Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 22ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.-1