Αριθμός Πρακτικού 22, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 16ης Ιουνίου 2020, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΨΛΔ97ΛΗ-29Λ-ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. ΜΕ ΑΔΑ