Γνωστοποίηση εκλογής νέου Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Δελτίο Τύπου του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

 

 

3η Συνεδρίαση Π.Σ. 2020 (10-04-2020)

2η Συνεδρίαση Π.Σ. 2020 (25-02-2020)

2η Πρόσκληση Π.Σ.

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 2ης συνεδρίασης Π.Σ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 42_2020 ΨΒΩΣ7ΛΗ-ΠΑΟ Προτάσεις έκδοσης ψηφισμάτων προς εισαγωγή
ΑΠΟΦΑΣΗ 43_2020 ΨΙΓ37ΛΗ-ΗΒ4 Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης προς εισαγωγή
ΑΠΟΦΑΣΗ 44_2020 696Ι7ΛΗ-ΧΟΙ Εισήγηση προς Περιφερειακό Συμβούλιου για την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ), στο τμήμα Παραλία Στομίου – τέλος ορίου (νότια) οικισμού Πλατάνας, στην Ε.Ο. ‘’Παράκαμψη Οξυλίθου’’, της Ε.Ο. 8 ‘’Χάνια Αυλωναρίου – Οριό – Οξύλιθος – Πλατάνα – Παραλία Κύμης’’
ΑΠΟΦΑΣΗ 45_2020 6ΡΡΞ7ΛΗ-ΖΕΛ Πρόταξη 8ου θέματος στη συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΗ 46_2020 Ψ3ΠΔ7ΛΗ-ΚΨΝ Έκφραση γνώμης για την παραχώρηση της χρήσης ακινήτου έναντι τιμήματος κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4061/2012 όπως ισχύουν.
ΑΠΟΦΑΣΗ 47_2020 ΩΦ0Δ7ΛΗ-673 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Βοιωτίας
ΑΠΟΦΑΣΗ 48_2020 Ω7ΣΞ7ΛΗ-ΖΓΨ Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του προγράμματος, βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει, για την αντιμετώπιση αναγκών του Προγράμματος εμβολιασμού της Οζώδους Δερματίτιδας των βοοειδών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 49_2020 ΨΕ6Ρ7ΛΗ-Υ3Χ Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας μέχρι ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης, για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, στην εφαρμογή του Προγράμματος Εμβολιασμών κατά της Οζώδους Δερματίτιδας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 50_2020 ΨΠΩΤ7ΛΗ-1ΛΑ Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του προγράμματος, βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει, για την αντιμετώπιση αναγκών του Προγράμματος εμβολιασμού της Οζώδους Δερματίτιδας των βοοειδών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 51_2020 6Β057ΛΗ-55Ζ Έγκριση για τη δημόσια προκήρυξη – πρόσκληση για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Πολίτη & της Επιχείρησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
ΑΠΟΦΑΣΗ 52_2020 ΨΞΣΩ7ΛΗ-3ΩΠ Τροποποίηση της αριθμ. 317/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης «Παροχή ολοκληρωμένης ιατρικής φροντίδας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού σε γυναίκες, μόνιμες κάτοικοι ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στα πλαίσια πολιτικών αντιμετώπισης της υπογεννητικότητας» με τον φορέα υπό την επωνυμία «HOPE GENESIS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «HOPEgenesis
ΑΠΟΦΑΣΗ 53_2020 6Γ637ΛΗ-ΖΔΡ Εισήγηση για Ορισμό μελών 3μελούς επιτροπής παρακολούθησης, ορισμός εκπροσώπου Περιφέρειας, ορισμός Προέδρου και Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και του ΝΠΔΔ ”ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ” «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (ΕΚΕΦΕ «Δ»), για την υλοποίηση της Πράξης «Λειτουργία Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος για την τσιμεντοβιομηχανία στα όρια δραστηριοποίησής της στην Περιφέρεια Στερεάς».
ΑΠΟΦΑΣΗ 54_2020 67ΕΟ7ΛΗ-ΒΤ8 Γνωμοδότηση επί πρότασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν την γέφυρα Βίστριζας, περιοχής Αγ. Σώστη Φθιώτιδας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 55_2020 6Β2Θ7ΛΗ-8ΜΨ Απόφαση Χρονικής Παράτασης της Συνεδρίασης
ΑΠΟΦΑΣΗ 56_2020 6Ρ3Γ7ΛΗ-ΘΦΦ Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Εύβοιας έτους 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 57_2020 6ΓΜΛ7ΛΗ-7ΣΟ Έγκριση 1ης τροποποίησης (τροπ. 01) Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φωκίδας έτους 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 58_2020 6ΦΒΡ7ΛΗ-ΡΜ8 Έγκριση πρότασης προέγκρισης πίστωσης της ΣΑ ΕΠ066 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 59_2020 ΨΠΩΓ7ΛΗ-Δ5Ω Έγκριση πρότασης προέγκρισης πίστωσης της ΣΑ ΕΠ0561 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 60_2020 ΨΚΜΒ7ΛΗ-ΘΜΩ Έγκριση πρότασης τροποποίησης π/υ (αύξηση) έργων στην ΣΑΜΠ366, ΣΑΕΠ366 και ΣΑΕΠ766 έτους 2020 του ΠΔΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 61_2020 6Λ3Ο7ΛΗ-0ΚΜ Πρόταση τροποποίησης πίνακα υποέργων σε έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2019ΕΠ06600017 και τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 62_2020 6ΜΞΨ7ΛΗ-ΤΝΘ Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και παραρτήματος αυτής με τον Δήμο Τανάγρας για το έργο : «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΗ ΤΑΝΑΓΡΑΣ», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης
ΑΠΟΦΑΣΗ 63_2020 ΩΧΒ77ΛΗ-ΓΜΕ Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καρπενησίου για την υλοποίηση της πράξης: ” ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ”, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
ΑΠΟΦΑΣΗ 64_2020 ΩΦΔΞ7ΛΗ-Τ93 Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 65_2020 ΩΦ4Σ7ΛΗ-8ΘΥ Συμπλήρωση-Τροποποίηση της αρ. 337/2019 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) που αφορά τον Προϋπολογισμό του έτους 2020 και τον Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 66_2020 Ψ4Ξ47ΛΗ-ΗΤ0 Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Γ’ τρίμηνο 2019 .
ΑΠΟΦΑΣΗ 67_2020 6Ξ7Η7ΛΗ-Ω8Ω 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 68_2020 9ΤΚΡ7ΛΗ-ΜΥΖ Τροποποίηση και κωδικοποίηση Καταστατικού Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας (Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.)
ΑΠΟΦΑΣΗ 69_2020 Ω9137ΛΗ-Β22 «Πρόταση ψηφίσματος για τη ΛΑΡΚΟ».
ΑΠΟΦΑΣΗ 70_2020 ΩΞΕΛ7ΛΗ-Μ09 «Κάλεσμα στήριξης των διεκδικήσεων του ΠΑΣΕΚΔΑΠ για δημοτικά ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ»

