Πρόσκληση στην 3η συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και από ώρα 10.00 π.μ. έως και 12.00 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΣΣΕ 2020 (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)

3η Συνεδρίαση Π.Σ. 2020

2η Συνεδρίαση Π.Σ. 2020

2η Πρόσκληση Π.Σ.

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 2ης συνεδρίασης Π.Σ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 42_2020 ΨΒΩΣ7ΛΗ-ΠΑΟ Προτάσεις έκδοσης ψηφισμάτων προς εισαγωγή
ΑΠΟΦΑΣΗ 43_2020 ΨΙΓ37ΛΗ-ΗΒ4 Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης προς εισαγωγή
ΑΠΟΦΑΣΗ 44_2020 696Ι7ΛΗ-ΧΟΙ Εισήγηση προς Περιφερειακό Συμβούλιου για την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ), στο τμήμα Παραλία Στομίου – τέλος ορίου (νότια) οικισμού Πλατάνας, στην Ε.Ο. ‘’Παράκαμψη Οξυλίθου’’, της Ε.Ο. 8 ‘’Χάνια Αυλωναρίου – Οριό – Οξύλιθος – Πλατάνα – Παραλία Κύμης’’
ΑΠΟΦΑΣΗ 45_2020 6ΡΡΞ7ΛΗ-ΖΕΛ Πρόταξη 8ου θέματος στη συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΗ 46_2020 Ψ3ΠΔ7ΛΗ-ΚΨΝ Έκφραση γνώμης για την παραχώρηση της χρήσης ακινήτου έναντι τιμήματος κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4061/2012 όπως ισχύουν.
ΑΠΟΦΑΣΗ 47_2020 ΩΦ0Δ7ΛΗ-673 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Βοιωτίας
ΑΠΟΦΑΣΗ 48_2020 Ω7ΣΞ7ΛΗ-ΖΓΨ Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του προγράμματος, βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει, για την αντιμετώπιση αναγκών του Προγράμματος εμβολιασμού της Οζώδους Δερματίτιδας των βοοειδών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 49_2020 ΨΕ6Ρ7ΛΗ-Υ3Χ Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας μέχρι ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης, για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, στην εφαρμογή του Προγράμματος Εμβολιασμών κατά της Οζώδους Δερματίτιδας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 50_2020 ΨΠΩΤ7ΛΗ-1ΛΑ Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του προγράμματος, βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει, για την αντιμετώπιση αναγκών του Προγράμματος εμβολιασμού της Οζώδους Δερματίτιδας των βοοειδών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 51_2020 6Β057ΛΗ-55Ζ Έγκριση για τη δημόσια προκήρυξη – πρόσκληση για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Πολίτη & της Επιχείρησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
ΑΠΟΦΑΣΗ 52_2020 ΨΞΣΩ7ΛΗ-3ΩΠ Τροποποίηση της αριθμ. 317/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης «Παροχή ολοκληρωμένης ιατρικής φροντίδας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού σε γυναίκες, μόνιμες κάτοικοι ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στα πλαίσια πολιτικών αντιμετώπισης της υπογεννητικότητας» με τον φορέα υπό την επωνυμία «HOPE GENESIS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «HOPEgenesis
