Πίνακας θεμάτων αποφάσεων 8ης συνεδρίασης (τακτική) της 21ης Οκτωβρίου 2019