Απόσπασμα απο το Πρακτικό της 12ης συνεδρίασης (Τακτική) της 18ης Δεκεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αρ.αποφασης 355 / 2019 – Ορθή Επανάληψη)

ΑΠΟΦΑΣΗ 355ΟΕ_2019 6ΡΝΦ7ΛΗ-ΚΞΖ

Αποσπάσματα αποφάσεων από το Πρακτικό της 12ης Συνεδρίασης (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας ( Αρ. απόφασης 361/2019-Ορθή Επανάληψη)

ΑΠΟΦΑΣΗ 361ΟΕ_2019 Ω9ΖΡ7ΛΗ-269

Αποσπάσματα αποφάσεων από το Πρακτικό της 12ης Συνεδρίασης (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας ( Αρ.αποφάσεων 338-348/2019 ,350-362/2019, 363ΟΡΘΗ _ΕΠ./2019, 364-365/2019, 367/2019-368/2019 και 371/2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 338_2019 Ψ7Ζ67ΛΗ-ΩΚΤ
ΑΠΟΦΑΣΗ 339_2019 Ω7ΖΙ7ΛΗ-Κ46
ΑΠΟΦΑΣΗ 340_2019 ΩΨΜΡ7ΛΗ-ΚΝΤ
ΑΠΟΦΑΣΗ 341_2019 7ΜΣ97ΛΗ-ΒΟ6
ΑΠΟΦΑΣΗ 342_2019 6ΙΒΚ7ΛΗ-0ΣΓ
ΑΠΟΦΑΣΗ 343_2019 ΨΗΕΣ7ΛΗ-2Υ3
ΑΠΟΦΑΣΗ 344_2019 6ΟΑΡ7ΛΗ-ΜΚΦ
ΑΠΟΦΑΣΗ 345_2019 ΩΙΥΤ7ΛΗ-ΕΧΓ
ΑΠΟΦΑΣΗ 346_2019 6Δ5Ρ7ΛΗ-Ψ5Σ
ΑΠΟΦΑΣΗ 347_2019 ΨΞΧΕ7ΛΗ-Υ53
ΑΠΟΦΑΣΗ 348_2019 ΩΕΑΣ7ΛΗ-ΣΕΖ
ΑΠΟΦΑΣΗ 350_2019 ΩΦΖΧ7ΛΗ-ΑΕ8
ΑΠΟΦΑΣΗ 351_2019 6ΜΨ47ΛΗ-Ξ59
ΑΠΟΦΑΣΗ 352_2019 ΩΦΘΞ7ΛΗ-5Η4
ΑΠΟΦΑΣΗ 353_2019 6Γ787ΛΗ-0Ω6
ΑΠΟΦΑΣΗ 354_2019 6Ι2Λ7ΛΗ-Μ31
ΑΠΟΦΑΣΗ 355_2019 6ΡΝΦ7ΛΗ-ΚΞΖ
ΑΠΟΦΑΣΗ 356_2019 Ψ9ΤΕ7ΛΗ-ΔΨΚ
ΑΠΟΦΑΣΗ 357_2019 6ΦΘΘ7ΛΗ-5Χ5
ΑΠΟΦΑΣΗ 358_2019 65ΩΤ7ΛΗ-Ξ0Ι
ΑΠΟΦΑΣΗ 359_2019 ΩΦΛΞ7ΛΗ-ΝΗΞ
ΑΠΟΦΑΣΗ 360_2019 ΩΥ4Ξ7ΛΗ-Η62
ΑΠΟΦΑΣΗ 361_2019 Ω9ΖΡ7ΛΗ-269
ΑΠΟΦΑΣΗ 362_2019 ΩΟ7Ψ7ΛΗ-ΧΑΒ
ΑΠΟΦΑΣΗ 363ΟΕ_2019 6Κ937ΛΗ-2ΨΞ
ΑΠΟΦΑΣΗ 364_2019 Ψ7ΘΕ7ΛΗ-ΩΦΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ 365_2019 6ΒΨΨ7ΛΗ-Α58
ΑΠΟΦΑΣΗ 367_2019 ΨΓ3Ι7ΛΗ-ΦΕΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ 368_2019 641Ψ7ΛΗ-ΖΡ9
ΑΠΟΦΑΣΗ 371_2019 ΩΙ7Ι7ΛΗ-ΓΧΑ

Αποσπάσματα αποφάσεων από το Πρακτικό της 12ης Συνεδρίασης (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας ( Αρ.αποφάσεων 349/2019, 363/2019, 366/2019,369/2019 και 370/2019)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 349_2019 672Ο7ΛΗ-ΩΔ9

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 363_2019 6Κ937ΛΗ-2ΨΞ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 366_2019 635Χ7ΛΗ-ΗΙΠ
ΑΠΟΦΑΣΗ 369ΟΕ ΑΝΤΙ 370_2019 Ψ3ΞΩ7ΛΗ-Υ34
ΑΠΟΦΑΣΗ 370_2019 Ψ7ΚΔ7ΛΗ-8ΤΗ

 

 

Αποσπάσματα αποφάσεων από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης (ειδική) της 26ης Νοεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αρ.Απ. 336/2019, 337/2019)

ΑΠΟΦΑΣΗ 336_2019 ΩΒΠΠ7ΛΗ-ΖΗΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ 337_2019 60ΒΑ7ΛΗ-ΟΡ9-1

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ των αποσπάσματα αποφάσεων από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης (τακτική) της 21ης Οκτωβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αρ.Αποφάσεων 251/2019, 267/2019)

ΑΠΟΦΑΣΗ 251ΟΕ_2019 ΨΗΠΓ7ΛΗ-2ΨΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ 267ΟΕ_2019 99Ο27ΛΗ-ΟΑΔ-1

Αποσπάσματα αποφάσεων από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης (τακτική) της 21ης Οκτωβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αρ.Αποφάσεων 252/2019,253/2019,254/2019)

ΑΠΟΦΑΣΗ 252_2019 ΩΔΨ87ΛΗ-ΔΕΛ

ΑΠΟΦΑΣΗ 253_2019 ΨΛΓ77ΛΗ-ΟΗΞ

ΑΠΟΦΑΣΗ 254_2019 6ΘΑΣ7ΛΗ-ΩΛΩ

Αποσπάσματα αποφάσεων από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης (τακτική) της 21ης Οκτωβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αρ.Αποφάσεων : 245/2019 έως 251/2019, 255/2019 έως 276/2019)

ΑΠΟΦΑΣΗ 245_2019 6ΤΣ87ΛΗ-87Ο
ΑΠΟΦΑΣΗ 246_2019 ΩΦΦ17ΛΗ-ΞΛΤ
ΑΠΟΦΑΣΗ 247_2019 6Θ4Ι7ΛΗ-ΞΟ0
ΑΠΟΦΑΣΗ 248_2019 ΨΔΥ77ΛΗ-76Κ
ΑΠΟΦΑΣΗ 249_2019 Ω8ΦΔ7ΛΗ-2ΕΖ
ΑΠΟΦΑΣΗ 250_2019 9ΡΩ57ΛΗ-44Τ
ΑΠΟΦΑΣΗ 251_2019 ΨΗΠΓ7ΛΗ-2ΨΚ
ΑΠΟΦΑΣΗ 255_2019 ΩΒ4Ο7ΛΗ-2Ρ5
ΑΠΟΦΑΣΗ 256_2019 9Ψ6Θ7ΛΗ-Ρ2Ξ
ΑΠΟΦΑΣΗ 257_2019 ΨΓ4Ν7ΛΗ-ΙΨ9
ΑΠΟΦΑΣΗ 258_2019 96Ο47ΛΗ-ΕΩ3
ΑΠΟΦΑΣΗ 259_2019 6ΔΒ77ΛΗ-ΒΒΙ-1
ΑΠΟΦΑΣΗ 260_2019 92ΟΧ7ΛΗ-ΔΟΞ
ΑΠΟΦΑΣΗ 261_2019 ΩΘ057ΛΗ-ΗΞΒ
ΑΠΟΦΑΣΗ 262_2019 68267ΛΗ-1ΣΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ 263_2019 9ΓΓ67ΛΗ-27Σ
ΑΠΟΦΑΣΗ 264_2019 ΩΥΩΑ7ΛΗ-Κ1Α
ΑΠΟΦΑΣΗ 265_2019 ΨΜΨ07ΛΗ-Θ29
ΑΠΟΦΑΣΗ 266_2019 Ψ3ΑΒ7ΛΗ-Ι25
ΑΠΟΦΑΣΗ 267_2019 99Ο27ΛΗ-ΟΑΔ-1
ΑΠΟΦΑΣΗ 268_2019 6ΞΔΤ7ΛΗ-20Χ
ΑΠΟΦΑΣΗ 269_2019 Ρ46Ε7ΛΗ-6ΗΠ-1
ΑΠΟΦΑΣΗ 270_2019 7ΜΥΔ7ΛΗ-ΥΙ3
ΑΠΟΦΑΣΗ 271_2019 Ρ1ΩΟ7ΛΗ-Χ34
ΑΠΟΦΑΣΗ 272_2019 66ΗΙ7ΛΗ-ΟΥΩ
ΑΠΟΦΑΣΗ 273_2019 606Β7ΛΗ-ΕΗΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ 274_2019 6ΒΜΦ7ΛΗ-ΜΞΦ
ΑΠΟΦΑΣΗ 275_2019 ΨΥΤ37ΛΗ-739
ΑΠΟΦΑΣΗ 276_2019 6ΗΘΗ7ΛΗ-ΧΩΔ

 

Απόσπασμα αποφάσεων από το πρακτικό της 9ης Συνεδρίασης (Έκτακτη-Κατεπείγουσα) της 24ης Οκτωβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αρ. Αποφ. 277/2019)

ΑΠΟΦΑΣΗ 277_2019 7ΧΑΞ7ΛΗ-84Τ

Απόσπασμα αποφάσεων από το πρακτικό της 7ης Συνεδρίασης (Τακτική) της 30ης Σεπτεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αρ. Αποφ. 244/2019)

ΑΠΟΦΑΣΗ 244_2019 9ΩΧΝ7ΛΗ-Τ2Ρ