Απόσπασμα Πρακτικού 26/14-07-2020, Έκτακτο Θέμα 4ο της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6ΧΨΟ7ΛΗ-461 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο