12η Συνεδρίαση 2023 – (21-03-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 303_2023 ΑΔΑ: Ρ7ΡΟ7ΛΗ-ΘΝΖ

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή του Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Αγροτικός Συνεταιρισμός Χρισσού Φωκίδας»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 304_2023 ΑΔΑ: ΩΜΧΒ7ΛΗ-ΔΥ1

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή της Παρασκευής Θανέλα].

ΑΠΟΦΑΣΗ 305_2023 ΑΔΑ: 6Ξ6Κ7ΛΗ-ΘΟ1

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς [αγωγή Χρυσάφως Βρυώνη κλπ (συν. 3)].

ΑΠΟΦΑΣΗ 306_2023 ΑΔΑ: 67ΛΒ7ΛΗ-Λ46

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Γ’ Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή του Παναγιώτη Σταθιά του Γεωργίου].

ΑΠΟΦΑΣΗ 307_2023 ΑΔΑ: 9ΘΦΑ7ΛΗ-ΥΕΗ

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «AIR LIQUIDE HELLAS Α.Ε.Β.Α.»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 308_2023 ΑΔΑ: ΩΧ4Ξ7ΛΗ-ΘΒ1

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. 46865/8-03-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί σύνταξης και κατάθεσης ανακοπής κατ’ αρ. 272Η ΚΔΔ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά [σχετικά με υπ’ αριθ. 136/2023 Διαταγή Πληρωμής της κας Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά].

ΑΠΟΦΑΣΗ 309_2023 ΑΔΑ: 6Ω947ΛΗ-ΙΘΔ

ΘΕΜΑ 7ο: Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” για την «Προμήθεια ενός χιονοδιαστρωτικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Π.Ε. Ευρυτανίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 310_2023 ΑΔΑ: 9Ν8Κ7ΛΗ-ΧΦΣ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση α) διενέργειας διεθνούς ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών του υποέργου: «Καθαρισμός ερεισμάτων και κοπή κλαδιών & δένδρων στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φθιώτιδας 2023», συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 311_2023 ΑΔΑ: 61167ΛΗ-ΛΝΛ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση α) διενέργειας διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών του έργου: “Πρόγραμμα Περισυλλογής και Διαχείρισης ή/και Αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων τροφίμων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Εύβοιας, Π.Ε. Ευρυτανίας, Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Φωκίδας), συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000,00συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης, και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 312_2023 ΑΔΑ: 6ΝΔ97ΛΗ-6ΘΞ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση του υπ΄αριθμ. 1/2023 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών και Προμηθειών με τίτλο: «Επισκευή και τακτική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας 2022-2023», προϋπολογισμού 222.075,31με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 313_2023 ΑΔΑ: Ψ86Α7ΛΗ-463

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση α) της προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2 περίπτωση γ΄ του Ν. 4412/2016, β) της Πρόσκλησης και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για τρεις (3) μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 35.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., λόγω τους κατεπείγοντος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 314_2023 ΑΔΑ: ΨΧ5Ι7ΛΗ-ΩΟΥ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση α) του υπ’ αριθμ. 98 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, το σχολικό έτος 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 34.374,60€ άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 20ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. πρωτ. 286902/20-12-2022) και β) κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάθεση των δρομολογίων Μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για την με αρ. πρωτ. 286902/20-12-2022 20η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών (ΑΔΑΜ: 22PROC011865952).

ΑΠΟΦΑΣΗ 315_2023 ΑΔΑ: Ψ91Ι7ΛΗ-19Η

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση των πρακτικών 33.1 και 33.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 33/2023 πρόσκλησης με αριθ. πρωτ 34511/20-02-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012164067 2023-02-20), για την υποβολή προσφορών στις κατηγορίες Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» & Δ «ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, το σχολικό έτος 2022-2023 με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 103.469,07 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 183603).

ΑΠΟΦΑΣΗ 316_2023 ΑΔΑ: 6ΥΟΘ7ΛΗ-ΖΘΑ

ΘΕΜΑ 14ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071), για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων, μελετών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 317_2023 ΑΔΑ: 6Μ6Ε7ΛΗ-Τ64

ΘΕΜΑ 15ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 073), για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε. Φωκίδας, Β΄ τριμήνου 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 318_2023 ΑΔΑ: 66ΔΡ7ΛΗ-76Π

ΘΕΜΑ 16ο: Εξειδίκευση πίστωσης για την πληρωμή δαπανών αμοιβής ορισμού πληρεξούσιων δικηγόρων από τον τακτικό Π.Υ (Ειδικός Φορέας 073) και δαπανών έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 319_2023 ΑΔΑ: 63ΞΩ7ΛΗ-34Ε

ΘΕΜΑ 17ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), για δαπάνες, έργα, μελέτες, Οικονομικού Έτους 2023, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 320_2023 ΑΔΑ: ΨΩΣΛ7ΛΗ-ΘΑΞ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 321_2023 ΑΔΑ: 6ΒΔΘ7ΛΗ-ΟΝ9

ΘΕΜΑ 19ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) και από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 322_2023 ΑΔΑ: 6ΓΖΩ7ΛΗ-ΦΗΘ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στην επαρχιακή οδό Καρπενήσι – Προυσσός – Ασπρόπυργος», προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 323_2023 ΑΔΑ: ΩΧΗΡ7ΛΗ-Π3Ρ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: «Αναβάθμιση πολυδυνάμου Περιφερειακού ιατρείου Γρανίτσας δήμου Αγράφων», προϋπολογισμού 340.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 324_2023 ΑΔΑ: 9ΦΝΠ7ΛΗ-ΤΙΘ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο της περιοχής Αράχωβας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισμού 6.800.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 325_2023 ΑΔΑ: 9ΗΝ07ΛΗ-Ξ2Δ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση ΤΟΕΒ Μεξιατών, ανάπτυξη έργων ΑΠΕ με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών», προϋπολογισμού 426.220,00€ με 24% ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 326_2023 ΑΔΑ: 63ΕΦ7ΛΗ-7Α0

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία, αναβάθμιση Πάρκου Λαού και Δημοτική Αγορά Στυλίδας», προϋπολογισμού 150.000,00€, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 327_2023 ΑΔΑ: 66ΞΧ7ΛΗ-6Θ9

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της σύμβασης: «Μελέτη αναδασμός αγροκτήματος Ανθοχωρίου Ν.Α. Βοιωτίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 328_2023 ΑΔΑ: 6Γ0Σ7ΛΗ-ΣΙΩ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση επιμήκυνσης της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση γέφυρας επί της Ε.Ο. 12 στον Μίστρο», συμβατικού ποσού 1.882.782,10€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 329_2023 ΑΔΑ: Ρ4ΔΚ7ΛΗ-ΝΟΒ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας των εργασιών του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2021-2022», προϋπολογισμού 685.148,65 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 330_2023 ΑΔΑ: 9ΖΣ27ΛΗ-Φ0Γ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 49459/13-03-2023 απόφασης με ΑΔΑ: ΨΗΒΒ7ΛΗ-ΟΣΝ του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις – βροχοπτώσεις από 11-03-2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 331_2023 ΑΔΑ: Ψ6Μ47ΛΗ-ΧΗΙ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2022-23 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 332_2023 ΑΔΑ: 63ΒΛ7ΛΗ-ΔΡΛ

ΘΕΜΑ 30ο: Ορισμός συμβολαιογράφου για τον έλεγχο και τη σύνταξη της σύμβασης επενδυτικού δανείου για την εκτέλεση του έργου: «Υποδομές Ύδρευσης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», το οποίο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την τοπική αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

11η Συνεδρίαση 2023 – (14-03-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 270_2023 ΑΔΑ: ΨΟΛΞ7ΛΗ-ΖΩ9

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ:Έγκριση της προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης κατ’ άρθρο 32, παρ. 2 περίπτωση γ΄ του Ν. 4412/2016 και των όρων της πρόσκλησης για την σύναψη λειτουργικής χρηματοδοτικής μίσθωσης των σαράντα ενός (41) οχημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, διάρκειας 15 μηνών, συνολικού π/υ 244.348,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 271_2023 ΑΔΑ: 6Λ257ΛΗ-Δ3Π

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τμήμα Η΄) [σχετικά με την ΠΡ436/15-12-2021 προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΥΛΩΝ Α.Ε.»]

ΑΠΟΦΑΣΗ 272_2023 ΑΔΑ: 9ΚΒΥ7ΛΗ-ΘΧΞ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τμήμα Η΄) [σχετικά με την ΠΡ446/20-12-2021 προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΥΛΩΝ Α.Ε.»]

ΑΠΟΦΑΣΗ 273_2023 ΑΔΑ: 6ΦΘΩ7ΛΗ-Ε13

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τμήμα Η΄) [σχετικά με την ΠΡ437/15-12-2021 προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΥΛΩΝ Α.Ε.»]

ΑΠΟΦΑΣΗ 274_2023 ΑΔΑ: ΨΡΘΖ7ΛΗ-ΟΔ0

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή της ανώνυμης εταιρίας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»]

ΑΠΟΦΑΣΗ 275_2023 ΑΔΑ: ΩΧ1Π7ΛΗ-ΡΧΛ

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «Α. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕΒΕ»]

ΑΠΟΦΑΣΗ 276_2023 ΑΔΑ: 66ΒΗ7ΛΗ-ΑΟ4

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΚΕΝΤΖΑ»]

ΑΠΟΦΑΣΗ 277_2023 ΑΔΑ: 9ΟΓ97ΛΗ-ΗΡΡ

ΘΕΜΑ 7ο: Γνωμοδότηση Δικηγόρου και αίτημα λήψης απόφασης για άσκηση ανακοπής κατ’ αρ. 272Η ΚΔΔ κατά της με αριθμό υπ’ αριθ. 71/2023 Διαταγή Πληρωμής της κας Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

ΑΠΟΦΑΣΗ 278_2023 ΑΔΑ: 67ΟΔ7ΛΗ-2ΦΒ

ΘΕΜΑ 8ο: Σύσταση επιτροπής θετικών ζημιών του άρθρου 162 του Ν.4412/16 του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 11 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ-ΕΥΠΑΛΙΟΥ (ΕΟ48)» αναδόχου: «ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε.», προϋπολογισμού 1.800.000,00 Ευρώ

