Αποσπάσματα αποφάσεων από το πρακτικό της 5ης Συνεδρίασης (Τακτική) της 7ης Αυγούστου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας(Αρ.Απ. 171/2019 έως 177/2019, 179/201, 180/2019, 182/2019 έως 193/2019,198/2019)

ΑΠΟΦΑΣΗ 171_2019 ΨΙΞΧ7ΛΗ-ΗΑΦ

ΑΠΟΦΑΣΗ 172_2019 689Σ7ΛΗ-Ψ60

ΑΠΟΦΑΣΗ 173_2019 9Ε5Α7ΛΗ-49Λ

ΑΠΟΦΑΣΗ 174_2019 97Ζ67ΛΗ-47Ι

ΑΠΟΦΑΣΗ 175_2019 66Β77ΛΗ-ΡΨ6

ΑΠΟΦΑΣΗ 176_2019 ΨΗΞΙ7ΛΗ-ΣΑ8

ΑΠΟΦΑΣΗ 177_2019 ΩΝΚΦ7ΛΗ-Σ5Λ

ΑΠΟΦΑΣΗ 179_2019 ΨΤ9Κ7ΛΗ-ΜΑ6

ΑΠΟΦΑΣΗ 180_2019 ΩΩ027ΛΗ-ΚΦ5

ΑΠΟΦΑΣΗ 182_2019 Ω9ΟΑ7ΛΗ-Θ07

ΑΠΟΦΑΣΗ 183_2019 ΩΜΩΓ7ΛΗ-ΥΣΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ 184_2019 7ΧΤ67ΛΗ-ΓΞΨ-1

ΑΠΟΦΑΣΗ 185_2019 ΩΛΓΚ7ΛΗ-19Κ

ΑΠΟΦΑΣΗ 186_2019 Ψ1457ΛΗ-ΕΨ0

ΑΠΟΦΑΣΗ 187_2019 654Ι7ΛΗ-1ΔΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 188_2019 Ψ2ΟΛ7ΛΗ-ΖΕΓ

ΑΠΟΦΑΣΗ 189_2019 6ΞΩ37ΛΗ-ΦΞΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ 190_2019 6ΓΟΘ7ΛΗ-ΛΡ5

ΑΠΟΦΑΣΗ 191_2019 9ΛΤΙ7ΛΗ-570

ΑΠΟΦΑΣΗ 192_2019 6ΘΥΝ7ΛΗ-ΜΚ3

ΑΠΟΦΑΣΗ 193_2019 ΩΤΣΧ7ΛΗ-Θ6Ρ

ΑΠΟΦΑΣΗ 198_2019 9ΞΑΥ7ΛΗ-ΧΨ9

Αποσπάσματα αποφάσεων από το πρακτικό της 5ης Συνεδρίασης (Τακτική) της 7ης Αυγούστου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αρ. Αποφ. 178/2019, 181/2019, 196/2019, 197/2019)

ΑΠΟΦΑΣΗ 178_2019 ΩΡΕΓ7ΛΗ-2Σ8

ΑΠΟΦΑΣΗ 181_2019 62Υ77ΛΗ-ΥΔΓ

ΑΠΟΦΑΣΗ 196_2019 6Π0Λ7ΛΗ-ΓΗΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ 197_2019 Ω2ΔΟ7ΛΗ-Α3Δ

Απόσπασμα αποφάσεων από το πρακτικό της 5ης Συνεδρίασης (Τακτική) της 7ης Αυγούστου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αρ. Αποφ. 194/2019)

ΑΠΟΦΑΣΗ 194_2019 ΩΞΜΛ7ΛΗ-ΥΚΔ

ΟΡΘΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ των Αποσπασμάτων 126/2019, 130/2019, 131/2019, 132/2019, 159/2019 Αποφάσεων της 4ης Συνεδρίασης (Τακτική) της 21ης Ιουνίου του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 126ΟΕ_2019 ΩΧΜ47ΛΗ-ΘΣΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 130ΟΕ_2019 ΩΕΔ37ΛΗ-ΕΤΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 131ΟΕ_2019 ΩΥΥΩ7ΛΗ-ΠΡΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ 132ΟΕ_2019 ΩΑΙΝ7ΛΗ-Σ2Ψ

ΑΠΟΦΑΣΗ 159ΟΕ_2019 ΨΗΔΤ7ΛΗ-ΜΡ3

Αποσπάσματα αποφάσεων της 4ης συνεδρίασης (Τακτική) της 21ης Ιουνίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αρ. 123-132,134-138,142-160,163-168,170)

ΑΠΟΦΑΣΗ 123_2019 Ω7ΦΖ7ΛΗ-ΑΔΦ

ΑΠΟΦΑΣΗ 124_2019 Ψ9Ρ67ΛΗ-ΙΘΨ

ΑΠΟΦΑΣΗ 125_2019 Ω1ΦΦ7ΛΗ-ΛΨΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ 126_2019 ΩΧΜ47ΛΗ-ΘΣΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 127_2019 6ΘΗΔ7ΛΗ-66Η

