Ορθή Επανάληψη, Αριθμός Πρακτικού 18 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας