Απόσπασμα Πρακτικού 26/14-07-2020, Έκτακτο Θέμα 4ο της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας