Αποσπάσματα αποφάσεων από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης (τακτική) της 21ης Οκτωβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αρ.Αποφάσεων : 245/2019 έως 251/2019, 255/2019 έως 276/2019)

ΑΠΟΦΑΣΗ 245_2019 6ΤΣ87ΛΗ-87Ο
ΑΠΟΦΑΣΗ 246_2019 ΩΦΦ17ΛΗ-ΞΛΤ
ΑΠΟΦΑΣΗ 247_2019 6Θ4Ι7ΛΗ-ΞΟ0
ΑΠΟΦΑΣΗ 248_2019 ΨΔΥ77ΛΗ-76Κ
ΑΠΟΦΑΣΗ 249_2019 Ω8ΦΔ7ΛΗ-2ΕΖ
ΑΠΟΦΑΣΗ 250_2019 9ΡΩ57ΛΗ-44Τ
ΑΠΟΦΑΣΗ 251_2019 ΨΗΠΓ7ΛΗ-2ΨΚ
ΑΠΟΦΑΣΗ 255_2019 ΩΒ4Ο7ΛΗ-2Ρ5
ΑΠΟΦΑΣΗ 256_2019 9Ψ6Θ7ΛΗ-Ρ2Ξ
ΑΠΟΦΑΣΗ 257_2019 ΨΓ4Ν7ΛΗ-ΙΨ9
ΑΠΟΦΑΣΗ 258_2019 96Ο47ΛΗ-ΕΩ3
ΑΠΟΦΑΣΗ 259_2019 6ΔΒ77ΛΗ-ΒΒΙ-1
ΑΠΟΦΑΣΗ 260_2019 92ΟΧ7ΛΗ-ΔΟΞ
ΑΠΟΦΑΣΗ 261_2019 ΩΘ057ΛΗ-ΗΞΒ
ΑΠΟΦΑΣΗ 262_2019 68267ΛΗ-1ΣΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ 263_2019 9ΓΓ67ΛΗ-27Σ
ΑΠΟΦΑΣΗ 264_2019 ΩΥΩΑ7ΛΗ-Κ1Α
ΑΠΟΦΑΣΗ 265_2019 ΨΜΨ07ΛΗ-Θ29
ΑΠΟΦΑΣΗ 266_2019 Ψ3ΑΒ7ΛΗ-Ι25
ΑΠΟΦΑΣΗ 267_2019 99Ο27ΛΗ-ΟΑΔ-1
ΑΠΟΦΑΣΗ 268_2019 6ΞΔΤ7ΛΗ-20Χ
ΑΠΟΦΑΣΗ 269_2019 Ρ46Ε7ΛΗ-6ΗΠ-1
ΑΠΟΦΑΣΗ 270_2019 7ΜΥΔ7ΛΗ-ΥΙ3
ΑΠΟΦΑΣΗ 271_2019 Ρ1ΩΟ7ΛΗ-Χ34
ΑΠΟΦΑΣΗ 272_2019 66ΗΙ7ΛΗ-ΟΥΩ
ΑΠΟΦΑΣΗ 273_2019 606Β7ΛΗ-ΕΗΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ 274_2019 6ΒΜΦ7ΛΗ-ΜΞΦ
ΑΠΟΦΑΣΗ 275_2019 ΨΥΤ37ΛΗ-739
ΑΠΟΦΑΣΗ 276_2019 6ΗΘΗ7ΛΗ-ΧΩΔ