Πίνακας θεμάτων αποφάσεων 8ης συνεδρίασης (τακτική) της 21ης Οκτωβρίου 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 8ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