Αποσπάσματα αποφάσεων της 1ης τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2020 (Αποφάσεις από 22 έως και 41)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 22_2020 6Ο827ΛΗ-ΥΝΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ 23_2020 9ΠΦΗ7ΛΗ-1ΓΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ 24_2020 Ω7Υ47ΛΗ-75Φ
ΑΠΟΦΑΣΗ 25_2020 ΩΙ167ΛΗ-ΛΔΧ
ΑΠΟΦΑΣΗ 26_2020 ΩΧΜ47ΛΗ-ΥΘ7
ΑΠΟΦΑΣΗ 27_2020 Ω87Κ7ΛΗ-ΣΝΒ-1
ΑΠΟΦΑΣΗ 28_2020 ΨΦΤΑ7ΛΗ-ΠΑΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ 29_2020 6ΨΑΧ7ΛΗ-Τ6Υ
ΑΠΟΦΑΣΗ 30_2020 Ω7387ΛΗ-ΚΩΦ
ΑΠΟΦΑΣΗ 31ΟΕ_2020 ΨΜΩ67ΛΗ-5Θ5
ΑΠΟΦΑΣΗ 32_2020 ΩΦΘΥ7ΛΗ-6ΣΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ 33_2020 ΩΚ6Φ7ΛΗ-ΥΥ1
ΑΠΟΦΑΣΗ 34_2020 637Δ7ΛΗ-ΡΧΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 35_2020 9ΨΟΘ7ΛΗ-ΠΔΜ
ΑΠΟΦΑΣΗ 36_2020 6ΘΓΨ7ΛΗ-ΣΜΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ 37_2020 Ψ3ΑΘ7ΛΗ-ΨΕ5
ΑΠΟΦΑΣΗ 38_2020 ΩΔ4Δ7ΛΗ-ΞΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ 39_2020 ΩΒ3Ρ7ΛΗ-ΞΜ0
ΑΠΟΦΑΣΗ 41_2020 ΩΜ077ΛΗ-Ν1Υ

Αποσπάσματα αποφάσεων της 1ης τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2020 (Αποφάσεις από 1 έως και 21 )

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1_2020 Ψ3ΤΤ7ΛΗ-ΝΣΜ
ΑΠΟΦΑΣΗ 2_2020 ΩΑΙΠ7ΛΗ-ΛΩΘ
ΑΠΟΦΑΣΗ 3_2020 ΨΗΟΨ7ΛΗ-4ΗΩ
ΑΠΟΦΑΣΗ 4_2020 621Δ7ΛΗ-Ο5Ρ
ΑΠΟΦΑΣΗ 5_2020 Ψ4ΤΜ7ΛΗ-ΨΙΛ
ΑΠΟΦΑΣΗ 5ΟΕ_2020 Ψ4ΤΜ7ΛΗ-ΨΙΛ
ΑΠΟΦΑΣΗ 6_2020 ΨΤΝ37ΛΗ-ΦΙΜ
ΑΠΟΦΑΣΗ 7_2020 6ΠΣΛ7ΛΗ-ΦΤΤ
ΑΠΟΦΑΣΗ 8_2020 Ω7ΥΝ7ΛΗ-ΕΣΘ
ΑΠΟΦΑΣΗ 9_2020 ΨΜΥΗ7ΛΗ-ΒΡ1
ΑΠΟΦΑΣΗ 10_2020 6ΦΘΓ7ΛΗ-ΕΛ6
ΑΠΟΦΑΣΗ 11_2020 ΨΖΒΩ7ΛΗ-07Β
ΑΠΟΦΑΣΗ 12_2020 Ψ4ΘΣ7ΛΗ-Φ2Α
ΑΠΟΦΑΣΗ 13_2020 ΨΔ2Θ7ΛΗ-ΦΙ7
ΑΠΟΦΑΣΗ 14_2020 ΩΣΓΠ7ΛΗ-1ΝΓ
ΑΠΟΦΑΣΗ 15_2020 ΩΓ657ΛΗ-ΧΩΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ 16_2020 ΨΛΨΚ7ΛΗ-ΣΨΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ 17_2020 ΨΛΗΥ7ΛΗ-2ΘΒ
ΑΠΟΦΑΣΗ 18_2020 Ε767ΛΗ-ΘΛ8
ΑΠΟΦΑΣΗ 19_2020 Ω59Μ7ΛΗ-ΗΜ0
ΑΠΟΦΑΣΗ 20_2020 6Φ1Ο7ΛΗ-ΨΣΞ
ΑΠΟΦΑΣΗ 21_2020 ΨΧ2Κ7ΛΗ-Η5Ρ

 

 

Απόσπασμα απο το Πρακτικό της 12ης συνεδρίασης (Τακτική) της 18ης Δεκεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αρ.αποφασης 355 / 2019 – Ορθή Επανάληψη)

ΑΠΟΦΑΣΗ 355ΟΕ_2019 6ΡΝΦ7ΛΗ-ΚΞΖ

Απόσπασμα απο το Πρακτικό της 10ης συνεδρίασης (Τακτική) της 26ης Νοεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας( Αρ.Απόφασης 284/ 2019 σε Ορθή Επανάληψη)

ΑΠΟΦΑΣΗ 284ΟΕ_2019 ΨΕΕΘ7ΛΗ-ΣΦΟ

Αποσπάσματα αποφάσεων από το Πρακτικό της 12ης Συνεδρίασης (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας ( Αρ. απόφασης 361/2019-Ορθή Επανάληψη)

ΑΠΟΦΑΣΗ 361ΟΕ_2019 Ω9ΖΡ7ΛΗ-269

Αποσπάσματα αποφάσεων από το Πρακτικό της 12ης Συνεδρίασης (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας ( Αρ.αποφάσεων 338-348/2019 ,350-362/2019, 363ΟΡΘΗ _ΕΠ./2019, 364-365/2019, 367/2019-368/2019 και 371/2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 338_2019 Ψ7Ζ67ΛΗ-ΩΚΤ
ΑΠΟΦΑΣΗ 339_2019 Ω7ΖΙ7ΛΗ-Κ46
ΑΠΟΦΑΣΗ 340_2019 ΩΨΜΡ7ΛΗ-ΚΝΤ
ΑΠΟΦΑΣΗ 341_2019 7ΜΣ97ΛΗ-ΒΟ6
ΑΠΟΦΑΣΗ 342_2019 6ΙΒΚ7ΛΗ-0ΣΓ
ΑΠΟΦΑΣΗ 343_2019 ΨΗΕΣ7ΛΗ-2Υ3
ΑΠΟΦΑΣΗ 344_2019 6ΟΑΡ7ΛΗ-ΜΚΦ
ΑΠΟΦΑΣΗ 345_2019 ΩΙΥΤ7ΛΗ-ΕΧΓ
ΑΠΟΦΑΣΗ 346_2019 6Δ5Ρ7ΛΗ-Ψ5Σ
ΑΠΟΦΑΣΗ 347_2019 ΨΞΧΕ7ΛΗ-Υ53
ΑΠΟΦΑΣΗ 348_2019 ΩΕΑΣ7ΛΗ-ΣΕΖ
ΑΠΟΦΑΣΗ 350_2019 ΩΦΖΧ7ΛΗ-ΑΕ8
ΑΠΟΦΑΣΗ 351_2019 6ΜΨ47ΛΗ-Ξ59
ΑΠΟΦΑΣΗ 352_2019 ΩΦΘΞ7ΛΗ-5Η4
ΑΠΟΦΑΣΗ 353_2019 6Γ787ΛΗ-0Ω6
ΑΠΟΦΑΣΗ 354_2019 6Ι2Λ7ΛΗ-Μ31
ΑΠΟΦΑΣΗ 355_2019 6ΡΝΦ7ΛΗ-ΚΞΖ
ΑΠΟΦΑΣΗ 356_2019 Ψ9ΤΕ7ΛΗ-ΔΨΚ
ΑΠΟΦΑΣΗ 357_2019 6ΦΘΘ7ΛΗ-5Χ5
ΑΠΟΦΑΣΗ 358_2019 65ΩΤ7ΛΗ-Ξ0Ι
ΑΠΟΦΑΣΗ 359_2019 ΩΦΛΞ7ΛΗ-ΝΗΞ
ΑΠΟΦΑΣΗ 360_2019 ΩΥ4Ξ7ΛΗ-Η62
ΑΠΟΦΑΣΗ 361_2019 Ω9ΖΡ7ΛΗ-269
ΑΠΟΦΑΣΗ 362_2019 ΩΟ7Ψ7ΛΗ-ΧΑΒ
ΑΠΟΦΑΣΗ 363ΟΕ_2019 6Κ937ΛΗ-2ΨΞ
ΑΠΟΦΑΣΗ 364_2019 Ψ7ΘΕ7ΛΗ-ΩΦΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ 365_2019 6ΒΨΨ7ΛΗ-Α58
ΑΠΟΦΑΣΗ 367_2019 ΨΓ3Ι7ΛΗ-ΦΕΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ 368_2019 641Ψ7ΛΗ-ΖΡ9
ΑΠΟΦΑΣΗ 371_2019 ΩΙ7Ι7ΛΗ-ΓΧΑ

Αποσπάσματα αποφάσεων από το Πρακτικό της 12ης Συνεδρίασης (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας ( Αρ.αποφάσεων 349/2019, 363/2019, 366/2019,369/2019 και 370/2019)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 349_2019 672Ο7ΛΗ-ΩΔ9

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 363_2019 6Κ937ΛΗ-2ΨΞ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 366_2019 635Χ7ΛΗ-ΗΙΠ
ΑΠΟΦΑΣΗ 369ΟΕ ΑΝΤΙ 370_2019 Ψ3ΞΩ7ΛΗ-Υ34
ΑΠΟΦΑΣΗ 370_2019 Ψ7ΚΔ7ΛΗ-8ΤΗ