2η Συνεδρίαση 2022 – (20-01-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 58 _2022 ΑΔΑ:ΨΘ0Ρ7ΛΗ-ΑΡΑ

ΘΕΜΑ : Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ 60 _2022 ΑΔΑ:ΡΠ1Ν7ΛΗ-68Ε

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για 24 μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 250.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Αριθμ. Διακήρυξης 11/253224/7026/12-11-2021, ΑΔΑΜ: 21PROC009524900).

ΑΠΟΦΑΣΗ 61_2022 ΑΔΑ:ΨΑΥΓ7ΛΗ-Λ95

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση του υπ.αριθμ. 1 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016) για το έργο:«Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2022 στα όρια του Δήμου Αγράφων».

ΑΠΟΦΑΣΗ 62_2022 ΑΔΑ:ΨΧ9Π7ΛΗ-ΝΞΔ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση του υπ.αριθμ. 1 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016) για το έργο:«Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2022 στα όρια του Δήμου Καρπενησίου».

ΑΠΟΦΑΣΗ 63_2022 ΑΔΑ:6ΝΤ97ΛΗ-ΦΕΦ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των αριθμ. 48/16-12-2021 (ΑΔΑ:ΩΞΝΘ7ΛΗ-8ΡΛ) και 49/21-12-2021 (ΑΔΑ: ΩΙΦΔ7ΛΗ-Σ08) πρακτικών συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 64_2022 ΑΔΑ:ΩΥΖ97ΛΗ-ΥΧΦ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση: α) διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕ.Δ.Α.ΣΥ και των Δ/νσεων Α΄/βαθμιας και Β΄/βαθμιας Εκπαίδευσης του νομού, για ένα (1) έτος με δικαίωμα προαίρεσης (δίμηνης παράτασης), β) των όρων της συνημμένης διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 65_2022 ΑΔΑ:9ΓΥΝ7ΛΗ-ΟΧΠ

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής των υπηρεσιών της αριθ. σύμβασης 29 /2021 (21SYMV008685741 2021-05-31) η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ. 56 /2021 (21SYMV009072354 2021-08-13) σύμβαση :«Μετάφραση κειμένου ελληνικού τουριστικού οδηγού και χαρτών του Ν. Ευρυτανίας στην αγγλική γλώσσα με προσαρμογή του αγγλικού κειμένου στη μακέτα και εκτύπωση τουριστικού οδηγού του Ν. Ευρυτανίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, για την τουριστική προβολή της Π.Στ.Ε. – Π.Ε. Ευρυτανίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 66_2022 ΑΔΑ:9ΚΦ37ΛΗ-ΧΞ8

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών σχολικού έτους 2021-2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας σύμφωνα με την παρ. ι, εδαφ. 3, άρθρο 176 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ 67_2022 ΑΔΑ:Ω5ΔΦ7ΛΗ-ΞΓΘ

ΘΕΜΑ 5ο:Α)Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022.Β)Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2022.Γ) Ορισμός Υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2022, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0899. ,Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 68_2022 ΑΔΑ:6ΣΚΞ7ΛΗ-Κ6Ρ

ΘΕΜΑ 6ο:Α)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022.Β)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022.Γ)Ορισμός υπολόγου Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

ΑΠΟΦΑΣΗ 69_2022 ΑΔΑ:69ΥΖ7ΛΗ-Π5Θ

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 70_2022 ΑΔΑ:ΨΘΗ87ΛΗ-Υ0Γ

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) και Π.Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 71_2022 ΑΔΑ:ΨΩΡΛ7ΛΗ-ΣΚΝ

ΘΕΜΑ 9ο:Α)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022.Β)Ορισμός υπολόγου Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

ΑΠΟΦΑΣΗ 72_2022 ΑΔΑ:Ψ9ΙΕ7ΛΗ-Κ6Β

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 73_2022 ΑΔΑ:98Ω87ΛΗ-ΖΙΡ

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 74_2022 ΑΔΑ:692Ε7ΛΗ-ΔΨ0

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα», συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για 24 μήνες (Αριθμ. Διακήρυξης 9/251233/6959/10-11-2021, ΑΔΑΜ:21PROC009514629).

ΑΠΟΦΑΣΗ 75_2022 ΑΔΑ:ΨΔΗ17ΛΗ-ΝΨ0

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση της υπ’ αριθ 87964/992/22-12-2021 με ΑΔΑ:6ΩΝΟ7ΛΗ-Δ1Σ απόφασης Περιφερειάρχη με την οποίο εγκρίνεται η μελέτη : «Στατική μελέτη εγκαταστάσεων συστήματος τεχνητής χιόνωσης στο χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου» σύμφωνα με το Ν.4735/2020 (άρθρο 40).

ΑΠΟΦΑΣΗ 76_2022 ΑΔΑ:9ΡΝΒ7ΛΗ-Α4Θ

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση της υπ’ αριθ 87947/991/22-12-2021 με ΑΔΑ:6ΞΙΞ7ΛΗ-ΧΡΕ απόφασης Περιφερειάρχη με την οποίο εγκρίνεται η μελέτη με τίτλο: «Υδραυλική μελέτη ανοιχτής λιμνοδεξαμενής στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου» σύμφωνα με το Ν.4735/2020 (άρθρο 40).

ΑΠΟΦΑΣΗ 77_2022 ΑΔΑ:ΨΑΠΔ7ΛΗ-Ω0Θ

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς υποχρεωτική χρήση Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2 (γ) και 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε) και σύμφωνα με το Ν. 4605/2019 άρθρο 43 (ΦΕΚ Α52/01-04-2019), λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, Έγκριση Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού για τη Μελέτη του έργου με τίτλο «Μελέτη αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο της περιοχής Αράχωβας για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας», που χρηματοδοτείται από τους Τακτικούς ΚΑΠ Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 690.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 78_2022 ΑΔΑ:6ΡΩΓ7ΛΗ-ΥΕ3

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ(Ορθή επανάληψη 7-01-2022) για το έργο με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 91841 «Αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός Μόρνου ποταμού» με κωδικό αριθμό 2016ΕΠ56600000 της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ566, ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη,συμμόρφωση στην 410/2021 απόφαση ΑΕΠΠ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 79_2022 ΑΔΑ:ΨΤΤΥ7ΛΗ-Α7Κ

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή Οδού Σύνδεσης ΠΑΘΕ – Πορθμείο Γλύφας, Τμήμα από Χ.Θ. 8+120 έως χ.θ. 11+627,05»ναδόχου: ΝΙΟΒΗ ΑΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ 80_2022 ΑΔΑ:ΕΠ4Χ7ΛΗ-ΧΕΗ

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Καρπενησίου» προϋπολογισμού 395.000,00€ με ΦΠΑ, αναδόχου ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 81_2022 ΑΔΑ:6ΔΣΜ7ΛΗ-9ΘΤ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 293763/823/30-12-2021 με ΑΔΑ:ΨΚΠΑ7ΛΗ-3ΡΞ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. (βροχοπτώσεις – χιονοπτώσεις παγετός από 27/12/2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 82_2022 ΑΔΑ:6ΚΧΨ7ΛΗ-ΟΞ4

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 5827/24/11-01-2022 με ΑΔΑ:6ΟΤΑ7ΛΗ-ΤΒΠ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων , στον αποχιονισμό-ρίψη άλατος, του Ε.Ο Δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας την 11/01/2022 μέχρι την περάτωση των εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 83_2022 ΑΔΑ:6ΑΜΗ7ΛΗ-ΙΜΓ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπανών από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 84_2022 ΑΔΑ:67ΟΔ7ΛΗ-Ο56

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 64/1-11-2021 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τα έτη: 2020-2021/2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 2.409.446,52€ άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 8ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. πρωτ. 181580/5235/19-08-2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 85_2022 ΑΔΑ:60ΛΥ7ΛΗ-755

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 65/05-12-2022 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τα έτη: 2020-2021/2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 2.409.446,52€ άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 8ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. πρωτ. 181580/5235/19-08-2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 86_2022 ΑΔΑ:Ω8Σ07ΛΗ-ΤΩΟ

ΘΕΜΑ 24ο:Καταργήσεις-Τροποποιήσεις-Συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2021-2022 (16η κατάσταση).

ΑΠΟΦΑΣΗ 87_2022 ΑΔΑ:Ω8ΝΒ7ΛΗ-6Τ4

ΘΕΜΑ 25ο:Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 88_2022 ΑΔΑ:Ω32Κ7ΛΗ-ΙΥΧ

ΘΕΜΑ 26ο: ΄Ασκηση ή μη ανακοπής κατά της εκτέλεσης και Αίτησης Αναστολής Εκτέλεσης , της υπ’ αριθμ. 400/2021 Διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας που αφορά επιδίκαση απαιτήσεων από αποζημίωση.

ΑΠΟΦΑΣΗ 89_2022 ΑΔΑ:ΨΚΙ47ΛΗ-ΕΨΡ

ΘΕΜΑ 27ο: Περί άσκησης ή μη ενδίκoυ μέσου κατά της με αριθμό Α349/2021 απόφασης του 1oυ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας(εξ αναβολής).

ΑΠΟΦΑΣΗ 90 _2022 ΑΔΑ:

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση της εκπόνησης στρατηγικής μελέτης υποδομών της Νήσου Ευβοίας από το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΔΙΑΖΩΜΑ» προς σκοπό δωρεάς στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος.

1η Συνεδρίαση 2022 – (04-01-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2_2022 ΑΔΑ:6ΠΠΓ7ΛΗ-ΚΕΟ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 1460_42/26-10-2021 απόφασης της οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σχετικά με : «Έγκριση παράτασης της υπ’αριθμ.223796/3843/26-10-2020 σύμβασης με την οποία ανατέθηκε στην εταιρεία ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.,η προμήθεια μηχανικών και μηχανολογικών ανταλλακτικών μηχανημάτων έργου, φορτηγών αυτοκινήτων και υπερκατασκευών της Δ/νσης τεχνικών έργων της Π.Ε. Φωκίδας, αξίας 62.640,00 € με ΦΠΑ.».

ΑΠΟΦΑΣΗ 3_2022 ΑΔΑ:Ω8ΒΝ7ΛΗ-8Ρ0

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για τις υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00€ με Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Αριθμ. Διακήρυξης 13/262600/7244/23-11-2021, ΑΔΑΜ: 21PROC009590326).

ΑΠΟΦΑΣΗ 4_2022 ΑΔΑ:9ΒΑ47ΛΗ-ΙΓΛ

ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση της με αριθμ. πρωτ. (οικ.) 294611/4521/28-12-2021 (ΑΔΑ: ΩΙ0Ζ7ΛΗ-4ΣΘ) απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί παράτασης συμβάσεων προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Ο.Χ. , για τις ανάγκες περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, μέχρι και 31.3.2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 5_2022 ΑΔΑ:6ΓΒΘ7ΛΗ-ΕΙ6

ΘΕΜΑ 2ο: Συγκρότηση συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων και επιτροπών, για το έτος 2022,Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 6_2022 ΑΔΑ:ΩΧΘΟ7ΛΗ-ΩΡΧ

ΘΕΜΑ 3ο: Συγκρότηση α)επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και/ή υπηρεσιών και β) επιτροπών παρακολούθησης/παραλαβής προμηθειών και/ή υπηρεσιών για το έτος 2022 στην Π.Ε. Φθιώτιδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 7_2022 ΑΔΑ:Ψ3657ΛΗ-87Κ

ΘΕΜΑ 4ο: Συγκρότηση επιτροπών του Ν. 4412/2016 της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 8_2022 ΑΔΑ:9Υ8Μ7ΛΗ-Η5Ζ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 289326/7993/22-12-2021(ΑΔΑ:ΨΜ197ΛΗ-Θ0Ω) απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί έγκρισης μετάθεσης της ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών των διαγωνισμών που είναι σε εξέλιξη στην Π.Ε. Φθιώτιδας λόγω τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 9_2022 ΑΔΑ:9ΦΙΔ7ΛΗ-Φ28

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση της υπ.αριθμ.293987/5141/27-12-2021 (ΑΔΑ: 98277ΛΗ-ΨΓ4) απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας που αφορά παράταση προθεσμιών υποβολής προσφορών και διαδικασιών αποσφράγισης σε δημοσιευμένους Διαγωνισμούς στο ΕΣΗΔΗΣ λόγω τεχνικής αδυναμίας του συστήματος στην Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 10_2022 ΑΔΑ:Ψ4Λ87ΛΗ-0ΧΓ

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας η οποία απαιτείται λόγω τροποποιήσεως των σχετικών συμβάσεων και αύξησης του φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 11_2022 ΑΔΑ:ΨΛ217ΛΗ-ΑΥΝ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022 ,Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 12_2022 ΑΔΑ:6Τ997ΛΗ-ΧΕΛ

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 13_2022 ΑΔΑ:ΩΜ8Β7ΛΗ-Ι0Β

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση εξειδίκευσης και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 14_2022 ΑΔΑ:ΨΠΞΨ7ΛΗ-ΑΑΘ

ΘΕΜΑ 11ο:Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022».

Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022».