ΑΠΟΦΑΣΗ 128_2019 Ω7ΦΜ7ΛΗ-7Ω6

ΑΠΟΦΑΣΗ 129_2019 6ΓΑΔ7ΛΗ-Ι8Β

ΑΠΟΦΑΣΗ 130_2019 ΩΕΔ37ΛΗ-ΕΤΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 131_2019 ΩΥΥΩ7ΛΗ-ΠΡΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ 132_2019 ΩΑΙΝ7ΛΗ-Σ2Ψ

ΑΠΟΦΑΣΗ 134_2019 6ΛΨΙ7ΛΗ-ΥΞΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ 135_2019 ΩΖΡΚ7ΛΗ-2ΒΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 136_2019 6ΣΨΤ7ΛΗ-9Ψ9

ΑΠΟΦΑΣΗ 137_2019 6ΙΕ87ΛΗ-5ΧΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ 138_2019 ΩΦΠΘ7ΛΗ-07Ρ

ΑΠΟΦΑΣΗ 142_2019 6ΣΒΡ7ΛΗ-Ψ93

ΑΠΟΦΑΣΗ 143_2019 Ψ7ΧΠ7ΛΗ-7Θ4

ΑΠΟΦΑΣΗ 144_2019 ΨΡΦΑ7ΛΗ-Μ4Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 145_2019 9ΡΖΠ7ΛΗ-ΛΞΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 146_2019 ΨΝ4Π7ΛΗ-ΤΒΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ 147_209 9ΩΨ07ΛΗ-47Ω

ΑΠΟΦΑΣΗ 148_2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΨΖΡΕ7ΛΗ-Ι6Ε

ΑΠΟΦΑΣΗ 149_2019 ΩΟ8Ω7ΛΗ-6ΙΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ 150_2019 9ΩΖ57ΛΗ-Δ3Φ-1

ΑΠΟΦΑΣΗ 151_2019 ΨΤΡΑ7ΛΗ-ΜΛΔ-1

ΑΠΟΦΑΣΗ 152_2019 ΩΑ497ΛΗ-Σ2Ε

ΑΠΟΦΑΣΗ 153_2019 9ΩΠΑ7ΛΗ-ΟΤΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 154_2019 ΩΙΝΦ7ΛΗ-Ρ5Η

ΑΠΟΦΑΣΗ 155_2019 9ΠΨΛ7ΛΗ-ΙΘΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ 156_ 2019 6ΔΤ07ΛΗ-Α6Ρ

ΑΠΟΦΑΣΗ 157_2019 6ΓΑΘ7ΛΗ-Α27

ΑΠΟΦΑΣΗ 158_2019 9ΟΧΔ7ΛΗ-Ι1Ε

ΑΠΟΦΑΣΗ 159_2019 ΨΗΔΤ7ΛΗ-ΜΡ3

ΑΠΟΦΑΣΗ 160_2019 6ΩΨ07ΛΗ-3ΞΛ

ΑΠΟΦΑΣΗ 163_2019 6ΖΔΣ7ΛΗ-Η6Θ

ΑΠΟΦΑΣΗ 164_2019 692Ζ7ΛΗ-ΟΡ8

ΑΠΟΦΑΣΗ 165_2019 Ω6ΥΣ7ΛΗ-ΩΙ1

ΑΠΟΦΑΣΗ 166_2019 99Κ07ΛΗ-Α7Ζ

ΑΠΟΦΑΣΗ 167_2019 ΩΡΣΟ7ΛΗ-ΓΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 168_2019 ΩΑ3Γ7ΛΗ-6ΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 170_2019 94ΟΗ7ΛΗ-ΩΚΨ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της αρ.169/2019 απόφασης από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης (Τακτική) της 21ης Ιουνίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 169_2019ΟΕ 6ΣΨ57ΛΗ-Φ9Ε

Αποσπάσματα αποφάσεων της 4ης συνεδρίασης (Τακτική) της 21ης Ιουνίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αρ. 133,139,140,141,161,162,169)

ΑΠΟΦΑΣΗ 133_2019 6ΔΩΠ7ΛΗ-6Ο0

ΑΠΟΦΑΣΗ 139_2019 6Υ9Η7ΛΗ-Μ59

ΑΠΟΦΑΣΗ 140_2019 ΩΤ8Χ7ΛΗ-ΓΗ0

ΑΠΟΦΑΣΗ 141_2019 917Θ7ΛΗ-ΛΣΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ 161_2019 Ψ06Ν7ΛΗ-Ρ1Κ

ΑΠΟΦΑΣΗ 162_2019 ΨΖ797ΛΗ-8ΨΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ 169_2019 6ΣΨ57ΛΗ-Φ9Ε