκτέλεσης της με αριθμό 80/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Τακτικής Διαδικασίας).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1350_2023 ΑΔΑ: 69ΗΔ7ΛΗ-73Δ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μελανιών εκτύπωσης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, του Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. & των Δ/νσεων Α΄/Βαθμιας και Β΄/Βαθμιας Εκπαίδευσης για δυο (2) έτη», προϋπολογισμού 61.042,72€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1351_2023 ΑΔΑ: 60ΝΞ7ΛΗ-ΘΨΒ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικού 3 και κατακύρωση του ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, των Δ/νσεων Α’/βαθμιας, Β’/βαθμιας εκπαίδευσης και του Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ του νομού για δύο (2) έτη», προϋπολογισμού 49.020,30€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1352_2023 ΑΔΑ: 9ΓΡΔ7ΛΗ-ΟΤΕ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρακτικών 2 & 3 και κατακύρωση αποτελέσματος του ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια πινακίδων σήμανσης για τις ανάγκες του επαρχιακού και εθνικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας», συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1353_2023 ΑΔΑ: ΨΨΚΚ7ΛΗ-ΡΝΖ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικού 2 και κατακύρωση του διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Εγκατάσταση δικτύου υδρομετεωρολογικών σταθμών για την έγκαιρη προειδοποίηση πλημμυρικών φαινομένων του έργου της Π.Σ.Ε., με τίτλο: «Ευφυείς ψηφιακές εφαρμογές για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας-ασφάλειας, της υγείας και της αγροτικής παραγωγής στην Π.Σ.Ε. στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”», συνολικού προϋπολογισμού 328.600,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1354_2023 ΑΔΑ: 6ΑΑΔ7ΛΗ-ΓΧ5

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης δύο (2) νέων μαθητικών δρομολογίων με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) τριετούς διάρκειας, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026», συνολικού προϋπολογισμού 62.504,40€ (άνευ ΦΠΑ) συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης 50%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1355_2023 ΑΔΑ: ΨΝΞΛ7ΛΗ-ΛΤΔ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρακτικών κατακύρωσης της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στα πλαίσια του Β΄ΔΣΑ της 1ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανάθεσης συμβάσεων «Μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026», συνολικού προϋπολογισμού 5.906.255,25€ άνευ ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1356_2023 ΑΔΑ: 6Ο937ΛΗ-Μ0Ζ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικών 1, 2 & 3 της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στα πλαίσια του Β΄ΔΣΑ2, της 3ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανάθεσης συμβάσεων «Μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για τα άγονα δρομολόγια [ομάδα 2, ομάδα 3, 23, 29 και 30], τα νέα δρομολόγια [49, 50 και ΝΕΟ 5.25], τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 και για τα άγονα δρομολόγια στο μάθημα της κολύμβησης, το σχολικό έτος 2023-2024».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1357_2023 ΑΔΑ: ΩΝ8Η7ΛΗ-0ΙΞ

ΘΕΜΑ 13ο: Κατάργηση υφιστάμενου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, επί της αριθμ. 150957/13-07-2023 (23PROC013079344 2023-07-13) 1ης Πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών στα πλαίσια της αριθμ. 94913/09-05-2023 (23PROC012632979 2023-05-09) Διακήρυξης μέσω ΔΣΑ, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σχ. Μονάδων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, τα σχολικά έτη 2023-24, 2024-25, 2025-26.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1358_2023 ΑΔΑ: Ψ8ΩΛ7ΛΗ-5ΝΥ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση για κατ’ εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Φωκίδας από υπαλλήλους που δεν κατέχουν οργανική θέση οδηγού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1359_2023 ΑΔΑ: 60ΒΞ7ΛΗ-14Α

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση για κατ’ εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Εύβοιας από υπαλλήλους που δεν κατέχουν οργανική θέση οδηγού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1360_2023 ΑΔΑ: 6ΩΑΒ7ΛΗ-ΤΒ6

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Σ.Ε. κ. Δημητρίου Βουρδάνου για τη συμμετοχή του στη Διεθνή Έκθεση Δομικών Υλικών «Big 5 Global» από 4 έως 7 Δεκεμβρίου 2023, στο Εκθεσιακό Κέντρο Dubai World Trade Centre-Ντουμπάι-Η.Α.Ε..

ΑΠΟΦΑΣΗ 1361_2023 ΑΔΑ: ΨΦ3Η7ΛΗ-ΣΝΜ

ΘΕΜΑ 17ο: Συγκρότηση δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής (της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11, του άρθρου 221 του Ν.4412/2016) στα πλαίσια εκτέλεσης της με αριθμ. πρωτ. 55976/21-03-2023, ΑΔΑΜ: 23SYMV012340048 σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια, μεταφορά & εγκατάσταση μονάδων αιθουσών (Διδασκαλίας-Γραφείων) & χώρων υγιεινής (W.C) διαφόρων συστημάτων ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για την στέγαση του ΕΕΕΕΚ Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1362_2023 ΑΔΑ: ΨΛΨΩ7ΛΗ-ΠΔΜ

ΘΕΜΑ 18ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου (Δασολόγος ΑΕΙ), για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων στην υλοποίηση του έργου: «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου στη περιοχή Πανταβρέχει του Δήμου Καρπενησίου», βάσει του άρθρου 221, παρ.11δ του Ν.4412/2016, “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1363_2023 ΑΔΑ: 66Χ17ΛΗ-Ι3Κ

ΘΕΜΑ 19ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης, για την εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου για τη βελτίωση και την περαιτέρω ανάπτυξη του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου, βάσει του άρθρου 221, παρ.11δ του Ν.4412/2016, “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1364_2023 ΑΔΑ: 6Θ8Π7ΛΗ-ΘΜ5

ΘΕΜΑ 20ο: Αποδοχή των επιχορηγήσεων:

1) από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Ι΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2023 και προς καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας των μηνών Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους και μηνός Ιανουαρίου 2024, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού τους,

2) από το Υπουργείο εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών των Αυτοδιοικητικών Εκλογών Οκτωβρίου 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1365_2023 ΑΔΑ: ΨΠΙΥ7ΛΗ-ΛΙΠ

ΘΕΜΑ 21ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ειδικός φορέας 071) για έργα και μελέτες, Οικονομικού Έτους 2023, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1366_2023 ΑΔΑ: 6Υ4Φ7ΛΗ-1Τ7