ΑΠΟΦΑΣΗ 15_2022 ΑΔΑ:6Ν417ΛΗ-90Η

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) και Π.Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 16_2022 ΑΔΑ:9ΠΗΧ7ΛΗ-0ΗΗ

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση του υπ.αριθμ. 12/2021 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016) Ηλεκτρονικού, Ανοιχτού, Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την :«Προμήθεια άλατος 2021-2022» ,προϋπολογισμού 166.426,40 € με ΦΠΑ, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 17_2022 ΑΔΑ:ΨΤΚ07ΛΗ-ΓΑΩ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση τροποποίησης πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600005 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 18_2022 ΑΔΑ:Ψ7597ΛΗ-ΟΕ4

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση τροποποίησης πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600002 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566

ΑΠΟΦΑΣΗ 19_2022 ΑΔΑ:: Ψ9ΚΕ7ΛΗ-ΖΟΧ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: “ΚΟΜΒΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ)”

ανάδοχος: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 20_2022 ΑΔΑ:6Β1Ρ7ΛΗ-878

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου :«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ,προϋπολογισμού 712.425,00 € με ΦΠΑ 24%,Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 21_2022 ΑΔΑ:ΨΦΣ17ΛΗ-Γ0Ι

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δημοπράτησης του 3ου υποέργου : «MEΛETH ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ-ΝΟΤΙΩΣ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ», του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» ,προϋπολογισμός 3ου υποέργου : 130.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 22_2022 ΑΔΑ:ΨΨΓΘ7ΛΗ-ΡΤΦ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δημοπράτησης του 4ου υποέργου : «MEΛETH ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» ,προϋπολογισμός 4ου υποέργου : 400.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 23_2022 ΑΔΑ:9ΗΧΖ7ΛΗ-ΩΩΒ

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση Πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της δημοπράτησης του έργου :

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» Π.Ε. Βοιωτίας ,προϋπολογισμού 220.000,00 € (με δαπάνη ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%).

ΑΠΟΦΑΣΗ 24_2022 ΑΔΑ:63ΛΥ7ΛΗ-5ΘΟ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙV ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού-δημοπρασίας, του έργου :«EΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ,ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΙΤΕΑΣ» ,προϋπολογισμού 44.000,00 € με ΦΠΑ ,Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 25_2022 ΑΔΑ:6ΥΠΨ7ΛΗ-ΑΙΓ

ΘΕΜΑ 22ο: Ανακήρυξη μειοδότη του υποέργου 1 «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΤΟΕΒ ΑΝΘΗΛΗΣ, ΦΑΚΙΤΣΑΣ, Μ.ΒΡΥΣΗΣ-ΡΟΔΙΤΣΑΣ-ΑΥΛΑΚΙΟΥ, ΜΕΞΙΑΤΩΝ, ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΤΟΕΒ ΤΗΣ Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΙΑΝΟΣ” ΤΗΣ 18-9-2020)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 26_2022 ΑΔΑ:665Ξ7ΛΗ-ΤΕΠ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου & συνολικής προθεσμίας της μελέτης : «ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΤΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ» ,Αναδόχου Σύμπραξη : «Κ/Ξ CNWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ- ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΔΡΙΜΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ» ,Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 27_2022 ΑΔΑ:6Τ0Α7ΛΗ-ΖΙΑ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση της 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ», προϋπολογισμού μελέτης 240.000,00 €»,αναδόχου “ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ”,Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 28_2022 ΑΔΑ:ΨΕ9Ω7ΛΗ-ΣΑΒ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση παράτασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ» ,αναδόχου «ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 29_2022 ΑΔΑ:9ΤΖΡ7ΛΗ-ΕΤΑ

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση του πρακτικού 2.7/09-12-2021 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, σχετικά με το αίτημα του οριστικού αναδόχου «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΔΧ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΡΙΠΟΣ ΣΠΕ» για αντικατάσταση οχήματος της της 02/2020 με αρ. πρωτ. 142832/4292/20-07-2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 3.616.736,71 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 30_2022 ΑΔΑ:ΩΤ4Σ7ΛΗ-ΡΤ9

ΘΕΜΑ 27ο:α) Έγκριση 17ου πρακτικού ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο «Μεταφορά Μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», β) Διόρθωση της 1602/24-11-2020 (ΑΔΑ: 9I447ΛΗ-ΟΑ5″>”>447ΛΗ-ΟΑ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 31_2022 ΑΔΑ:ΨΟΥ67ΛΗ-Ω08

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση κήρυξης αναδόχου ως έκπτωτου και παρακράτησης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής λόγω μη υπογραφής σύμβασης της 03/2020 με αρ. πρωτ. 144143/4320/21-07-2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 302.912,01 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης».

ΑΠΟΦΑΣΗ 32_2022 ΑΔΑ:6ΑΧ47ΛΗ-ΔΔΣ

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση κήρυξης αναδόχου ως έκπτωτου και παρακράτησης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής λόγω μη υπογραφής σύμβασης της 01/2020 με αρ. πρωτ. 141536/4255/17-07-2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 2.638.075,05 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης».

ΑΠΟΦΑΣΗ 33_2022 ΑΔΑ:9ΞΔΤ7ΛΗ-ΧΣΧ

ΘΕΜΑ 30ο: Διόρθωση των 1580/22-11-2021 και 1705/16-12-2021 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την 07/2020 με αρ. πρωτ. 213747/6438/14-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007476545 2020-10-14) Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων της 04/2020 με αρ. πρωτ. 147584/4385/24-07-2020 πρόσκλησης «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 2.846.003,73 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης». Α/Α Συστήματος: 100304.

ΑΠΟΦΑΣΗ 34_2022 ΑΔΑ:9ΓΜ57ΛΗ-ΖΑ0

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση της αριθ. πρωτ. 289607_7547/21-12-2021 (ΑΔΑ: Ω1ΓΦ7ΛΗ-2ΩΕ) απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος, περί παράτασης χρόνου υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, λόγω τεχνικής αδυναμίας του ΕΣΗΔΗΣ και ορισμού νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών της αριθ.πρωτ. 280981_7342/13-12-2021 (AΔΑΜ: 21PROC009728373) 7ης Πρόσκλησης στα πλαίσια ΔΣΑ για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, για το σχολικό έτος 2021-2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 35_2022 ΑΔΑ:ΩΤΜΩ7ΛΗ-ΓΔΣ

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση των πρακτικών 20.6 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 20/2021 με αριθ. πρωτ. οικ. 167040/4342/30-07-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009007462) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 312.195,27€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 135979)

ΑΠΟΦΑΣΗ 36_2022 ΑΔΑ:6ΕΩ57ΛΗ-ΠΚΠ

ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση του πρακτικού 21.4 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης Προσφορών της 21/2021 με αριθ. πρωτ. οικ. 180884/4769/19-08-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009091219) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 1.182.251,03 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 136475)

ΑΠΟΦΑΣΗ 37_2022 ΑΔΑ:ΨΠΝΞ7ΛΗ-ΖΒΩ

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 279978/1463/10-12-2021 με ΑΔΑ:68Μ97ΛΗ-Θ1Ζ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στον αποχιονισμό και ρίψη άλατος του επαρχιακού οδικού δικτύου Αράχωβας-Λιβάδι Παρνασσού-όρια Νομού-Χ. Κέντρο, και απομάκρυνση φερτών υλικών στον Κηφισό ποταμό στην Τ.Κ Ανθοχωρίου του Δ. Λιβαδειάς της Π.Ε. Βοιωτίας, την 11/12/2021 μέχρι την περάτωση των εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 38_2022 ΑΔΑ:6ΛΞΦ7ΛΗ-ΩΨ8

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 287274/1500/18-12-2021 ,με ΑΔΑ:Ψ5Η57ΛΗ-ΡΧΟ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί, διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στον αποχιονισμό-ρίψη άλατος, του Ε.Ο Δικτύου της Π.Ε.Βοιωτίας την 18/12/2021 μέχρι την περάτωση των εργασιών .

ΑΠΟΦΑΣΗ 39_2022 ΑΔΑ:Ω8Κ17ΛΗ-2ΗΙ

ΘΕΜΑ 36ο:Έγκριση της υπ’αριθμ.289858/1507/21-12-2021, με ΑΔΑ:6ΘΡΒ7ΛΗ-ΗΗΨ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στον καθαρισμό από καταπτώσεις βράχων-αποκατάσταση οδού λόγω καθίζησης στο Ε.Ο.δίκτυο «Στεφάνης-Καμαρίου (όρια Νομού)» και στον καθαρισμό ρείθρων λόγω πλημμυρών στο Ε.Ο. δίκτυο «Πλαταιές –Μελισσοχώρι» την 21/12/2021 έως την περάτωση των εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 40_2022 ΑΔΑ:69ΛΞ7ΛΗ-ΩΓ1

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 178373/615/13-08-2021 με ΑΔΑ:ΨΛ7Π7ΛΗ-2Μ3 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των αναγκών φιλοξενίας, μεταφοράς, σίτισης και λοιπών ενεργειών που προέκυψαν μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, στις 03-08-2021 στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 41_2022 ΑΔΑ:Ψ58Η7ΛΗ-99Γ

ΘΕΜΑ 38ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 284346/1083/15-12-2021 με ΑΔΑ:ΨΩ637ΛΗ-ΗΛ9 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των κινδύνων και των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων, στις 14-12-2021 στο ορεινό οδικό δίκτυο του όρους Δίρφυς, στις περιοχές Άγιου, Στενής, Στροπώνων, Αγίας Σοφίας, Γλυφάδας και Σέττας, στο Νομό Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 42_2022 ΑΔΑ:Ψ3ΞΝ7ΛΗ-Π2Ν

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 286467/806/17-12-2021 με ΑΔΑ: 6ΖΡΟ7ΛΗ-ΨΟΝ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. (Καθαρισμοί οδικού δικτύου και υδατορεμάτων από βροχοπτώσεις – χιονοπτώσεις από 10/12/2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 43_2022 ΑΔΑ:6ΔΕ17ΛΗ-ΦΣΚ

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 285982/804/18-12-2021 με ΑΔΑ:ΨΘΧΟ7ΛΗ-Ν9Α απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. (Καθαρισμοί οδικού δικτύου από βροχοπτώσεις – χιονοπτώσεις από 17/12/2021 ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 44_2022 ΑΔΑ:ΨΦ2Φ7ΛΗ-ΘΧΤ

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 292559/817/24-12-2021 με ΑΔΑ:6Θ207ΛΗ-0ΨΩ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ευρυτανίας περί προμήθειας άλατος προς αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών φαινομένων (παγετός- χιονοπτώσεις από 17/12/2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 45_2022 ΑΔΑ:Ψ50Τ7ΛΗ-ΜΜ1

ΘΕΜΑ 42ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 293696/822/27-12-2021 με ΑΔΑ:ΨΖΝΠ7ΛΗ-ΙΚΓ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ευρυτανίας περί διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (Προστατευτικά μέτρα λόγω της κατολίσθησης βόρεια του Μικρού Χωριού).

ΑΠΟΦΑΣΗ 46_2022 ΑΔΑ:ΨΜ057ΛΗ-Α33

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης τoυ Έργoυ: «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021,Π.Ε. Ευρυτανίας .

ΑΠΟΦΑΣΗ 47_2022 ΑΔΑ:6ΨΜΩ7ΛΗ-8ΨΔ

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση μητρώου οικονομικών φορέων (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς, κατολισθήσεις, και γενικότερα για την εκτέλεση του έργου της Πολιτικής Προστασίας, για πρόληψη ή αποκατάσταση ζημιών από έντονα φαινόμενα που υπάγονται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως 31-12-2022, για παροχή υπηρεσιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά και του μνημονίου συνεργασίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 48_2022 ΑΔΑ:9Π4Μ7ΛΗ-Ζ7Η

ΘΕΜΑ 45ο:Έγκριση αναλυτικού μητρώου ιδιόκτητων μηχανημάτων – οχημάτων (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, κατολισθήσεις, κοπή κλαδιών στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως 31-12-2022 για εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 49_2022 ΑΔΑ:ΨΡΝ77ΛΗ-ΠΔΝ

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση αναλυτικού μητρώου ιδιοκτητών μηχανημάτων – οχημάτων, (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, κατολισθήσεις, κοπή κλαδιών στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως 31-12-2022 για εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 50_2022 ΑΔΑ:9ΘΣ47ΛΗ-ΟΘΧ

ΘΕΜΑ 47ο:Έγκριση μητρώου οικονομικών φορέων (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως 31-12-2022 για εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά και του μνημονίου συνεργασίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 51_2022 ΑΔΑ:ΨΟΘΙ7ΛΗ-ΨΥΔ

ΘΕΜΑ 48ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 293153/9265/27-12-2021 (ΑΔΑ: 9ΠBM7ΛΗ-Ξ36″>GR”>7ΛΗ-Ξ36) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί κατάρτισης μητρώου οικονομικών φορέων (εταιριών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές, κ.λ.π., στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Ευβοίας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως 31-12-2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 52_2022 ΑΔΑ:ΩΘ097ΛΗ-ΑΚΒ

ΘΕΜΑ 49ο:Έγκριση της υπ’αριθμ.295352/2021/29-12-2021 (ΑΔΑ:6Τ0Ι7ΛΗ-0ΘΔ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 53_2022 ΑΔΑ:6ΖΣΩ7ΛΗ-0ΥΚ

ΘΕΜΑ 50ο:Α. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς και του Δήμου Δελφών για το έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ “ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ” ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 54_2022 ΑΔΑ:Ω8ΡΗ7ΛΗ-94Θ

ΘΕΜΑ 51ο:Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Δελφών, του Δήμου Δωρίδας και του Δικτύου για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό στη Φωκίδα “ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΛΦΩΝ” για το έργο που θα συγχρηματοδοτηθεί από το Τεχνικό Πρόγραμμα των Περιφερειακών ΚΑΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022 και τον τακτικό προϋπολογισμό των Δήμων Δελφών και Δωρίδος, με τίτλο: «Ανάπτυξη Προγραμμάτων Πολιτισμού και Τουρισμού στη Φωκίδα με έμφαση στον Πολιτιστικό Τουρισμό-Υποστήριξη Δραστηριοτήτων που αφορούν τον Πολιτισμό, τις Τέχνες και τον Τουρισμό στην Περιοχή των Δήμων Δελφών & Δωρίδος» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 55_2022 ΑΔΑ:9ΗΞ47ΛΗ-Ξ6Γ

ΘΕΜΑ 52ο:Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της 5ης Υ.Π.Ε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας για το υποέργο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Π.Π.Ι. ΣΚΥΡΟΥ», προϋπολογισμού 322.400,00 € (με Φ.Π.Α.), που θα βαρύνει το έργο της ΣΑΕΠ066: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» με ενάριθμο 2019ΕΠ06600026, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 56_2022 ΑΔΑ:6ΨΠΗ7ΛΗ-ΜΤΝ

ΘΕΜΑ 53ο:Έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας της από 13-05-2021 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του ΑΠΘ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Δράσεις ανάπτυξης της Μελισσοκομίας του Νομού Ευρυτανίας και ταυτοποίησης του παραγόμενου μελιού» Δράση IΙΙ: Ταυτοποίηση Μελιού Ν. Ευρυτανίας – Ανάδειξη της Ποιότητας και των Βιολογικών του Δράσεων» (ΑΔΑΜ: 21SYMV008613046 2021-05-17).

ΑΠΟΦΑΣΗ 57_2022 ΑΔΑ:6ΜΡΒ7ΛΗ-ΡΓΡ

ΘΕΜΑ 54ο:Περί άσκησης ή μη εφέσεως κατά της υπ’ αριθ. 270/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας (αγωγή κατά Θεοδ. Ξύδη και λοιπών 41 ατόμων).

 

49η Συνεδρίαση 2021 – (21-12-2021)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ THΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1741_2021 ΑΔΑ: 6ΩΥ07ΛΗ-31Τ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για ένα (1) μαθητικό δρομολόγιο αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 11), για τα σχολικά έτη 2021-2022, 2022-2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή-υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης), συνολικού προϋπολογισμού 45.745,18€ και δικαιώματος προαίρεσης της τάξης του 30%, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1742 _2021 ΑΔΑ: ΩΑ5Ρ7ΛΗ-9ΨΗ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των αριθμ. 45/22-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΤΙ17ΛΗ-ΖΓΙ), 46/1-12-2021 (ΑΔΑ: ΩΣΤ97ΛΗ-Π4Β) και 47/8-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΛΓΜ7ΛΗ-ΡΩ5) πρακτικών συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1743 _2021 ΑΔΑ: ΨΨΤΩ7ΛΗ-ΓΟΜ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης, κατόπιν του με αριθμό πρωτ. 275438/16023/07.12.2021 εγγράφου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1744 _2021 ΑΔΑ: 97Β17ΛΗ-ΙΑΤ

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου προς διενέργεια δικαστικών ενεργειών, σχετικά με την απαλλοτρίωση για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση δρόμου από Ν.Ε.Ο. – Μαρτίνο – Λάρυμνα» στο Ν. Φθιώτιδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1745_2021 ΑΔΑ: 6Α4Π7ΛΗ-ΛΧΞ

ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 1027/25-8-2020 (ΑΔΑ : Ψ8Γ17ΛΗ-ΤΒΞ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί ορισμού ειδικοτήτων των κλάδων για τον Προγραμματισμό Προσλήψεων τακτικού προσωπικού 2021 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1746 _2021 ΑΔΑ: 6Φ0Σ7ΛΗ-Μ27

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση α) της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης κατ’ άρθρο 32, παρ. 2, περίπτωση γ΄ του Ν. 4412/2016 και β) των όρων της πρόσκλησης για την «Προμήθεια ζωοτροφών προς υποβοήθηση των πληγέντων από τις πυρκαγιές κτηνοτρόφων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισμού 2.255.817,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1747_2021 ΑΔΑ: 68287ΛΗ-ΩΥ1

ΘΕΜΑ 6ο: Παράταση της με αριθμ. 32/2021 (21SYMV008777501 2021-06-17) σύμβασης, με αντικείμενο την «Επείγουσα παροχή υπηρεσιών απολύμανσης σε κτήρια και οχήματα της Π.Ε. Ευρυτανίας, στα πλαίσια λήψης μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», συνολικής αξίας 3.450,00 € συμπεριλαμβανόμενου 24% ΦΠΑ, με συμβατικό χρόνο παράδοσης των υπηρεσιών από 10/06/2021 έως 31/12/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1748_2021 ΑΔΑ: 9Τ1Σ7ΛΗ-Ι4Γ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 281334/4901/13-12-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί παράτασης των προθεσμιών υποβολής προσφορών και διαδικασιών αποσφράγισης σε δημοσιευμένους διαγωνισμούς στο ΕΣΗΔΗΣ, λόγω τεχνικής αδυναμίας του συστήματος, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1749_2021 ΑΔΑ: 94Π07ΛΗ-Ζ7Ζ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 278869/7708/10-12-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί α) έγκρισης παράτασης του χρόνου υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, λόγω τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, και β) ορισμού νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών των διαγωνισμών που είναι σε εξέλιξη στην Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1750_2021 ΑΔΑ: 9Η5Φ7ΛΗ-Σ9Ε

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1751_2021 ΑΔΑ: ΨΗ357ΛΗ-ΥΒΦ

ΘΕΜΑ 10ο: Παράταση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών διενέργειας rapid test για τους υπαλλήλους της Π.Ε. Βοιωτίας και όσους στεγάζονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις της, ως προς τη διάρκειά της, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1752_2021 ΑΔΑ: ΨΞ6Ψ7ΛΗ-ΞΣΟ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση του πρακτικού 18.4 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 18/2021 με αριθ. πρωτ. 142514/3709/02-07-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008914782) πρόσκλησης, για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων των 01/2020 & 05/2020 προσκλήσεων «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 93.936,51 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 135200)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1753_2021 ΑΔΑ: ΩΚΝΒ7ΛΗ-ΝΓΟ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση του πρακτικού 19.4 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 19/2021 πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. οικ. 166372/4328/29-07-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009001416), για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 17.467,63 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 135978)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1754_2021 ΑΔΑ: 62Π97ΛΗ-ΖΓΡ

ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη απόφασης επί των πρακτικών 20.3/21-10-2021 (ολοκληρώθηκε 02-12-2021) και 20.5/09-12-2021 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 20/2021 με αριθ. πρωτ. οικ. 167040/4342/30-07-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009007462) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Δ «ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 312.195,27 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 135979)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1755_2021 ΑΔΑ: 9ΔΨ67ΛΗ-Β4Υ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση του πρακτικού 20.4 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 20/2021 με αριθ. πρωτ. οικ. 167040/4342/30-07-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009007462) πρόσκλησης, για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Δ «ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 312.195,27 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 135979)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1756_2021 ΑΔΑ:9Β4Ι7ΛΗ-ΒΧΥ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση του πρακτικού 4.8/09-12-2021 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 04/2020 με αριθ. πρωτ. 147584/4385/24-07-2020 πρόσκλησης για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) (Α/Α Συστήματος: 95364), σχετικά με την αντικατάσταση αναδόχου, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1757_2021 ΑΔΑ: 9ΣΕΦ7ΛΗ-9ΡΜ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 63/9-12-2021 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, τα έτη 2020-2021/2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 6.949.683,00 € άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 1ης Πρόσκλησης Οικονομικών Προσφορών 139891/4542/15-7-2020).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1758_2021 ΑΔΑ: Ω5Φ07ΛΗ-Ε12

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρακτικών Ι & ΙΙ της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, στα πλαίσια του Β΄ ΔΣΑ της 6ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανάθεσης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για τo σχολικό έτoς 2021- 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1759_2021 ΑΔΑ: 6Ω737ΛΗ-Μ4Σ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, όσον αφορά στη διαπραγμάτευση για την ανάδειξη μειοδοτών τριών (3) νέων δρομολογίων, στα πλαίσια της ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών στο Νομό Φωκίδας, συνολικού προϋπολογισμού 39.329,00 € χωρίς ΦΠΑ, για το σχολικό έτος 2021-2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1760_2021 ΑΔΑ: Ψ7ΡΘ7ΛΗ-ΜΓΘ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2021, (Ειδικός Φορέας 073) και από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071), για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1761_2021 ΑΔΑ: ΩΜ867ΛΗ-ΘΧΑ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) και από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, οικονομικού έτους 2021, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1762_2021 ΑΔΑ: ΨΩ3Μ7ΛΗ-ΧΝΒ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1763_2021 ΑΔΑ: 9ΗΓΨ7ΛΗ-ΜΛ5

ΘΕΜΑ 22ο: Παραχώρηση δωρεάν κατά χρήση διασωστικού υλικού, για την αντιμετώπιση αντιπλημμυρικών φαινομένων της 7ης ΕΜΑΚ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1764_2021 ΑΔΑ: ΨΤΔΨ7ΛΗ-ΦΛΘ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δεύτερης παράτασης της χρονικής διάρκειας της από 24-12-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και του «Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών», για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Δράσεις ανάπτυξης της Μελισσοκομίας του Νομού Ευρυτανίας και ταυτοποίησης του παραγόμενου μελιού» Δράση II: καταγραφή, μελέτη και παρακολούθηση της βλάστησης – χλωρίδας και των κλιματικών και βιοκλιματικών δεδομένων, συγκέντρωση και επεξεργασία δειγμάτων».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1765_2021 ΑΔΑ: 6ΞΟ07ΛΗ-3ΨΜ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δεύτερης παράτασης της προθεσμίας της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και της «Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας», για την υλοποίηση του έργου: «Εξοπλισμός πολιτιστικού πνευματικού κέντρου Ι.Μ. Χαλκίδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1766_2021 ΑΔΑ: 63ΣΡ7ΛΗ-ΟΚΨ

ΘΕΜΑ 25ο: Συμπλήρωση – τροποποίηση της αριθμ. 1050/2021 (ΑΔΑ: 6ΟΥ97ΛΗ-ΘΛ5) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., έπειτα από τις προσθήκες και αλλαγές στο σώμα του σχεδίου της Π.Σ. που προέκυψαν μετά τον νομικό έλεγχό της από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και τη σύμφωνη γνώμη της ΕΦΑ Ευβοίας, για το ενταγμένο στην 5η τροποποίηση (τροπ. 05) του Τεχνικού Προγράμματος Π.Ε. Εύβοιας, έτους 2021, του έργου με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών ανάδειξης και συντήρησης αρχαιολογικού χώρου Ιερού Αυλιδείας Αρτέμιδος και εκτέλεση πρόδρομων και υποστηρικτικών εργασιών».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1767_2021 ΑΔΑ: 6ΝΖ77ΛΗ-7Ν7

ΘΕΜΑ 26ο: A. Έγκριση 2ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.), για την εκτέλεση του έργου της ΣΑΕΠ766 με ΚΑ:2017ΕΠ76600012 και τίτλο: «Διαμόρφωση κτιρίου του πρώην οργανισμού Κωπαϊδας για τη στέγαση τμημάτων του Γεωπονικού πανεπιστήμιου Αθηνών». B. Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης. Γ. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1768_2021 ΑΔΑ: Ψ4ΣΜ7ΛΗ-Β87

ΘΕΜΑ 27ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και του «Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών», για το ενταγμένο στην 7η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έργο με τίτλο: «Δράσεις ανάδειξης της υψηλής ποιότητας κρέατος αρνιού του Νομού Ευρυτανίας και ταυτοποίησής του». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1769_2021 ΑΔΑ: Ψ5ΦΝ7ΛΗ-ΟΗΤ

ΘΕΜΑ 28ο: Α. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», του «Δήμου Χαλκιδέων» και της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Χαλκίδας», για την εκτέλεση του υποέργου: «Αποκατάσταση τριών γεωτρήσεων και διασύνδεσή τους με υφιστάμενες δεξαμενές», με α/α 7 του έργου: «Αποκατάσταση των βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας του δήμου Χαλκιδέων μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία “ΘΑΛΕΙΑ”) στις 08 & 09-08-2020». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1770_2021 ΑΔΑ: Ω59Ω7ΛΗ-ΓΣ0

ΘΕΜΑ 29ο: Α. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», του «Δήμου Χαλκιδέων» και της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Χαλκίδας», για την εκτέλεση του υποέργου: «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Ληλαντίων», με α/α 8 του έργου: «Αποκατάσταση των βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας του δήμου Χαλκιδέων μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία “ΘΑΛΕΙΑ”) στις 08 & 09-08-2020». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1771_2021 ΑΔΑ: ΩΦ2Ε7ΛΗ-6ΦΔ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη επέκτασης αλιευτικού καταφυγίου Αγίου Κωνσταντίνου Φθιώτιδας», προεκτιμώμενης αμοιβής μελέτης 170.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1772_2021 ΑΔΑ: ΨΚΝΝ7ΛΗ-Φ5Ξ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης και κατακύρωση της σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση αναχωμάτων-συρματοκιβωτίων στο ρέμα Κοραδίλας Τ.Κ. Πλατυστόμου Δήμου Μακρακώμης », Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 65.500,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1773_2021 ΑΔΑ: 64ΘΗ7ΛΗ-Λ87

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση του πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για την κατασκευή επτά κυκλικών κόμβων στην Π.Ε. Βοιωτίας», προεκτιμώμενης αμοιβής 514.409,93 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1774_2021 ΑΔΑ: 6Ξ2Ω7ΛΗ-ΟΧΛ

