Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 28ης συνεδρίασης της Οικοκομικής Επιτροπής Π.Στ.Ε.