Πίνακας θεμάτων αποφάσεων 9ης συνεδρίασης (έκτακτη-κατεπείγουσα) της 24ης Οκτωβρίου 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 9ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
“]