ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του Πίνακα Θεμάτων –Αποφάσεων της 5ης Τακτικής Συνεδρίασης της 07η Αυγούστου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΟΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 5ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πίνακας Θεμάτων –Αποφάσεων της 5ης Τακτικής Συνεδρίασης της 07η Αυγούστου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 5ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του Πίνακα θεμάτων-Αποφάσεων της 4ης Συνεδρίασης (Τακτική) της 21ης Ιουνίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΟΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 4ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 4ης Συνεδρίασης (Τακτικής) της 21ης Ιουνίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 4ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΙ του Πίνακα Θεμάτων- Αποφάσεων 3ης Συνεδρίασης (Τακτικής) της 5ης Απριλίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΟΕ ΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 3ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του Πίνακα Θεμάτων- Αποφάσεων 3ης Συνεδρίασης  (Τακτική) της 5ης Απριλίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΟΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 3ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 3ης συνεδρίασης (Τακτικής) της 5ης Απριλίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 3ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