Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 24ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.