ΑΠΟΦΑΣΗ 279_2023 ΑΔΑ: ΨΖΖΜ7ΛΗ-2ΨΣ

ΘΕΜΑ 9ο: Σύσταση επιτροπής θετικών ζημιών του άρθρου 162 του Ν.4412/16 του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥΣ ΧΩΜΑΤΙΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ (ΚΟΝΙΑΚΟΣ-ΦΡΑΓΜΑ, ΔΡΟΣΟΧΩΡΙ-ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ, ΜΑΚΡΙΝΗ-ΕΛΑΙΑ, ΔΑΦΝΟΣ-ΔΙΧΩΡΙ» αναδόχου: «ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 280_2023 ΑΔΑ: 6ΠΒΠ7ΛΗ-ΘΓΧ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Σ.Ε. κ. Σπυρίδωνα Νικολάου, για τη συμμετοχή του στη 10η Διεθνή Έκθεση «CONSTRUCTIONS CYPRUS 2023», που θα πραγματοποιηθεί από 07 – 09 Απριλίου 2023, στο Χώρο Αρχής Κρατικών Εκθέσεων- Λευκωσία- Κύπρος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 281_2023 ΑΔΑ: 9Τ317ΛΗ-ΖΞΧ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού και όρων «Προμήθειας ειδών γραφικής Ύλης και Φωτοτυπικού Χαρτιού- εκτυπωτών περιόδου 2023-2024 της Π.Ε. Φωκίδας και των γραφείων της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης», συνολικού προϋπολογισμού 33.480,00 ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 282_2023 ΑΔΑ: 6ΟΔ07ΛΗ-62Κ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση του δεύτερου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, όσον αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών μέσω μίσθωσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων για εργασίες αποχιονισμού στην Δημοτική Οδό Μπαλαλούκα, προς το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, για το έτος 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 131.300,00 ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 283_2023 ΑΔΑ: 63Η77ΛΗ-0ΘΝ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση: α) πρακτικού αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού [176756] για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης α) Στατικής φύλαξης, Υπηρεσίας κέντρων λήψης σημάτων και Υπηρεσίες περιπολίας των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας & β) Υπηρεσίας κέντρων λήψης σημάτων και Υπηρεσίες περιπολίας των Αντλιοστασίων Άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου» για δύο έτη 2023-2025, προϋπολογισμού 228.655,01€ (με Δικαίωμα Προαίρεσης 12,5% & ΦΠΑ 24%), β) την κατακύρωση του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 284_2023 ΑΔΑ: 691Δ7ΛΗ-ΕΦΛ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Πρακτικού που αφορά την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄ βαθμιας & Β΄βαθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας για τα σχολικά έτη :2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023» ,συνολικού προϋπολογισμού 3.609.326,88 € με ΦΠΑ ,με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή-(Πρόσκληση σε διαδικασία Διαπραγμάτευσης – αριθμ 34981/21-02-2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 285_2023 ΑΔΑ: ΨΧΩΡ7ΛΗ-ΥΡ5

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση του πρακτικού 31.3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών , σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – αποδεικτικά μέσα της 31/2022 πρόσκλησης με αριθ. Πρωτ 277867/09-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011779381 2022-12-09) για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» & Δ «ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για το σχολικό έτος 2022-2023» με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 366.138,68 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 178135).

ΑΠΟΦΑΣΗ 286_2023 ΑΔΑ: ΩΧΥ67ΛΗ-Α7Η

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023,Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 287_2023 ΑΔΑ: Ψ4527ΛΗ-0ΙΣ

ΘΕΜΑ 17ο: Α)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023 και Β)Ορισμός Υπολόγου Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2023, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0717/0719/0721/0722.

ΑΠΟΦΑΣΗ 288_2023 ΑΔΑ: 65ΤΛ7ΛΗ-9ΣΚ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 , Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 289_2023 ΑΔΑ: 6ΡΤΨ7ΛΗ-ΦΑΕ

ΘΕΜΑ 19ο: Α)«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023»,Β) «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2023»και Γ)« Ορισμός Υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2023, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0899» Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 290_2023 ΑΔΑ: ΨΨΩΡ7ΛΗ-ΗΙΟ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης προμήθειας εξοπλισμού από τον τακτικό Π.Υ (Ειδικός Φορέας 073) και δαπανών έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 291_2023 ΑΔΑ: 6ΩΟΣ7ΛΗ-ΥΡΘ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικού λόγω αναθεώρησης του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», προϋπολογισμού 330.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 292_2023 ΑΔΑ: ΩΖ4Ε7ΛΗ-Λ5Χ

ΘΕΜΑ 22ο :Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 293_2023 ΑΔΑ: ΨΥΠ47ΛΗ-Λ4Τ

ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση: α) διενέργειας ηλεκτρονικού, διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, υποέργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ για δύο έτη και β) των όρων της σχετικής Διακήρυξης

ΑΠΟΦΑΣΗ 294_2023 ΑΔΑ: ΨΘ667ΛΗ-6ΗΜ

ΘΕΜΑ 24ο: Ενημέρωση περί διάλυσης της σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022» και εισήγηση για συνέχιση και ολοκλήρωσή του με τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 παρ. 13 του Ν.4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 295_2023 ΑΔΑ: 9ΣΥ07ΛΗ-ΩΣ3

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΥΣΤΟΥ», προϋπολογισμού 550.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 296_2023 ΑΔΑ: Ρ4ΚΡ7ΛΗ-ΤΑ1

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση της 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΕΙΟ ΤΡΙΓΚΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΑΛΕΙΟ ΘΧΠ ΙΤΕΑΣ – ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» ,αναδόχου: ΣΜΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 297_2023 ΑΔΑ: Ψ1607ΛΗ-8ΨΞ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΜΟΔΙΟΥ»,αναδόχου: ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 298_2023 ΑΔΑ: 6Α827ΛΗ-696

ΘΕΜΑ 28ο: ΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. 12 ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΠΟΥΡΝΟ» αναδόχου: ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 299_2023 ΑΔΑ: ΡΠΘ37ΛΗ-Ε2Γ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ Λ. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ (ΟΛΝΕ Α.Ε.)»αναδόχου: ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 300_2023 ΑΔΑ: 94537ΛΗ-Β7Β

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 43297/03-03-2023 με ΑΔΑ:Ρ7ΘΠ7ΛΗ-Ω30 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 301_2023 ΑΔΑ: 947Ε7ΛΗ-8Κ6

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους 2022», του έργου με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας (2014ΕΠ56600011 και ενάριθμο 2022ΝΠ26600006, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 276901/08-12-2022 (ΑΔΑ: 67ΒΠ7ΛΗ-Α0Ι) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την αντιμετώπιση των αναγκών μεταφοράς, διαχείρισης, ταφής και λοιπών ενεργειών μιας επιπλέον σορού, κατόπιν του περιστατικού ναυαγίου σκάφους (α.λ.σ.) με Παρανόμως Εισελθόντα Πρόσωπα (Π.Ε.Π.) στις 01/11/2022 στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή Ν. Μανδηλού Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 302_2023 ΑΔΑ: Ψ2ΝΩ7ΛΗ-Τ25

ΘΕΜΑ 32ο: Διόρθωση ως προς το ορθό της υπ’ αρ. 1687/08-12-2021 (Πρακτικό 47, θέμα 40ο, ΑΔΑ:9ΔΖ47ΛΗ-ΔΜΥ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά την έγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους 2021», του έργου με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο 2014ΕΠ56600011, για τη λήψη πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των συνεπειών από τις χιονοπτώσεις και τους παγετούς, από τις 14-01-2021, κακοκαιρία ΛΕΑΝΔΡΟΣ, που εκδηλώθηκαν σε όλη την Π.Ε. Εύβοιας, σχετικά α)με το ποσό του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΧΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Α/Α 39 στον Πίνακα καθώς και β)με το ποσό του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Α/Α 34 στον Πίνακα.

10η Συνεδρίαση 2023 – (07-03-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 245_2023 ΑΔΑ: 9Ν187ΛΗ-0ΚΤ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (κατασκευή και μίσθωση περιπτέρου) στη Διεθνή Έκθεση Οίνων και Ποτών «FOOD EXPO – OENOTELIA», που θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 20 Μαρτίου 2023, στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo- Σπάτα- Ν.Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 72.242,40€ με ΦΠΑ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάσει του άρθρου 32 παρ. 2 περ. 2(β) γγ του Ν. 4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 246_2023 ΑΔΑ: Ω8ΗΦ7ΛΗ-ΞΡΓ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 247_2023 ΑΔΑ: 9Π1Τ7ΛΗ-2ΣΩ

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την Προσφυγή του Ο.Τ.Α. με την επωνυμία “Δήμος Δελφών”].

ΑΠΟΦΑΣΗ 248_2023 ΑΔΑ: ΨΦΗ97ΛΗ-ΠΝΒ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την έφεση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΤ. Ν. ΜΑΛΕΦΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 249_2023 ΑΔΑ: 9ΙΨΕ7ΛΗ-ΦΓΛ

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για μη άσκηση έφεσης για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» κατά της με αριθμ. 14/2023 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 250_2023 ΑΔΑ: 9ΖΠΩ7ΛΗ-ΙΑΚ

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή της «Γεννήτωρ Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 251_2023 ΑΔΑ: 6ΠΨ67ΛΗ-ΙΧ6

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση για κατ΄ εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων ,από υπαλλήλους της Π.Ε. Βοιωτίας που δεν κατέχουν οργανική θέση οδηγού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 252_2023 ΑΔΑ: Ψ05Υ7ΛΗ-ΟΨΡ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023 της Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 253_2023 ΑΔΑ: Ψ9ΘΗ7ΛΗ-ΘΕ3

ΘΕΜΑ 7ο: Α.«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023».
Β. «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2023» της Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 254_2023 ΑΔΑ: 62ΓΘ7ΛΗ-ΦΩ7

ΘΕΜΑ 8ο: Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 255_2023 ΑΔΑ: ΩΖΜ47ΛΗ-ΝΘΝ

ΘΕΜΑ 9ο: Α) «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023». Β) «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 256_2023 ΑΔΑ: ΨΨ2Φ7ΛΗ-ΘΣΚ

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων – Τεχνικό Πρόγραμμα (φορέας 071) οικονομικού έτους 2023 (βάση της παρ.2 του άρθρου 159 του ν.3852/2010) της Π.Ε.Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 257_2023 ΑΔΑ: 633Η7ΛΗ-ΦΒΟ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 258_2023 ΑΔΑ: 9ΠΨΖ7ΛΗ-2ΚΗ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δαπάνης στα πλαίσια του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» της Π.Ε.Βοιωτίας, προϋπολογισμού: 800.000,00 € με το Φ.Π.Α., αναδόχου: “ Γ.Β. ΤΣΙΝΑΣ – Β.Κ. ΞΩΛΙΑΣ Α.Τ.Ε.”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 259_2023 ΑΔΑ: 6ΩΠΝ7ΛΗ-7ΡΛ

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση της επιστημονικής υπηρεσίας και των παραδοτέων της Σύμβασης με τίτλο: «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ “ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΨΑΧΝΩΝ (ΚΟΛΟΒΡΕΧΤΗΣ Ή ΛΙΒΑΔΙ)” – ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ» της Π.Ε.Εύβοιας, προϋπολογισμού 37.200,00 € με Φ.Π.Α. 24%, συμβατική αμοιβή: 37.000,00 € με το Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 260_2023 ΑΔΑ: 9ΧΒΒ7ΛΗ-4ΘΖ

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση του 4ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του 2ου κατά σειρά μειοδότη μετά την διάλυση της σύμβασης με τον 1ο μειοδότη του έργου: «Κατασκευή έργων άμεσης αποκατάστασης αρδευτικού καναλιού Καλαποδίου ποταμού Λήλαντα Ν. Εύβοιας», προϋπολογισμού 2.560.000,00 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ 261_2023 ΑΔΑ: 97ΕΞ7ΛΗ-ΧΝΗ

ΘΕΜΑ 15ο: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού Ι αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο:«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ)», προϋπολογισμού 100.000,00 € με το Φ.Π.Α., κατόπιν γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 262_2023 ΑΔΑ: Ψ50Μ7ΛΗ-ΛΙΟ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση του πρακτικού IΙ αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ-ΠΡΟΣΑΚΟΥ, ΔΕΣΦΙΝΑΣ-«ΚΤΗΜΑ ΚΛΕΤΣΑ»)»-Πρόγραμμα ένταξης: ΚΑΠ-ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ Π.Σ.Ε., προϋπολογισμού 670.000,00 € με τo Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 263_2023 ΑΔΑ: ΨΞΣΟ7ΛΗ-7ΗΕ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της μελέτης :«MEΛETH ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ & ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ» ,προεκτιμώμενης αμοιβής 1ου υποέργου :129.814,74 € με το Φ.Π.Α.,της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 264_2023 ΑΔΑ: 92ΧΒ7ΛΗ-ΡΟ5

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου:«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ»,προϋπολογισμού:180.000,00 € με το Φ.Π.Α., αναδόχου:«ΛΑΖΑΡ Ι.Κ.Ε.».

ΑΠΟΦΑΣΗ 265_2023 ΑΔΑ: Ψ4ΑΒ7ΛΗ-ΨΡ2

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση παράτασης της μελέτης: «Ολοκλήρωση μελετών της Ε.Ο. Άμφισσας – Λιδωρικίου στο τμήμα Μαλανδρίνο-Λιδωρίκι», αναδόχου: Συμπράττοντα Γραφεία Μελετών
«Α.Δ.Κ. ΑΡΩΝΗΣ -ΔΡΕΤΤΑΣ – ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ /
CONSORTIS ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε./ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΚΗΣ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 266_2023 ΑΔΑ: ΨΖΔ57ΛΗ-7ΑΠ

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση του πρακτικού 23.5 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, σχετικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – αποδεικτικά μέσα της 23/2021 με αριθ. πρωτ. οικ. 291413/7430/23-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009823676 2021-12-23) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 397.869,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 145874).

ΑΠΟΦΑΣΗ 267_2023 ΑΔΑ: ΩΖ277ΛΗ-ΠΘΧ

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων Β’ Εξαμήνου έτους 2021 καθώς και Α’ & Β’ Εξαμήνου έτους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής για ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου, δια μέσου του προέδρου της, σύμφωνα με το αρ. 176 .παρ. 3. του Ν.3852/2010 όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ 268_2023 ΑΔΑ: ΨΣ6Μ7ΛΗ-3ΑΩ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του περιφερειακού συμβούλου Π.Σ.Ε. κ. Εμμανουήλ Γέμελου ,για τη συμμετοχή του στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «The International Food & Drink Event (IFE) 2023» που θα πραγματοποιηθεί από 20 έως 22 Μαρτίου 2023, στο Εκθεσιακό Κέντρο Excel στο Λονδίνο».

 

9η Συνεδρίαση 2023 – (28-02-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 215_2023 ΑΔΑ: 6ΙΑΗ7ΛΗ-1ΗΞ

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης περί διορισμού δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της με αριθμό Α751/2022 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΑΠΟΦΑΣΗ 216_2023 ΑΔΑ: 9ΔΣΨ7ΛΗ-3ΛΦ

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθμό Α679/2022 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΑΠΟΦΑΣΗ 217_2023 ΑΔΑ: 94Ο47ΛΗ-0ΒΒ

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό Α1877/2022 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

ΑΠΟΦΑΣΗ 218_2023 ΑΔΑ: 6ΑΒΛ7ΛΗ-9ΛΠ

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την έφεση του Σπυρίδωνος Δημητρίου].

ΑΠΟΦΑΣΗ 219_2023 ΑΔΑ: ΡΠΧ17ΛΗ-ΑΟΚ

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για μη άσκηση έφεσης για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» κατά της με αριθμ. Α693/2022 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΑΠΟΦΑΣΗ 220_2023 ΑΔΑ: 6ΨΜ77ΛΗ-ΤΜ2

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης για μη άσκηση έφεσης για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» κατά της με αριθμ. Α720/2022 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΑΠΟΦΑΣΗ 221_2023 ΑΔΑ: Ψ35Β7ΛΗ-ΕΙΕ

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ΄αριθμ. 44/2023 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 222_2023 ΑΔΑ: 6Ο077ΛΗ-6Ν2

ΘΕΜΑ 8ο: Παραχώρηση δωρεάν κατά χρήση εξοπλισμού Η/Υ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο 10/Θ 22ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 223_2023 ΑΔΑ: 6ΑΠΩ7ΛΗ-ΛΞΤ

ΘΕΜΑ 9ο: Παραχώρηση προς χρήση γραφείου της Π.Ε. Εύβοιας στο δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 224_2023 ΑΔΑ: Ψ8ΝΚ7ΛΗ-4ΦΗ

ΘΕΜΑ 10ο: Τροποποίηση της με αριθ. 1764/27-12-2022 (πρακτικό 51ο, ΑΔΑ: Ψ8227ΛΗ-6Δ2) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., σχετικά με την συγκρότηση συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων και επιτροπών, το έτος 2023, για τις ανάγκες και διαγωνιστικές διαδικασίες της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 225_2023 ΑΔΑ: ΨΚ7Ι7ΛΗ-ΚΧ2

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση 2ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ανοικτού, ηλεκτρονικού, διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια πενήντα εννέα (59) οχημάτων για τις ανάγκες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την διαδικασία της λειτουργικής χρονομίσθωσης (Operational Leasing), χρονικής διάρκειας εξήντα (60) μηνών», προϋπολογισμού 2.286.312,00€ (με ΦΠΑ), για 5 έτη, χωρίς δικαίωμα εξαγοράς.

ΑΠΟΦΑΣΗ 226_2023 ΑΔΑ: 95ΗΨ7ΛΗ-ΕΕΥ

ΘΕΜΑ 12ο: A. Έγκριση 4ου πρακτικού δημοπρασίας & κατακύρωση του ανοικτού, ηλεκτρονικού, διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού τάφρων & εργασιών πράσινου στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Εύβοιας, για το έτος 2022», προϋπολογισμού 500.000,00 €. Β. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης της σχετικής σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 227_2023 ΑΔΑ: ΨΡΘΑ7ΛΗ-8ΡΥ

ΘΕΜΑ 13ο: Διόρθωση της αριθμ. 1704/13-12-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. σχετικά με την τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 228_2023 ΑΔΑ: 6ΒΗ37ΛΗ-8ΣΟ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου στην «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, για τα έτη 2023 και 2024 στην Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 164.552,64€ με Φ.Π.Α 13%) και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 229_2023 ΑΔΑ: 63ΔΨ7ΛΗ-99Β

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 3ου πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος του ηλεκτρονικού, διεθνούς, ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2023, 2024 & 2025», προϋπολογισμού 2.650.000 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 230_2023 ΑΔΑ: ΨΛΟΥ7ΛΗ-ΨΓΥ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 231_2023 ΑΔΑ: 6ΧΝΩ7ΛΗ-ΣΧΞ

ΘΕΜΑ 17ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), για δαπάνες, έργα, μελέτες, Οικονομικού Έτους 2023, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 232_2023 ΑΔΑ: ΨΨΠΔ7ΛΗ-ΧΦΚ

ΘΕΜΑ 18ο: Εξειδίκευση πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) και ορισμός υπολόγου, οικονομικού έτους 2023, δεκτικού ΚΑΕ 0719,0721,0722, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 233_2023 ΑΔΑ: 6ΥΘΖ7ΛΗ-Μ42

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 234_2023 ΑΔΑ: 926Β7ΛΗ-Δ5Ε

ΘΕΜΑ 20ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071), για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων, μελετών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 235_2023 ΑΔΑ: Ψ9Ε87ΛΗ-ΦΗ2

ΘΕΜΑ 21ο: Α. & Β. Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) και από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας. Γ. Ορισμός Υπολόγων Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ), οικονομικού έτους 2023, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0717/0719/0721/0722.

ΑΠΟΦΑΣΗ 236_2023 ΑΔΑ: 98ΥΓ7ΛΗ-ΛΝΙ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων της οδού Ροβιές – Ήλια – Λ. Αιδηψού», προϋπολογισμού 12.000.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 237_2023 ΑΔΑ: 9ΡΒΦ7ΛΗ-Ζ2Σ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Καθαρισμοί, άρση προσχώσεων και εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας ρεμάτων περιοχής Δ.Ε. Τολοφώνας & Δ.Ε. Λιδωρικίου δήμου Δωρίδος», προϋπολογισμού 5.900.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 238_2023 ΑΔΑ: ΨΒΗ57ΛΗ-ΞΡ3

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: «Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και εφαρμογών ΑΠΕ στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου», της πράξης με τίτλο: «Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και εφαρμογών ΑΠΕ στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου», προϋπολογισμού 1.245.000,00 € με ΦΠΑ Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 239_2023 ΑΔΑ: 6ΞΗΤ7ΛΗ-ΝΒ0

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή πολυχώρου στην Τ.Κ. Αργυρίων του δήμου Μακρακώμης», προϋπολογισμού 223.200,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 240_2023 ΑΔΑ: ΨΥΕ67ΛΗ-6Α3

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση της Οριστικής μελέτης Οδοποιίας, της μελέτης Εφαρμογής Οδοποιίας και της Οριστικής μελέτης Κόμβων της μελέτης: «Ολοκλήρωση μελετών της Ε.Ο. Άμφισσα -Λιδωρίκι στο τμήμα Μαλανδρίνο – Λιδωρίκι», συμβατικής αμοιβής 437.868,01 € (χωρίς ΦΠΑ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 241_2023 ΑΔΑ: ΨΗΛΧ7ΛΗ-ΑΥΔ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 31545/15-02-2023 απόφασης με ΑΔΑ:ΨΘΚ87ΛΗ-ΧΒΧ του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις από 4-02-2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 242_2023 ΑΔΑ: ΡΒΕ57ΛΗ-ΞΤ1

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Τουρισμού, Αθλητισμού και Εθελοντισμού κ. Ηλία Μπουρμά, για τη συμμετοχή του στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση «FERIENMESSE WIEN 2023», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 16 – 19 Μαρτίου 2023 στη Βιέννη της Αυστρίας, στον εκθεσιακό χώρο Reed Messe Wien GmbH Messeplatz 1, 1021 Wien (συμμετοχή σε περίπτερο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 243_2023 ΑΔΑ: ΨΘΔ37ΛΗ-ΩΦ9

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση της 2ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2023, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

8η Συνεδρίαση 2023 – (22-02-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 192_2023 ΑΔΑ:ΨΣ2Ν7ΛΗ-ΒΜΜ

ΘΕΜΑ 1ο: Σύσταση επιτροπής θετικών ζημιών του άρθρου 162 του Ν.4412/16 του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΤΕΤΡΑΣΚΕΛΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥ ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΙΤΕΑΣ-ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΩΚΙΔΑΣ» αναδόχου: «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Ο.Ε.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 193_2023 ΑΔΑ: ΨΥΠΠ7ΛΗ-8ΚΔ

ΘΕΜΑ 2ο: Παραχώρηση προς χρήση μηχανήματος έργου της Π.Ε. Βοιωτίας στην Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 194_2023 ΑΔΑ: 6ΦΛ17ΛΗ-ΠΦΝ

ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση της αρ. 1524/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (αριθμ. 43/8-11-2022 πρακτικό) με ΑΔΑ: 66ΛΨ7ΛΗ-ΚΨ6 σχετικά με την έγκριση χρήσης κινητής τηλεφωνίας σε Προϊσταμένους οργανικών μονάδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 195_2023 ΑΔΑ: 6ΚΑ57ΛΗ-ΑΜΚ

ΘΕΜΑ 4ο: α) Ανάκληση της αριθμ. 104/31-01-2023 (Απόσπασμα Πρακτικού 4ου, Θέμα: 32ο, ΑΔΑ: 94317ΛΗ-8ΥΞ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε β)Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕ.Δ.Α.ΣΥ και των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του νομού, για δύο (2) έτη, γ) έγκριση των όρων της συνημμένης διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 196_2023 ΑΔΑ: 6ΙΥΨ7ΛΗ-Δ0Ο

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια Η/Υ και δικτυακού ενεργού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συνολικού π/υ 71.002,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (Διακήρυξη Ν.9, Αρ. πρωτ.: 286900/20-12-2022, ΑΔΑΜ: 22PROC011874180).

ΑΠΟΦΑΣΗ 197_2023 ΑΔΑ: 9Π777ΛΗ-ΦΥΕ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση αναλυτικών πλάνων εκτέλεσης των μαθητικών δρομολογίων 2022-2025 σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 283795/16-12-2022 έγγραφο της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Ευρυτανίας 2022-2025.

ΑΠΟΦΑΣΗ 198_2023 ΑΔΑ: ΨΘΘΞ7ΛΗ-Υ6Ω

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης -εξέτασης των καταγγελλομένων και αν υφίστανται οι προϋποθέσεις ή όχι στο να επιβληθούν κυρώσεις στον προσωρινό ανάδοχο «ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ν.– ΦΡΑΓΚΑΛΙΟΣ Γ. Ο.Ε.» [σχετικό το υπ’ αριθ.πρωτ. 257672/14-11-2022 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου-Τμήμα Προμηθειών ΠΣΕ] του 23ου θέματος της υπ’ αριθ. 48/7-12-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 199_2023 ΑΔΑ: 679Κ7ΛΗ-ΕΣΧ

ΘΕΜΑ 8ο: Α)Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023 και Β) Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2023, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 200_2023 ΑΔΑ: 6ΥΗ87ΛΗ-Ο9Β

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023,Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 201_2023 ΑΔΑ: ΨΔΣ87ΛΗ-91Β

ΘΕΜΑ 10: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 , Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 202_2023 ΑΔΑ: 6ΞΙΡ7ΛΗ-ΠΝΟ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης και έκδοση Χρηματικoύ Εντάλματος Προπληρωμής στον οριζόμενο υπόλογο, από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 203_2023 ΑΔΑ: ΨΙΞΒ7ΛΗ-9Ε4

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) και Π.Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 204_2023 ΑΔΑ: 6Η107ΛΗ-ΨΨΔ

ΘΕΜΑ 13ο: Α)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2023.Β)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2023 και Γ)Ορισμός Υπολόγων Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2023, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0717/0719/0721/0722.

ΑΠΟΦΑΣΗ 205_2023 ΑΔΑ: 6ΣΗΥ7ΛΗ-ΠΓ8

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης της μελέτης:«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΙΤΕΑΣ», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 56.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 206_2023 ΑΔΑ: 63ΘΔ7ΛΗ-Μ94

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης της μελέτης: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΙΡΡΑΣ», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 46.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 207_2023 ΑΔΑ: 6ΣΘΜ7ΛΗ-8ΛΛ

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου:«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΙΤΕΑΣ», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμος: 6.200.000,00€ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 2023ΝΠ46600000 / ΜΙS 5202639 ΤΗΣ ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 208_2023 ΑΔΑ: 6ΕΗΨ7ΛΗ-7ΧΣ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης της μελέτης:«ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 78.120,00€ με ΦΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 209_2023 ΑΔΑ: 6ΑΙΙ7ΛΗ-ΤΙ2

ΘΕΜΑ 18ο: Δημοπράτηση του υποέργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΓΡΑΦΩΝ» προϋπολογισμού 600.000,00€ με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» του προγράμματος ΣΑΝΠ 466 με Κ.Α. 2022ΝΠ46600020 (ΠρώηνΣΑΕΠ566 με Κ.Α.2014ΕΠ56600008)

ΑΠΟΦΑΣΗ 210_2023 ΑΔΑ: Ψ9Φ07ΛΗ-Κ38

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Π.Ε.Ο. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ-ΘΗΒΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ» προεκτιμώμενης αμοιβής 181.962,94 με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 211_2023 ΑΔΑ: 6Ξ997ΛΗ-9ΥΥ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπάνης στα πλαίσια του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 1(ΚΟΜΠΟΤΑΔΕΣ, ΜΕΞΙΑΤΕΣ, ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΗΣ, ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙ, ΑΜΑΛΩΤΑ»,προϋπολογισμού 150.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ, Αναδόχου: ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 212_2023 ΑΔΑ: Ψ68Ν7ΛΗ-9ΩΚ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση της 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΤΡΙΖΟΙΝΙΚΟΥ» της Π.Ε. Φωκίδας προϋπολογισμού μελέτης 60.000,00 € ,αναδόχου “ΛΙΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 213_2023 ΑΔΑ: 6ΣΩΑ7ΛΗ-ΨΙΠ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 30964/15-02-2023 με ΑΔΑ:9ΥΘ27ΛΗ-Ψ07 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας που αφορά διάθεση πόρων μέσων για την αντιμετώπιση των κινδύνων και των συνεπειών,από την εκδήλωση χιονοπτώσεων από την κακοκαιρία ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ, από τις 05-02-2023 στο Νομό Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 214_2023 ΑΔΑ: ΨΞΘΛ7ΛΗ-Σ98

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης(ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2023.

7η Συνεδρίαση 2023 – (17-02-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 184_2023 ΑΔΑ: 6Υ997ΛΗ-ΕΝ4

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της ανακοπής κατά της αριθμ. 16/2023 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 185_2023 ΑΔΑ: 6ΘΟΛ7ΛΗ-2Β5

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο:Διόρθωση της υπ’αριθμ. 166/14.02.2023 με ΑΔΑ:Ψ56Β7ΛΗ-ΣΧΣ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον ορισμό υπολόγου στην παράγραφο Γ.α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 186_2023 ΑΔΑ: 9ΓΟΟ7ΛΗ-0ΗΖ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας, του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Τουρισμού, Αθλητισμού και Εθελοντισμού και ενός Περιφερειακού Συμβούλου για τη συμμετοχή τους στη Διεθνή Τουριστική έκθεση ITB, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο της Γερμανίας  από 79/3/2023 στον εκθεσιακό χώρο Messe Berlin, Einfahrt Tor 25 (Jafféstrasse)14055 Berlin, Deutschland -συμμετοχή σε περίπτερο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 187_2023 ΑΔΑ: 6ΞΘΝ7ΛΗ-3Υ3

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.οικ.17721/26-01-2023 με ΑΔΑ:9ΑΥΜ7ΛΗ-ΠΕΓ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φωκίδας περί διάθεσης μέσων και πόρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, (βροχοπτώσεις-χιονοπτώσεις).

ΑΠΟΦΑΣΗ 188_2023 ΑΔΑ: ΨΩ4Γ7ΛΗ-ΝΔΘ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.24801/06-02-2023 με ΑΔΑ:ΨΒΟΚ7ΛΗ-ΚΤ8 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, (φαινόμενο «Μπάρμπαρα» 04-02-2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 189_2023 ΑΔΑ: Ψ8Α97ΛΗ-Ζ7Σ

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση οριστικής διακοπής των εργασιών, με μεταγενέστερο χρόνο διάλυσης, για εκτέλεση επειγουσών εργασιών βάσει του άρθρου 161 του ν. 4412 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ – ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΜΙΟ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο. 8 (ΟΞΥΛΙΘΟΣ – ΠΛΑΤΑΝΑ) ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 30-12-2019 & 7-1-2020 (ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ «ΖΗΝΟΒΙΑ» & «ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ»)» της Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 190_2023 ΑΔΑ: 6ΥΩΑ7ΛΗ-84Τ

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ – υποέργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ 48 ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ 5 ΚΑΙ 4», με κωδικό αριθμό 2014ΕΠ56600009 της ΣΑΕΠ 566, προϋπολογισμού 1.814.000,00 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ 191_2023 ΑΔΑ: 6ΞΥΤ7ΛΗ-ΜΛ6

ΘΕΜΑ 6ο: Εξειδίκευση πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕΠ), οικονομικού έτους 2023, δεκτικού ΚΑΕ 0719,0721,0722, Π.Ε. Εύβοιας.

6η Συνεδρίαση 2023 – (14-02-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 148_2023 ΑΔΑ: 6Δ057ΛΗ-ΘΜ4

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των αριθμ. 47/29-11-2022 (ΑΔΑ: 9Ε3Ω7ΛΗ-ΝΑΙ, 48/7-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΣΙΡ7ΛΗ-ΦΧ5), 49/13-12-2022 (ΑΔΑ: ΩΧΛΛ7ΛΗ-ΚΓΒ), 50/20-12-2022 (ΑΔΑ: ΡΩΧΟ7ΛΗ-6ΡΜ), & 51/27-12-2022 (ΑΔΑ: 9Η6Ψ7ΛΗ-3ΙΦ) πρακτικών συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 149_2023 ΑΔΑ: 9Ο8Σ7ΛΗ-Τ1Ο

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση εξώδικης γνωστοποίησης με πρόσκληση σε ένορκη βεβαίωση (σχετικά με την αγωγή της ετερορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «Παναγιώτα Γεωργούση-Κουτσόμπου & Σια ΕΕ»).