ΘΕΜΑ 22ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073), για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1367_2023 ΑΔΑ: 6ΦΡΦ7ΛΗ-ΝΛΛ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1368_2023 ΑΔΑ: ΡΟΣΕ7ΛΗ-ΟΜΛ

ΘΕΜΑ 24ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών. Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1369_2023 ΑΔΑ: 9ΕΧΛ7ΛΗ-ΕΡΔ

ΘΕΜΑ 25ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευής οχημάτων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) καθώς και για πληρωμή δαπανών προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευής οχημάτων από τη ΣΑΝΠ266 (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1370_2023 ΑΔΑ: 9ΓΝ57ΛΗ-698

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση της 10ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1371_2023 ΑΔΑ: ΨΝΚ37ΛΗ-Ω9Λ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρακτικού Ι της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση οδικών αξόνων λόγω βυθισμάτων καταστρώματος οδών και επισκευή τεχνικών έργων», προϋπολογισμού 166.900,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1372_2023 ΑΔΑ: 915Α7ΛΗ-ΨΒΙ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση γεφυριών στην περιοχή της Κωπαΐδας», προϋπολογισμού 530.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1373_2023 ΑΔΑ: 970Φ7ΛΗ-4ΥΗ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού το έργου: «Συντήρηση ασφαλτοστρώσεων οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 440.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1374_2023 ΑΔΑ: Ψ0ΤΓ7ΛΗ-4ΗΑ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση 2ου πρακτικού και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών – τεχνικά – ασφαλτοστρώσεις Κάτω Ποταμιάς Γρανίτσας», προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1375_2023 ΑΔΑ: ΨΙΚ47ΛΗ-ΨΗΖ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στην Επαρχιακή Οδό 22 (τμήμα Προκόπι – Δαφνούσα – Καλύβια – Σπαθάρι – Μετόχι – Κήρινθος)», Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1376_2023 ΑΔΑ: 6ΨΓ17ΛΗ-ΥΞΩ

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου: «Βελτίωση οδικού κόμβου και συναφών εργασιών στην Εθνική Οδό αρ. 27 περιοχή “ΒΙΟΠΑ” Άμφισσας», προϋπολογισμού μελέτης 1.820.000,00 €, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1377_2023 ΑΔΑ: ΨΨΔΗ7ΛΗ-ΞΔΡ

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Αντικατάσταση τεχνικού στο ρέμα Όμβρια στην περιοχή Αγ. Θεοδώρων του Δ. Λοκρών», προϋπολογισμού 68.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1378_2023 ΑΔΑ: 671Ι7ΛΗ-42Α

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων ρεμάτων περιοχής δήμου Μακρακώμης», προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1379_2023 ΑΔΑ: Ψ8Χ17ΛΗ-ΣΩΘ

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης της πράξης: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023», Π.Ε. Εύβοιας, για τη συνδρομή στην κατάσβεση πυρκαγιάς στην περιοχή οικισμού Λουκισίων του Δήμου Χαλκιδέων, την 07/06/2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1380_2023 ΑΔΑ: 647Δ7ΛΗ-1ΥΜ

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης της πράξης: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023», Π.Ε. Εύβοιας, για τη συνδρομή στην κατάσβεση πυρκαγιάς στην περιοχή οικισμού Πισσώνα του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων από την 30/08/2023 έως 01/09/2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1381_2023 ΑΔΑ: 64ΜΖ7ΛΗ-8ΔΝ

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης της πράξης: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023», Π.Ε. Εύβοιας, για τη συνδρομή στην κατάσβεση πυρκαγιών σε περιοχές του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων (περιοχή Προφήτης Ηλίας) και του Δήμου Σκύρου (περιοχή Μελά), την 13/09/2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1382_2023 ΑΔΑ: ΨΨΦΖ7ΛΗ-8ΛΚ

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης της πράξης: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023», Π.Ε. Εύβοιας, για τη συνδρομή στην κατάσβεση πυρκαγιάς σε εργοστάσιο στην περιοχή Βαθύ Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων, την 24/10/2023.

 

47η Συνεδρίαση 2023 – (21-11-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

47η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1307_2023

Δεν απαιτείται η ανάρτηση της απόφασης στο Διαύγεια.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, όσον αφορά τον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό παροχής υπηρεσίας με τίτλο:«ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024», προϋπολογισμού 600.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1308_2023 ΑΔΑ: ΨΦΜ17ΛΗ-ΦΜΨ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο:α) Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας [άρθρο 32 παρ. 2β, περίπτωση γγ του Ν.4412/2016] για την συμμετοχή της Π.Στ.Ε. στην διεθνή έκθεση δομικών υλικών «Big 5 Global» που θα πραγματοποιηθεί από 04 έως 07 Δεκεμβρίου 2023, στο Εκθεσιακό Κέντρο Dubai World Trade Centre-Ντουμπάι – Η.Α.Ε., συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00 € με Φ.Π.Α., β) της Πρόσκλησης και των όρων αυτής & γ) τη συγκρότηση της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1309_2023 ΑΔΑ: 9ΓΕΝ7ΛΗ-Ε22

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης δύο νέων μαθητικών δρομολογίων με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) τριετούς διάρκειας για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τρία σχολικά έτη: 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026»,, συνολικού προϋπολογισμού 58.138,50€ (άνευ Φ.Π.Α.) συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων προαίρεσης 50%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής [χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης σε ευρώ].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1310_2023 ΑΔΑ: 6Α2Τ7ΛΗ-ΦΥ6

ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών παροχής υπηρεσιών (συντήρηση καυστήρων) από τον Τακτικό Π.Υ (Ειδικός Φορέας 073) και για πληρωμή δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΑΠ) (φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1311_2023 ΑΔΑ: ΨΜ287ΛΗ-ΙΕΥ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023 της Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1312_2023 ΑΔΑ: ΨΟΛΛ7ΛΗ-62Χ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1313_2023 ΑΔΑ: 9ΑΛΖ7ΛΗ-ΥΑΤ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1314_2023 ΑΔΑ: Ψ8Γ17ΛΗ-ΟΟ7

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1315_2023 ΑΔΑ: Ψ0Ψ87ΛΗ-ΙΧΘ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου:«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΟΡΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ»,προϋπολογισμού 23.808.000,00 με Φ.Π.Α.,(Απόφαση ένταξης,ΑΔΑ: 9ΚΒ74653Π8-Υ4Υ) , Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5164462.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1316_2023 ΑΔΑ: ΨΛΗΦ7ΛΗ-4ΝΚ

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019 (Β ΦΑΣΗ)», αναδόχου: “ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1317_2023 ΑΔΑ: ΨΛΧ07ΛΗ-ΨΜΒ