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση του τροποποιημένου πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για αντιπλημμυρική προστασία – ποταμοί Μελάς (Μαυροπόταμος) Παστέλικας και Ποταμάκι, συνολικού μήκους 32κμ.», προεκτιμώμενης αμοιβής 1.299.122,96 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1775_2021 ΑΔΑ: 9ΦΙΖ7ΛΗ-Η3Ω

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση: α) προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την παρ. 2.γ, του άρθρου 32, του Ν.4412/2016 & με το άρθρο 32 Α, του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με τον Ν. 4605/2019, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, β) πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου, γ) ορισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχής που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό και δ) εξουσιοδότηση για τη σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού των πέντε (5) υποέργων του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας & εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή των δήμων Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας & Ιστιαίας – Αιδηψού λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν το νομό από τις 3-8-2021», συνολικού προϋπολογισμού 39.752.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1776_2021 6ΥΝΓ7ΛΗ-ΙΑ1

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη του έργου: «Μικρά λιμενικά έργα Αγ. Γεωργίου Λιχάδας (επέκταση προσήνεμου μώλου του αλιευτικού καταφυγίου Αγ. Γεωργίου Λιχάδας)», Ν. Εύβοιας, σε Μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (Ε.Π.ΑΛ.&Θ.) 2014-2020».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1777_2021 ΑΔΑ: ΩΧ1Σ7ΛΗ-Π28

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση του 3ου πρακτικού και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της μελέτης: «Οριοθέτηση & αντιπλημμυρική προστασία ρέματος Χιλιαδούς» Π.Ε. Εύβοιας, συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 299.055,20 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1778_2021 ΑΔΑ: ΨΨΗΝ7ΛΗ-Δ26

ΘΕΜΑ 37ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων, στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600009 «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας» της ΣΑΕΠ 566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1779_2021 ΑΔΑ: 6ΦΞΛ7ΛΗ-ΣΜΧ

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών οδικού δικτύου Πετράλωνα – Βράχα», προϋπολογισμού 63.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1780_2021 ΑΔΑ: 60ΓΠ7ΛΗ-ΩΜΟ

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή κλειστού γυμναστήριου Ψαχνών», συμβατικού ποσού 1.151.817,81 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1781 _2021 ΑΔΑ: ΩΥΡΗ7ΛΗ-3ΧΟ

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση της υπ΄αριθ. 274813/774/7-12-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (βροχοπτώσεις – χιονοπτώσεις από 6-12-2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1782_2021 ΑΔΑ: 6Φ7Ο7ΛΗ-ΚΨΩ

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση της υπ΄αριθ. 279917/788/11-12-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (βροχοπτώσεις – χιονοπτώσεις από 10-12-2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1783_2021 ΑΔΑ: ΨΘ7Φ7ΛΗ-ΦΛ1

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση της υπ΄αριθ. 282769/994/15-12-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

48η Συνεδρίαση 2021 – (16-12-2021)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 16ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1704_2021 ΑΔΑ: 9ΥΔ67ΛΗ-2Ι4

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για ένα (01) νέο μαθητικό δρομολόγιο αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας , σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), για δύο σχολικά έτη 2021-2022, 2022-2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή-υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης), συνολικού προϋπολογισμού 15.547,48€ και δικαίωμα προαίρεσης της τάξης του 30%, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1705_2021 ΑΔΑ: 92ΑΚ7ΛΗ-572

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: α) Έγκριση του πρακτικού 7.6 / 26-05-2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 02-12-2021, περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – αποδεικτικά μέσα, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών και β) Διόρθωση της 1580/22-11-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την 07/2020 με αρ. πρωτ. 213747/6438/14-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007476545 2020-10-14) πρόσκληση, για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων της 04/2020 με αρ. πρωτ. 147584/4385/24-07-2020 πρόσκλησης «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 2.846.003,73 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (Α/Α Συστήματος: 100304)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1706_2021 ΑΔΑ: Ω8887ΛΗ-ΒΨ0

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 073) για αμοιβή δικηγόρου, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1707_2021 ΑΔΑ: 9ΞΜΨ7ΛΗ-ΒΑΓ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπάνης του υποέργου: «Έκτακτες ανάγκες έτους 2021», του έργου με τίτλο: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο 2014ΕΠ56600011, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 175725/600/10-8-2021 (ΑΔΑ: 6Ζ367ΛΗ-5ΦΑ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την αντιμετώπιση των αναγκών φιλοξενίας, μεταφοράς, σίτισης και λοιπών ενεργειών που προέκυψαν μετά την εκδήλωση της δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στις 3-8-2021 στον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και στον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού στην Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1708_2021 ΑΔΑ: ΨΝΧΑ7ΛΗ-ΑΛΓ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού, μειοδοτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αναλυτικών οργάνων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «OPEn-air laboRAtories for Nature baseD solUtions to Manage environmental risks» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “HORIZON 2020”, συνολικού προϋπολογισμού 30.380,00€ με ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Αριθμ. Διακήρυξης 8/240501/6651/27-10-2021, ΑΔΑΜ:21PROC009438172).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1709_2021 ΑΔΑ: ΡΣΔ67ΛΗ-ΩΛ5

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση παράτασης μέχρι 25/06/2022 της υπ’αριθμ. 49565/995/09-03-21/21SYMV00 8817535/6Y877ΛΗ-ΟΘΨ”>”>877ΛΗ-ΟΘΨ σύμβασης με την οποία ανατέθηκε στην εταιρεία ΄΄ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄΄ η προμήθεια Ελαστιχοφόρου Εκσκαφέα μετά παρελκομένων, συνολικού ποσού 241.800,00 ευρώ με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1710_2021 ΑΔΑ: 63ΡΖ7ΛΗ-ΣΟ8

ΘΕΜΑ 3ο: Χορήγηση παράτασης συμβάσεων για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1711_2021 ΑΔΑ: Ω1ΚΛ7ΛΗ-969

ΘΕΜΑ 4ο:Χρονική παράταση της υπ΄ αριθμ. 75/2020 (20SYMV007901697 2020-12-21) σύμβασης που αφορά «Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου (λάχανο & πατάτες) για το επιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.) επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) για τον Νομό Ευρυτανίας» συμβατικής αξίας 7.840,05 € ( συμπεριλαμβανομένου 13% ΦΠΑ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1712_2021 ΑΔΑ: 67ΒΝ7ΛΗ-ΤΤ0

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1713_2021 ΑΔΑ: Ψ9ΒΜ7ΛΗ-8Ι0

ΘΕΜΑ 6ο: Χορήγηση παράτασης σύμβασης με τραπεζικό ίδρυμα (Εθνική Τράπεζα) για την κατάθεση των διαθεσίμων του τακτικού Π/Υ και των Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1714_2021 ΑΔΑ: ΨΒ2Φ7ΛΗ-ΖΑΓ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1715_2021 ΑΔΑ: 96ΜΗ7ΛΗ-2ΤΥ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών υπηρεσιών επισκευής και ελέγχου μηχανημάτων, προμήθειας υλικών και έγκρισης αμοιβής διορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073), Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1716_2021 ΑΔΑ: ΨΧΦΕ7ΛΗ-2ΤΦ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1717_2021 ΑΔΑ: 6ΥΕ67ΛΗ-ΦΑΕ

ΘΕΜΑ 10ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, έργα, μελέτες, οικονομικού έτους 2021, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1718_2021 ΑΔΑ: 9ΖΙΜ7ΛΗ-Λ63

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση του υπ. αριθμ. 62 Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών και κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της Διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχων και την ανάθεση των δρομολογίων Μεταφοράς Μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του άρθρου 60 του Ν. 4821/2021 και της με αρ. πρωτ. 221228/6236/06-10-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC009320748) πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών με την διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, προϋπολογισμού 21.451,96€, σε συνέχεια της αρ.πρωτ: 181580/5235/19-08-2021 8ης Πρόσκλησης Οικονομικών Προσφορών (αρ. Πρωτ. 181580/5235/19-08-2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1719_2021 ΑΔΑ: ΩΣΝ57ΛΗ-ΖΝΥ

ΘΕΜΑ 12ο: Διόρθωση των υπ΄αριθμ. 1289/2021 και 1467/2021 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ, για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του άρθρου 60 του Ν. 4821/2021 για την με αρ. πρωτ. 221228/6236/06-10-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC009320748) πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, προϋπολογισμού 21.451,96 €, σε συνέχεια της αρ.πρωτ: 181580/5235/19-08-2021 8ης Πρόσκλησης Οικονομικών Προσφορών (αρ. Πρωτ. 181580/5235/19-08-2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1720_2021 ΑΔΑ: 9ΗΑ47ΛΗ-ΗΓ3

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση α) αποστολής της 23/2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία B «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 397.869,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης», β) των όρων της 23/2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία B «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1721_2021 ΑΔΑ: Ω8ΠΧ7ΛΗ-ΗΒΤ

ΘΕΜΑ 14ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600000 «Συντήρηση- αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών από φερτά υλικά της Π.Ε. Φωκίδας» της ΣΑΕΠ 566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1722_2021 ΑΔΑ: ΡΡ787ΛΗ-ΕΣΠ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών δημοπράτησης του υποέργου: «Επισκευή και αποκατάσταση λειτουργίας του νέου πλωτού αντλιοστασίου της Υλίκης», προϋπολογισμού 2.478.300,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Επισκευές – συντηρήσεις – αναβαθμίσεις αντλιοστασίων Υλίκης και Κωπαϊδας», Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1723_2021 ΑΔΑ: 6ΒΣΠ7ΛΗ-Β5Δ

ΘΕΜΑ 16: Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης (Διακήρυξη και ΕΣΥ) για τη δημοπράτηση του έργου: «Συμπληρωματικές παρεμβάσεις και εργασίες ολοκλήρωσης των έργων άρδευσης πεδιάδας Μόρνου», προϋπολογισμού 6.500.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1724_2021 ΑΔΑ: 6ΛΑΝ7ΛΗ-ΑΟΜ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση 3ου πρακτικού και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «Διαπλατύνσεις, τεχνικά και ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι – Γαύρος (Δ΄ Φάση)», προϋπολογισμού 1.280.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1725_2021 ΑΔΑ: ΩΣ207ΛΗ-Υ91

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: ″Αποκατάσταση βλαβών της εθνικής οδού «Χαλκίδας – Ιστιαίας – Αιδηψού» στην περιοχή της δημοτικής ενότητας Αρτεμισίου μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 11-12-2019 που έπληξαν το Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού Νομού Ευβοίας″.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1726_2021 ΑΔΑ: ΨΠΥ17ΛΗ-598

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Ολοκλήρωση δρόμου Ζέλι-Αταλάντη», προϋπολογισμού 220.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1727_2021 ΑΔΑ: 96ΧΒ7ΛΗ-6Ν1

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2021», χρήση 2021 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1728_2021 ΑΔΑ: ΨΚ6Β7ΛΗ-ΨΤΠ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 265128/757/30-11-2021 με ΑΔΑ: ΩΗΩΔ7ΛΗ-ΔΑΓ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (βροχοπτώσεις – χιονοπτώσεις από 26/11/2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1729_2021 ΑΔΑ: 6Ξ687ΛΗ-ΧΩΙ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 271422/765/03-12-2021 με ΑΔΑ: ΨΚ417ΛΗ-ΔΜΙ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (βροχοπτώσεις – χιονοπτώσεις από 03/12/2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1730_2021 ΑΔΑ: 68ΧΝ7ΛΗ-ΛΑΑ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 274451/1443/07-12-2021 με ΑΔΑ: Ω34Ψ7ΛΗ-04Ζ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των στην απομάκρυνση μπάζων – φερτών υλικών – αποκατάσταση αναχωμάτων στο ρέμα «Βρανέζος» στην Τ.Κ Δαύλειας του Δ. Λιβαδειάς την 07/12/2021, έως την περάτωση των εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1731_2021 ΑΔΑ: ΩΓ8Θ7ΛΗ-ΠΝΑ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.272898/770/06-12-2021 με ΑΔΑ:Ψ1ΓΛ7ΛΗ-Η2Η απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1732_2021 ΑΔΑ: 61Κ97ΛΗ-ΝΜΡ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 266590/953/29-11-2021 με ΑΔΑ: Ω5ΕΖ7ΛΗ-2ΩΠ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1733_2021 ΑΔΑ: ΩΞΓΝ7ΛΗ-Φ6Ω

ΘΕΜΑ 26ο: Διαβίβαση δικαστικής απόφασης και αίτημα λήψης απόφασης για μη άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ΄αριθ.511/2021 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας, για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1734_2021 ΑΔΑ: ΩΙΗ27ΛΗ-ΩΒΖ

ΘΕΜΑ 27ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκίδας [σχετικά με την έφεση της Ελένης Θαλασσινού και του Γεωργίου Ρουμελιώτη]

ΑΠΟΦΑΣΗ 1735_2021 ΑΔΑ: 6ΝΕΦ7ΛΗ-ΨΦΛ

ΘΕΜΑ 28ο: Διαβίβαση δικαστικής απόφασης και αίτημα λήψης απόφασης για μη άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ΄αριθ.479/2021 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας, για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1736_2021 ΑΔΑ: 6ΣΘΗ7ΛΗ-ΑΝΞ

ΘΕΜΑ 29ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά με ζητήματα που έχουν ανακύψει κατά την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατασκευή του έργου “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΟ ΘΗΒΑΣ – ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΛΑΜΙΑΣ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1737_2021 ΑΔΑ: Ψ7Γ87ΛΗ-Α89

ΘΕΜΑ 30ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά με το διαγωνισμό ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για τρία σχολικά έτη: 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1738_2021 ΑΔΑ: 6ΚΗΠ7ΛΗ-Θ4Χ

ΘΕΜΑ 31ο: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την Προσφυγή του Αγροτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία “ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ”]

ΑΠΟΦΑΣΗ 1739_2021 ΑΔΑ: ΩΥ8Ξ7ΛΗ-8ΔΕ

ΘΕΜΑ 32ο: Περί άσκησης ή μη ενδίκoυ μέσου κατά της με αριθμό Α349/2021 απόφασης του 1oυ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

 

 

47η Συνεδρίαση 2021 – ( 08-12-2021)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1647_2021 ΑΔΑ: 96ΡΨ7ΛΗ-9Κ8

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για 24 μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 250.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Αριθμ. Διακήρυξης 11/253224/7026/12-11-2021, ΑΔΑΜ: 21PROC009524900).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1648_2021 ΑΔΑ:Ψ03Θ7ΛΗ-94Ρ

ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση της 10ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2021 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1649_2021 ΑΔΑ: ΩΓ8Χ7ΛΗ-Ζ7Ψ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση απευθείας αγοράς ακινήτου ( διατηρητέου κτιρίου) χωρίς δημοπρασία στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1650_2021 ΑΔΑ:ΨΖ087ΛΗ-66Ω

ΘΕΜΑ 3ο: Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2022 στα όρια του Δήμου Αγράφων», της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1651_2021 ΑΔΑ:Ψ1267ΛΗ-ΔΑ2

ΘΕΜΑ 4ο: Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2022 στα όρια του Δήμου Καρπενησίου», της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1652_2021 ΑΔΑ: 6ΥΕΜ7ΛΗ-ΑΗΠ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την σύναψη σύμβασης: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2022 στα όρια του Δήμου Αγράφων» με προϋπολογισμό 74.201,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 59.840,00€, ΦΠΑ :14.361,60 €,Π.Ε. Ευρυτανίας.