ΑΠΟΦΑΣΗ 150_2023 ΑΔΑ: ΨΒ7Ρ7ΛΗ-9Ν1

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την προσφυγή των Γεωργίου Τζιμίκου και Κωνσταντίνου Τζιμίκου].

ΑΠΟΦΑΣΗ 151_2023 ΑΔΑ: ΩΧΠΚ7ΛΗ-ΖΒΦ

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την προσφυγή των Ελένης χας Φώτιου Σωτηρίου, Άννας χας Γεωργίου Βυλλιώτη, Κυριακής Βυλλιώτη και Χαρίλαου Βυλλιώτη].

ΑΠΟΦΑΣΗ 152_2023 ΑΔΑ: Ω8327ΛΗ-ΡΧΣ

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την αρ. πρωτ. ΠΡ122/2018 προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 153_2023 ΑΔΑ: ΩΧ067ΛΗ-ΣΤΖ

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την αρ. πρωτ. ΠΡ123/2018 προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 154_2023 ΑΔΑ: Ψ2297ΛΗ-Κ2Φ

ΘΕΜΑ 7ο: Α. Έγκριση πρακτικού 2 και κατακύρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια άλατος περιόδου 2022-2023 για την Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ. Β. Συγκρότηση της αρμόδιας επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σχετικής σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 155_2023 ΑΔΑ: 9Θ9Ι7ΛΗ-Ζ57

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Βοιωτίας» για δύο έτη 2023 – 2025, προϋπολογισμού 206.902,11€ (με Δικαίωμα Προαίρεσης 10% & ΦΠΑ 24%) και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 156_2023 ΑΔΑ: ΨΚΕΔ7ΛΗ-9ΙΦ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση α) αποστολής της 32/2023 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στις κατηγορίες Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» και Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων των παροχής υπηρεσιών των νέων δρομολογίων «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, το σχολικό έτος 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 87.939,44 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης και β) των όρων της 32/2023 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στις κατηγορίες Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» και Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 157_2023 ΑΔΑ: 6Σ5Σ7ΛΗ-Ε90

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση α) αποστολής της 33/2023 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στις κατηγορίες Γ «ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» & Δ «ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων των παροχής υπηρεσιών των νέων δρομολογίων «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, το σχολικό έτος 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 103.469,07 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης και β) των όρων της 33/2023 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στις κατηγορίες Γ «ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» & Δ «ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 158_2023 ΑΔΑ: 9ΓΥ07ΛΗ-ΟΦΕ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση α) μεταφοράς μαθητών με ιδιώτες μεταφορείς στο πλαίσιο παροχής δημόσιας υπηρεσίας, τα μέσα των οποίων πληρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές (ζώνες ασφαλείας, ΚΤΕΟ κτλ), λόγω έλλειψης μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης στον ορεινό και δύσβατο νομό Ευρυτανίας για το σχολικό έτος 2022-2023, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 680/4-1-2023 (ΦΕΚ 7Β΄/5-1-2023) ΚΥΑ με θέμα: « Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ ….. Περιφέρειες» & β) των όρων της σχετικής Πρόσκλησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 159_2023 ΑΔΑ: Ω8Ρ47ΛΗ-Ψ0Σ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, στα πλαίσια του Β΄ΔΣΑ της 9ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανάθεσης συμβάσεων για την «Μεταφορά μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, τo σχολικό έτος 2022-2023», συνολικού προϋπολογισμού 140.769,28€ (άνευ Δικαιωμάτων Προαίρεσης 28% και ΦΠΑ 24%).

ΑΠΟΦΑΣΗ 160_2023 ΑΔΑ: 6ΒΤΤ7ΛΗ-ΙΥΕ

ΘΕΜΑ 13ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071), για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων, μελετών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 161_2023 ΑΔΑ: 6ΖΔΠ7ΛΗ-ΡΧ0

ΘΕΜΑ 14ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 073) για την πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε. Φωκίδας, Α΄ τριμήνου 2023, & από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071) για την πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε. Φωκίδας, έτους 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 162_2023 ΑΔΑ: Ψ6ΥΦ7ΛΗ-9Ψ9

ΘΕΜΑ 15ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), για δαπάνες, έργα, μελέτες, Οικονομικού Έτους 2023, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 163_2023 ΑΔΑ: 6ΔΛ97ΛΗ-ΥΗΟ

ΘΕΜΑ 16ο: Εξειδίκευση πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) και ορισμός υπολόγου, οικονομικού έτους 2023, δεκτικού ΚΑΕ 0719,0721,0722, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 164_2023 ΑΔΑ: 677Δ7ΛΗ-ΣΜΕ

ΘΕΜΑ 17ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπάνης αποζημίωσης από τον Τακτικό Π.Υ (Ειδικός Φορέας 073) και δαπανών έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 165_2023 ΑΔΑ: 6Σ337ΛΗ-Β78

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 166_2023 ΑΔΑ: Ψ56Β7ΛΗ-ΣΧΣ

ΘΕΜΑ 19ο: Α. & Β. Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) και από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας. Γ. Ορισμός Υπολόγων Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ), οικονομικού έτους 2023, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0717/0719/0721/0722.

ΑΠΟΦΑΣΗ 167_2023 ΑΔΑ: ΨΕ977ΛΗ-ΩΗ5

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης της εντεταλμένης Περιφερειακής Συμβούλου του τομέα ορεινής, δασικής πολιτικής και κτηνοτροφίας κ. Αικατερίνης Καλαντζή, για τη συμμετοχή της στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων «27η GULFOOD FOOD & HOSPITALITY SHOW», 20 – 24 Φεβρουαρίου 2023 στον εκθεσιακό χώρο World Trade CenterΝτουμπάι-Η.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 168_2023 ΑΔΑ: 67Ε07ΛΗ-ΧΨΩ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας για τη συμμετοχή του στην 44η Διεθνή Τουριστική Έκθεση “International Fair of Tourism (IFT) 2023”, 23 – 26 Φεβρουαρίου 2023, στο Βελιγράδι.

ΑΠΟΦΑΣΗ 169_2023 ΑΔΑ: ΨΖ1Μ7ΛΗ-Π9Η

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Μέριμνας για τη συμμετοχή του στη Διεθνή Τουριστική έκθεση TTR 2023, στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, 23-26/02/2023, στον εκθεσιακό χώρο «CENTRUL EXPOZITIONAL ROMEXPO» (Marasti Blvd, nr. 65-67 C.P. 32-3, cod 011465, Bucuresti, Romania).

ΑΠΟΦΑΣΗ 170_2023 ΑΔΑ: 6Φ857ΛΗ-Γ18

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση των όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών εγγειοβελτιωτικών έργων στον χείμαρρο Σκίτσα και στον χείμαρρο Πλείστο», προϋπολογισμού 241.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 171_2023 ΑΔΑ: 68837ΛΗ-ΞΥΩ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση των όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων για την βελτίωση της αντιπλημμυρικής προστασίας», προϋπολογισμού 119.040,20 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 172_2023 ΑΔΑ: ΨΝ3Τ7ΛΗ-Η5Η

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρακτικού Ι της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρώματος και λοιπών εργασιών οδικών αξόνων αρμοδιότητας συντήρησης δήμου Δελφών (περιοχή Επταλόφου-Προσάκου, Δεσφίνας-«Κτήμα Κλέτσα»), προϋπολογισμού 670.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 173_2023 ΑΔΑ: Ψ5ΔΗ7ΛΗ-ΖΥΑ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Προστασία παράκτιας ζώνης Πλατάνας Κύμης», προϋπολογισμού 7.000.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 174_2023 ΑΔΑ: Ψ8817ΛΗ-24Ο

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κόμβος Δροσιάς Ν.Α. Εύβοιας (συνέχιση)», συμβατικού ποσού 430.623,78 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 175_2023 ΑΔΑ: 6Φ487ΛΗ-Ν1Α

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου περιοχής Δ. Χαλκιδέων – Β΄ Φάση», συμβατικού ποσού 678.526,91 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 176_2023 ΑΔΑ: 69ΤΔ7ΛΗ-ΥΗΙ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων ποταμού Μεσσαπίου & των παραποτάμων αυτού», συμβατικού ποσού 3.535.896,29 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 177_2023 ΑΔΑ: 6ΩΛΒ7ΛΗ-4ΔΤ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπάνης στα πλαίσια του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία Προυσού», προϋπολογισμού 143.150,93 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 178_2023 ΑΔΑ: 9ΨΓΩ7ΛΗ-ΘΣΠ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας & Κόμβων, Οριστικής Μελέτης Αποχέτευσης – Αποστράγγισης και των τευχών ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Βελτίωσης της ΠΕΟ Θήβας – Λιβαδειάς, από το πέρας της Παράκαμψης Αλιάρτου (Χ.Θ.24+414) έως την διασταύρωση προς Άγιο Γεώργιο, με παράκαμψη της Αγίας Παρασκευής», προϋπολογισμού 550.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 179_2023 ΑΔΑ: 6ΦΡ37ΛΗ-ΨΝΑ

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «3.8 Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός Υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (μετάβαση σε αποκεντρωμένο σύστημα μεγαλύτερων και λιγότερων μονάδων, ενίσχυση ψηφιακών και λοιπών υποδομών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών κλπ.)», δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π89-3.1 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τίτλο: «Προμήθεια, μεταφορά & εγκατάσταση μονάδων αιθουσών (διδασκαλίας-γραφείων) & χώρων υγιεινής (w.c) διαφόρων συστημάτων ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για τη στέγαση του ΕΕΕΕΚ Χαλκίδας (2021ΕΠ06600004)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 180_2023 ΑΔΑ: 9ΧΑΗ7ΛΗ-ΥΣ7

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 24920/6-02-2023 απόφασης με ΑΔΑ:9ΨΘΛ7ΛΗ-ΘΘΔ του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις από 5-02-2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 181_2023 ΑΔΑ: 6ΗΩΘ7ΛΗ-Ε3Φ

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 24503/04-02-2023 απόφασης με ΑΔΑ:9ΚΗΣ7ΛΗ-1ΓΥ της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των σε εργασίες αποχιονισμού-ρίψη άλατος, για την αντιμετώπιση του καιρικού φαινομένου με κωδ. ονομασία ”ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ” (”BARBARA”), από τις 4/02/2023, στο Ε.Ο. Δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 182_2023 ΑΔΑ: 9ΜΦΓ7ΛΗ-Χ5Μ

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2023, 2024 & 2025».