ΑΠΟΦΑΣΗ 53_2020 6Γ637ΛΗ-ΖΔΡ Εισήγηση για Ορισμό μελών 3μελούς επιτροπής παρακολούθησης, ορισμός εκπροσώπου Περιφέρειας, ορισμός Προέδρου και Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και του ΝΠΔΔ ”ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ” «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (ΕΚΕΦΕ «Δ»), για την υλοποίηση της Πράξης «Λειτουργία Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος για την τσιμεντοβιομηχανία στα όρια δραστηριοποίησής της στην Περιφέρεια Στερεάς».
ΑΠΟΦΑΣΗ 54_2020 67ΕΟ7ΛΗ-ΒΤ8 Γνωμοδότηση επί πρότασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν την γέφυρα Βίστριζας, περιοχής Αγ. Σώστη Φθιώτιδας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 55_2020 6Β2Θ7ΛΗ-8ΜΨ Απόφαση Χρονικής Παράτασης της Συνεδρίασης
ΑΠΟΦΑΣΗ 56_2020 6Ρ3Γ7ΛΗ-ΘΦΦ Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Εύβοιας έτους 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 57_2020 6ΓΜΛ7ΛΗ-7ΣΟ Έγκριση 1ης τροποποίησης (τροπ. 01) Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φωκίδας έτους 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 58_2020 6ΦΒΡ7ΛΗ-ΡΜ8 Έγκριση πρότασης προέγκρισης πίστωσης της ΣΑ ΕΠ066 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 59_2020 ΨΠΩΓ7ΛΗ-Δ5Ω Έγκριση πρότασης προέγκρισης πίστωσης της ΣΑ ΕΠ0561 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 60_2020 ΨΚΜΒ7ΛΗ-ΘΜΩ Έγκριση πρότασης τροποποίησης π/υ (αύξηση) έργων στην ΣΑΜΠ366, ΣΑΕΠ366 και ΣΑΕΠ766 έτους 2020 του ΠΔΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 61_2020 6Λ3Ο7ΛΗ-0ΚΜ Πρόταση τροποποίησης πίνακα υποέργων σε έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2019ΕΠ06600017 και τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 62_2020 6ΜΞΨ7ΛΗ-ΤΝΘ Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και παραρτήματος αυτής με τον Δήμο Τανάγρας για το έργο : «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΗ ΤΑΝΑΓΡΑΣ», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης
ΑΠΟΦΑΣΗ 63_2020 ΩΧΒ77ΛΗ-ΓΜΕ Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καρπενησίου για την υλοποίηση της πράξης: ” ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ”, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
ΑΠΟΦΑΣΗ 64_2020 ΩΦΔΞ7ΛΗ-Τ93 Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 65_2020 ΩΦ4Σ7ΛΗ-8ΘΥ Συμπλήρωση-Τροποποίηση της αρ. 337/2019 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) που αφορά τον Προϋπολογισμό του έτους 2020 και τον Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 66_2020 Ψ4Ξ47ΛΗ-ΗΤ0 Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Γ’ τρίμηνο 2019 .
ΑΠΟΦΑΣΗ 67_2020 6Ξ7Η7ΛΗ-Ω8Ω 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 68_2020 9ΤΚΡ7ΛΗ-ΜΥΖ Τροποποίηση και κωδικοποίηση Καταστατικού Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας (Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.)
ΑΠΟΦΑΣΗ 69_2020 Ω9137ΛΗ-Β22 «Πρόταση ψηφίσματος για τη ΛΑΡΚΟ».
ΑΠΟΦΑΣΗ 70_2020 ΩΞΕΛ7ΛΗ-Μ09 «Κάλεσμα στήριξης των διεκδικήσεων του ΠΑΣΕΚΔΑΠ για δημοτικά ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ»

 

 

 

Αποσπάσματα αποφάσεων της 1ης τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2020 (Αποφάσεις από 22 έως και 41)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 22_2020 6Ο827ΛΗ-ΥΝΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ 23_2020 9ΠΦΗ7ΛΗ-1ΓΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ 24_2020 Ω7Υ47ΛΗ-75Φ
ΑΠΟΦΑΣΗ 25_2020 ΩΙ167ΛΗ-ΛΔΧ
ΑΠΟΦΑΣΗ 26_2020 ΩΧΜ47ΛΗ-ΥΘ7
ΑΠΟΦΑΣΗ 27_2020 Ω87Κ7ΛΗ-ΣΝΒ-1
ΑΠΟΦΑΣΗ 28_2020 ΨΦΤΑ7ΛΗ-ΠΑΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ 29_2020 6ΨΑΧ7ΛΗ-Τ6Υ
ΑΠΟΦΑΣΗ 30_2020 Ω7387ΛΗ-ΚΩΦ
ΑΠΟΦΑΣΗ 31ΟΕ_2020 ΨΜΩ67ΛΗ-5Θ5
ΑΠΟΦΑΣΗ 32_2020 ΩΦΘΥ7ΛΗ-6ΣΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ 33_2020 ΩΚ6Φ7ΛΗ-ΥΥ1
ΑΠΟΦΑΣΗ 34_2020 637Δ7ΛΗ-ΡΧΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 35_2020 9ΨΟΘ7ΛΗ-ΠΔΜ
ΑΠΟΦΑΣΗ 36_2020 6ΘΓΨ7ΛΗ-ΣΜΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ 37_2020 Ψ3ΑΘ7ΛΗ-ΨΕ5
ΑΠΟΦΑΣΗ 38_2020 ΩΔ4Δ7ΛΗ-ΞΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ 39_2020 ΩΒ3Ρ7ΛΗ-ΞΜ0
ΑΠΟΦΑΣΗ 41_2020 ΩΜ077ΛΗ-Ν1Υ

Αποσπάσματα αποφάσεων της 1ης τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2020 (Αποφάσεις από 1 έως και 21 )

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1_2020 Ψ3ΤΤ7ΛΗ-ΝΣΜ
ΑΠΟΦΑΣΗ 2_2020 ΩΑΙΠ7ΛΗ-ΛΩΘ
ΑΠΟΦΑΣΗ 3_2020 ΨΗΟΨ7ΛΗ-4ΗΩ
ΑΠΟΦΑΣΗ 4_2020 621Δ7ΛΗ-Ο5Ρ
ΑΠΟΦΑΣΗ 5_2020 Ψ4ΤΜ7ΛΗ-ΨΙΛ
ΑΠΟΦΑΣΗ 5ΟΕ_2020 Ψ4ΤΜ7ΛΗ-ΨΙΛ
ΑΠΟΦΑΣΗ 6_2020 ΨΤΝ37ΛΗ-ΦΙΜ
ΑΠΟΦΑΣΗ 7_2020 6ΠΣΛ7ΛΗ-ΦΤΤ
ΑΠΟΦΑΣΗ 8_2020 Ω7ΥΝ7ΛΗ-ΕΣΘ
ΑΠΟΦΑΣΗ 9_2020 ΨΜΥΗ7ΛΗ-ΒΡ1
ΑΠΟΦΑΣΗ 10_2020 6ΦΘΓ7ΛΗ-ΕΛ6
ΑΠΟΦΑΣΗ 11_2020 ΨΖΒΩ7ΛΗ-07Β
ΑΠΟΦΑΣΗ 12_2020 Ψ4ΘΣ7ΛΗ-Φ2Α
ΑΠΟΦΑΣΗ 13_2020 ΨΔ2Θ7ΛΗ-ΦΙ7
ΑΠΟΦΑΣΗ 14_2020 ΩΣΓΠ7ΛΗ-1ΝΓ
ΑΠΟΦΑΣΗ 15_2020 ΩΓ657ΛΗ-ΧΩΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ 16_2020 ΨΛΨΚ7ΛΗ-ΣΨΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ 17_2020 ΨΛΗΥ7ΛΗ-2ΘΒ
ΑΠΟΦΑΣΗ 18_2020 Ε767ΛΗ-ΘΛ8
ΑΠΟΦΑΣΗ 19_2020 Ω59Μ7ΛΗ-ΗΜ0
ΑΠΟΦΑΣΗ 20_2020 6Φ1Ο7ΛΗ-ΨΣΞ
ΑΠΟΦΑΣΗ 21_2020 ΨΧ2Κ7ΛΗ-Η5Ρ

 

 

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 1ης συνεδρίασης (Τακτική) της 29ης Ιανουαρίου 2020 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ _ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020

Oρθή επανάληψη-Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12:00 π.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 6-8, Λαμία)

ΟΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020