ΑΠΟΦΑΣΗ 1653_2021 ΑΔΑ: 618Β7ΛΗ-Ν35

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την σύναψη σύμβασης: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2022 στα όρια του Δήμου Καρπενησίου» με προϋπολογισμό 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 60.000,00 €, ΦΠΑ :14.400,00 €),Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1654_2021 ΑΔΑ: 942Α7ΛΗ-Φ7Γ

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση του πρακτικού 17.4 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 17/2021 με αρ. πρωτ. οικ. 126516/3311/15-06-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008767588) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ- ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 879.286,79 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 134335).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1655_2021 ΑΔΑ: Ω0ΑΥ7ΛΗ-Ι3Α

ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης επί των πρακτικών 17.3/03-11-2021 (ολοκληρώθηκε στις 18-11-2021) και 17.5/22-11-2021 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 17/2021 με αρ. πρωτ. οικ. 126516/3311/15-06-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008767588) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ- ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 879.286,79 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 134335).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1656_2021 ΑΔΑ: 6ΜΒ97ΛΗ-51Π

ΘΕΜΑ 9ο:«Έγκριση 19ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο «Μεταφορά Μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1657_2021 ΑΔΑ: ΩΧ327ΛΗ-Ο1Σ

ΘΕΜΑ 10ο: Τροποποίηση υφιστάμενου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1658_2021 ΑΔΑ: ΩΣ0Β7ΛΗ-ΧΒΡ

ΘΕΜΑ 11ο:Καταργήσεις-Τροποποιήσεις-Συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2021-2022 (14η και 15η κατάσταση).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1659_2021 ΑΔΑ: 6ΟΟ87ΛΗ-ΦΦΜ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση νέων μαθητικών δρομολογίων για το σχολικό έτος 2021-2022 στα πλαίσια του ΔΣΑ της ΠΕΒ της αριθ. 90209_2410/20-5-2020 (AΔΑΜ: 20PROC006733460) Διακήρυξης Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1660_2021 ΑΔΑ: 60Κ07ΛΗ-6ΕΞ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση τροποποιήσεων μαθητικών δρομολογίων των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης ΔΣΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1661_2021 ΑΔΑ:9ΥΣΙ7ΛΗ-Τ1Ο

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση Πρακτικού Συνεδρίασης 3 (29-11-2021) της επιτροπής αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο :«Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός προμήθειας άλατος περιόδου 2021-2022»,προϋπολογισμού 150.000,00 με ΦΠΑ 13% ,Π.Ε. Εύβοιας .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1662_2021 ΑΔΑ: ΨΛΑΡ7ΛΗ-Α1Ν

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση παράτασης της υπ’αριθμ. 161511/446/16-07-2019 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 19SYMV005307241) ,σχετικά με :«Προμήθεια Τροφίμων (ΤΜΗΜΑ 1) προς τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ για τις Κοινωνικές Συμπράξεις Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας, και Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2018 – 2019».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1663_2021 ΑΔΑ: 66ΨΜ7ΛΗ-2ΓΘ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση παράτασης σύμβασης :«Προμήθεια τροφίμων & ειδών βασικής υλικής συνδρομής για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) της Π.Ε. Βοιωτίας περιόδου 2015-2016».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1664_2021 ΑΔΑ: Ψ7Α87ΛΗ-7ΝΖ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου :“Αντιπλημμυρική Προστασία, Αναβάθμιση Πάρκου Λαού και Δημοτικής Αγοράς Στυλίδας”,προϋπολογισμού 150.000,00 € με τον Φ.Π.Α. ,Π.Ε.Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1665_2021 ΑΔΑ: 62ΜΦ7ΛΗ-1ΞΟ

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση του 1ου πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς και ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου :«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΡΛΑΝΔΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΤΚ ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» ,προϋπολογισμού 160.000,00 € με τον Φ.Π.Α.,Π.Ε.Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1666_2021 ΑΔΑ:6ΘΨΨ7ΛΗ-99Θ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2019» ,προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με Φ.Π.Α.,αναδόχου : «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1667_2021 ΑΔΑ:Ψ8Δ97ΛΗ-ΤΝ3

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση αποτελέσματος διαπραγμάτευσης του υποέργου 1:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ 38 ΛΑΜΙΑΣ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΑΠΟ Τ.Κ. ΑΜΟΥΡΙΟΥ ΕΩΣ Τ.Κ. ΖΗΛΕΥΤΟΥ)» του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΔΟΜΟΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΙΑΝΟΣ” ΤΗΣ 18/9/2020)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1668_2021 ΑΔΑ:93ΔΠ7ΛΗ-ΣΝΑ

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση αποτελέσματος διαπραγμάτευσης του υποέργου 2:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤIΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ 1 ΚΑΙ 2 ΜΕΞΙΑΤΕΣ-ΚΟΜΠΟΤΑΔΕΣ-ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΗΣ» του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΔΟΜΟΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΙΑΝΟΣ” ΤΗΣ 18/9/2020)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1669_2021 ΑΔΑ:9ΜΡΔ7ΛΗ-ΚΓ3

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση αποτελέσματος διαπραγμάτευσης του υποέργου 3: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ» του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΔΟΜΟΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΙΑΝΟΣ” ΤΗΣ 18/9/2020)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1670_2021 ΑΔΑ:6Π5Φ7ΛΗ-ΙΣΒ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση αποτελέσματος διαπραγμάτευσης του υποέργου 4: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ 16 ΚΑΙ 17 (ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ-ΠΙΤΣΙΩΤΑ» του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΔΟΜΟΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΙΑΝΟΣ” ΤΗΣ 18/9/2020)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1671_2021 ΑΔΑ:9ΘΘΚ7ΛΗ-25Γ

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση αποτελέσματος διαπραγμάτευσης του υποέργου 5: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 4 (ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ-ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑ-ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ)» του έργου :«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΔΟΜΟΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΙΑΝΟΣ” ΤΗΣ 18/9/2020)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1672_2021 ΑΔΑ:Ω0ΤΞ7ΛΗ-4ΚΜ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης προσφορών της διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου με τίτλο: ΥΠΟΕΡΓΟ 6: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 11 (ΚΑΣΤΡΙ- ΤΡΙΛΟΦΟ – ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ) του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΔΟΜΟΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ «ΙΑΝΟΣ»ΤΗΣ 18/09/2020).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1673_2021 ΑΔΑ:96ΕΞ7ΛΗ-ΧΩΡ

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης προσφορών της διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου με τίτλο: ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΥΤΟΥ» του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΔΟΜΟΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ «ΙΑΝΟΣ»ΤΗΣ 18/09/2020).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1674_2021 ΑΔΑ:62ΧΙ7ΛΗ-Ψ45

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης προσφορών της διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης , για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου με τίτλο: ΥΠΟΕΡΓΟ 8: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ» του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΔΟΜΟΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ «ΙΑΝΟΣ»ΤΗΣ 18/09/2020).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1675_2021 ΑΔΑ:6Ε2Ν7ΛΗ-5ΜΩ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης προσφορών της διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου με τίτλο: ΥΠΟΕΡΓΟ 9: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΔΟΜΟΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ «ΙΑΝΟΣ»ΤΗΣ 18/09/2020).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1676_2021 ΑΔΑ:9Ω9Θ7ΛΗ-Κ9Ε

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης προσφορών της διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης , για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου με τίτλο: ΥΠΟΕΡΓΟ 10: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ» του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΔΟΜΟΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ «ΙΑΝΟΣ»ΤΗΣ 18/09/2020).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1677_2021 ΑΔΑ:Ψ9ΩΣ7ΛΗ-Π5Α

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση του Πρακτικού Ανάθεσης (Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς) της δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΔΟΜΟΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΙΑΝΟΣ” ΤΗΣ 18/9/2020)» του 11ου υποέργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΒΟΪΔΟΡΕΜΑΤΟΣ, ΣΤΥΡΦΑΚΟΡΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΚΑΙ ΔΡΙΜΑΤΟΡΕΜΑ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1678_2021 ΑΔΑ:ΨΘΜΚ7ΛΗ-3ΣΧ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση αποτελέσματος διαπραγμάτευσης του υποέργου 1 «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΤΟΕΒ ΑΝΘΗΛΗΣ, ΦΑΚΙΤΣΑΣ, Μ.ΒΡΥΣΗΣ-ΡΟΔΙΤΣΑΣ-ΑΥΛΑΚΙΟΥ, ΜΕΞΙΑΤΩΝ, ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΤΟΕΒ ΤΗΣ Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΙΑΝΟΣ” ΤΗΣ 18-9-2020)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1679_2021 ΑΔΑ:9ΟΦΤ7ΛΗ-ΜΒΧ

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση αποτελέσματος διαπραγμάτευσης του υποέργου 2 «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΤΟΕΒ ΣΥΚΑ, ΑΜΟΥΡΙΟΥ – ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ – ΖΗΛΕΥΤΟΥ, ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ, ΦΡΑΝΤΖΗ ΣΤΗΝ Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΤΟΕΒ ΤΗΣ Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΙΑΝΟΣ” ΤΗΣ 18-9-2020)».


ΑΠΟΦΑΣΗ 1680_2021 ΑΔΑ:96ΦΧ7ΛΗ-1ΤΗ

ΘΕΜΑ 33ο: Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, ήτοι του διαγωνισμού του 3ου υποέργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΤΟΕΒ 5ης και 6ης ΖΩΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» με τίτλο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΤΟΕΒ ΤΗΣ Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΙΑΝΟΣ”ΤΗΣ 18-9-2020».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1681_2021 ΑΔΑ:9Β1Χ7ΛΗ-2ΣΩ


ΘΕΜΑ 34
ο:Έγκριση του Πρακτικού Ανάθεσης (Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς) της δημοπρασίας του 4ου υποέργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΞΥΝΙΑΔΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1682_2021 ΑΔΑ: 6ΘΥ77ΛΗ-ΘΒΜ

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση των υπ’ αριθ. 226585/842/12-10-2021 , 226612/843/12-10-2021 & 238259/882/25-10-2021 αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1683_2021 ΑΔΑ: ΩΝΜΧ7ΛΗ-ΤΒΛ

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 266005/1413/26-11-2021, απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων σε εργασίες απομάκρυνσης μπαζών-φερτών υλικών, καθαρισμό ρείθρων-τεχνικών στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Βοιωτίας από πλημμυρικά φαινόμενα την 26/11/2021 μέχρι την περάτωση των εργασιών αποκατάστασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1684_2021 ΑΔΑ: ΩΓ5Ζ7ΛΗ-ΖΩΝ

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση της υπ’ αριθ.262072/1009/24-11-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την κατάσβεση πυρκαγιών μικρής έκτασης και διάρκειας, κατά την αντιπυρική περίοδο από 1η Μαΐου 2021 έως 31η Οκτωβρίου 2021, στο Νομό Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1685_2021 ΑΔΑ: ΩΦ8Ξ7ΛΗ-ΡΕΗ

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 43952/145/2-3-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των συνεπειών απο τις χιονοπτώσεις και τους παγετούς από τις 14/2/21 που εκδηλώθηκαν σε όλη την Π.Ε. Εύβοιας.


