Πρόσκληση στην 2η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00 π.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 6-8, Λαμία)

ΤΕΛΙΚΟ Ι σχεδιο ΠΡΟΣΚΛΗΣ 2HΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΣ 2019

Αποσπάσματα αποφάσεων του Πρακτικού της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, για το έτος 2019, που πραγματοποιήθηκε την 28.01.2019(Αποσπάσματα 21 έως 34)

ΑΠΟΦΑΣΗ 21_ 2019 99ΨΟ7ΛΗ-ΩΤ2
ΑΠΟΦΑΣΗ 22_2019 ΨΖΥ67ΛΗ-ΣΔΛ
ΑΠΟΦΑΣΗ 23_2019 Ω9ΗΕ7ΛΗ-ΙΘ4
ΑΠΟΦΑΣΗ 24_2019 ΩΗΞΘ7ΛΗ-ΚΩΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 25_2019 ΨΖΠΩ7ΛΗ-551
ΑΠΟΦΑΣΗ 26_2019 644Κ7ΛΗ-6ΚΛ
ΑΠΟΦΑΣΗ 27_2019 ΩΛΨΓ7ΛΗ-Β04
ΑΠΟΦΑΣΗ 28_2019 Ω3ΜΙ7ΛΗ-Β6Λ
ΑΠΟΦΑΣΗ 29_2019 ΨΔΚΨ7ΛΗ-ΓΓ2
ΟΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 30_2019 ΩΚ387ΛΗ-ΝΨΡ(1)
ΑΠΟΦΑΣΗ 31_2019 6Λ9Τ7ΛΗ-3Χ6
ΑΠΟΦΑΣΗ 32_2019 9Η3Π7ΛΗ-ΝΝΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ 33_2019 ΩΣΕ07ΛΗ-ΙΤ0
ΑΠΟΦΑΣΗ 34_2019 9Θ8Τ7ΛΗ-0ΛΨ

Αποσπάσματα αποφάσεων του Πρακτικού της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, για το έτος 2019, που πραγματοποιήθηκε την 28.01.2019(Αποσπάσματα 1 έως 20)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1_2019 6ΒΥΖ7ΛΗ-3ΗΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ 2_2019 ΨΘ9Μ7ΛΗ-5Ξ5. pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ 3_ 2019 628Μ7ΛΗ-Ο25
ΑΠΟΦΑΣΗ 4_2019 ΩΠΑΥ7ΛΗ-1ΤΦ
ΑΠΟΦΑΣΗ 5_2019 69ΛΘ7ΛΗ-046
ΑΠΟΦΑΣΗ 6_2019 6ΤΙ67ΛΗ-5ΒΓ
ΑΠΟΦΑΣΗ 7_2019 6ΔΡ57ΛΗ-ΚΞ8
ΑΠΟΦΑΣΗ 8_2019 ΨΤ6Θ7ΛΗ-5Τ6
ΑΠΟΦΑΣΗ 9_2019 ΨΑ4Π7ΛΗ-Σ7Ε
ΑΠΟΦΑΣΗ 10_2019 ΨΣ7Ι7ΛΗ-ΚΞΒ
ΑΠΟΦΑΣΗ 11_2019 ΩΘΙΞ7ΛΗ-ΗΣΧ
ΑΠΟΦΑΣΗ 12_2019 Ψ8ΧΥ7ΛΗ-ΔΣΦ
ΑΠΟΦΑΣΗ 13_2019 ΩΞ277ΛΗ-9ΕΕ
ΑΠΟΦΑΣΗ 14_2019 ΩΓΜ77ΛΗ-ΠΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 15_2019 ΨΒ457ΛΗ-5Ψ4
ΑΠΟΦΑΣΗ 16_2019 Ψ25Θ7ΛΗ-ΧΚΨ
ΑΠΟΦΑΣΗ 17_2019 ΨΜΧΙ7ΛΗ-Ζ1Μ
ΑΠΟΦΑΣΗ 18_2019 9ΒΩΒ7ΛΗ-ΙΟΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ 19_2019 9ΒΓΩ7ΛΗ-8ΜΟ(1)
ΑΠΟΦΑΣΗ 20_2019 6ΣΚΞ7ΛΗ-Λ6Χ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ , του Πίνακα Θεμάτων –Αποφάσεων της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε την 28η Ιανουαρίου 2019

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗΣ) ΤΗΣ 28ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΣ 2019

Πρόσκληση στην 1η Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00 π.μ.,στο Ευπάλιο του Δήμου Δωρίδος, στο κτίριο του Δημαρχείου του Ευπαλίου

Microsoft Word - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1HΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΣ 2019

Αποσπάσματα αποφάσεων του Πρακτικού της 12ης Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε την 12-12-2018 (αριθμοί 359 – 408)

Ω2ΥΞ7ΛΗ-3Α4- ΑΠΟΦΑΣΗ 391-2018
ΩΧΤΤ7ΛΗ-Χ4Κ - ΑΠΟΦΑΣΗ 359-2018
Ω17Ν7ΛΗ-4Ψ1- ΑΠΟΦΑΣΗ 360-2018
ΩΘΥΑ7ΛΗ-ΤΥΣ- ΑΠΟΦΑΣΗ 361-2018
6ΕΓΥ7ΛΗ-ΘΥΞ- ΑΠΟΦΑΣΗ 362-2018
Ω73Θ7ΛΗ-ΙΞΘ- ΑΠΟΦΑΣΗ 363-2018
6ΛΦΓ7ΛΗ-ΣΥ2- ΑΠΟΦΑΣΗ 364-2018
75ΙΣ7ΛΗ-ΩΦ5- ΑΠΟΦΑΣΗ 365-2018
ΩΛ247ΛΗ-Φ9Γ- ΑΠΟΦΑΣΗ 366-2018
Ω0ΓΑ7ΛΗ-Ε08- ΑΠΟΦΑΣΗ 367-2018
6ΚΣΒ7ΛΗ-Θ1Τ- ΑΠΟΦΑΣΗ 368-2018
663Ζ7ΛΗ-ΠΩ9- ΑΠΟΦΑΣΗ 369-2018
6Π5Ψ7ΛΗ-ΗΨΨ- ΑΠΟΦΑΣΗ 370-2018
7ΔΛΡ7ΛΗ-ΘΘΗ - ΑΠΟΦΑΣΗ 371-2018
Ω93Θ7ΛΗ-0ΦΓ- ΑΠΟΦΑΣΗ 372-2018
ΩΞΡΞ7ΛΗ-3ΡΚ- ΑΠΟΦΑΣΗ 373-2018
Ψ7Λ97ΛΗ-4ΡΣ- ΑΠΟΦΑΣΗ 374-2018
ΩΞΚΩ7ΛΗ-ΡΣΥ- ΑΠΟΦΑΣΗ 375-2018
Ω0ΕΦ7ΛΗ-89Μ- ΑΠΟΦΑΣΗ 376-2018
ΩΣΤ27ΛΗ-ΕΑΩ- ΑΠΟΦΑΣΗ 377-2018
7ΧΓΦ7ΛΗ-ΦΡΗ- ΑΠΟΦΑΣΗ 378-2018
7ΑΘΗ7ΛΗ-ΡΘΡ- ΑΠΟΦΑΣΗ 379-2018
Ω76Θ7ΛΗ-Λ65- ΑΠΟΦΑΣΗ 380-2018
ΩΥΘΘ7ΛΗ-Ξ5Ρ- ΑΠΟΦΑΣΗ 381-2018
67ΛΧ7ΛΗ-4ΗΣ- ΑΠΟΦΑΗ 382-2018
69ΘΘ7ΛΗ-5ΣΦ - ΑΠΟΦΑΣΗ 383-2018
6ΔΡΤ7ΛΗ-ΞΙ7- ΑΠΟΦΑΣΗ 384-2018
ΩΥ857ΛΗ-1ΟΣ- ΑΠΟΦΑΣΗ 385-2018
73ΒΠ7ΛΗ-8ΩΥ- ΑΠΟΦΑΣΗ 386-2018
ΩΟΨ97ΛΗ-8ΤΨ- ΑΠΟΦΑΣΗ 387-2018
7ΧΨΤ7ΛΗ-1ΨΦ- ΑΠΟΦΑΣΗ 388-2018
75ΤΝ7ΛΗ-ΦΛΘ- ΑΠΟΦΑΣΗ 389-2018
6ΓΟΦ7ΛΗ-ΣΘΘ - ΑΠΟΦΑΣΗ 390-2018
Ω2ΥΞ7ΛΗ-3Α4- ΑΠΟΦΑΣΗ 391-2018
6Τ087ΛΗ-7Γ4- ΑΠΟΦΑΣΗ 392-2018
ΩΨ987ΛΗ-ΤΤ2- ΑΠΟΦΑΣΗ 393-2018
ΩΞΓ67ΛΗ-8ΑΑ - ΑΠΟΦΑΣΗ 394-2018
64707ΛΗ-ΝΣ4- ΑΠΟΦΑΗ 395-2018
6ΟΛΠ7ΛΗ-5ΝΚ- ΑΠΟΦΑΣΗ 396-2018
ΩΣΡΞ7ΛΗ-2ΑΡ- ΑΠΟΦΑΣΗ 397-2018
6Θ097ΛΗ-ΜΝ2- ΑΠΟΦΑΣΗ 398-2018
62ΠΗ7ΛΗ-Κ2Ψ- ΑΠΟΦΑΣΗ 399-2018
ΩΞΥ27ΛΗ-ΓΦ6- ΑΠΟΦΑΣΗ 400-2018
Ψ43Η7ΛΗ-ΣΦΟ- ΑΠΟΦΑΣΗ 401-2018
7ΝΛΨ7ΛΗ-9Μ8- ΑΠΟΦΑΣΗ 402-2018
Ψ7ΧΥ7ΛΗ-4ΝΒ- ΑΠΟΦΑΣΗ 403-2018
ΩΒ1Α7ΛΗ-1ΕΤ- ΑΠΟΦΑΣΗ 404-2018
Ω4ΣΒ7ΛΗ-ΧΡΗ - ΑΠΟΦΑΣΗ 405-2018
Ω4Δ47ΛΗ-ΒΓΨ- ΑΠΟΦΑΣΗ 406-2018
6ΛΓΞ7ΛΗ-ΚΩΞ- ΑΠΟΦΑΣΗ 407-2018
6ΛΜΜ7ΛΗ-ΣΩ5- ΑΠΟΦΑΣΗ 408-2018