Ορθή Επανάληψη, Αριθμός Πρακτικού 18 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΨΦΨΕ7ΛΗ-Θ6Χ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΛΙΚΟ