Αποσπάσματα αποφάσεων του Πρακτικού της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, για το έτος 2019, που πραγματοποιήθηκε την 28.01.2019(Αποσπάσματα 21 έως 34)

ΑΠΟΦΑΣΗ 21_ 2019 99ΨΟ7ΛΗ-ΩΤ2
ΑΠΟΦΑΣΗ 22_2019 ΨΖΥ67ΛΗ-ΣΔΛ
ΑΠΟΦΑΣΗ 23_2019 Ω9ΗΕ7ΛΗ-ΙΘ4
ΑΠΟΦΑΣΗ 24_2019 ΩΗΞΘ7ΛΗ-ΚΩΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 25_2019 ΨΖΠΩ7ΛΗ-551
ΑΠΟΦΑΣΗ 26_2019 644Κ7ΛΗ-6ΚΛ
ΑΠΟΦΑΣΗ 27_2019 ΩΛΨΓ7ΛΗ-Β04
ΑΠΟΦΑΣΗ 28_2019 Ω3ΜΙ7ΛΗ-Β6Λ
ΑΠΟΦΑΣΗ 29_2019 ΨΔΚΨ7ΛΗ-ΓΓ2
ΟΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 30_2019 ΩΚ387ΛΗ-ΝΨΡ(1)
ΑΠΟΦΑΣΗ 31_2019 6Λ9Τ7ΛΗ-3Χ6
ΑΠΟΦΑΣΗ 32_2019 9Η3Π7ΛΗ-ΝΝΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ 33_2019 ΩΣΕ07ΛΗ-ΙΤ0
ΑΠΟΦΑΣΗ 34_2019 9Θ8Τ7ΛΗ-0ΛΨ

Αποσπάσματα αποφάσεων του Πρακτικού της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, για το έτος 2019, που πραγματοποιήθηκε την 28.01.2019(Αποσπάσματα 1 έως 20)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1_2019 6ΒΥΖ7ΛΗ-3ΗΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ 2_2019 ΨΘ9Μ7ΛΗ-5Ξ5. pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ 3_ 2019 628Μ7ΛΗ-Ο25
ΑΠΟΦΑΣΗ 4_2019 ΩΠΑΥ7ΛΗ-1ΤΦ
ΑΠΟΦΑΣΗ 5_2019 69ΛΘ7ΛΗ-046
ΑΠΟΦΑΣΗ 6_2019 6ΤΙ67ΛΗ-5ΒΓ
ΑΠΟΦΑΣΗ 7_2019 6ΔΡ57ΛΗ-ΚΞ8
ΑΠΟΦΑΣΗ 8_2019 ΨΤ6Θ7ΛΗ-5Τ6
ΑΠΟΦΑΣΗ 9_2019 ΨΑ4Π7ΛΗ-Σ7Ε
ΑΠΟΦΑΣΗ 10_2019 ΨΣ7Ι7ΛΗ-ΚΞΒ
ΑΠΟΦΑΣΗ 11_2019 ΩΘΙΞ7ΛΗ-ΗΣΧ
ΑΠΟΦΑΣΗ 12_2019 Ψ8ΧΥ7ΛΗ-ΔΣΦ
ΑΠΟΦΑΣΗ 13_2019 ΩΞ277ΛΗ-9ΕΕ
ΑΠΟΦΑΣΗ 14_2019 ΩΓΜ77ΛΗ-ΠΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 15_2019 ΨΒ457ΛΗ-5Ψ4
ΑΠΟΦΑΣΗ 16_2019 Ψ25Θ7ΛΗ-ΧΚΨ
ΑΠΟΦΑΣΗ 17_2019 ΨΜΧΙ7ΛΗ-Ζ1Μ
ΑΠΟΦΑΣΗ 18_2019 9ΒΩΒ7ΛΗ-ΙΟΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ 19_2019 9ΒΓΩ7ΛΗ-8ΜΟ(1)
ΑΠΟΦΑΣΗ 20_2019 6ΣΚΞ7ΛΗ-Λ6Χ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ , του Πίνακα Θεμάτων –Αποφάσεων της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε την 28η Ιανουαρίου 2019

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗΣ) ΤΗΣ 28ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΣ 2019

Αποσπάσματα αποφάσεων του Πρακτικού της 12ης Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε την 12-12-2018 (αριθμοί 359 – 408)

Ω2ΥΞ7ΛΗ-3Α4- ΑΠΟΦΑΣΗ 391-2018
ΩΧΤΤ7ΛΗ-Χ4Κ - ΑΠΟΦΑΣΗ 359-2018
Ω17Ν7ΛΗ-4Ψ1- ΑΠΟΦΑΣΗ 360-2018
ΩΘΥΑ7ΛΗ-ΤΥΣ- ΑΠΟΦΑΣΗ 361-2018
6ΕΓΥ7ΛΗ-ΘΥΞ- ΑΠΟΦΑΣΗ 362-2018
Ω73Θ7ΛΗ-ΙΞΘ- ΑΠΟΦΑΣΗ 363-2018
6ΛΦΓ7ΛΗ-ΣΥ2- ΑΠΟΦΑΣΗ 364-2018
75ΙΣ7ΛΗ-ΩΦ5- ΑΠΟΦΑΣΗ 365-2018
ΩΛ247ΛΗ-Φ9Γ- ΑΠΟΦΑΣΗ 366-2018
Ω0ΓΑ7ΛΗ-Ε08- ΑΠΟΦΑΣΗ 367-2018
6ΚΣΒ7ΛΗ-Θ1Τ- ΑΠΟΦΑΣΗ 368-2018
663Ζ7ΛΗ-ΠΩ9- ΑΠΟΦΑΣΗ 369-2018
6Π5Ψ7ΛΗ-ΗΨΨ- ΑΠΟΦΑΣΗ 370-2018
7ΔΛΡ7ΛΗ-ΘΘΗ - ΑΠΟΦΑΣΗ 371-2018
Ω93Θ7ΛΗ-0ΦΓ- ΑΠΟΦΑΣΗ 372-2018
ΩΞΡΞ7ΛΗ-3ΡΚ- ΑΠΟΦΑΣΗ 373-2018
Ψ7Λ97ΛΗ-4ΡΣ- ΑΠΟΦΑΣΗ 374-2018
ΩΞΚΩ7ΛΗ-ΡΣΥ- ΑΠΟΦΑΣΗ 375-2018
Ω0ΕΦ7ΛΗ-89Μ- ΑΠΟΦΑΣΗ 376-2018
ΩΣΤ27ΛΗ-ΕΑΩ- ΑΠΟΦΑΣΗ 377-2018
7ΧΓΦ7ΛΗ-ΦΡΗ- ΑΠΟΦΑΣΗ 378-2018
7ΑΘΗ7ΛΗ-ΡΘΡ- ΑΠΟΦΑΣΗ 379-2018
Ω76Θ7ΛΗ-Λ65- ΑΠΟΦΑΣΗ 380-2018
ΩΥΘΘ7ΛΗ-Ξ5Ρ- ΑΠΟΦΑΣΗ 381-2018
67ΛΧ7ΛΗ-4ΗΣ- ΑΠΟΦΑΗ 382-2018
69ΘΘ7ΛΗ-5ΣΦ - ΑΠΟΦΑΣΗ 383-2018
6ΔΡΤ7ΛΗ-ΞΙ7- ΑΠΟΦΑΣΗ 384-2018
ΩΥ857ΛΗ-1ΟΣ- ΑΠΟΦΑΣΗ 385-2018
73ΒΠ7ΛΗ-8ΩΥ- ΑΠΟΦΑΣΗ 386-2018
ΩΟΨ97ΛΗ-8ΤΨ- ΑΠΟΦΑΣΗ 387-2018
7ΧΨΤ7ΛΗ-1ΨΦ- ΑΠΟΦΑΣΗ 388-2018
75ΤΝ7ΛΗ-ΦΛΘ- ΑΠΟΦΑΣΗ 389-2018
6ΓΟΦ7ΛΗ-ΣΘΘ - ΑΠΟΦΑΣΗ 390-2018
Ω2ΥΞ7ΛΗ-3Α4- ΑΠΟΦΑΣΗ 391-2018
6Τ087ΛΗ-7Γ4- ΑΠΟΦΑΣΗ 392-2018
ΩΨ987ΛΗ-ΤΤ2- ΑΠΟΦΑΣΗ 393-2018
ΩΞΓ67ΛΗ-8ΑΑ - ΑΠΟΦΑΣΗ 394-2018
64707ΛΗ-ΝΣ4- ΑΠΟΦΑΗ 395-2018
6ΟΛΠ7ΛΗ-5ΝΚ- ΑΠΟΦΑΣΗ 396-2018
ΩΣΡΞ7ΛΗ-2ΑΡ- ΑΠΟΦΑΣΗ 397-2018
6Θ097ΛΗ-ΜΝ2- ΑΠΟΦΑΣΗ 398-2018
62ΠΗ7ΛΗ-Κ2Ψ- ΑΠΟΦΑΣΗ 399-2018
ΩΞΥ27ΛΗ-ΓΦ6- ΑΠΟΦΑΣΗ 400-2018
Ψ43Η7ΛΗ-ΣΦΟ- ΑΠΟΦΑΣΗ 401-2018
7ΝΛΨ7ΛΗ-9Μ8- ΑΠΟΦΑΣΗ 402-2018
Ψ7ΧΥ7ΛΗ-4ΝΒ- ΑΠΟΦΑΣΗ 403-2018
ΩΒ1Α7ΛΗ-1ΕΤ- ΑΠΟΦΑΣΗ 404-2018
Ω4ΣΒ7ΛΗ-ΧΡΗ - ΑΠΟΦΑΣΗ 405-2018
Ω4Δ47ΛΗ-ΒΓΨ- ΑΠΟΦΑΣΗ 406-2018
6ΛΓΞ7ΛΗ-ΚΩΞ- ΑΠΟΦΑΣΗ 407-2018
6ΛΜΜ7ΛΗ-ΣΩ5- ΑΠΟΦΑΣΗ 408-2018

Πίνακας Θεμάτων –Αποφάσεων της 12ης Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 12ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αποσπάσματα αποφάσεων του Πρακτικού της 11ης Ειδικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε την 12-12-2018 (αριθμοί 357 και 358)

7ΧΝΘ7ΛΗ-ΑΤΝ- ΑΠΟΦΑΣΗ 357-2018

68Ψ07ΛΗ-ΡΥΙ - AΠΟΦΑΣΗ 358-2018