Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 28ης συνεδρίασης της Οικοκομικής Επιτροπής Π.Στ.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 28ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.