Αριθμός Πρακτικού 27, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 21ης Ιουλίου 2020, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΩΔΨ07ΛΗ-Θ7Θ