Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 30ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 30ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αριθμός Πρακτικού 29, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 19ης Αυγούστου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΨΤΙΞ7ΛΗ-ΦΞΓ

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων 29ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 29ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αριθμός Πρακτικού 28, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 7ης Αυγούστου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

9ΒΝΞ7ΛΗ-Ψ1Ζ

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 28ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 28ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αριθμός Πρακτικού 27, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 29ης Ιουλίου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΩΜΙ77ΛΗ-ΟΝΑ

Πίνακας θεμάτων- αποφάσεων της 27ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