Ορθή Επανάληψη, Αριθμός Πρακτικού 21, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 9ης Ιουνίου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΨΙ3Λ7ΛΗ-4ΣΝ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