Αριθμός Πρακτικού 26, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 14ης Ιουλίου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

9ΠΒΝ7ΛΗ-ΙΥ5 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΔΑ