Αριθμός Πρακτικού 18, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 26ης Μαϊου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας