ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της αρ. 195/2019 απόφασης από το πρακτικό της 5ης συνεδρίασης (τακτική) της 7ης Αυγούστου 2019 του  Περιφερειακού Συμβουλίου  Στερεάς Ελλάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 195ΟΕ_2019 ΨΞΠΛ7ΛΗ-ΘΤΗ

Απόσπασμα αποφάσεων από το πρακτικό της 5ης Συνεδρίασης (Τακτική) της 7ης Αυγούστου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αρ. Αποφ. 195/2019)

ΑΠΟΦΑΣΗ 195_2019 ΨΞΠΛ7ΛΗ-ΘΤΗ-1

Αποσπάσματα αποφάσεων από το πρακτικό της 5ης Συνεδρίασης (Τακτική) της 7ης Αυγούστου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας(Αρ.Απ. 171/2019 έως 177/2019, 179/201, 180/2019, 182/2019 έως 193/2019,198/2019)

ΑΠΟΦΑΣΗ 171_2019 ΨΙΞΧ7ΛΗ-ΗΑΦ

ΑΠΟΦΑΣΗ 172_2019 689Σ7ΛΗ-Ψ60

ΑΠΟΦΑΣΗ 173_2019 9Ε5Α7ΛΗ-49Λ

ΑΠΟΦΑΣΗ 174_2019 97Ζ67ΛΗ-47Ι

ΑΠΟΦΑΣΗ 175_2019 66Β77ΛΗ-ΡΨ6

ΑΠΟΦΑΣΗ 176_2019 ΨΗΞΙ7ΛΗ-ΣΑ8

ΑΠΟΦΑΣΗ 177_2019 ΩΝΚΦ7ΛΗ-Σ5Λ

ΑΠΟΦΑΣΗ 179_2019 ΨΤ9Κ7ΛΗ-ΜΑ6

ΑΠΟΦΑΣΗ 180_2019 ΩΩ027ΛΗ-ΚΦ5

ΑΠΟΦΑΣΗ 182_2019 Ω9ΟΑ7ΛΗ-Θ07

ΑΠΟΦΑΣΗ 183_2019 ΩΜΩΓ7ΛΗ-ΥΣΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ 184_2019 7ΧΤ67ΛΗ-ΓΞΨ-1

ΑΠΟΦΑΣΗ 185_2019 ΩΛΓΚ7ΛΗ-19Κ

ΑΠΟΦΑΣΗ 186_2019 Ψ1457ΛΗ-ΕΨ0

ΑΠΟΦΑΣΗ 187_2019 654Ι7ΛΗ-1ΔΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 188_2019 Ψ2ΟΛ7ΛΗ-ΖΕΓ

ΑΠΟΦΑΣΗ 189_2019 6ΞΩ37ΛΗ-ΦΞΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ 190_2019 6ΓΟΘ7ΛΗ-ΛΡ5

ΑΠΟΦΑΣΗ 191_2019 9ΛΤΙ7ΛΗ-570

ΑΠΟΦΑΣΗ 192_2019 6ΘΥΝ7ΛΗ-ΜΚ3

ΑΠΟΦΑΣΗ 193_2019 ΩΤΣΧ7ΛΗ-Θ6Ρ

ΑΠΟΦΑΣΗ 198_2019 9ΞΑΥ7ΛΗ-ΧΨ9

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του Πίνακα Θεμάτων –Αποφάσεων της 5ης Τακτικής Συνεδρίασης της 07η Αυγούστου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΟΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 5ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αποσπάσματα αποφάσεων από το πρακτικό της 5ης Συνεδρίασης (Τακτική) της 7ης Αυγούστου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αρ. Αποφ. 178/2019, 181/2019, 196/2019, 197/2019)

ΑΠΟΦΑΣΗ 178_2019 ΩΡΕΓ7ΛΗ-2Σ8

ΑΠΟΦΑΣΗ 181_2019 62Υ77ΛΗ-ΥΔΓ

ΑΠΟΦΑΣΗ 196_2019 6Π0Λ7ΛΗ-ΓΗΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ 197_2019 Ω2ΔΟ7ΛΗ-Α3Δ

Απόσπασμα αποφάσεων από το πρακτικό της 5ης Συνεδρίασης (Τακτική) της 7ης Αυγούστου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αρ. Αποφ. 194/2019)

ΑΠΟΦΑΣΗ 194_2019 ΩΞΜΛ7ΛΗ-ΥΚΔ

Πίνακας Θεμάτων –Αποφάσεων της 5ης Τακτικής Συνεδρίασης της 07η Αυγούστου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 5ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