 

 

5η Συνεδρίαση 2023 – (07-02-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΘΕΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 112_2023 ΑΔΑ: 6ΙΘΥ7ΛΗ-ΟΒ1

ΘΕΜΑ 1ο: Γνωμοδότηση Δικηγόρου και αίτημα λήψης απόφασης για κατάθεση αίτησης-κλήσης για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» κατόπιν της υπ’ αριθ 4343/2022 μη οριστικής απόφασης του Εφετείου Αθηνών [σχετικά με τη διάλυση του οικοδομικού συνεταιρισμού με την επωνυμία «Αστικός Παραθεριστικός Συνεταιρισμός Εκπαιδευτικών ΕΡΩΔΙΟΣ Συν.Π.Ε.»]

ΑΠΟΦΑΣΗ 113_2023 ΑΔΑ: ΨΟΘΞ7ΛΗ-ΠΧΞ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή των Νικολάου Ντάλλα, Ηλία Ντάλλα και Σταυρούλας Ντάλλα].

ΑΠΟΦΑΣΗ 114_2023 ΑΔΑ: 6Ψ7Β7ΛΗ-95Ρ

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» κατά ΠΕ Βοιωτίας].

ΑΠΟΦΑΣΗ 115_2023 ΑΔΑ: 99ΘΣ7ΛΗ-ΖΡΙ

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» κατά ΠΕ Φωκίδας].

ΑΠΟΦΑΣΗ 116_2023 ΑΔΑ: ΩΜΙΑ7ΛΗ-ΜΘ0

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» κατά ΠΕ Ευρυτανίας].

ΑΠΟΦΑΣΗ 117_2023 ΑΔΑ: 649Ε7ΛΗ-29Α

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» κατά ΠΕ Φθιώτιδας].

ΑΠΟΦΑΣΗ 118_2023 ΑΔΑ: ΨΒ2Υ7ΛΗ-ΧΤΕ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση βεβαιωτικών σημειωμάτων σε λογαριασμούς του πάγιου και αρδευτικού Τέλους Κωπαϊδικού Πεδίου 2015 ,2016, 2017, 2018 ,2019 , 2020 & 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 119 _2023 ΑΔΑ: 64ΠΟ7ΛΗ-5ΘΨ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εκτός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 120_2023 ΑΔΑ: 9Θ157ΛΗ-4ΗΤ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος Π.Ε. Βοιωτίας εκτός ορίων νομού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 121_2023 ΑΔΑ: 9ΩΩ77ΛΗ-ΓΦΣ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση αποστολής πρόσκλησης στους προσωρινούς αναδόχους της 23/2021 με αριθ. πρωτ. οικ. 291413/7430/23-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009823676 2021-12-23) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», για παράταση του χρόνου ισχύος των προσφορών τους, σύμφωνα με το αρ. 97 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) ‘’ Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ’’ ) και την παράγραφο 4.4.1 της αριθμ. πρωτ. 96276/2990/27-05-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 122_2023 ΑΔΑ: Ψ53Χ7ΛΗ-ΞΓ7

ΘΕΜΑ 11ο: Σχεδιασμός νέων δρομολογίων [56 και 57], στα πλαίσια του ΔΣΑ 2020-2023 χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για το σχολικό έτος 2022-2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 123_2023 ΑΔΑ: 6ΠΓ87ΛΗ-2ΙΘ

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 94/31-01-2023 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 2.875.716,22€ άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 15ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. πρωτ. 179843/4906/04-08-2022 και 16ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών πρόσκληση με αρ. πρωτ. 186683/5017/12-08-2022 ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 124_2023 ΑΔΑ: 9ΛΥΜ7ΛΗ-ΖΡ7

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση α) του υπ’ αριθμ. 95/30-01-2023 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 52.440,96€ άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 18ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. πρωτ. 246305/31-10-2022) και β) Την κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάθεση των δρομολογίων Μεταφοράς Μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, για την με αρ. πρωτ. 246305/31-10-2022 18η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών (ΑΔΑΜ: 22PROC011509986).

ΑΠΟΦΑΣΗ 125_2023 ΑΔΑ: 67ΤΗ7ΛΗ-65Ε

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση της αριθμ. 7591/12-01-2023 (ΑΔΑ:Ψ0Ι37ΛΗ-ΑΜΔ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας, περί προσωρινής ανάθεσης εκτέλεσης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/βαθμιας και Β΄/βαθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας μέχρι την ολοκλήρωση των οικείων διαγωνισμών και όχι πέραν της 31-06-2023, σε συνέχεια της αριθ. πρωτ. 286902/20-12-2022 20ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών (ΑΔΑΜ: 22PROC011865952).

ΑΠΟΦΑΣΗ 126_2023 ΑΔΑ: 98207ΛΗ-9Γ4

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση του πρακτικού 28.4/30-11-2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ στις 31-01-2023 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών και διόρθωση της αρ. 20/10-01-2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – αποδεικτικά μέσα της 28/2022 με αριθ. πρωτ. οικ. 187577/5545/17-08-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011107047 2022-08-17) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Γ ««ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» & Δ «ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για το σχολικό έτος 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 690.354,81 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 169774).

ΑΠΟΦΑΣΗ 127_2023 ΑΔΑ: Ω8497ΛΗ-ΣΕΞ

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση του πρακτικού 29.3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 29/2022 πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. οικ. 188253/5565/17-08-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011108755 2022-08-17) για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» & Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για το σχολικό έτος 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 368.792,12 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 170563).

ΑΠΟΦΑΣΗ 128_2023 ΑΔΑ: ΨΒΣΜ7ΛΗ-Ω67

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023,Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 129_2023 ΑΔΑ: 9Τ1Τ7ΛΗ-Α5Ω

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) και Π.Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 130_2023 ΑΔΑ: ΨΔΑΝ7ΛΗ-ΗΘ4

ΘΕΜΑ 19: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 , Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 131_2023 ΑΔΑ: ΨΥΥ37ΛΗ-421

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 132_2023 ΑΔΑ: 99ΒΨ7ΛΗ-ΟΕ2

ΘΕΜΑ 21ο:Α) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2023 B) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2023 και Γ)Ορισμός Υπολόγων Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2023, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0719/0721/0722.

ΑΠΟΦΑΣΗ 133_2023 ΑΔΑ: Ψ5ΑΣ7ΛΗ-Ρ29

ΘΕΜΑ 22ο: Δημοπράτηση του υποέργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ – ΡΟΣΚΑ (Α΄ΦΑΣΗ)» προϋπολογισμού 1.199.999,99 ευρώ με το ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας, με κωδικό αριθμό ΣΑΕΠ 566 (2014ΕΠ56600008) της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ 566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 134_2023 ΑΔΑ: 9ΑΒΥ7ΛΗ-Μ40

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 192680 του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» προϋπολογισμού 430.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 135_2023 ΑΔΑ: 6ΛΑ67ΛΗ-ΙΝΕ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 190790 του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ»προϋπολογισμού 137.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 136_2023 ΑΔΑ: ΩΝΦ07ΛΗ-7Δ4

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 190175 του υποέργου «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022(Β΄ΦΑΣΗ)» προϋπολογισμού 750.000,00€ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 137_2023 ΑΔΑ: Ω87Ε7ΛΗ-ΝΚΜ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ – ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ – ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ (Α’ ΦΑΣΗ) » προϋπολογισμού 550.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ, αναδόχου ΡΟΥΜΠΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 138_2023 ΑΔΑ: 6ΜΓΗ7ΛΗ-Υ1Ω

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση φακέλου και ανάθεση της μελέτης με τίτλο: ΝΕΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ – ΚΟΡΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1.045.000,00€ (με ΦΠΑ 24%), με την κλειστή διαδικασία των άρθ. 28, 84 και 51 του Ν.4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 139_2023 ΑΔΑ: 927Φ7ΛΗ-6ΞΩ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση φακέλου και ανάθεση της μελέτης με τίτλο: ΝΕΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ – ΚΟΡΜΟΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ – ΙΣΤΙΑΙΑ, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1.410.000,00€ (με ΦΠΑ 24%), με την κλειστή διαδικασία των άρθ. 28, 84 και 51 του Ν.4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 140_2023 ΑΔΑ: 9ΤΒΚ7ΛΗ-31Σ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους 2022», του έργου με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας (2014ΕΠ56600011)» και ενάριθμο 2022ΝΠ26600006, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 276901/08-12-2022 (ΑΔΑ: 67ΒΠ7ΛΗ-Α0Ι) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την αντιμετώπιση των αναγκών μεταφοράς, διαχείρισης, ταφής και λοιπών ενεργειών, κατόπιν περιστατικού ναυαγίου σκάφους (α.λ.σ.) με Παρανόμως Εισελθόντα Πρόσωπα (Π.Ε.Π.) στις 01/11/2022 στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή Ν. Μανδηλού Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 141_2023 ΑΔΑ: ΩΧΞΓ7ΛΗ-ΙΦ7

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 19114/27-01-2023 με ΑΔΑ:9ΚΒΛ7ΛΗ-4ΗΛ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (βροχοπτώσεις -χιονοπτώσεις από 26/01/2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 142_2023 ΑΔΑ: 6ΥΞΙ7ΛΗ-Υ0Β

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 17510/26-01-2023 με ΑΔΑ:6Φ6Υ7ΛΗ-ΠΞΗ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας που αφορά διάθεση μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων, σε εργασίες αποχιονισμού-ρίψη άλατος, και εργασίες αποκατάστασης πλημμυρικών φαινομένων-κατολισθήσεις, από την 26/01/2023, στο Ε.Ο. Δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας .

ΑΠΟΦΑΣΗ 143_2023 ΑΔΑ: 6ΟΔΓ7ΛΗ-ΒΝΨ

ΘΕΜΑ 32ο: : Έγκριση της υπ’αριθμ.οικ.21181/31-01-2023 με ΑΔΑ:Ψ25Ζ7ΛΗ-Κ1Ψ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των κινδύνων και των συνεπειών, από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων από τις 26-01-2023 στο Νομό Ευβοίας και χιονοπτώσεων από τις 30-01-2023 στην περιοχή της Δίρφυς.

ΑΠΟΦΑΣΗ 144_2023 ΑΔΑ: 66ΙΨ7ΛΗ-34Σ

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 21251/31-01-2023 με ΑΔΑ:9Δ9Κ7ΛΗ-80Χ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φθιώτιδας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (χιονοπτώσεις από 25/01/2023)

ΑΠΟΦΑΣΗ 145_2023 ΑΔΑ: ΨΠ7Ω7ΛΗ-3ΘΛ

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δαπανών από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για έκτακτες ανάγκες», της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 146_2023 ΑΔΑ: 90ΥΠ7ΛΗ-541

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση του υπ.αριθμ. 1/2-2-2023 Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2023, 2024 & 2025».

