ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 3244/Φ.14/3063/04-07-2019 ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΨΙ4Α7ΛΗ-5Σ5)

Ειδοποίηση για Συζήτηση στις 9 Φεβρουαρίου 2021 στο Εφετείο Λαμίας αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης, των ακινήτων και των επικειμένων τους, για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή οδού σύνδεσης ΠΑΘΕ Πορθμείο Γλύφας, τμήμα από χ.θ. 8+120 έως 11+625,05»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών Μ.Ε. (Πρακτικό μέρος 22-01-2021)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚ

Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών Μ.Ε. (Θεωρητικό μέρος 21-01-2021)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΕ ΘΕΩΡ

Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ: Έγκριση εγκατάστασης (επέκτασης & εκσυγχρονισμού) συσκευαστηρίου ιχθύων, της εταιρείας “ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.”

Έγκριση εγκατάστασης (επέκτασης & εκσυγχρονισμού) συσκευαστηρίου ιχθύων, της εταιρείας “ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.”, στην Δημ. Ενότητα Γαλαξιδίου, του Δήμου Δελφών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

Απόφαση Υπαγωγής σε Π.Π.Δ. ΑΣΠΗΕ ισχύος 2,99 MW στη θέση «Μεγάλο Βουνό 2 » της Τ.Κ. Στεφάνης της Δ.Ε. Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας της Π.Ε. Βοιωτίας της ΜΑΝΩΛΙΑ ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ(ΑΔΑ:ΩΑΑ67ΛΗ-5ΕΥ)

ΩΑΑ67ΛΗ-5ΕΥ

5η Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 60972/784/15-3-2018 (ΑΔΑ:6ΡΧ67ΛΗ-ΧΗ9) Απόφασης Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Αιολικού Πάρκου στη θέση ‘Ξηρόρεμα’’ Τ.Κ. Στεφάνης Δ.Ε. Δερβενοχωρίων, Δήμου Τανάγρας, Π.Ε. Βοιωτίας Π.Στ. Ελλάδας της εταιρείας «ΜΑΝΩΛΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΙΚΕ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ΄αριθμ. 192805/2979/29-8-2018 (ΑΔΑ:Ψ0ΝΠ7ΛΗ-83Κ), 45001/660/06-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΠΡ7ΛΗ-Φ6Ζ), 253379/5995/2-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΞΤ7ΛΗ-ΓΨΜ) και 265351/6563/16-12-2020 (ΑΔΑ:ΨΚΨΦ7ΛΗ-4Ρ5) Αποφάσεις Τροποποίησης

65ΑΗ7ΛΗ-ΖΩΘ (1)