Ορθή Επανάληψη, Αριθμός Πρακτικού 18, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 26ης Μαίου 2020, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας