Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 27ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.(1)