 

 

 

Απόσπασμα απο το Πρακτικό της 12ης συνεδρίασης (Τακτική) της 18ης Δεκεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αρ.αποφασης 355 / 2019 – Ορθή Επανάληψη)

Αποσπάσματα αποφάσεων από το Πρακτικό της 12ης Συνεδρίασης (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας ( Αρ. απόφασης 361/2019-Ορθή Επανάληψη)

Αποσπάσματα αποφάσεων από το Πρακτικό της 12ης Συνεδρίασης (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας ( Αρ.αποφάσεων 338-348/2019 ,350-362/2019, 363ΟΡΘΗ _ΕΠ./2019, 364-365/2019, 367/2019-368/2019 και 371/2019

Αποσπάσματα αποφάσεων από το Πρακτικό της 12ης Συνεδρίασης (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας ( Αρ.αποφάσεων 349/2019, 363/2019, 366/2019,369/2019 και 370/2019)

 

 

 

 

 

Αποσπάσματα αποφάσεων από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης (ειδική) της 26ης Νοεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αρ.Απ. 336/2019, 337/2019)

Ορθή Επανάληψη ΙΙ του Πίνακα θεμάτων αποφάσεων της 8ης συνεδρίασης (τακτική) της 21ης Οκτωβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας