Αριθμός Πρακτικού 25, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 7ης Ιουλίου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

67ΤΕ7ΛΗ-ΨΚΦ-1