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος και παράτασης προθεσμίας του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ 1 ΚΑΙ 2 (ΜΕΞΙΑΤΕΣ – ΚΟΜΠΟΤΑΔΕΣ – ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΗΣ)» της Π.Ε.Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 2.000.000,00 €,αναδόχου: “ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1318_2023 ΑΔΑ: 9Δ0Α7ΛΗ-79Υ


ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στα πλαίσια του Β΄ΔΣΑ της 2ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανάθεσης συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026 συνολικού προϋπολογισμού 71.977,76 € (άνευ Δικαιωμάτων Προαίρεσης 28% και ΦΠΑ 24%).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1319_2023 ΑΔΑ: 6ΙΑΠ7ΛΗ-ΒΘ7

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρακτικού Νο 13/15-11-2023 της επιτροπής και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων μαθητικών δρομολογίων με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) τριετούς διάρκειας για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τρία σχολικά έτη: 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026»,συνολικού προϋπολογισμού 244.815,00 (άνευ Φ.Π.Α.) της 5ης Πρόσκλησης συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων προαίρεσης 50%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής [χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης σε ευρώ (€)].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1320_2023 ΑΔΑ: 9ΩΚΟ7ΛΗ-ΟΛΦ

ΘΕΜΑ 11ο: α) Αποδοχή της με αρ. πρωτ. 226076/10-11-2023 Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε., β) έγκριση του πρακτικού Νο 14/16-11-2023 της επιτροπής και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων μαθητικών δρομολογίων με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) τριετούς διάρκειας για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τρία σχολικά έτη: 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026» και γ) ανάδειξη προσωρινού αναδόχου Μεταφοράς Μαθητών σε εφαρμογή του άρθρου 23 του Ν. 5046/29-07-2023 (ΦΕΚ Α΄137) της 3ης Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών

ΑΠΟΦΑΣΗ 1321_2023
Δεν απαιτείται η ανάρτηση της απόφασης στο Διαύγεια.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016) για το έργο: «Προμήθεια άλατος αποχιονισμού για τις ανάγκες του οδικού δικτύου της Π.Ε. Ευρυτανίας» συνολικού προϋπολογισμού 199.976,10 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1322_2023 ΑΔΑ: ΡΗΧΩ7ΛΗ-5ΒΡ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρακτικού 2Α της επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος κατόπιν της αρ. πρωτ. 193344/14-9-2023 (ΑΔΑΜ:23PROC013407518) Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με τους ίδιους όρους της υπ’ αριθμ. Ν. 6/150821/13-7-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC013082334 διακήρυξης του προηγηθέντος ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, φίλτρων και μπαταριών για την επισκευή – συντήρηση των μηχανημάτων έργου, φορτηγών και οχημάτων της Π.Ε. Φθιώτιδας, συνολικού προϋπολογισμού 67.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για τα τμήματα 1,5,7,8 και 9 τα οποία ήταν άγονα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1323_2023 ΑΔΑ: 9ΨΝΘ7ΛΗ-Γ1Χ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Πρακτικού Συνεδρίασης 4/13-11-2023 (ολοκληρώθηκε στις 14-11-2023) της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο:«Προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα στα γήπεδα Πούρνου και Καθενών» της Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 310.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(250.000,00 € άνευ Φ.Π.Α.).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1324_2023 ΑΔΑ:
Δεν απαιτείται η ανάρτηση της απόφασης στο Διαύγεια.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016) για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» της Π.Ε.Ευρυτανίας ,προϋπολογισμού 130.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1325_2023 ΑΔΑ: ΡΛ3Π7ΛΗ-997

ΘΕΜΑ 16ο: Διόρθωση α) του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης και β) των υπ’αριθμ. 792/18-07-2023 & 970/30-08-2023 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, όσον αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ-ΧΟΡΤΟΚΟΠΗ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1326_2023 ΑΔΑ: ΨΗ3Λ7ΛΗ-Ε7Ν

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση α) διενέργειας διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για τα έτη 2024 – 2025 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, συνολικού προϋπολογισμού 1.942.442,88€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1327_2023 ΑΔΑ: ΨΧΩΖ7ΛΗ-Ψ4Ζ

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση α) διενέργειας διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθησμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τα έτη 2024 και 2025 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, συνολικού προϋπολογισμού 211.924,72 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1328_2023 ΑΔΑ: ΨΟΚ37ΛΗ-Μ9Τ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων Π.Ε.Βοιωτίας εκτός ορίων Περιφέρειας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1329_2023 ΑΔΑ: ΡΩ7Ν7ΛΗ-Ξ4Θ

ΘΕΜΑ 20ο:Συγκρότηση επιτροπής επιβολής παρακολούθησης της εκτέλεσης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σχολικών μονάδων της Π.Ε.Φωκίδας, του άρθρου 7.1 της αριθμ. οικ. 94916/09-05-2023 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ:23PROC012632976 2023-05-09).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1330_2023 ΑΔΑ: 6ΠΦΩ7ΛΗ-ΙΝΘ

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Γ’ τρίμηνο 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1331_2023 ΑΔΑ: ΨΟΜΤ7ΛΗ-ΚΩΧ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση ένταξης διαπιστευμένου εργαστηρίου διενέργειας δειγματοληψιών ή/και μετρήσεων, στο Μητρώο Διαπιστευμένων Εργαστηρίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την αντιμετώπιση Βιομηχανικών/Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΒΑΜΕ/ΤΑΜΕ) σε εγκαταστάσεις που εντάσσονται στην κατηγορία SEVESO και αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Ατυχημάτων κατά την Οδική και Σιδηροδρομική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων σύμφωνα με τους Κανονισμούς “ADR/RID”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1332_2023 ΑΔΑ: 69ΒΚ7ΛΗ-Ε94

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση της υπ’ αριθ.241329/13-11-2023 (ορθή επανάληψη 17-11-2023) με ΑΔΑ:ΨΟΜΒ7ΛΗ-Β3Β απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην Αμυγδαλιά του Δήμου Καρύστου, από την 04-11-2023) στην Π.Ε. Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1333_2023 ΑΔΑ: 9ΡΤ97ΛΗ-ΚΩ5

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης της πράξης «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Δερβενοχωρίων της Π.Ε. Βοιωτίας» της πρόσκλησης με κωδικό : Π89-2.3 και τίτλο : «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ» από (1.05.2023-31.10.2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1334_2023 ΑΔΑ: 60Ξ87ΛΗ-ΟΦΓ

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση δαπανών συνδρομής στην κατάσβεση δασικών πυρκαγιών μηνός Αυγούστου 2023, δαπανών επιφυλακών αντιπυρικής περιόδου 2023 (μηνός Ιουλίου και Αυγούστου 2023) και υπόλοιπο δαπανών κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών μηνός Ιουλίου 2023, της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1335_2023 ΑΔΑ:93ΔΡ7ΛΗ-Ε1Θ


ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση της υπ’ αριθ.240307/10-11-2023 με ΑΔΑ:66ΗΚ7ΛΗ-ΥΑΘ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών(αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν σε περιοχές της Π.Ε. Φθιώτιδας από την κακοκαιρία “DANΙEL” και “ELIAS” από 16/10/2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1336_2023 ΑΔΑ: Ψ23Υ7ΛΗ-45Β

ΘΕΜΑ 27ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (Μονομελές Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή του Σαλίβερου Χαράλαμπου του Ιωάννη].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1337_2023 ΑΔΑ: 930Η7ΛΗ-1Ο6

ΘΕΜΑ 28ο: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 353/2023 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1338_2023 ΑΔΑ: ΨΚΒΘ7ΛΗ-7Σ0

ΘΕΜΑ 29ο: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη έφεσης για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» κατά της με αριθμ. 356/2023 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1339_2023 ΑΔΑ: ΨΥ2Ρ7ΛΗ-ΤΔΗ

ΘΕΜΑ 30ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Εφετείο Αθηνών [σχετικά με την αίτηση-κλήση από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας απευθυνόμενη κατά των προσθέτως παρεμβαινόντων και κατά του Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Αστικός και Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Εκπαιδευτικών ΕΡΩΔΙΟΣ Συν. Π.Ε»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1340_2023 ΑΔΑ: ΡΤΨ77ΛΗ-7Δ8

ΘΕΜΑ 31ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Μονομελές Β’ Τμήμα) [σχετικά με την αγωγή της Αναστασίας Πούλου του Σεραφείμ].

46η Συνεδρίαση 2023 – (14-11-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

46η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑTA

ΑΠΟΦΑΣΗ 1277_2023 ΑΔΑ: Ψ5Σ07ΛΗ-Ι9Α

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού Ν. 12 και ανακήρυξη αναδόχου της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (περ. γ, της παρ. 2, του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23, Κεφάλαιο Β του Ν. 5046/29-7-2023 (Α΄137) για υποβολή έγγραφων προσφορών για την ανάδειξη μειοδοτών στο έργο: «Μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2023-2024», κατ΄εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών και πάντως το αργότερο μέχρι την 30η/6/2024, συνολικού προϋπολογισμού 28.417,50 € άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1278_2023 ΑΔΑ: 6ΩΤΒ7ΛΗ-ΠΜΜ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο «17ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Docfest 2023», που θα διεξαχθεί στη Χαλκίδα από 21/11/2023 έως 26/11/2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1279_2023 ΑΔΑ: ΨΤΜ67ΛΗ-ΛΞΔ

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την από 12/5/2023 αίτηση εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών του Χαμχούγια Κωνσταντίνου του Γεωργίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1280_2023 ΑΔΑ: ΩΖΤΠ7ΛΗ-Ι0Β

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια επιδόσεως (απόφασης επιβολής προστίμου).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1281_2023 ΑΔΑ: ΩΧΛΑ7ΛΗ-ΖΥΠ

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου για νομική στήριξη υπαλλήλου της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον του Μονομελούς Πλημ/κειου Μεσολογγίου (Χρήστος Δημητρέλος).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1282_2023 ΑΔΑ: ΩΝΓ87ΛΗ-2ΟΤ

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Συμβούλιο της Επικρατείας [σχετικά με την Αίτηση Ακύρωσης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δήμος Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1283_2023 ΑΔΑ: 69ΥΜ7ΛΗ-ΖΝΔ

ΘΕΜΑ 5ο: Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 823/25-7-2023 (ΑΔΑ:ΨΙ327ΛΗ-ΡΣΙ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Στ.Ε. περί διορισμού δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»[σχετικά με την Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «Α. ΜΑΝΤΑΜΑΔΙΩΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1284_2023 ΑΔΑ: 6ΔΝΔ7ΛΗ-7Μ4

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση α) διενέργειας διεθνούς ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων – πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών για τα μηχανήματα έργου, φορτηγά, χορτοκοπτικά και επιβατικά οχήματα της Π.Ε. Φθιώτιδας», συνολικού προϋπολογισμού 1.440.000,00€ με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1285_2023 ΑΔΑ: 6ΧΖΝ7ΛΗ-4ΔΣ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ 2 του ν. 4412/2016 για το τμήμα 8 που ήταν άγονο, σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ.: Ν. 6/150821/13-7-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC013082334 διακήρυξης για την «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και προμήθειας ανταλλακτικών για συστήματα αναρτήσεων σε μηχανήματα έργου και φορτηγά» της Π.Ε. Φθιώτιδας, συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1286_2023 ΑΔΑ: ΩΧΡΚ7ΛΗ-ΝΓΦ

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση 5ου πρακτικού και κατακύρωση του ηλεκτρονικού, διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την «Συντήρηση οδικού δικτύου», υποέργο: «Εργασίες πρασίνου και καθαρισμοί τάφρων και ερεισμάτων στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ για δύο έτη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1287_2023 ΑΔΑ: 6ΒΒΓ7ΛΗ-ΡΛ4

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της αριθμ. οικ. 239006/09-11-2023 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας, που αφορά στην αποδοχή του 1ου πρακτικού (02-11-2023) ενστάσεων της επιτροπής επίλυσης διαφορών και αμφισβητήσεων η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1288_2023 ΑΔΑ: Ψ8937ΛΗ-Β6Ξ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρακτικού Νο 11 της επιτροπής διαγωνισμού σχετικά με την αίτηση οικονομικού φορέα που αφορά στο δρομολόγιο 2023/85 και την απόρριψη της προσφοράς του, βάσει της υπ’ αριθμ. 86764/28-4-2023 2ης Πρόσκλησης Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για τρία σχολικά έτη, συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων προαίρεσης 50%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1289_2023 ΑΔΑ: ΨΜΑ07ΛΗ-ΠΙΗ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση 3ου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης και κατακύρωση της 1ης Πρόσκλησης του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη 2023-24, 2024-2025 και 2025-2026, προϋπολογισμού 3.251.613,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. και δικαιώματα προαίρεσης 20%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1290_2023 ΑΔΑ: ΨΔ347ΛΗ-ΚΔ6

ΘΕΜΑ 12ο: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης/παραλαβής δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Ανίχνευση τοξικού φυτοπλαγκτόν στις Π.Ε. Εύβοιας – Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2023-2025», στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος παρακολούθησης δυνητικώς τοξικών μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και αλιείας δίθυρων μαλακίων των Π.Ε. Φθιώτιδας και Εύβοιας για την περίοδο Ιούλιος 2023 – Δεκέμβριος 2025, προϋπολογισμού 89.125,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1291_2023 ΑΔΑ: 9Ρ727ΛΗ-Ζ6Χ

ΘΕΜΑ 13ο: Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 221, παρ.11α του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων, για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο: «Χειμερινή συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, περιόδου 2023-2024».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1292_2023 ΑΔΑ: 979Φ7ΛΗ-01Ζ

ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης για έγκριση αναπροσαρμογής μισθώματος του κτιρίου «Πρώην Στρατηγείο ΜΕΡΥΠ» επί της οδού Λ. Καλυβίων 2, Λαμία.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1293_2023 ΑΔΑ: 6Ξ427ΛΗ-ΧΞ4

ΘΕΜΑ 15ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ειδικός φορέας 071) για έργα και μελέτες, Οικονομικού Έτους 2023, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1294_2023 ΑΔΑ: ΩΖ8Ζ7ΛΗ-Σ4Ζ

ΘΕΜΑ 16ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073), για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1295_2023 ΑΔΑ: Ψ28Ν7ΛΗ-05Ξ

ΘΕΜΑ 17ο: Α. Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών. Β. Εξειδίκευση πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1296_2023 ΑΔΑ: ΡΟΣΥ7ΛΗ-Κ6Α

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1297_2023 ΑΔΑ: 6ΟΗΦ7ΛΗ-Ρ0Ι

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 238126/08-11-2023 με ΑΔΑ:Ψ9ΖΟ7ΛΗ-0Η2 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών,(βροχοπτώσεις από 04/11/2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1298_2023 ΑΔΑ: ΨΙΛΝ7ΛΗ-ΚΚ3

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Ανάπλαση χώρων αναψυχής και περιπάτου οικισμού Στενής δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων», συνολικού προϋπολογισμού 322.580,65€ € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1299_2023 ΑΔΑ: ΩΧΝΖ7ΛΗ-1ΛΧ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων ρεμάτων περιοχής δήμου Μακρακώμης», συμβατικής αμοιβής 1.269.644,74€ χωρίς ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1300_2023 ΑΔΑ: ΨΠΧ77ΛΗ-4Δ5

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Επισκευή Δώματος Διοικητηρίου Λιβαδειάς Π.Ε. Βοιωτίας».  

ΑΠΟΦΑΣΗ 1301_2023 ΑΔΑ: ΨΞΙΗ7ΛΗ-ΞΒΤ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου», υποέργο: «Βελτίωση συνθηκών οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας». 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1302_2023 ΑΔΑ: 9ΗΔΒ7ΛΗ-ΝΟΚ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση της αναγνωριστικής μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για την κατασκευή επτά κυκλικών κόμβων στην Π.Ε. Βοιωτίας», προεκτιμώμενης αμοιβής 514.409,93 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1303_2023 ΑΔΑ: 6ΤΑΘ7ΛΗ-ΝΕΗ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης έργου με τίτλο: «Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας», της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, στον άξονα 4.8 «Οδική ασφάλεια» του «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 60.000,00€.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1304_2023 ΑΔΑ: 6Ε197ΛΗ-604

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια άλατος Π.Ε. Εύβοιας για τα έτη 2024 και 2025» στον Άξονα Προτεραιότητας 4.8 «Οδική ασφάλεια» του «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» από την Π.Σ.Ε. (δια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας), προϋπολογισμού 450.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1305_2023 ΑΔΑ: 9ΘΥΣ7ΛΗ-ΜΘΞ

ΘΕΜΑ 27ο: Διάθεση προς χρήση μηχανήματος έργου της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

45η Συνεδρίαση 2023 – (07-11-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

45η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1250_2023 ΑΔΑ: ΨΓΨ97ΛΗ-8ΗΤ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση της αριθμ. 232026/03-11-2023 (ΑΔΑ: 6ΖΟ57ΛΗΚΞΣ</span>) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας σε εφαρμογή του άρθρου 159, παρ.2 του Ν. 3852, περί έγκρισης πρακτικού Νο10 της επιτροπής διαγωνισμού και απόρριψη προσφοράς μαθητικού δρομολογίου αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) τριετούς διάρκειας για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τρία σχολικά έτη: 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026 της με αρ. Πρωτ. 146037/07-07-2023 1η Πρόσκληση Οικονομικών Προσφορών της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε. (ΑΔΑΜ: 23PROC013043228).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1251_2023 ΑΔΑ: ΡΠΒΩ7ΛΗ-5Χ6

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ενοικίαση χώρου) στη διεθνή τουριστική έκθεση «38th International Tourism ExhibitionPhiloxenia», που θα πραγματοποιηθεί στις 10-12/11/2023 στη Θεσσαλονίκη, συνολικού προϋπολογισμού 8.500,00€ με ΦΠΑ, με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας [άρθρο 32 παρ. 2β, περίπτωση γγ του Ν.4412/2016](Αριθμ. Πρόσκλησης: 234427/3-11-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC013705538).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1252_2023 ΑΔΑ: ΨΧΣ47ΛΗ-ΕΝ0

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση πρακτικού και ανάδειξης αναδόχου της παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην έκθεση “ΟΠΑΠ MARATHON EXPO 2023” Έκθεση Μαραθωνίου Αττικής, που θα πραγματοποιηθεί από 8 έως 11 Νοεμβρίου 2023, στο κλειστό γήπεδο (πρώην Tae Kwon Do) Παλαιού Φαλήρου, συνολικού προϋπολογισμού 13.400,00€ με ΦΠΑ, με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας [άρθρο 32 παρ. 2β, περίπτωση γγ του Ν.4412/2016](Αριθμ. Πρόσκλησης: 234426/3-11-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC0137055040).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1253_2023 ΑΔΑ: 9Β7Ε7ΛΗ-5Λ7

