43η Συνεδρίαση 2023 – (31-10-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

43η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1213_2023 ΑΔΑ: 6ΗΤ67ΛΗ-ΗΡΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση: α) αποστολής 03/2023 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» και Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 87144/28-04-2023 (23PROC012593164 2023-05-03) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 417.092,99 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης , β) των όρων της 03/2023 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» & Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1214_2023 ΑΔΑ: 65ΘΘ7ΛΗ-ΩΘΤ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση πρακτικού Νο9 της επιτροπής και απόρριψη προσφοράς μαθητικού δρομολογίου αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) τριετούς διάρκειας για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τρία σχολικά έτη: 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026 της με αρ. Πρωτ. 146037/07-07-2023 1η Πρόσκληση Οικονομικών Προσφορών της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε. (ΑΔΑΜ: 23PROC013043228).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1215_2023 ΑΔΑ: 6Σ5Η7ΛΗ-Μ4Ψ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο:Α.Έγκριση της διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 32, Ν. 4412/2016) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23, Κεφάλαιο Β του Ν. 5046/29-7-2023 (Α΄137) για υποβολή έγγραφων προσφορών για την ανάδειξη μειοδοτών για το έργο: «Μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2023-2024» χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας ,κατ΄εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών και πάντως το αργότερο μέχρι την 30η/6/2024, συνολικού προϋπολογισμού 20.780,42 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και δικαιωμάτων προαίρεσης.Β. Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης σε διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1216_2023 ΑΔΑ: 6ΓΚ87ΛΗ-ΝΦ6

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, όσον αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2024», συνολικού προϋπολογισμού 178.827,29 ευρώ με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1217_2023 ΑΔΑ: Ψ1ΤΑ7ΛΗ-Χ05

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη του ενδίκου βοηθήματος για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» – Γνωμοδότηση.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1218 _2023 ΑΔΑ: ΨΙΡΘ7ΛΗ-ΩΗΠ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Μονομελές Α’ Τμήμα) [σχετικά με την αγωγή του Γεωργίου Λαΐου του Χρήστου].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1219_2023 ΑΔΑ: 693Ο7ΛΗ-ΨΥΥ

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Μονομελές Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή του Σαλίβερου Χαράλαμπου του Ιωάννη].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1220_2023 ΑΔΑ: Ψ1ΩΝ7ΛΗ-ΦΟΧ

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Περιφερειακής Συμβούλου κ. Άννας Καρύκα για τη συμμετοχή της στη Διεθνή Τουριστική έκθεση World Travel Market (WTM) 2023 (Λονδίνο, 6 – 8 Νοεμβρίου 2023)-συμμετοχή σε περίπτερο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1221_2023 ΑΔΑ: Ω8ΒΑ7ΛΗ-ΡΜΒ

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Ηλία Μπουρμά, Εντεταλμένου Περιφερειακoύ Συμβούλου Τουρισμού, Αθλητισμού και Εθελοντισμού ,για τη συμμετοχή του στη Διεθνή Τουριστική έκθεση 38th International Tourism ExhibitionPhiloxenia 10-12/11/23”, στη Θεσσαλονίκη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1222_2023 ΑΔΑ: 64ΓΛ7ΛΗ-Ε5Υ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση για κατ’ εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακού οχήματος ΙΤΧ 9441 του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που δεν κατέχει οργανική θέση οδηγού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1223_2023 ΑΔΑ: ΨΩΕΒ7ΛΗ-Σ7Β

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση για κατ’ εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακού οχήματος ΚΗΥ 6106, υπαλλήλου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε.Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ,που δεν κατέχει οργανική θέση οδηγού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1224_2023 ΑΔΑ: ΨΑΡ37ΛΗ-6ΜΕ

ΘΕΜΑ 8ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης – αναβάθμισης και πιστοποίησης των Η/Μ εγκαταστάσεων (αναβατήρων) του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου εν όψει χειμερινής περιόδου 2023-2024 βάση του άρθρου 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016, “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”της Π.Ε.Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1225_2023 ΑΔΑ: 685Ν7ΛΗ-ΧΒ2

ΘΕΜΑ 9ο: Τροποποίηση μισθίων για τη στέγαση του Τμήματος Μεταφορών και Επικοινωνιών Αταλάντης της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1226_2023 ΑΔΑ: ΨΥΘΡ7ΛΗ-99Α

ΘΕΜΑ 10ο:Α) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) για την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) έτους 2023. Β) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023. Γ) Ορισμός Υπολόγων Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2023, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0716/0717/0719/0721/0722.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1227_2023 ΑΔΑ: Ψ06Υ7ΛΗ-ΓΟΜ

ΘΕΜΑ 11ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1228_2023 ΑΔΑ: ΨΝΣΔ7ΛΗ-ΤΣ0

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023 της Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1229_2023 ΑΔΑ: Ψ6Χ97ΛΗ-14Κ

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Π.Ε.Ευρυτανίας από τον Τακτικό Π.Υ (Ειδικός Φορέας 073) Οικονομικού Έτους 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1230_2023 ΑΔΑ: ΨΣ697ΛΗ-8ΥΟ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δαπάνης του υποέργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2022-2024», του ενάριθμου 2022ΝΠ26600008 (πρώην 2014ΕΠ56600015) με τίτλο: «Εργασίες Αποχιονισμού στο Εθνικό & Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο & Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1231_2023 ΑΔΑ: Ψ2ΑΑ7ΛΗ-ΘΡΡ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 208854/03-10-2023 με ΑΔΑ:630Η7ΛΗ-ΡΟΕ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. (Βροχοπτώσεις από 26/09/2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1232_2023 ΑΔΑ: Ψ4Μ47ΛΗ-056

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 226536/25-10-2023 με ΑΔΑ:69Θ37ΛΗ-ΓΦ4 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (κατάσβεση πυρκαγιάς σε εργοστάσιο στο Βαθύ Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων, από την 24-10-2023) στην Π.Ε. Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1233_2023 ΑΔΑ: ΨΦ307ΛΗ-ΚΡΞ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση Πρακτικού Συνεδρίασης 4/18-10-2023 της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ» της Π.Ε. Εύβοιας προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1234_2023 ΑΔΑ: ΩΝΕΔ7ΛΗ-7Φ4

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του δημόσιου, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, φίλτρων και μπαταριών για την επισκευή – συντήρηση των μηχανημάτων έργου, φορτηγών και οχημάτων της Π.Ε. Φθιώτιδας, συνολικού προϋπολογισμού 261.889,91 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Αριθμ. Διακήρυξης Ν. 6/150821/13-7-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC013082334).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1235_2023 ΑΔΑ:

Δεν απαιτείται η ανάρτηση της απόφασης στο Διαύγεια

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την “Προμήθεια πινακίδων σήμανσης για τις ανάγκες του επαρχιακού και εθνικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας”, συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Αριθμ. Διακήρυξης Ν. 9/194025/14-9-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC013439655).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1236_2023 ΑΔΑ:

Δεν απαιτείται η ανάρτηση της απόφασης στο Διαύγεια

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Εγκατάσταση δικτύου υδρομετεωρολογικών σταθμών για την έγκαιρη προειδοποίηση πλημμυρικών φαινομένων του έργου της Π.Στ.Ε. με τίτλο: «Ευφυείς ψηφιακές εφαρμογές για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας-ασφάλειας, της υγείας και της αγροτικής παραγωγής στην ΠΣΕ στο πρόγραμμα ¨Αντώνης Τρίτσης»,συνολικού προϋπολογισμού 328.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρο 86 παρ. 1 του ν. 4412/2016), με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής (Αριθμ. Διακήρυξης 175016/18-8-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC013271533).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1237_2023 ΑΔΑ: 6ΡΙΙ7ΛΗ-ΛΙΖ

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση για τη δημοπράτηση του έργου: «Επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα στο Σπερχειό Ποταμό και στους συμβάλλοντες χείμαρρους σε αυτόν»,ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6 «Καθαρισμός άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων του χείμαρρου Βίστριζας ανάντι του Σπερχειού ποταμού μέχρι τη θέση Γέφυρα Βίστριζας»της Π.Ε.Φθιώτιδαςροϋπολογισμού: 860.000,00 € [χρηματοδότηση ΣΑΝΠ266].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1238_2023 ΑΔΑ: 9ΨΛΛ7ΛΗ-ΠΩΔ

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση: α) διενέργειας διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» της Π.Ε.Βοιωτίας (CPV: 32441100-7 και 32441200-8) Κωδικός ΝUTS: EL641 με προϋπολογισμό 1.770.770,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και β) των όρων της σχετικής Διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1239_2023 ΑΔΑ: 62ΛΞ7ΛΗ-315

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ», ανάδοχος: UNISTEEL ΜΕΠΕ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1240_2023 ΑΔΑ: 6ΛΙΥ7ΛΗ-3ΚΨ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση 2ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΕΙΟ ΤΡΙΓΚΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΑΛΕΙΟ ΘΧΠ ΙΤΕΑΣ – ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ -ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»της Π.Ε.Φωκίδας προϋπολογισμού 2.500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ανάδοχος: “ΣΜΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1241_2023 ΑΔΑ: ΨΧ2Κ7ΛΗ-ΒΚ8

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ – Β’ΦΑΣΗ» της Π.Ε.Φωκίδας, ανάδοχος: “TEDRA”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1242_2023 ΑΔΑ: Ψ6Η37ΛΗ-ΦΦΜ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & ΔΕ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ» της
Π.Ε.Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 1.199.999,99 € με το Φ.Π.Α.,ανάδοχος:“ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1243_2023 ΑΔΑ: 6Β9Ε7ΛΗ-ΨΒΚ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στον Άξονα προτεραιότητας:2.9 «Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση- αποχέτευση, αντιπλημμυρικά κλπ)», με τίτλο:«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ Δ. ΔΟΜΟΚΟΥ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1244_2023 ΑΔΑ: Ψ85Κ7ΛΗ-6ΛΤ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο:«Προμήθεια Ιστών Και Φωτιστικών Σωμάτων Οδοφωτισμού Π.Ε. Φωκίδας» για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «4.8-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π89-4.9 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1245_2023 ΑΔΑ: 9ΓΚΣ7ΛΗ-ΚΓ3

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δέσμευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Φορέας Στρατηγικής της ΟΧΕ, ότι η ήδη ενταγμένη στο ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020 πράξη με τίτλο: «Αναβάθμιση και εμπλουτισμός εκθεσιακού περιεχομένου Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών», θα περιλαμβάνεται στον κατάλογο των πράξεων της επικαιροποιημένης στρατηγικής που θα υποβληθεί από την ΠΣτΕ προς έγκριση στη νέα ΠΠ 2021-2027.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1246_2023 ΑΔΑ: ΨΣΥΕ7ΛΗ-275

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση διαδικασίας απευθείας αγοράς διώροφου ακινήτου(διατηρητέου κτιρίου) στην περιοχή της Χάρμαινας στην Άμφισσα της Π.Ε.Φωκίδας.