ΑΠΟΦΑΣΗ 1686_2021 ΑΔΑ: 6ΒΥ47ΛΗ-9Ξ9

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 62585/193/02-04-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις χιονοπτώσεις και τους παγετούς από τις 23/3/21 που εκδηλώθηκαν σε όλη την Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1687_2021 ΑΔΑ:9ΔΖ47ΛΗ-ΔΜΥ

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους 2021», του έργου με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο 2014ΕΠ56600011, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 17930/61/28-1-2021 ΑΔΑ: 65ΒΑ7ΛΗ-9ΛΤ απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την λήψη πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των συνεπειών από τις χιονοπτώσεις και τους παγετούς από τις 14/1/21 που εκδηλώθηκαν σε όλη την Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1688_2021 ΑΔΑ: 69ΥΥ7ΛΗ-ΛΤΗ

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση καθορισμού τιμής μίσθωσης ημερησίας αποζημίωσης μηχανημάτων έργων και οχημάτων ιδιωτών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, κατολισθήσεις, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές,στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για το χρονικό διάστημα από από 01-01-2022 έως 31-12-2022 .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1689_2021 ΑΔΑ: 937Β7ΛΗ-ΩΨ0

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση καθορισμού τιμής μίσθωσης ημερησίας αποζημίωσης μηχανημάτων έργων και οχημάτων ιδιωτών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, κατολισθήσεις, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές,στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για το χρονικό διάστημα από από 01-01-2022 έως 31-12-2022 .


ΑΠΟΦΑΣΗ 1690_2021 ΑΔΑ: ΨΗΓΔ7ΛΗ-0ΕΦ

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση καθορισμού τιμής μίσθωσης ημερησίας αποζημίωσης μηχανημάτων έργων και οχημάτων ιδιωτών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, κατολισθήσεις, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές,στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας για το χρονικό διάστημα από από 01-01-2022 έως 31-12-2022 .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1691_2021 ΑΔΑ: ΩΤ507ΛΗ-Β1Θ

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση καθορισμού τιμής μίσθωσης ημερησίας αποζημίωσης μηχανημάτων έργων και οχημάτων ιδιωτών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, κατολισθήσεις, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές,στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για το χρονικό διάστημα από από 01-01-2022 έως 31-12-2022 .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1692_2021 ΑΔΑ:9ΕΟΠ7ΛΗ-ΤΔ8


ΘΕΜΑ 45
ο: Έγκριση καθορισμού τιμής μίσθωσης ημερησίας αποζημίωσης μηχανημάτων έργων και οχημάτων ιδιωτών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, κατολισθήσεις, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές,στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας για το χρονικό διάστημα από από 01-01-2022 έως 31-12-2022 .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1693_2021 ΑΔΑ:Ω8ΤΠ7ΛΗ-Β2Ζ

ΘΕΜΑ 46ο: Α. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς και του Δήμου ΛΟΚΡΩΝ για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ (Α &’ Β΄ΦΑΣΗ)». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1694_2021 ΑΔΑ:6ΚΘΘ7ΛΗ-61Κ

ΘΕΜΑ 47ο: Α. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς και του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας για το ενταγμένο στην 4η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021 έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΝΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΜΑ Δ.Ε. ΑΡΑΧΩΒΑΣ». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1695_2021 ΑΔΑ:9Ι1Φ7ΛΗ-Δ1Ζ

ΘΕΜΑ 48ο: Α.«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021».

Β.«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών ,έτους 2021»,Π.Ε. Φωκίδας .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1696_2021 ΑΔΑ:Ω3Η47ΛΗ-ΞΟ5

ΘΕΜΑ 49ο: Α.«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021».

Β.«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1697_2021 ΑΔΑ:91ΨΛ7ΛΗ-ΤΡΧ

ΘΕΜΑ 50ο:«Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021»,Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1698_2021 ΑΔΑ:9ΣΓΤ7ΛΗ-ΒΔΞ

ΘΕΜΑ 51ο: «Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2021 »,Π.Ε. Εύβοιας.ΑΠΟΦΑΣΗ _2021 ΑΔΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ 1699_2021 ΑΔΑ:ΨΛ3Η7ΛΗ-ΠΧΖ

ΘΕΜΑ 52ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Εφετείο Λαμίας, [σχετικά με την αγωγή του Φωτίου Ζορμπά].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1700_2021 ΑΔΑ:ΩΑ787ΛΗ-Ο3Γ

ΘΕΜΑ 53ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Tμήμα Ε’), [σχετικά με την αίτηση ακύρωσης του Αχιλλέα Ξενοκώστα και του Γεωργίου Ξενοκώστα].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1701_2021 ΑΔΑ:6ΘΖ07ΛΗ-7ΟΧ

ΘΕΜΑ 54ο:Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.): 268589/720/ 30 Νοεμβρίου 2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί διορισμού δικηγόρου προς εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” στο Συμβούλιο της Επικρατείας [σχετικά με την αίτηση ακύρωσης της εταιρείας με την επωνυμία: “ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1702_2021 ΑΔΑ:62717ΛΗ-1ΟΩ

ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.): 268755/722/ 30 Νοεμβρίου 2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί διορισμού δικηγόρου προς εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή του Βασιλείου Κουτσοθεόδωρου κλπ (συν.45)].

46η Συνεδρίαση 2021 – (01-12-2021)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 1ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1609_2021 ΑΔΑ: 68Η97ΛΗ-0ΒΦ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση 3ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του επαναληπτικού, ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού (οπτικοακουστικός εξοπλισμός – Ομάδα Β), για το Πολιτιστικό – Πνευματικό Κέντρο Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1610_2021 ΑΔΑ: Ψ3Δ07ΛΗ-Ο61

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των αριθμ. 42/26-10-2021 (ΑΔΑ: Ψ0Μ07ΛΗ-8ΦΠ) και 43/9-11-2021 (ΑΔΑ: 64Υ17ΛΗ-ΣΕΧ) πρακτικών συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1611_2021 ΑΔΑ: 99ΕΠ7ΛΗ-Ζ1Ι

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, κατά την χειμερινή περίοδο.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1612_2021 ΑΔΑ: 6Ω917ΛΗ-ΝΣ3

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) χρόνων, στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών, για την Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1613_2021 ΑΔΑ: Ψ8ΓΧ7ΛΗ-Ρ0Ζ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης χαρτογραφημένων μονοπατιών», αναδόχου Μπάρκα Θεόδωρου, λόγω τροποποίησης της σχετικής σύμβασης (παράταση προθεσμίας), Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1614_2021 ΑΔΑ: Ψ32Π7ΛΗ-ΦΞΣ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 11ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια άλατος 2021-2022 Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 166.426,40 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1615_2021 ΑΔΑ: Ψ2Ε37ΛΗ-ΔΦΛ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού, διεθνούς, ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, για τη «Διαχείριση άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας κωπαϊδικού πεδίου, τα έτη 2022-2024» και β) των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού, προϋπολογισμού 638.570,15 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% & των δικαιωμάτων προαίρεσης, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1616_2021 ΑΔΑ: 6ΧΚΗ7ΛΗ-ΣΚ8

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας για το έτος 2019», αναδόχου Φακίτσα Ιωάννη, λόγω τροποποίησης της σχετικής σύμβασης (παράταση προθεσμίας).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1617_2021 ΑΔΑ: Ψ0ΗΒ7ΛΗ-ΔΛΡ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, σχολικού έτους 2021-2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας, σύμφωνα με την παρ. ι, εδαφ. 3, άρθρο 176 του Ν. 3852/2010».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1618_2021 ΑΔΑ: 6Ο2Γ7ΛΗ-Α0Ε

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1619_2021 ΑΔΑ: 9ΚΗΘ7ΛΗ-ΗΤ3

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση σκοπιμότητας της προμήθειας οχημάτων µε τη διαδικασία της Λειτουργικής Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, για τις ανάγκες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1620_2021 ΑΔΑ: ΩΤΞ27ΛΗ-ΒΟΒ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρακτικού 18 της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών, με τίτλο «Μεταφορά μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1621_2021 ΑΔΑ: 6ΡΡ57ΛΗ-ΚΑΤ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση του πρακτικού 13.4 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 13/2021 με αρ. πρωτ. 64721/1776/31-03-2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Δ «ΕΔΧ- ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 1.347.679,59€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1622_2021 ΑΔΑ: 6ΠΜΩ7ΛΗ-ΖΕΛ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση του πρακτικού 21.3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης Προσφορών της 21/2021 με αριθ. πρωτ. οικ. 180884/4769/19-08-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009091219) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας τα δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023», με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 1.182.251,03 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 136475).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1623_2021 ΑΔΑ: ΨΩΣΑ7ΛΗ-Ν4Χ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 5/23-11-2021 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Ευρυτανίας, που θα προκύψουν κατά τα σχολικά έτη 2021-2022 με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32, Ν. 4412/2016), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60, του Ν. 4821/2021 (Τεύχος Α΄ΦΕΚ 134/31-7-2021), για το έργο: «Μεταφορά μαθητών για τα δρομολόγια 7.1, 7.2, 7.3 και 5.1 του σχολικού έτους 2021-2022».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1624_2021 ΑΔΑ: ΨΞ187ΛΗ-ΗΩΤ

ΘΕΜΑ 15ο: Τροποποίηση σύμβασης του “ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Α.Ε.” για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των σχολικών ετών 2021-2022».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1625_2021 ΑΔΑ: 6ΟΝΔ7ΛΗ-3ΤΒ

ΘΕΜΑ 16ο: Καταργήσεις – τροποποιήσεις – συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2021-2022 (13η κατάσταση).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1626_2021 ΑΔΑ: ΩΖΨΟ7ΛΗ-4Μ2

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, οικονομικού έτους 2021, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1627_2021 ΑΔΑ: ΨΛ7Ν7ΛΗ-6Σ2

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλου, ανανέωσης υποστήριξης συστημάτων διαχείρισης οχημάτων, παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) και δαπάνης υλοποίησης έργου ενταγμένου στο Τεχνικό Πρόγραμμα από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1628_2021 ΑΔΑ: 65ΤΓ7ΛΗ-7Ε7

ΘΕΜΑ 19ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, έργα, μελέτες, οικονομικού έτους 2021, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1629_2021 ΑΔΑ: 664Μ7ΛΗ-ΨΥΗ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1630_2021 ΑΔΑ: ΨΥΕ27ΛΗ-ΤΓΝ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Γ’ τρίμηνο 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1631_2021 ΑΔΑ: 6Κ4Ω7ΛΗ-ΜΗΤ

ΘΕΜΑ 22ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των υπηρεσιών συμβούλου και τεχνικής υποστήριξης για τη διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων απευθείας σύνδεσης του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου με την πόλη του Καρπενησίου, βάσει του άρθρου 221, παρ.11δ, του Ν.4412/2016, “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1632_2021 ΑΔΑ: Ω0ΞΠ7ΛΗ-Σ3Λ

ΘΕΜΑ 23ο: Συγκρότηση γνωμοδοτικών επιτροπών – Οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών, του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1633_2021 ΑΔΑ: ΩΙΓΛ7ΛΗ-516

ΘΕΜΑ 24ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1342/13-10-2020 (ΑΔΑ: 9ΠΒΝ7ΛΗ-ΙΥ5) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ ως προς το χρόνο ισχύος της τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ανοικτών διαγωνισμών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Εύβοιας, για τα σχολικά έτη 2020-2023, καθώς και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1634_2021 ΑΔΑ: Ψ44Χ7ΛΗ-Α5Σ

ΘΕΜΑ 25ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” και του “Δήμου Δελφών” για το έργο της ΣΑΕΠ066, με κ.ε. 2017ΕΠ06600020 και τίτλο: «Επισκευή – αντικατάσταση φέροντος οργανισμού κελύφους κλειστού γηπέδου Ιτέας». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1635_2021 ΑΔΑ: 6Ι317ΛΗ-ΒΥ1

ΘΕΜΑ 26ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” και του “Δήμου Λεβαδέων” για το έργο της ΣΑΕΠ066, με κ.ε. 2021ΕΠ06600003 και τίτλο: «Κατασκευή κυκλικών κόμβων». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1636_2021 ΑΔΑ: ΨΦ3Ε7ΛΗ-2Φ3

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών δημοπράτησης του υποέργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας 2022», προϋπολογισμού 600.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1637_2021 ΑΔΑ: ΨΙ7Ο7ΛΗ-Π4Ι

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση των όρων της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του υποέργου: «Επισκευή δημοτικού κτιρίου Τ.Κ. Ευπαλίου, Δ.Ε. Ευπαλίου», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1638_2021 ΑΔΑ: 9ΡΦΛ7ΛΗ-2ΩΤ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση 4ης παράτασης της προθεσμίας εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας», υποέργο: «Συντήρηση αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος, υποδομών και σήμανσης στις εθνικές οδούς», προϋπολογισμού μελέτης 3.500.000,00 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1639_2021 ΑΔΑ: Ψ30Ζ7ΛΗ-93Κ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση 1ης παράτασης της προθεσμίας εργασιών του έργου: «Συντήρηση και επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην ζώνη λιμένα Ιτέας (Λ.Τ.Ν. Φωκίδας)», προϋπολογισμού μελέτης 124.000,00 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1640_2021 ΑΔΑ: 9Ψ217ΛΗ-3ΤΦ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εργασιών του έργου: «Περιφερειακός δρόμος Τρίκορφου – Α’ φάση», Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1641_2021 ΑΔΑ: Ω0ΥΖ7ΛΗ-2ΒΒ

ΘΕΜΑ 32ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάπτωση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου Μπαρώνη Άγγελου στο διαγωνισμό του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στους δήμους Ορχομενού και Αλιάρτου – Θεσπιέων (περιοχή Κωπαϊδικού Πεδίου) μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή στις 04 – 06 Απριλίου 2020», υποέργο: «Επισκευή και αποκατάσταση βλαβών σε θυροφράγματα – αντλιοστάσια άρδευσης Κωπαΐδας», προϋπολογισμού 500.000,00 με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1642_2021 ΑΔΑ: 6Υ8Ι7ΛΗ-294

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση της υπ΄αριθ. 262620/752/23-11-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (καθαρισμοί υδατορεμάτων).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1643_2021 ΑΔΑ: ΩΞΝΘ7ΛΗ-07Θ

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δαπανών των εντολών πληρωμής και πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2021», χρήση 2021 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1644_2021 ΑΔΑ: ΨΞ0Α7ΛΗ-7ΤΤ

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δαπανών των εντολών πληρωμής και πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2020 και 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1645_2021 ΑΔΑ: ΩΘΩΡ7ΛΗ-ΟΟΕ

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δαπανών των εντολών πληρωμής και πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

45η Συνεδρίαση 2021 – 22/11/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1565_2021 ΑΔΑ:6ΧΘ57ΛΗ-924

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης δύο (2) περιφερειακών συμβούλων Π.Σ.Ε., για τη συμμετοχή τους στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «FOOD & LIFE 2021» που θα πραγματοποιηθεί 01-05 Δεκεμβρίου 2021, στον εκθεσιακό χώρο Messe München στο Μόναχο/Γερμανία.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1566_2021 ΑΔΑ:9ΚΤ77ΛΗ-9ΥΚ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2021».