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση δέσμευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Φορέας Στρατηγικής της ΟΧΕ, ότι η ήδη ενταγμένη στο ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020 πράξη με τίτλο: «Δράσεις δημοσιότητας/marketing της Πολιτιστικής–Περιβαλλοντικής Διαδρομής», θα περιλαμβάνεται στον κατάλογο των πράξεων της επικαιροποιημένης στρατηγικής που θα υποβληθεί από την ΠΣτΕ προς έγκριση στη νέα ΠΠ 2021-2027.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1254_2023 ΑΔΑ: ΨΔ077ΛΗ-ΠΙ5

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση πρακτικού Ν. 11 και ανάδειξη αναδόχου της διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 32, Ν. 4412/2016) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23, Κεφάλαιο Β του Ν. 5046/29-7-2023 (Α΄137) για υποβολή έγγραφων προσφορών για την ανάδειξη μειοδοτών για το έργο: «Μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2023-2024» κατ΄εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών και πάντως το αργότερο μέχρι την 30η/6/2024, συνολικού προϋπολογισμού 20.780,42 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1255_2023 ΑΔΑ: Ψ6Α37ΛΗ-ΒΘ3

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση α) πρακτικού Ν. 12 της επιτροπής διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 32, Ν. 4412/2016) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23, Κεφάλαιο Β του Ν. 5046/29-7-2023 (Α΄137) για υποβολή έγγραφων προσφορών για την ανάδειξη μειοδοτών για το έργο: «Μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2023-2024» κατ΄εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών και πάντως το αργότερο μέχρι την 30η/6/2024 της με αρ. Πρωτ. . 234088/3-11-2023 Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε. για το τμήμα 2023/26 , β) τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης και γ) των όρων της πρόσκλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 1256_2023 ΑΔΑ: 9Η397ΛΗ-ΧΝΛ

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την αγωγή του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ»]

ΑΠΟΦΑΣΗ 1257_2023 ΑΔΑ: 665Ρ7ΛΗ-1Ι0

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την από 11-4-2023 αίτηση εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών του Παναγιώτη Μάμαλη και της Πελαγίας Μαστραπά.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1258_2023 ΑΔΑ: ΡΩΣ97ΛΗ-ΡΜΚ

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την Αίτηση Ακύρωσης της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»]

ΑΠΟΦΑΣΗ 1259_2023 ΑΔΑ: 60Υ17ΛΗ-Α2Χ

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την Αίτηση Ακύρωσης της ένωσης εταιριών με την επωνυμία «ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ- Δ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε.Ε.» και των μελών «ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» και «Δ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε.Ε.- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»]

ΑΠΟΦΑΣΗ 1260_2023 ΑΔΑ: 9Η0Π7ΛΗ-ΩΛ9

ΘΕΜΑ 5ο: Αποδοχή των επιχορηγήσεων: 1) από την Δ.ΥΠ.Α. για το πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχ/σεις φορείς και οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα και σε επιχ/σεις των ΟΤΑ.2) από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Θ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2023 και 3) από το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων για την κάλυψη αποζημιώσεων κτηνιάτρων κτλ. για ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας έτους 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1261_2023 ΑΔΑ: 9ΠΕΝ7ΛΗ-Σ7Ω

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου της Π.Στ.Ελλάδας-Π.Ε.Ευρυτανίας και επιστροφής τελών μεταβίβασης οχήματος από τον Τακτικό Π.Υ (Ειδικός Φορέας 073) και για πληρωμή δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΑΠ) (φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1262_2023 ΑΔΑ: ΨΩΑ57ΛΗ-5ΑΡ

ΘΕΜΑ 7ο: : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, Οικονομικού Έτους 2023, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1263_2023 ΑΔΑ: 6ΟΟΧ7ΛΗ-ΦΚΩ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2023, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1264_2023 ΑΔΑ: 93ΥΒ7ΛΗ-ΜΤ5

ΘΕΜΑ 9: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1265_2023 ΑΔΑ: 9ΥΟ17ΛΗ-ΦΛΡ

ΘΕΜΑ 10: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1666_2023 ΑΔΑ: 97Θ97ΛΗ-ΝΔΒ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της Τοπογραφικής Μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΠΟΤΑΜΟΙ ΜΕΛΑΣ (ΜΑΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ) ΠΑΣΤΕΛΙΚΑΣ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΑΚΙ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 32KM», προεκτιμώμενης αμοιβής 1.299.122,96 € (με ΦΠΑ 24%) αναδόχου Ένωση Οικονομικών Φορέων: «G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δ.Τ.: G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ Α.Ε.» – «ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. – Δ.Τ.: ECOS Α.Ε.».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1267_2023 ΑΔΑ: ΨΛ5Τ7ΛΗ-9ΣΦ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 199571 του έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2021-2022» προϋπολογισμού 1.500.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1268_2023 ΑΔΑ: 6ΙΩΛ7ΛΗ-Χ4Υ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δ.Ε. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΠΟΤΑΜΙΑΣ» προϋπολογισμού 930.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ, αναδόχου εταιρείας ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1269_2023 ΑΔΑ: 9ΠΕΝ7ΛΗ-Φ51

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση τροποποιήσεων υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, επί της αριθμ. 150957/13-07-2023 (23PROC013079344 2023-07-13) 1ης Πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών, για το σχολικό έτος 2023-2024, στα πλαίσια της αριθμ. 94913/09-05-2023(23PROC012632979 2023-05- 09) Διακήρυξης μέσω ΔΣΑ για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1270_2023 ΑΔΑ: 6Δ857ΛΗ-Ν47

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση: α)του υπ’ αριθμ. 10/01-11-2023 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ», συνολικού προϋπολογισμού 16.500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης 50%, Αριθμ. Διακήρυξης Ν.4 86764/28-4-2023. (ΑΔΑΜ:23PROC0012575041) και β) εγγραφή οικονομικού φορέα στο ΔΣΑ της ΠΕ Φθιώτιδας για τη μεταφορά μαθητών για τρία σχολικά έτη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1271_2023 ΑΔΑ: 6Ε5Ω7ΛΗ-Μ51

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου “Παροχής υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας” της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού 370.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και των όρων της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1272_2023 ΑΔΑ: 6Τ7Ζ7ΛΗ-ΦΜΜ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση: α)της διενέργειας Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών με τίτλο: «Χειμερινή συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας περιόδου 2023-2024» συνολικού προϋπολογισμού 399.280,00€ με ΦΠΑ 24%. β) της υπ’ αριθ. 12/2023 μελέτης-τεχνικές προδιαγραφές και γ)των όρων διακήρυξης για τον εν λόγω διαγωνισμό.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1273_2023 ΑΔΑ: 921Β7ΛΗ-ΨΨΞ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση του υπ.αριθμ. 3/2023 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών με τίτλο: «Εργασίες πρόληψης αντιπυρικής περιόδου – χορτοκοπή στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ευρυτανίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1274_2023 ΑΔΑ: 67417ΛΗ-5ΞΓ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οικονομικού έτους 2024.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1275_2023 ΑΔΑ: 997Ι7ΛΗ-4Λ0

ΘΕΜΑ 20ο:  Έγκριση Πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) που αφορά τον Προϋπολογισμό έτους 2024.

44η (Έκτακτη) Συνεδρίαση 2023 – (03-11-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

44η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1247_2023 ΑΔΑ: 6Ψ057ΛΗ-ΑΡΕ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση α) διενέργειας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας [άρθρο 32 παρ. 2β, περίπτωση γγ του Ν.4412/2016] για την συμμετοχή της Π.Σ.Ε. στην διεθνή τουριστική έκθεση «38th International Tourism ExhibitionPhiloxenia», που θα πραγματοποιηθεί στις 10-12/11/2023 στη Θεσσαλονίκη, συνολικού προϋπολογισμού 8.500,00€ με ΦΠΑ, β) της Πρόσκλησης και των όρων αυτής και γ) συγκρότησης της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1248_2023 ΑΔΑ: 9Π1Ι7ΛΗ-ΕΞΨ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση α) διενέργειας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας [άρθρο 32 παρ. 2β, περίπτωση γγ του Ν.4412/2016] για την συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην έκθεση “ΟΠΑΠ MARATHON EXPO 2023” – Έκθεση Μαραθωνίου Αττικής, που θα πραγματοποιηθεί από 8 έως 11 Νοεμβρίου 2023, στο κλειστό γήπεδο (πρώην Tae Kwon Do) Παλαιού Φαλήρου, συνολικού προϋπολογισμού 13.400,00€ με ΦΠΑ, β) της Πρόσκλησης και των όρων αυτής και γ) συγκρότησης της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης.

43η Συνεδρίαση 2023 – (31-10-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

43η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1213_2023 ΑΔΑ: 6ΗΤ67ΛΗ-ΗΡΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση: α) αποστολής 03/2023 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» και Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 87144/28-04-2023 (23PROC012593164 2023-05-03) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 417.092,99 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης , β) των όρων της 03/2023 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» & Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1214_2023 ΑΔΑ: 65ΘΘ7ΛΗ-ΩΘΤ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση πρακτικού Νο9 της επιτροπής και απόρριψη προσφοράς μαθητικού δρομολογίου αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) τριετούς διάρκειας για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τρία σχολικά έτη: 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026 της με αρ. Πρωτ. 146037/07-07-2023 1η Πρόσκληση Οικονομικών Προσφορών της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε. (ΑΔΑΜ: 23PROC013043228).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1215_2023 ΑΔΑ: 6Σ5Η7ΛΗ-Μ4Ψ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο:Α.Έγκριση της διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 32, Ν. 4412/2016) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23, Κεφάλαιο Β του Ν. 5046/29-7-2023 (Α΄137) για υποβολή έγγραφων προσφορών για την ανάδειξη μειοδοτών για το έργο: «Μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2023-2024» χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας ,κατ΄εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών και πάντως το αργότερο μέχρι την 30η/6/2024, συνολικού προϋπολογισμού 20.780,42 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και δικαιωμάτων προαίρεσης.Β. Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης σε διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1216_2023 ΑΔΑ: 6ΓΚ87ΛΗ-ΝΦ6

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, όσον αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2024», συνολικού προϋπολογισμού 178.827,29 ευρώ με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1217_2023 ΑΔΑ: Ψ1ΤΑ7ΛΗ-Χ05

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη του ενδίκου βοηθήματος για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» – Γνωμοδότηση.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1218 _2023 ΑΔΑ: ΨΙΡΘ7ΛΗ-ΩΗΠ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Μονομελές Α’ Τμήμα) [σχετικά με την αγωγή του Γεωργίου Λαΐου του Χρήστου].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1219_2023 ΑΔΑ: 693Ο7ΛΗ-ΨΥΥ

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Μονομελές Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή του Σαλίβερου Χαράλαμπου του Ιωάννη].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1220_2023 ΑΔΑ: Ψ1ΩΝ7ΛΗ-ΦΟΧ

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Περιφερειακής Συμβούλου κ. Άννας Καρύκα για τη συμμετοχή της στη Διεθνή Τουριστική έκθεση World Travel Market (WTM) 2023 (Λονδίνο, 6 – 8 Νοεμβρίου 2023)-συμμετοχή σε περίπτερο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1221_2023 ΑΔΑ: Ω8ΒΑ7ΛΗ-ΡΜΒ

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Ηλία Μπουρμά, Εντεταλμένου Περιφερειακoύ Συμβούλου Τουρισμού, Αθλητισμού και Εθελοντισμού ,για τη συμμετοχή του στη Διεθνή Τουριστική έκθεση 38th International Tourism ExhibitionPhiloxenia 10-12/11/23”, στη Θεσσαλονίκη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1222_2023 ΑΔΑ: 64ΓΛ7ΛΗ-Ε5Υ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση για κατ’ εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακού οχήματος ΙΤΧ 9441 του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που δεν κατέχει οργανική θέση οδηγού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1223_2023 ΑΔΑ: ΨΩΕΒ7ΛΗ-Σ7Β

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση για κατ’ εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακού οχήματος ΚΗΥ 6106, υπαλλήλου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε.Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ,που δεν κατέχει οργανική θέση οδηγού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1224_2023 ΑΔΑ: ΨΑΡ37ΛΗ-6ΜΕ

ΘΕΜΑ 8ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης – αναβάθμισης και πιστοποίησης των Η/Μ εγκαταστάσεων (αναβατήρων) του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου εν όψει χειμερινής περιόδου 2023-2024 βάση του άρθρου 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016, “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”της Π.Ε.Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1225_2023 ΑΔΑ: 685Ν7ΛΗ-ΧΒ2

ΘΕΜΑ 9ο: Τροποποίηση μισθίων για τη στέγαση του Τμήματος Μεταφορών και Επικοινωνιών Αταλάντης της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1226_2023 ΑΔΑ: ΨΥΘΡ7ΛΗ-99Α

ΘΕΜΑ 10ο:Α) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) για την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) έτους 2023. Β) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023. Γ) Ορισμός Υπολόγων Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2023, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0716/0717/0719/0721/0722.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1227_2023 ΑΔΑ: Ψ06Υ7ΛΗ-ΓΟΜ

ΘΕΜΑ 11ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1228_2023 ΑΔΑ: ΨΝΣΔ7ΛΗ-ΤΣ0

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023 της Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1229_2023 ΑΔΑ: Ψ6Χ97ΛΗ-14Κ

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Π.Ε.Ευρυτανίας από τον Τακτικό Π.Υ (Ειδικός Φορέας 073) Οικονομικού Έτους 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1230_2023 ΑΔΑ: ΨΣ697ΛΗ-8ΥΟ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δαπάνης του υποέργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2022-2024», του ενάριθμου 2022ΝΠ26600008 (πρώην 2014ΕΠ56600015) με τίτλο: «Εργασίες Αποχιονισμού στο Εθνικό & Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο & Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1231_2023 ΑΔΑ: Ψ2ΑΑ7ΛΗ-ΘΡΡ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 208854/03-10-2023 με ΑΔΑ:630Η7ΛΗ-ΡΟΕ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. (Βροχοπτώσεις από 26/09/2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1232_2023 ΑΔΑ: Ψ4Μ47ΛΗ-056

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 226536/25-10-2023 με ΑΔΑ:69Θ37ΛΗ-ΓΦ4 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (κατάσβεση πυρκαγιάς σε εργοστάσιο στο Βαθύ Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων, από την 24-10-2023) στην Π.Ε. Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1233_2023 ΑΔΑ: ΨΦ307ΛΗ-ΚΡΞ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση Πρακτικού Συνεδρίασης 4/18-10-2023 της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ» της Π.Ε. Εύβοιας προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1234_2023 ΑΔΑ: ΩΝΕΔ7ΛΗ-7Φ4

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του δημόσιου, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, φίλτρων και μπαταριών για την επισκευή – συντήρηση των μηχανημάτων έργου, φορτηγών και οχημάτων της Π.Ε. Φθιώτιδας, συνολικού προϋπολογισμού 261.889,91 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Αριθμ. Διακήρυξης Ν. 6/150821/13-7-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC013082334).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1235_2023 ΑΔΑ:

Δεν απαιτείται η ανάρτηση της απόφασης στο Διαύγεια

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την “Προμήθεια πινακίδων σήμανσης για τις ανάγκες του επαρχιακού και εθνικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας”, συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Αριθμ. Διακήρυξης Ν. 9/194025/14-9-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC013439655).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1236_2023 ΑΔΑ:

Δεν απαιτείται η ανάρτηση της απόφασης στο Διαύγεια

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Εγκατάσταση δικτύου υδρομετεωρολογικών σταθμών για την έγκαιρη προειδοποίηση πλημμυρικών φαινομένων του έργου της Π.Στ.Ε. με τίτλο: «Ευφυείς ψηφιακές εφαρμογές για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας-ασφάλειας, της υγείας και της αγροτικής παραγωγής στην ΠΣΕ στο πρόγραμμα ¨Αντώνης Τρίτσης»,συνολικού προϋπολογισμού 328.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρο 86 παρ. 1 του ν. 4412/2016), με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής (Αριθμ. Διακήρυξης 175016/18-8-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC013271533).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1237_2023 ΑΔΑ: 6ΡΙΙ7ΛΗ-ΛΙΖ

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση για τη δημοπράτηση του έργου: «Επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα στο Σπερχειό Ποταμό και στους συμβάλλοντες χείμαρρους σε αυτόν»,ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6 «Καθαρισμός άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων του χείμαρρου Βίστριζας ανάντι του Σπερχειού ποταμού μέχρι τη θέση Γέφυρα Βίστριζας»της Π.Ε.Φθιώτιδαςροϋπολογισμού: 860.000,00 € [χρηματοδότηση ΣΑΝΠ266].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1238_2023 ΑΔΑ: 9ΨΛΛ7ΛΗ-ΠΩΔ

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση: α) διενέργειας διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» της Π.Ε.Βοιωτίας (CPV: 32441100-7 και 32441200-8) Κωδικός ΝUTS: EL641 με προϋπολογισμό 1.770.770,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και β) των όρων της σχετικής Διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1239_2023 ΑΔΑ: 62ΛΞ7ΛΗ-315

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ», ανάδοχος: UNISTEEL ΜΕΠΕ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1240_2023 ΑΔΑ: 6ΛΙΥ7ΛΗ-3ΚΨ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση 2ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΕΙΟ ΤΡΙΓΚΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΑΛΕΙΟ ΘΧΠ ΙΤΕΑΣ – ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ -ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»της Π.Ε.Φωκίδας προϋπολογισμού 2.500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ανάδοχος: “ΣΜΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1241_2023 ΑΔΑ: ΨΧ2Κ7ΛΗ-ΒΚ8

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ – Β’ΦΑΣΗ» της Π.Ε.Φωκίδας, ανάδοχος: “TEDRA”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1242_2023 ΑΔΑ: Ψ6Η37ΛΗ-ΦΦΜ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & ΔΕ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ» της
Π.Ε.Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 1.199.999,99 € με το Φ.Π.Α.,ανάδοχος:“ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1243_2023 ΑΔΑ: 6Β9Ε7ΛΗ-ΨΒΚ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στον Άξονα προτεραιότητας:2.9 «Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση- αποχέτευση, αντιπλημμυρικά κλπ)», με τίτλο:«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ Δ. ΔΟΜΟΚΟΥ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1244_2023 ΑΔΑ: Ψ85Κ7ΛΗ-6ΛΤ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο:«Προμήθεια Ιστών Και Φωτιστικών Σωμάτων Οδοφωτισμού Π.Ε. Φωκίδας» για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «4.8-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π89-4.9 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1245_2023 ΑΔΑ: 9ΓΚΣ7ΛΗ-ΚΓ3

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δέσμευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Φορέας Στρατηγικής της ΟΧΕ, ότι η ήδη ενταγμένη στο ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020 πράξη με τίτλο: «Αναβάθμιση και εμπλουτισμός εκθεσιακού περιεχομένου Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών», θα περιλαμβάνεται στον κατάλογο των πράξεων της επικαιροποιημένης στρατηγικής που θα υποβληθεί από την ΠΣτΕ προς έγκριση στη νέα ΠΠ 2021-2027.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1246_2023 ΑΔΑ: ΨΣΥΕ7ΛΗ-275

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση διαδικασίας απευθείας αγοράς διώροφου ακινήτου(διατηρητέου κτιρίου) στην περιοχή της Χάρμαινας στην Άμφισσα της Π.Ε.Φωκίδας.