Απόσπασμα αποφάσεων από το πρακτικό της 7ης Συνεδρίασης (Τακτική) της 30ης Σεπτεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αρ. Αποφ. 244/2019)

ΑΠΟΦΑΣΗ 244_2019 9ΩΧΝ7ΛΗ-Τ2Ρ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ των αποσπασμάτων αποφάσεων από το Πρακτικό της 7ης συνεδρίασης (τακτική) της 30ης Σεπτεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας(Αριθμός Αποφάσεων 205/2019, 207/2019 και 223/2019)

ΑΠΟΦΑΣΗ 205ΟΕ_2019 6ΝΕΨ7ΛΗ-71Ξ

ΑΠΟΦΑΣΗ 207ΟΕ_2019 62ΗΞ7ΛΗ-Φ40

ΑΠΟΦΑΣΗ 223ΟΕ_2019 6Υ4Ω7ΛΗ-ΛΙΟ

Αποσπάσματα αποφάσεων από το πρακτικό της 7ης Συνεδρίασης (Τακτική) της 30ης Σεπτεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αρ. Αποφ. 203/2019, 204/2019, 206/2019, 210/2019, 211/2019, 212/2019, 214-222/2019, 226/2019-240/2019, 243/2019)

ΑΠΟΦΑΣΗ 203_2019 ΩΟ3Ψ7ΛΗ-ΣΔ8

ΑΠΟΦΑΣΗ 204_2019 9ΡΡ57ΛΗ-Τ4Β

ΑΠΟΦΑΣΗ 206_2019 Ω6ΜΣ7ΛΗ-0ΝΦ

ΑΠΟΦΑΣΗ 210_209 ΩΞΝ47ΛΗ-Ρ5Ξ

ΑΠΟΦΑΣΗ 211_2019 7ΝΓ47ΛΗ-ΔΟΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ 212_2019 9Σ9Π7ΛΗ-ΑΗΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ 214_2019 ΩΘΦ47ΛΗ-543

ΑΠΟΦΑΣΗ 215_2019 97ΨΥ7ΛΗ-22Μ

ΑΠΟΦΑΣΗ 216_2019 92ΟΡ7ΛΗ-26Ψ

ΑΠΟΦΑΣΗ 217_2019 ΨΦ187ΛΗ-ΘΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 218_2019 ΨΡ807ΛΗ-Λ2Λ

ΑΠΟΦΑΣΗ 219_2019 ΨΞΚΧ7ΛΗ-9ΞΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ 220_2019 Ω9ΩΝ7ΛΗ-ΙΘ5

ΑΠΟΦΑΣΗ 221_2019 6ΟΧΠ7ΛΗ-Θ0Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 222_2019 644Υ7ΛΗ-3ΡΨ

ΑΠΟΦΑΣΗ 226_2019 6ΒΘΓ7ΛΗ-ΔΚΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 227_2019 9ΧΤΣ7ΛΗ-8ΚΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 228_2019 91Ξ17ΛΗ-Δ98

ΑΠΟΦΑΣΗ 229_2019 6Υ137ΛΗ-ΞΔΘ

ΑΠΟΦΑΣΗ 230_2019 Ψ74Σ7ΛΗ-ΜΓ9

ΑΠΟΦΑΣΗ 231_2019 Ψ8237ΛΗ-ΟΛΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 232_2019 Ω0Ο07ΛΗ-ΔΚΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 233_2019 Ψ7Β67ΛΗ-Χ3Φ

ΑΠΟΦΑΣΗ 234_2019 970Φ7ΛΗ-3ΑΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 235_2019 6ΕΓΨ7ΛΗ-Ε3Κ

ΑΠΟΦΑΣΗ 236_2019 6ΗΧΦ7ΛΗ-96Ξ-1

ΑΠΟΦΑΣΗ 237_2019 ΨΜΗΜ7ΛΗ-ΑΑ6

ΑΠΟΦΑΣΗ 238_2019 ΩΖΜΗ7ΛΗ-9Β4

ΑΠΟΦΑΣΗ 239_2019 9ΥΛ77ΛΗ-1ΨΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 240_2019 ΩΝΞΛ7ΛΗ-ΘΤΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ 243_2019 Ρ46Θ7ΛΗ-ΘΦΥ

 

 

Αποσπάσματα αποφάσεων από το πρακτικό της 7ης Συνεδρίασης (Τακτική) της 30ης Σεπτεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας(Αρ. Αποφάσεων 201/2019,202/2019,205/2019,207/2019,208/2019,209/2019,213/2019,223/2019,224/2019,225/2019,241/2019,242/2019)

ΑΠΟΦΑΣΗ 201_2019 6ΛΥ07ΛΗ-Σ1Β

ΑΠΟΦΑΣΗ 202_2019 Ω1ΚΑ7ΛΗ-ΝΕ0

ΑΠΟΦΑΣΗ 205_2019 6ΝΕΨ7ΛΗ-71Ξ

ΑΠΟΦΑΣΗ 207_2019 62ΗΞ7ΛΗ-Φ40

ΑΠΟΦΑΣΗ 208_2019 ΩΙΒΜ7ΛΗ-ΧΩΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ 209_2019 Ψ4Κ77ΛΗ-ΗΕ8-1

ΑΠΟΦΑΣΗ 213_2019 ΨΟΘΜ7ΛΗ-3ΝΜ-1

ΑΠΟΦΑΣΗ 223_2019 6Υ4Ω7ΛΗ-ΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 224_2019 ΩΥ717ΛΗ-ΑΚ8

ΑΠΟΦΑΣΗ 225_2019 ΩΠΡΥ7ΛΗ-ΣΕΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ 241_2019 ΩΔΑ87ΛΗ-44Σ

ΑΠΟΦΑΣΗ 242_2019 ΨΘΞΣ7ΛΗ-5Η7

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του αποσπάσματος αποφάσεων από το πρακτικό της 4ης Συνεδρίασης (Τακτική) της 21ης Ιουνίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας(Αριθμός Απόφασης 124/2019)

ΑΠΟΦΑΣΗ 124ΟΕ_2019 Ψ9Ρ67ΛΗ-ΙΘΨ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ των αποσπασμάτων αποφάσεων από το Πρακτικό της 6ης συνεδρίασης (Ειδικής) της 1ης Σεπτεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αριθμός Αποφάσεων 199 και 200)

Ω8ΘΘ7ΛΗ-ΖΞ5 199 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ 200 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2019

Αποσπάσματα αποφάσεων απο το Πρακτικό της 6ης συνεδρίασης (Ειδικής) της 1ης Σεπτεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αριθμός Αποφάσεων 199 και 200)

Ω8ΘΘ7ΛΗ-ΖΞ5 ΑΠΟΦΑΣΗ 199_2019

 

69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 200_2019