Αριθμός Πρακτικού 23, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 23ης Ιουνίου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

9Κ7Μ7ΛΗ-2ΤΤ