Αριθμός Πρακτικού 26, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 14ης Ιουλίου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

9ΠΒΝ7ΛΗ-ΙΥ5 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΔΑ

Απόσπασμα Πρακτικού 26/14-07-2020, Έκτακτο Θέμα 4ο της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6ΧΨΟ7ΛΗ-461 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 26ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 26ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

Αριθμός Πρακτικού 25, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 7ης Ιουλίου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

67ΤΕ7ΛΗ-ΨΚΦ-1

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 25ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.(1)

Αριθμός Πρακτικού 24, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 30ης Ιουνίου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμος Πρακτικου 24

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 24ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.