ΑΠΟΦΑΣΗ 147_2023 ΑΔΑ: ΩΧΜ67ΛΗ-ΡΛΔ

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση του αριθμ. 1 πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης, αξιολόγησης και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού στο πλαίσιο του ανοικτού, ηλεκτρονικού, διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια πενήντα εννέα (59) οχημάτων για τις ανάγκες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την διαδικασία της λειτουργικής χρονομίσθωσης (Operational Leasing) χρονικής διάρκειας εξήντα (60) μηνών», προϋπολογισμού 2.286.312,00€ (με ΦΠΑ), για 5 έτη χωρίς δικαίωμα εξαγοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (Αριθμ. Διακήρυξης 268059/28-11-2022, ΑΔΑΜ: 22PROC011698911).

4η Συνεδρίαση 2023 – (31-01-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΘΕΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 69 _2023 ΑΔΑ: ΨΣΙ67ΛΗ-ΘΨΧ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση: Α. πρακτικών αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού [176756] για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης α) Στατικής φύλαξης, Υπηρεσίας κέντρων λήψης σημάτων και Υπηρεσίες περιπολίας των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας & β) Υπηρεσίας κέντρων λήψης σημάτων και Υπηρεσίες περιπολίας των Αντλιοστασίων Άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου» για δύο έτη 2023-2025, προϋπολογισμού 228.655,01€ (με Δικαίωμα Προαίρεσης 12,5% & ΦΠΑ 24%). Β. Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη. Γ. Συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 70 _2023 ΑΔΑ: ΨΜΧ27ΛΗ-ΩΩΑ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού αυτοκινήτου ΚΗΙ 4356 της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας εκτός Περιφερειακής Ενότητας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 71 _2023 ΑΔΑ: 69927ΛΗ-339

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση της συμπληρωματικής της 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 72 _2023 ΑΔΑ: 6Λ6Μ7ΛΗ-64Ζ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση των πρακτικών 31.1 και 31.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 31/2022 πρόσκλησης με αριθ. Πρωτ 277867/09-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011779381 2022-12-09) για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» & Δ «ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για το σχολικό έτος 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 366.138,68 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 178135).

ΑΠΟΦΑΣΗ 73_2023 ΑΔΑ: ΡΩ2Υ7ΛΗ-Τ61

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας εκτός ορίων Νομού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 74_2023 ΑΔΑ: 6ΙΔΤ7ΛΗ-ΩΙΖ

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια επιδόσεων (Εκθέσεων ελέγχου και Προσκλήσεων – Ειδοποιήσεων).

ΑΠΟΦΑΣΗ 75_2023 ΑΔΑ: 6ΒΖΑ7ΛΗ-Δ9Σ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την αίτηση ακύρωσης/αναστολής της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 76_2023 ΑΔΑ: ΡΝΚΠ7ΛΗ-49Γ

ΘΕΜΑ 3ο: Άσκηση ή μη ενδίκoυ μέσου κατά της με αριθμό Α287/2022 απόφασης του 2ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 77_2023 ΑΔΑ: ΨΩΓ37ΛΗ-ΠΔ8

ΘΕΜΑ 4ο:Παραχώρηση δωρεάν κατά χρήση ενός επιβατικού οχήματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην Τεχνική υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 78_2023 ΑΔΑ: 96ΥΘ7ΛΗ-ΟΓΘ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Τουρισμού, Αθλητισμού και Εθελοντισμού κ. Ηλία Μπουρμά και του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Αναστάσιου Βελισσαρίου για τη συμμετοχή τους στη Διεθνή Τουριστική έκθεση “Salon FestiVitas à MULHOUSE”, Γαλλία – Μυλούζ από 3 έως 5 Φεβρουαρίου 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 79_2023 ΑΔΑ: Ψ5ΒΧ7ΛΗ-1ΓΙ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Τουρισμού, Αθλητισμού και Εθελοντισμού κ. Ηλία Μπουρμά για τη συμμετοχή του στην Τουριστική Διοργάνωση Greek Tourism & Gastronomy Workshop,Σόφια-Βουλγαρία, από 5 έως 6 Φεβρουαρίου 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 80_2023 ΑΔΑ: 9ΞΩΛ7ΛΗ-Ο8Π

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας & Αλιευτικής Πολιτικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,κ.Κωνσταντίνου Αποστολόπουλου στην εκδήλωση Carbonica“Γεωργία Δέσμευσης Άνθρακα – Καλλιεργώντας ένα βιώσιμο μέλλον, Θεσσαλονίκη 8 Φεβρουαρίου 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 81_2023 ΑΔΑ: ΨΡΛΓ7ΛΗ-ΣΨΠ

ΘΕΜΑ 8ο:Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των ηλεκτρολογικών εργασιών αναβάθμισης και πιστοποίησης ηλεκτρικού πίνακα εναέριου αναβατήρα «ΗΡΑΚΛΗ» του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου, βάση του άρθρου 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016, “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 82_2023 ΑΔΑ: 69ΛΣ7ΛΗ-5Ψ8

ΘΕΜΑ 9ο: Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 221, παρ.11α του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” για την διενέργεια και αξιολόγησης του Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών και Προμηθειών με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2022-2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 83_2023 ΑΔΑ: 93Ο17ΛΗ-9Κ4

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου της Π.Στ.Ε, από τον Τακτικό Π.Υ (Ειδικός Φορέας 073) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 84_2023 ΑΔΑ: Ψ0ΗΑ7ΛΗ-ΥΓΓ

ΘΕΜΑ 11ο:Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 85_2023 ΑΔΑ: ΩΧΘΩ7ΛΗ-Α2Ω

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 86_2023 ΑΔΑ: 6ΒΙ87ΛΗ-ΧΙΥ

ΘΕΜΑ 13ο: Α. «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023».Β. «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2023» της Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 87_2023 ΑΔΑ: Ψ92Ζ7ΛΗ-3ΘΒ

ΘΕΜΑ 14ο: A) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023». B) «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023». Γ)Ορισμός Υπολόγων Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2023, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0716/0717/0719/0721/0722/5152.

ΑΠΟΦΑΣΗ 88_2023 ΑΔΑ: 6Ι527ΛΗ-ΘΘΤ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 12177/18-01-2023 με ΑΔΑ:64157ΛΗ-ΛΚΦ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων, σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Κ. Κλειδίου του Δ. Τανάγρας στην θέση «Καλιακούδα», την 18/01/2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 89_2023 ΑΔΑ: Ψ1Σ37ΛΗ-Χ66

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.13224/19-01-2023 με ΑΔΑ:6Ζ1Ε7ΛΗ-92Ν απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Τοπική Κοινότητα Διονύσου του Δήμου Ορχομενού στη θέση «Μαυρομαντήλα»,την 19-01-2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 90_2023 ΑΔΑ: 6ΧΠ77ΛΗ-Π8Β

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.14313/23-01-2023 με ΑΔΑ:650Γ7ΛΗ-7ΥΞ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για εργασίες δενδροκοπής-κλαδοκοπής στο Ε.Ο. δίκτυο Ελαιώνα – Άρματος της Π.Ε. Βοιωτίας την 24/01/2023 μέχρι την περάτωση των εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 91_2023 ΑΔΑ: Ψ9ΑΤ7ΛΗ-3ΕΔ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.13890/20-01-2023 με ΑΔΑ:Ψ1ΑΙ7ΛΗ-7ΙΣ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις11-12/2023 και από 20/1/2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 92_2023 ΑΔΑ: 6Γ0Λ7ΛΗ-Σ5Φ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.14560/23-01-2023 με ΑΔΑ:ΨΦ9Θ7ΛΗ-Ο2Λ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών,(βροχοπτώσεις – χιονοπτώσεις από 20/01/2023).

Το εν λόγω θέμα αποσύρθηκε.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση απόφασης περί διάλυσης της από 29/11/2021 σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΣΤΡΟΒΙΚΙ» της Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού :582.000,00 € με το Φ.Π.Α. αναδόχου :”ΛΑΤΩ ATE”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 93_2023 ΑΔΑ: 6ΧΧ67ΛΗ-0Τ4

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ)», προϋπολογισμού 100.000,00 € με το Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 94_2023 ΑΔΑ: 6ΚΓΜ7ΛΗ-6Μ4

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση Αιτιολογικής Έκθεσης 1ου Συγκριτικού Πίνακα για τη μελέτη: «Ολοκλήρωση Μελετών της Ε.Ο. Άμφισσα Λιδωρίκι στο τμήμα Μαλανδρίνο-Λιδωρίκι» προϋπολογισμού 755.000,00 € με το Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 95_2023 ΑΔΑ: 6Δ527ΛΗ-ΤΧΟ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δημοπράτησης του 1ου υποέργου:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΕΞΑΡΧΟΣ-ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΦΑΣΗ Α’» του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΕΞΑΡΧΟΣ-ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ» της Π.Ε.Φθιώτιδας με συνολικό προϋπολογισμό 500.000,00€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%).

ΑΠΟΦΑΣΗ 96_2023 ΑΔΑ: ΨΧΙΜ7ΛΗ-ΚΓΒ

ΘΕΜΑ 24ο: : Έγκριση συνολικής μελέτης – Παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης : «ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΒΑΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» της Π.Ε.Φθιώτιδας και χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 97_2023 ΑΔΑ: 6ΧΕΥ7ΛΗ-Δ18

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» της Π.Ε.Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 400.000,00 € με το Φ.Π.Α., αναδόχου “Κ/ΞΙΑ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΦΟΥΚΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 98_2023 ΑΔΑ: 6ΨΕΩ7ΛΗ-12Η

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΡΒΑΡΙΑΔΑ-ΑΓΡΑΦΑ-ΕΠΙΝΙΑΝΑ» της Π.Ε.Ευρυτανίας ,προϋπολογισμού 2.800.000,00 € με το Φ.Π.Α., αναδόχου: “3K TEXNIKH AE”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 99_2023 ΑΔΑ: 6ΑΔ07ΛΗ-2ΘΡ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022»,αναδόχου: “ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 100_2023 ΑΔΑ: 9Ω2Ζ7ΛΗ-1Α9

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΞΗΡΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. 77 ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΙΣΤΙΑΙΑΣ» της Π.Ε.Εύβοιας, αναδόχου: “Κ/Ξ «ΕΤΕΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 101_2023 ΑΔΑ: ΩΝ5Σ7ΛΗ-ΦΗ3

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση επιμήκυνσης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΙΣΤΡΟΣ – ΣΕΤΤΑ» της Π.Ε.Εύβοιας,αναδόχου: “ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Ε. ΛΕΒΕΝΤΗΣ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 102_2023 ΑΔΑ: ΨΔΟΤ7ΛΗ-ΘΘΕ

ΘΕΜΑ 30ο:Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 103_2023 ΑΔΑ: 6ΒΕΠ7ΛΗ-73Α

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, όσον αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών μέσω μίσθωσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων για εργασίες αποχιονισμού στην Δημοτική Οδό Μπαλαλούκα, προς το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, για το έτος 2022-2023 συνολικού προϋπολογισμού 131.300,00 € με το Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 104_2023 ΑΔΑ: 94317ΛΗ-8ΥΞ

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση: α) διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ & ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ Α’/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β’/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 70.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ,β) των όρων της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 105_2023 ΑΔΑ: ΨΛ2Λ7ΛΗ-ΥΑΥ

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση παράτασης χρόνου ισχύος προσφορών και παράτασης ισχύος εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των οικονομικών φορέων που έλαβαν μέρος στον ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για την «Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Φθιώτιδας των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ», διάρκειας δύο (2) ετών, με δυνατότητα προαίρεσης για ακόμα τέσσερις (4) μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 350.000,00€ με Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Αριθμ. Διακήρυξης 6/130512/3907/9-6-2022, ΑΔΑΜ:22PROC010738073).

ΑΠΟΦΑΣΗ 106_2023 ΑΔΑ: 6Ψ9Τ7ΛΗ-ΔΛΙ

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια Η/Υ και δικτυακού ενεργού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συνολικού π/υ 71.002,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (Διακήρυξη Ν.9, Αρ. πρωτ.:286900/20-12-2022,ΑΔΑΜ: 22PROC011874180).

ΑΠΟΦΑΣΗ 107_2023 ΑΔΑ: 9ΟΩ47ΛΗ-8Η4

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση α) διενέργειας ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑΔΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 108_2023 ΑΔΑ: 61ΑΩ7ΛΗ-ΦΑΦ

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση του υπ.αριθμ. 2/2022 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016) Διαγωνισμού άνω των ορίων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022», προϋπολογισμού 62.967,20€ με το Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 109_2023 ΑΔΑ: 96ΜΦ7ΛΗ-816

ΘΕΜΑ 37ο:Έγκριση της 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 110_2023 ΑΔΑ: 6ΗΤ67ΛΗ-4ΒΜ

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2017 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 111_2023 ΑΔΑ: Ψ5ΛΞ7ΛΗ-5Λ5

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη Άξονα Προτεραιότητας «4.3-ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π89-4.3 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΙΤΕΑΣ (2019ΕΠ06600014)».

3η Συνεδρίαση 2023 – (25-01-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 34_2023 ΑΔΑ: 9ΑΝ27ΛΗ-1ΦΗ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση κίνησης του υπηρεσιακού αυτοκινήτου ΚΗΙ 4356 της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας εκτός Περιφερειακής Ενότητας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 35_2023 ΑΔΑ: Ψ47Ι7ΛΗ-64Χ

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την έφεση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δήμος Λεβαδέων”].

ΑΠΟΦΑΣΗ 36_2023 ΑΔΑ: ΨΟΛΒ7ΛΗ-0Ε8

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 37_2023 ΑΔΑ: 91ΧΠ7ΛΗ-ΞΥΠ

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «NAVROTSKA NATALYA ΜΟΝ. ΕΠΕ»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 38 _2023 ΑΔΑ: 9ΓΑΥ7ΛΗ-738

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 126/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 39_2023 ΑΔΑ: 6ΒΘΛ7ΛΗ-ΔΙ0

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια άλατος περιόδου 2022-2023 για την Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 40_2023 ΑΔΑ: 6ΤΔΟ7ΛΗ-ΑΒΣ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αντιπαγετικού άλατος», Π.Ε. Φωκίδας, συνολικού προϋπολογισμού 203.500,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 41_2023 ΑΔΑ: ΨΗΣΜ7ΛΗ-ΜΝΑ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για το οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας», συνολικού προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 42_2023 ΑΔΑ: ΨΟΛΓ7ΛΗ-ΜΣΨ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση της διαπραγμάτευσης, στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών μέσω μίσθωσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων για εργασίες αποχιονισμού στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας», συνολικού προϋπολογισμού 90.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 43_2023 ΑΔΑ: 9ΒΦ27ΛΗ-5Γ7

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων για άρση καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας», συνολικού προϋπολογισμού 80.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 44_2023 ΑΔΑ: 6Β457ΛΗ-ΥΒΞ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρακτικών 2 & 3 και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ανοικτού ηλεκτρονικού, διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού τάφρων & εργασιών πράσινου στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2022», προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 45_2023 ΑΔΑ: Ψ6Χ67ΛΗ-ΗΣ9

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση προκήρυξης νέων δρομολογίων, μέσω διαπραγμάτευσης, μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το σχ. έτος 2022-23, στα πλαίσια της υπ’αριθ.103716/1702/04-06-20 διακήρυξης με εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την «Ανάθεση υπηρεσιών με μίσθωση μέσω δημόσιας σύμβασης κατάλληλων μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης, που πληρούν τους όρους ασφαλείας, για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Φωκίδας», από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, για όλες τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 46_2023 ΑΔΑ: 6ΚΒΞ7ΛΗ-1ΨΡ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 1/10-1-2023 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας /Αξιολόγησης για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Ευρυτανίας που θα προκύψουν με την Διαδικασία Διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32, Ν. 4412/2016), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 391, του Ν. 4957/2022 (Τεύχος Α΄ ΦΕΚ 141/21-7-2022) για το έργο: «Μεταφορά μαθητών για τα δρομολόγια 2.24, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48 & 4.4, σχολικού έτους 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025», κατ΄εξαίρεση των κείμενων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), συνολικού προϋπολογισμού 119.233,44 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 47_2023 ΑΔΑ: 9ΞΕΑ7ΛΗ-ΥΕΒ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρακτικών 1 & 2 της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, στα πλαίσια του Β΄ΔΣΑ της 10ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανάθεσης συμβάσεων για την «Μεταφορά μαθητών, αρμοδιότητας Π. Ε. Βοιωτίας, τo σχολικό έτος 2022-2023», συνολικού προϋπολογισμού 85.406,00€.

ΑΠΟΦΑΣΗ 48_2023 ΑΔΑ: ΨΟ5Ζ7ΛΗ-ΟΧΝ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, στα πλαίσια του Β΄ΔΣΑ της 8ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανάθεσης συμβάσεων για την «Μεταφορά μαθητών, αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, τo σχολικό έτος 2022-2023», συνολικού προϋπολογισμού 2.028.874,75€.

ΑΠΟΦΑΣΗ 49_2023 ΑΔΑ: ΨΓΟΡ7ΛΗ-ΑΔ9

ΘΕΜΑ 15ο: Α. Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 073), για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών. Β. Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ), Οικονομικού Έτους 2023, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 50_2023 ΑΔΑ: 92ΟΝ7ΛΗ-98Ρ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση απόδοσης Λογαριασμών XEΠ – απαλλαγής Υπολόγων για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 51_2023 ΑΔΑ: 6Μ5Π7ΛΗ-ΤΜ3

ΘΕΜΑ 17ο: Εξειδίκευση πίστωσης και έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής στους οριζόμενους υπολόγους, από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073), Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 52_2023 ΑΔΑ: Ψ8ΙΝ7ΛΗ-ΑΑ2

ΘΕΜΑ 18ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 53_2023 ΑΔΑ: ΨΙ2Γ7ΛΗ-ΩΝΦ

ΘΕΜΑ 19ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 54_2023 ΑΔΑ: Ψ8ΒΛ7ΛΗ-ΡΙ4

ΘΕΜΑ 20ο: 1. Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) & από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 2. Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ), οικονομικού έτους 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 55_2023 ΑΔΑ: 6ΩΚΤ7ΛΗ-Ε5Π

ΘΕΜΑ 21ο: Α. & Β. Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών και έξοδα μετακίνησης των υπαλλήλων της Π.Ε. Φθιώτιδας. Γ. Εξειδίκευση πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 56_2023 ΑΔΑ: 9ΨΣΥ7ΛΗ-ΒΣΤ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 57_2023 ΑΔΑ: 6ΤΧ27ΛΗ-Χ29

ΘΕΜΑ 23ο: Α. Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 073), για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών. Β. Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ), Οικονομικού Έτους 2023, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 58_2023 ΑΔΑ: Ψ0Ν47ΛΗ-ΛΘΕ

ΘΕΜΑ 24ο: Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών – Οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων Συμβάσεων και Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016), Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 59_2023 ΑΔΑ: 69ΑΗ7ΛΗ-002

ΘΕΜΑ 25ο: Συγκρότηση Επιτροπών για το έτος 2023 της Π.Ε. Φωκίδας, σε εφαρμογή του άρθρου 221, του Ν.4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 60_2023 ΑΔΑ: Ρ7ΡΚ7ΛΗ-2ΗΨ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρακτικού Ι και κατακύρωση του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας» – υποέργο: «Αντιστήριξη πρανών και άρση καταπτώσεων στην εθνική οδό 27 Άμφισσας – Γραβιάς στη Χ.Θ. 8+500 λόγω κατάπτωσης», προϋπολογισμού 320.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 61_2023 ΑΔΑ: 634Ψ7ΛΗ-ΩΣΝ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή πολυχώρου στην Τ.Κ. Αργυρίων του δήμου Μακρακώμης», προϋπολογισμού 223.200,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 62_2023 ΑΔΑ: 6Ξ6Θ7ΛΗ-ΞΛΚ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της συνοπτικής δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή νέου αντλιοστασίου λυμάτων στην επέκταση του σχεδίου πόλεως Μαντουδίου λόγω καταστροφής από την θεομηνία «ΖΟΡΜΠΑ», συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 63_2023 ΑΔΑ: ΨΕΓΙ7ΛΗ-Φ4Γ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης από θαλάσσια διάβρωση της παραλίας Λουκισίων», προϋπολογισμού 65.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 64_2023 ΑΔΑ: ΨΗΥΣ7ΛΗ-Γ3Π

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αναγκαία άμεσα μέτρα προστασίας της θεμελίωσης της παλαιάς γέφυρας Βίστριζας», συνολικού ύψους 109.811,32 με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 65_2023 ΑΔΑ: 94Ε67ΛΗ-ΓΤ9

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποπεράτωση του έργου: “Κατασκευή γέφυρας στον χείμαρρο Ίναχο του επαρχιακού δρόμου Περιβολίου – Μαρμάρων, νομού Φθιώτιδας”, συνολικού ύψους 629.520,36 με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 66_2023 ΑΔΑ: ΨΙΓ07ΛΗ-3Η5

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. οικ. 7684/12-01-2023 με ΑΔΑ:632Ξ7ΛΗ-ΡΓΚ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την κατάσβεση και την αντιμετώπιση των κινδύνων και των συνεπειών από την εκδήλωση πυρκαγιάς, από 9-01-2023 στον υδρότοπο Κολοβρέχτη στην περιοχή Ψαχνών, στον Νομό Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 67_2023 ΑΔΑ: ΩΜΔΘ7ΛΗ-ΧΑΚ

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 7201/12-01-2023 με ΑΔΑ:Ψ97Μ7ΛΗ-3ΩΑ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (βροχοπτώσεις – χιονοπτώσεις από 10/01/2023).