Πίνακας θεμάτων- αποφάσεων της 5ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε