ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της αρ. 78/2019 απόφασης από το πρακτικό της 3ης Συνεδρίασης (Τακτική) της 5ης Απριλίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 78_2019 σε ΟΕ ΨΩΗ07ΛΗ-ΑΦΗ-1

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΙ της αρ. 104/2019 απόφασης από το πρακτικό της  3ης Συνεδρίασης (Τακτική) της  05ης Απριλίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 104_2019 ΟΕ ΙΙ ΨΟΦ57ΛΗ-7Ψ6

ΟΡΘΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ των Αποσπασμάτων 74-77, 84, 88-90, 92, 96, 100-101, 104, 110, 115 & 120 Αποφάσεων της 3ης Συνεδρίασης (Τακτικής) της 5ης Απριλίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΟΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 74_2019 ΩΥΙ27ΛΗ-ΖΣ6
ΟΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 75_2019 Ψ15Α7ΛΗ-7ΤΟ
ΟΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 76_2019 ΨΨΙ77ΛΗ-51Γ
ΟΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 77_2019 Ω4Β27ΛΗ-ΘΔΕ
ΟΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 84_2019 ΩΨΝ77ΛΗ-Σ6Ψ
ΟΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 88_2019 ΨΞΞΟ7ΛΗ-Τ16
ΟΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 89_2019 ΨΕ9Δ7ΛΗ-803
ΟΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 90_2019 ΨΗΔΟ7ΛΗ-ΤΞΔ
ΟΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 92_2019 ΩΣΝΣ7ΛΗ-ΑΨΓ
ΟΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 96_2019 Ω4ΖΗ7ΛΗ-3ΒΩ
ΟΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 100_2019 Ω1ΒΡ7ΛΗ-ΙΡ0
ΟΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 101_2019 6ΟΤΙ7ΛΗ-2Θ1
ΟΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 104_2019 ΨΟΦ57ΛΗ-7Ψ6
ΟΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 110_2019 7ΧΑΔ7ΛΗ-ΓΩΒ-1
ΟΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 115_2019 ΨΚΠ77ΛΗ-7ΔΒ
ΟΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 120_2019 ΩΓΗΟ7ΛΗ-Ι7Δ

Αποσπάσματα αποφάσεων της 3ης συνεδρίασης (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αρ. 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122)

ΑΠΟΦΑΣΗ 73_2019 6ΧΜΩ7ΛΗ-Θ42

ΑΠΟΦΑΣΗ 74_2019 ΩΥΙ27ΛΗ-ΖΣ6

ΑΠΟΦΑΣΗ 75_2019 Ψ15Α7ΛΗ-7ΤΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 76_2019 ΨΨΙ77ΛΗ-51Γ

ΑΠΟΦΑΣΗ 77_2019 Ω4Β27ΛΗ-ΘΔΕ-1

ΑΠΟΦΑΣΗ 78_2019 ΨΩΗ07ΛΗ-ΑΦΗ-1

ΑΠΟΦΑΣΗ 79_2019 ΩΚ8Τ7ΛΗ-ΖΩΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 80_2019 6Σ8Β7ΛΗ-ΓΧΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ 81_2019 6ΑΒΓ7ΛΗ-ΡΒ1-1

ΑΠΟΦΑΣΗ 82_2019 60ΠΕ7ΛΗ-17Ψ

ΑΠΟΦΑΣΗ 83_2019 ΨΨΖ57ΛΗ-Τ7Ψ

ΑΠΟΦΑΣΗ 84_2019 ΩΨΝ77ΛΗ-Σ6Ψ

ΑΠΟΦΑΣΗ 85_2019 ΩΩΔΜ7ΛΗ-Α5Ι

ΑΠΟΦΑΣΗ 86_2019 6ΥΠΠ7ΛΗ-ΞΘΥ

ΟΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 87_2019 6ΒΝ37ΛΗ-Ν5Μ-1

ΑΠΟΦΑΣΗ 88_2019 ΨΞΞΟ7ΛΗ-Τ16

ΑΠΟΦΑΣΗ 89_2019 ΨΕ9Δ7ΛΗ-803

ΑΠΟΦΑΣΗ 90_2019 ΨΗΔΟ7ΛΗ-ΤΞΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ 91_2019 6Ξ9Ψ7ΛΗ-ΙΚ4

ΑΠΟΦΑΣΗ 92_2019 ΩΣΝΣ7ΛΗ-ΑΨΓ

ΑΠΟΦΑΣΗ 93_2019 ΩΔΒ07ΛΗ-1ΞΦ-1

ΑΠΟΦΑΣΗ 94_2019 6Ξ4Κ7ΛΗ-Φ8Ο

ΑΠΟΦΑΣΗ 95_2019 7ΖΧ37ΛΗ-Θ39

ΑΠΟΦΑΣΗ 96_2019 Ω4ΖΗ7ΛΗ-3ΒΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ 97_2019 ΩΥΥ97ΛΗ-5ΞΨ

ΑΠΟΦΑΣΗ 98_2019 Ω4ΕΝ7ΛΗ-ΜΨΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ 99_2019 6ΦΔΥ7ΛΗ-ΕΨΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ 100_2019 Ω1ΒΡ7ΛΗ-ΙΡ0

ΑΠΟΦΑΣΗ 101_2019 6ΟΤΙ7ΛΗ-2Θ1

ΑΠΟΦΑΣΗ 102_2019 9ΩΦΕ7ΛΗ-ΕΔΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ 103_2019 60Α57ΛΗ-ΧΜΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ 104_2019 ΨΟΦ57ΛΗ-7Ψ6

ΑΠΟΦΑΣΗ 105_2019 6ΟΒΩ7ΛΗ-5Ε2

ΑΠΟΦΑΣΗ 106_2019 Ω5ΓΘ7ΛΗ-ΖΞΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 107_2019 69ΡΨ7ΛΗ-ΖΩ7

ΑΠΟΦΑΣΗ 108_2019 ΩΔΜΟ7ΛΗ-Ν21

ΑΠΟΦΑΣΗ 109_2019 ΨΟΞΥ7ΛΗ-7ΒΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ 110_2019 7ΧΑΔ7ΛΗ-ΓΩΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ 111_2019 78ΡΜ7ΛΗ-ΡΡΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ 112_2019 ΨΗΒΣ7ΛΗ-ΠΦ6

ΑΠΟΦΑΣΗ 113_2019 ΩΘ5Χ7ΛΗ-8ΑΘ

ΑΠΟΦΑΣΗ 114_2019 ΨΧΓ27ΛΗ-ΝΥΖ

ΑΠΟΦΑΣΗ 115_2019 ΨΚΠ77ΛΗ-7ΔΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ 116_2019 ΨΑΤΠ7ΛΗ-86Ν

ΑΠΟΦΑΣΗ 117_2019 9ΒΞΓ7ΛΗ-ΑΨΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ 118_2019 995Ε7ΛΗ-Δ4Σ

ΟΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 119_2019 ΨΞ637ΛΗ-ΣΞΒ-2

ΑΠΟΦΑΣΗ 120_2019 ΩΓΗΟ7ΛΗ-Ι7Δ

ΑΠΟΦΑΣΗ 121_2019 ΨΥΣ87ΛΗ-ΨΑ0

ΑΠΟΦΑΣΗ 122_2019 6Κ1Χ7ΛΗ-Ο5Φ

 

 

 

 

 

 

 

Αποσπάσματα αποφάσεων του πρακτικού της 2ης τακτικής Συνεδρίασης ΠΣΣΕ( απο 46 έως 72)

ΑΠΟΦΑΣΗ 46_2019 693Υ7ΛΗ-ΞΝΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ 47_ 2019 68827ΛΗ-1ΤΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ 49_2019 ΩΑΨ87ΛΗ-273
ΑΠΟΦΑΣΗ 50_2019 Ω4ΡΡ7ΛΗ-ΤΤ2
ΑΠΟΦΑΣΗ 51_2019 784Ψ7ΛΗ-Η3Ω
ΑΠΟΦΑΣΗ 52_2019 ΩΠΕ67ΛΗ-Φ2Ι
ΑΠΟΦΑΣΗ 53_2019 Ω9ΤΦ7ΛΗ-ΘΣ4
ΑΠΟΦΑΣΗ 54_2019 ΩΑ4Θ7ΛΗ-ΟΩ6
ΑΠΟΦΑΣΗ 55_2019 6ΥΒΙ7ΛΗ-ΠΝΨ
ΑΠΟΦΑΣΗ 56_2019 6ΤΓ67ΛΗ-ΦΛΨ
ΑΠΟΦΑΣΗ 57_2019 64ΘΛ7ΛΗ-ΝΞΒ
ΑΠΟΦΑΣΗ 58_2019 6Ο137ΛΗ-Π0Ι
ΑΠΟΦΑΣΗ 59_2019 63Η57ΛΗ-2ΗΘ
ΑΠΟΦΑΣΗ 60_2019 6ΤΔΝ7ΛΗ-ΤΡΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ 61_2019 Ψ3ΜΥ7ΛΗ-ΕΡΤ
ΑΠΟΦΑΣΗ 62 _2019 6ΣΠΜ7ΛΗ-Α5Η
ΑΠΟΦΑΣΗ 63_2019 Ω57Ζ7ΛΗ-Θ3Δ
ΑΠΟΦΑΣΗ 64_2019 Ω0Ε57ΛΗ-16Μ
ΑΠΟΦΑΣΗ 65_2019 ΨΩΑΓ7ΛΗ-Υ9Χ
ΑΠΟΦΑΣΗ 66_2019 ΨΨΤΝ7ΛΗ-Ω9Ξ
ΑΠΟΦΑΣΗ 67_2019 65Τ27ΛΗ-5ΥΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ 68_2019 Ψ40Λ7ΛΗ-ΜΨ9
ΑΠΟΦΑΣΗ 69_2019 Ω2Λ27ΛΗ-ΓΝΔ-1
ΟΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 70_2019 ΨΛΚ67ΛΗ-822
ΑΠΟΦΑΣΗ 71_2019 6ΓΒΨ7ΛΗ-ΘΞ4
ΑΠΟΦΑΣΗ 72_2019 ΩΩ5Υ7ΛΗ-ΧΓΚ

Αποσπάσματα αποφάσεων από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας(Αριθμός Αποφάσεων απο 35 έως 48)

ΑΠΟΦΑΣΗ 35_2019 9ΟΠΞ7ΛΗ-1ΕΦ-1
ΑΠΟΦΑΣΗ 36_2019 ΨΩ997ΛΗ-ΕΦ5_
ΑΠΟΦΑΣΗ 37_2019 6ΔΟ97ΛΗ-ΥΘΧ
ΑΠΟΦΑΣΗ 38_2019 ΡΠ307ΛΗ-0Ρ8
ΑΠΟΦΑΣΗ 39_2019 ΨΙ3Η7ΛΗ-Π23
ΑΠΟΦΑΣΗ 40_2019 ΩΔΔ27ΛΗ-1ΙΡ_
ΑΠΟΦΑΣΗ 41_2019 ΟΕ ΩΥ4Η7ΛΗ-ΠΓΞ-1
ΑΠΟΦΑΣΗ 42_2019 ΨΗΗ97ΛΗ-ΩΜΡ-1
ΑΠΟΦΑΣΗ 43_2019 6ΡΙ87ΛΗ-1ΟΚ-1
ΑΠΟΦΑΣΗ 44_2019 9Θ427ΛΗ-0Χ8
ΑΠΟΦΑΣΗ 45_2019 ΡΩΥΡ7ΛΗ-ΔΜ1
ΑΠΟΦΑΣΗ 48_2019 Ω5ΕΚ7ΛΗ-Τ6Χ

Απόσπασμα απο το Πρακτικό της 2ης συνεδρίασης (Τακτική) της 28ης Φεβρουαρίου 2019, του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

63Η57ΛΗ-2ΗΘ ΑΠΟΦΑΣΗ 59_2019