Ορθή Επανάληψη, Αριθμός Πρακτικού 16, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 12ης Μαίου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6ΔΕ27ΛΗ-ΤΑΡ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