B) Ορισμός Υπολόγου Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2021, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0717.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1567_2021 ΑΔΑ:ΨΞ4Ζ7ΛΗ-ΜΝΤ

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1568_2021 ΑΔΑ:ΨΗ397ΛΗ-ΘΤΣ

ΘΕΜΑ 2ο:Παραχώρηση δωρεάν κατά χρήση εξοπλισμού Η/Υ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας και στο Γυμνάσιο-Λύκειο Μαρτίνου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1569_2021 ΑΔΑ:Ψ2ΣΕ7ΛΗ-Π02

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου

Τουρισμού, Αθλητισμού και Εθελοντισμού κ. Ηλία Μπουρμά, στην 8η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ATHENS INTERΝATIONAL TOURISM & CULTURE EXPO , 25-27 Νοεμβρίου 2021, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο -Αθήνα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1570_2021 ΑΔΑ:62ΨΟ7ΛΗ-ΧΡΧ

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής των υπηρεσιών της σύμβασης «Ανάθεσης υπηρεσιών ναύλωσης δύο τουριστικών σκαφών και η δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών του νομού Ευρυτανίας» για το μήνα Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την παρ. Ι, εδάφ.ιιι, άρθρο 176 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1571_2021 ΑΔΑ:6Μ8Α7ΛΗ-ΜΩ2

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής των υπηρεσιών της σύμβασης «Ανάθεσης υπηρεσιών ναύλωσης δύο τουριστικών σκαφών και η δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών του νομού Ευρυτανίας» για το μήνα Σεπτέμβριο (κόστος πλεύσης) , σύμφωνα με την παρ. Ι, εδάφ.ιιι, άρθρο 176 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1572_2021 ΑΔΑ:6ΙΑΞ7ΛΗ-ΜΒΤ

ΘΕΜΑ 6ο:Α.«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021».

Β.«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2021»,Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1573_2021 ΑΔΑ:6ΜΚΥ7ΛΗ-ΡΚΓ

ΘΕΜΑ 7ο:Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021».

Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021».

Γ) Ορισμός Υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2021, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0716, 0719, 0721, 0722.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1574_2021 ΑΔΑ:6ΑΞΠ7ΛΗ-Ε5Π

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης διορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) και δαπανών προμήθειας ανταλλακτικών, καυσίμων, λιπαντικών και επισκευών οχημάτων, στα πλαίσια υλοποίησης έργων της ΣΑΕΠ566 από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1575_2021 ΑΔΑ:67Χ67ΛΗ-ΜΔ3

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2021, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1576_2021 ΑΔΑ:Ω2ΣΠ7ΛΗ-ΓΞ4

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση Πρακτικού 17ου της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο «Μεταφορά Μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1577_2021 ΑΔΑ:ΨΡΨΑ7ΛΗ-Π2Ο

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 60/11-11-2021 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης του ηλεκτρονικού ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού 200037/6011/29-09-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007391181 ) 3ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών σε συνέχεια της αρ. πρωτ. 10/94449/3454/5-5-2020 διακήρυξης για την “ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1578_2021 ΑΔΑ:ΩΖ5Κ7ΛΗ-ΛΓ1

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 61/15-11-2021 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης του ηλεκτρονικού ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού 220805/6709/02-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007526145) 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών σε συνέχεια της αρ. πρωτ. 10/94449/3454/5-5-2020 διακήρυξης για την “ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1579_2021 ΑΔΑ:60ΑΕ7ΛΗ-7ΤΖ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. Πρωτ. 251530/4259/10-9-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Χ. Σπανού με θέμα: Α) Έγκριση της διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32, Ν. 4412/2016) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60, του Ν. 4821/2021 (Τεύχος Α΄ΦΕΚ 134/31-7-2021) για υποβολή έγγραφων προσφορών για την ανάδειξη μειοδοτών για το έργο: «Μεταφορά μαθητών για τα δρομολόγια 7.1, 7.2, 7.3 και 5.1 σχολικού έτους 2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 11.743,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%…………… μαθητών. Β) Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης σε διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32, Ν. 4412/2016) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60, του Ν. 4821/2021 (Τεύχος Α΄ΦΕΚ 134/31-7-2021) Γ) Ορισμός Επιτροπής που θα πραγματοποιήσει την διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32, Ν. 4412/2016) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60, του Ν. 4821/2021 (Τεύχος Α΄ΦΕΚ 134/31-7-2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1580_2021 ΑΔΑ:ΨΙΛΝ7ΛΗ-15Ι

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση του πρακτικού 7.6 / 26-05-2021 (ολοκληρώθηκε στις 09-11-2021), περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – αποδεικτικά μέσα, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 07/2020 με αρ. πρωτ. 213747/6438/14-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007476545 2020-10-14) Πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων της 04/2020 με αρ. πρωτ. 147584/4385/24-07-2020 πρόσκλησης «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 2.846.003,73 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης». Α/Α Συστήματος: 100304.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1581_2021 ΑΔΑ:ΨΗΧ57ΛΗ-Μ97

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση προκήρυξης νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το σχ. έτος 2021-22 στα πλαίσια της υπ’αριθ.103716/1702 διακήρυξης με εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση υπηρεσιών, με μίσθωση μέσω δημόσιας σύμβασης κατάλληλων μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης, που πληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, για όλες τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1582_2021 ΑΔΑ:65ΔΝ7ΛΗ-9ΞΡ

ΘΕΜΑ 16ο:Τροποποίηση πίνακα υποέργων στο έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2019ΕΠ06600026 του Π.Δ Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1583_2021 ΑΔΑ:6Μ7Θ7ΛΗ-8ΗΝ

ΘΕΜΑ 17ο:Τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600012 “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ” της ΣΑΕΠ566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1584_2021 ΑΔΑ:6Β6Η7ΛΗ-ΦΦΝ

ΘΕΜΑ 18ο:Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600016 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

ΑΠΟΦΑΣΗ 1585_2021 ΑΔΑ:ΨΗΑΠ7ΛΗ-ΓΜ4

ΘΕΜΑ 19ο:Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600002 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

ΑΠΟΦΑΣΗ 1586_2021 ΑΔΑ:Ψ1ΩΧ7ΛΗ-ΡΚΡ

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, του έργου «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου στην περιοχήΠάνταβρεχει” του Δήμου Καρπενησίου» με κωδικό MIS 5000518 και ενάριθμο 2017ΕΠ05610031, προϋπολογισμού 240.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1587_2021 ΑΔΑ:65ΣΤ7ΛΗ-50Ζ

ΘΕΜΑ 21ο:Δημοπράτηση του υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση βλαβών-κατασκευή τεχνικών εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Καρπενησίου 2021» στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας» του προγράμματος ΣΑΕΠ566 με Κ.Α. 2014ΕΠ56600008, προϋπολογισμού 370.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1588_2021 ΑΔΑ:6ΚΝΣ7ΛΗ-ΖΜΜ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ, περί εξέτασης ένστασης κατά της 1428/2021/19-10-2021 (ΑΔΑ 6ΗΕΖ7ΛΗ-ΠΙΗ) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το έργο «Επισκευή επιχρισμάτων, επισκευή όψεων και εξωτερικοί χρωματισμοί Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ιτεάς»,Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 44.000,00 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1589_2021 ΑΔΑ:6ΝΠΦ7ΛΗ-ΠΟ6

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση του Πρακτικού IV Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας , του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός Μόρνου ποταμού»,Π.Ε. Φωκίδας,προϋπολογισμού 1.000.000,00 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1590_2021 ΑΔΑ:Ψ1ΓΛ7ΛΗ-ΦΝΒ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση του από 15-11-2021 Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού επί της αιτιολόγησης του κόστους της προσφοράς του 1ου μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας , του υποέργου «Συντήρηση εθνικής οδού υπ’ αρ. 44 για το έτος 2020»προϋπολογισμού 1.500.000,00€ με ΦΠΑ, του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1591_2021 ΑΔΑ:61ΜΩ7ΛΗ-ΛΧΓ

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση 1ου Σ.Π. της μελέτης:«Μελέτη διευθέτησης χειμάρρου

Μανικιάτη»,Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1592_2021 ΑΔΑ:66Μ97ΛΗ-Δ4Α

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση 1ου Σ.Π. της μελέτης:«Μελέτη διευθέτησης χειμάρρου

Αυλωναρίου»,Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1593_2021 ΑΔΑ:65ΔΜ7ΛΗ-Ν7Ψ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος (ΚΕΤΕΚ) Καρπενησίου» προϋπολογισμού 120.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, αναδόχου Γ.Β. ΤΣΙΝΑΣ -Β.Κ. ΞΩΛΙΑΣ Α.Τ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1594_2021 ΑΔΑ:Ω3ΞΠ7ΛΗ-ΤΞ2

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Νότιας Εύβοιας για τα έτη 2020-2022»αναδόχου ΚΟΡΟΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΔΕ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1595_2021 ΑΔΑ:61Ι97ΛΗ-0ΨΦ

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση εθνικού

& επαρχιακού οδικού δικτύου Βοιωτικής Ακτής Ν. Ευβοίας» αναδόχου ΚΟΡΟΖΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΔΕ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1596_2021 ΑΔΑ:60ΕΒ7ΛΗ-Μ3Κ

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς και του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας για το έργο: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στον Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας (Β΄Φάση)»,Π.Ε. Φθιώτιδας εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1597_2021 ΑΔΑ:6ΣΣ77ΛΗ-ΠΔ3

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, και του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για το ενταγμένο στην 7η τροποποίηση (τροπ. 07) του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021 έργου με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1598_2021 ΑΔΑ:6ΧΕΨ7ΛΗ-Θ44

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση Πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) που αφορά τον Προϋπολογισμό έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1599_2021 ΑΔΑ:6Π0Ω7ΛΗ-ΓΧΤ

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 175725/600/10-08-2021 με ΑΔΑ:6Ζ367ΛΗ-5ΦΑ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των αναγκών φιλοξενίας, μεταφοράς, σίτισης και λοιπών ενεργειών που προέκυψαν μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, στις 03-08-2021στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1600_2021 ΑΔΑ:62Ι87ΛΗ-ΥΜΦ

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 254475/1354/15-11-2021 με ΑΔΑ:93ΠΤ7ΛΗ-24Λ απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί Διάθεσης Μέσων και Πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των στον καθαρισμό οδοστρώματος από διασπορά λαδιών (Ε.Ο Αγίου Γεωργίου-Αγίας Τριάδας), καθαρισμό ρεμάτων «Ποταμιά» & «Κατοίκου» στην Τ.Κ. Δαύλειας & Τ.Κ Ρωμείκου «Κηφισός ποταμός» του Δ. Λιβαδειάς από φερτά υλικά την 15/11/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1601_2021 ΑΔΑ:ΩΙ6Μ7ΛΗ-ΜΦΛ

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δαπανών από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1602_2021 ΑΔΑ:6ΩΠΛ7ΛΗ-ΡΧΘ

ΘΕΜΑ 36ο:Έγκριση ματαίωσης συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση δύο προκατασκευασμένων μονάδων αιθουσών διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο Πισσώνα»,Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1603_2021 ΑΔΑ:64ΠΦ7ΛΗ-Ν2Ι

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος 2021-2022 για την συντήρηση του Εθνικού & Επαρχιακού Οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 100.000,00€ με ΦΠΑ, και των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1604_2021 ΑΔΑ:ΨΤΙΖ7ΛΗ-ΥΓΧ

ΘΕΜΑ 38ο:Έγκριση διενέργειας δημόσιου, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, φίλτρων και μπαταριών για την επισκευή – συντήρηση των μηχανημάτων έργου, φορτηγών και οχημάτων της Π.Ε. Φθιώτιδας», συνολικού προϋπολογισμού 260.000,00€ με Φ.Π.Α. και των όρων της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1605_2021 ΑΔΑ:ΩΦΧ97ΛΗ-ΑΜΜ

ΘΕΜΑ 39ο:Έγκριση παράτασης συμβάσεων της «Συμπληρωματικής Προμήθειας Τροφίμων για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ των Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. Εύβοιας/Σκύρου, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας, και Π.Ε. Φωκίδας περιόδου 2018 – 2019».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1606_2021 ΑΔΑ:ΩΔΨΥ7ΛΗ-22Κ

ΘΕΜΑ 40ο:Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου της με αριθμ. πρωτ. 230221/5907/15-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009396888 2021-10-20) σύμβασης προμήθειας Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής για τις ανάγκες του Ε.Π Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) της Π.Ε. Εύβοιας περιόδου 2015-2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1607_2021 ΑΔΑ:94ΘΘ7ΛΗ-3ΦΦ

ΘΕΜΑ 41ο:Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής για ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου, δια μέσου του προέδρου της, σύμφωνα με το αρ. 176 .παρ. 3. του Ν.3852/2010 όπως ισχύει

44η Συνεδρίαση 2021 – 17/11/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Σ.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1520_2021 ΑΔΑ:96Α57ΛΗ-ΧΜΤ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση παραλαβής των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου και παράδοση στην Φθιωτική Αναπτυξιακή σύμφωνα με την 195/2019 απόφαση του Π.Σ. ,Π.Ε.Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1521_2021 ΑΔΑ:ΨΔΚ37ΛΗ-ΘΛ6

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών σχολικού έτους 2021-2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας σύμφωνα με την παρ. ι, εδαφ. 3, άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 ,Π.Ε.Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1522_2021 ΑΔΑ:ΨΟΝΡ7ΛΗ-6ΥΓ

ΘΕΜΑ 1ο: Γνωμοδότηση δικηγόρου, σχετικά με εξωδικαστικό συμβιβασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» με την Ασπασία Ξηρού .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1523_2021 ΑΔΑ:6ΑΔΥ7ΛΗ-3ΘΩ

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.): 249215/669/ 8 Νοεμβρίου 2021

απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί διορισμού δικηγόρου προς εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” στο Μονομελές Εφετείο Λαμίας [σχετικά με την έφεση

κατά του Αθανασίου Αδαμόπουλου].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1524_2021 ΑΔΑ:65ΥΠ7ΛΗ-8ΓΔ


ΘΕΜΑ
3ο:Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης επιτροπών για την διαδικασία επισκευής, συντήρησης, και αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τα οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1525_2021 ΑΔΑ:ΨΜΖ87ΛΗ-5ΡΛ

ΘΕΜΑ 4ο:Παράταση συμβάσεων προσληφθέντων στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων,ηλικίας 55-67 ετών σε α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπωςαυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101),που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα στην Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1526_2021 ΑΔΑ:672Ω7ΛΗ-ΓΥΟ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών-πολιτική προστασία της Π.Ε. Φωκίδας .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1527_2021 ΑΔΑ:ΨΜΓ57ΛΗ-ΤΛΤ

ΘΕΜΑ 6ο: Παραχώρηση χρήσης ακινήτου:«ΚΗΠΟΙ ΑΛΙΑΡΤΟΥ» στο Δήμο Αλιάρτου-Θεσπιέων ,Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1528_2021 ΑΔΑ:ΨΚ8Φ7ΛΗ-8ΙΘ

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για τις υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00€ με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και β) των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1529_2021 ΑΔΑ:ΩΤ567ΛΗ-ΡΤ6

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας λόγω τροποποιήσεως των σχετικών συμβάσεων και αύξησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1530_2021 ΑΔΑ:ΩΣ5Ν7ΛΗ-ΨΘΤ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (διαμονής με πλήρη διατροφή) και μεταφοράς αθλητών και παραγόντων στα πλαίσια αθλητικής διοργάνωσης, από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1531_2021 ΑΔΑ:ΨΟΚΝ7ΛΗ-ΥΡΥ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης εκτέλεσης δικαστικής απόφασης και επιστροφής ποσού παραβόλου από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) και δαπανών υλοποίησης έργων της ΣΑΕΠ566 και του Τεχνικού Προγράμματος (ΚΑΠ2021) από τον Π.Υ.Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1532_2021 ΑΔΑ:ΨΜΠΕ7ΛΗ-Ι3Υ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021,Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1533_2021 ΑΔΑ:ΩΥΥΖ7ΛΗ-9ΓΝ

ΘΕΜΑ 12ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2021 ,Π.Ε.Εύβοιας .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1534_2021 ΑΔΑ:Ψ73Η7ΛΗ-3Ρ6

ΘΕΜΑ 13ο: Α. «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021».

Β.«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021».

Γ.«Έγκριση της αριθμ.πρωτ.244079/6752/4.1.2021(ΑΔΑ:6ΞΗ97ΛΗ-Ξ48) απόφασης του Περιφε- ρειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 15.016,19 με ΦΠΑ για την συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Διεθνή Έκθεση Αρτοποιίας, Ζαχαροπλαστικής & παγωτού «ARTOZA 2021», που θα πραγματοποιηθεί από 12 εως 15 Νοεμβρίου 2021, Metropolitan Expo, Αθήνα».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1535_2021 ΑΔΑ:ΨΥ9Η7ΛΗ-ΜΛΕ

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση Πρακτικού Συνεδρίασης 1 (15-10-2021) και Πρακτικού Συνεδρίασης 2 (26-10-2021) της επιτροπής αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός προμήθειας άλατος περιόδου 2021-2022»,Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 150.000,00 με ΦΠΑ 13%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1536_2021 ΑΔΑ:61Γ37ΛΗ-ΥΒΟ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση του υπ.αριθμ. 2 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016) για το έργο:“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ” για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας ,προϋπολογισμού 73.656,00 € με ΦΠΑ 24%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1537_2021 ΑΔΑ:6ΗΤ97ΛΗ-ΛΩ0

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση του υπ.αριθμ. 2 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016) για το έργο: Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης 2021 Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας ,προϋπολογισμού 72.831,40 € με ΦΠΑ 24%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1538_2021 ΑΔΑ:6Σ507ΛΗ-Κ4Φ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση χρονικής παράτασης της από 31-08-2021 (21SYMV009134058 2021-08-31) σύμβασης για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΙΧ121637 ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΩΝ“, συμβατικής αξίας 22.940,00€,συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία :GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ,Π.Ε.Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1539_2021 ΑΔΑ:ΨΥΜΦ7ΛΗ-Ε89

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση παράτασης της υπ’αριθμ. 236665/4040/9-11-2020/ΨΕΡΗ7ΛΗ- ΓΘΧ/20SYMV007625065 σύμβασης προμήθειας ειδών γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού-εκτυπωτών ,Π.Ε. Φωκίδας ,αναδόχου εταιρείας: ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε.-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1540_2021 ΑΔΑ:ΨΗΧ97ΛΗ-ΥΔ1

ΘΕΜΑ 19ο:Αύξηση προϋπολογισμού του ενάριθμου 2018ΕΠ56600001 “ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ” της ΣΑΕΠ566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1541_2021 ΑΔΑ:6Φ8Β7ΛΗ-ΡΑΩ

ΘΕΜΑ 20ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600003 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566 .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1542_2021 ΑΔΑ:ΨΥΕΙ7ΛΗ-ΘΔΧ

ΘΕΜΑ 21ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600000 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ –ΦΩΚΙΔΑΣ -ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1543_2021 ΑΔΑ:ΩΣ5Δ7ΛΗ-ΕΦΙ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ», προϋπολογισμού 360.000,00 € με Φ.Π.Α.,Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1544_2021 ΑΔΑ:6ΩΔΨ7ΛΗ-ΚΓΣ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση του 7ου Α.Π.Ε. του έργου :«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΙΝΟΛΑΡΥΜΝΑ», αναδόχου: “ΠΥΛΩΝ Α.Ε.”, προϋπολογισμού 2.578.059,77, με Φ.Π.Α.,Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1545_2021 ΑΔΑ:ΨΔΟΥ7ΛΗ-ΩΩΝ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΧΛΑΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», προϋπολογισμού 2.765.000,00 χωρίς Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1546_2021 ΑΔΑ:ΨΦΠΡ7ΛΗ-ΞΥΚ

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση δημοπράτησης του έργου:«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΓΛΥΦΑΣ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», προϋπολογισμού 2.032.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1547_2021 ΑΔΑ:69407ΛΗ-6ΛΡ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση του πρακτικού ΙΙ αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ-ΦΩΚΙΔΑΣ-ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ»,υποέργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ 2020»,προϋπολογισμού 310.000,00€ με ΦΠΑ. .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1548_2021 ΑΔΑ:6ΕΓΕ7ΛΗ-Μ4Ρ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της δημοπράτησης του έργου :

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021 – 2022» ,προϋπολογισμού 685.148,65 € (με δαπάνη ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1549_2021 ΑΔΑ:ΩΤΦ07ΛΗ-ΘΕΔ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της δημοπράτησης του έργου :«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣροϋπολογισμού 220.000,00 € (με δαπάνη ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1550_2021 ΑΔΑ:Ψ45Ν7ΛΗ-ΗΤΠ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ»,προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1551_2021 ΑΔΑ:ΩΜ827ΛΗ-4ΞΠ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση του πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου :«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΨΑΧΝΩΝ» του έργου :«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» , προϋπολογισμού 270.000,00 με ΦΠΑ ,Π.Ε. Εύβοιας .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1552_2021 ΑΔΑ:628Ζ7ΛΗ-ΤΨ1

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση του πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της συνοπτικής ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου :«Επισκευή προβλήτα και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στον Λ. Νέων Στύρων (ΟΛΝΕ Α.Ε.)» ,προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ ,Π.Ε. Εύβοιας .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1553_2021 ΑΔΑ:ΨΘΓ77ΛΗ-5ΓΚ

ΘΕΜΑ 32ο: Εκ νέου αίτημα για τη δημοπράτηση του έργου :«ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΑΜΜΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ» προϋπολογισμού 74.400 € με ΦΠΑ και ανάκληση της υπ’ αρ. 525/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Π.Ε. Εύβοιας .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1554_2021 ΑΔΑ:ΨΨ0Δ7ΛΗ-ΖΦ3

ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση δημοπράτησης του Υποέργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ 2021», στο πλαίσιο του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ», προϋπολογισμού 370.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1555_2021 ΑΔΑ:ΨΧΕΡ7ΛΗ-ΕΞΒ

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου:«ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΜΑ», προϋπολογισμού 330.000,00 ,αναδόχου ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε.Δ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1556_2021 ΑΔΑ:9ΗΨ67ΛΗ-Σ57

ΘΕΜΑ 35ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 245224/6790/3-11-2021 (ΑΔΑ:6Κ2Ξ7ΛΗ-Τ1Υ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας, περί προσωρινής ανάθεσης εκτέλεσης συμβάσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας μέχρι την ολοκλήρωση των οικείων διαγωνισμών και όχι πέραν της 31-06-2022, σε συνέχεια της αριθ. πρωτ. 230123/6427/15-10-2021 9ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών (ΑΔΑΜ: 21PROC009373447).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1557_2021 ΑΔΑ:ΨΕΒ97ΛΗ-51Ε

ΘΕΜΑ 36ο: Τροποποιήσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το σχολικό έτος 2021-2022 στα πλαίσια της υπ’αριθ.103716/1702 διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1558_2021 ΑΔΑ:9Τ727ΛΗ-ΚΨΨ

ΘΕΜΑ 37ο:Έγκριση του πρακτικού 2.6/22-10-2021 (ολοκληρώθηκε στις 08-11-2021) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, σχετικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Αποδεικτικά μέσα, των 2ων μειοδοτών της 02/2020 με αρ. πρωτ. 142832/4292/20-07-2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 3.616.736,71 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1559_2021 ΑΔΑ:ΨΡ5Ι7ΛΗ-6Ξ4

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση του πρακτικού 16.3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 16/2021 με αρ. πρωτ. 126510/3310/15-06-2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων της 02/2020, 06/2020 & 11/2021 προσκλήσεων «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 580.588,15 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 134332)

ΑΠΟΦΑΣΗ 1560_2021 ΑΔΑ:ΨΞΔ77ΛΗ-ΝΤΔ

ΘΕΜΑ 39ο:Έγκριση του πρακτικού 18.3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 18/2021 με αρ. πρωτ. 142514/3709/02-07-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008914782) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων των 01/2020 & 05/2020 προσκλήσεων «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 93.936,51 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 135200)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 1561_2021 ΑΔΑ:Ω1ΠΔ7ΛΗ-ΖΜΥ

ΘΕΜΑ 40ο:Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022, χρήση 2021 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1562_2021 ΑΔΑ:9Φ967ΛΗ-ΠΚΥ

ΘΕΜΑ 41ο: Αντικατάσταση μέλους στη Κοινή Επιτροπή Πρακολούθησης της από 12/3/2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την εκπόνηση της μελέτης :«ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΚΑΣΤΡΙ».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1563_2021 ΑΔΑ:96077ΛΗ-3ΔΥ

ΘΕΜΑ 42ο: Α. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς και του Δήμου ΚΑΡΥΣΤΟΥ για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ (Α’ ΦΑΣΗ)”». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

43η Συνεδρίαση 2021 – 09/11/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 , 43ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1481_2021 ΑΔΑ: Ψ6ΙΔ7ΛΗ-ΠΥΑ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1482_2021 ΑΔΑ: ΩΝ287ΛΗ-75Η

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Α. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073), οικονομικού έτους 2021, για παροχή υπηρεσιών που αφορούν στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση 36η Philoxenia 2021. Β. Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ), οικονομικού έτους 2021, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1483_2021 ΑΔΑ: 96ΠΥ7ΛΗ-ΝΑΠ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Υποβολή πρότασης ένταξης για χρηματοδότηση νέων έργων στη ΣΑΕΠ 866 του ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν το Νομό Εύβοιας, από τις 3-08-2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1484_2021 ΑΔΑ: Ω1ΒΛ7ΛΗ-ΙΛ7

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των αριθμ. 40/1210-2021 (ΑΔΑ: 6ΖΘΦ7ΛΗ-2Ε1) και 41/19-10-2021 (ΑΔΑ: 9ΒΔ67ΛΗ-ΑΕΙ) πρακτικών συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1485_2021 ΑΔΑ: Ψ31Ο7ΛΗ-ΓΔΤ

ΘΕΜΑ 2