Συνεδριάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

1η Συνεδρίαση Π.Σ. 2021 (27-01-2021)

1η Πρόσκληση Π.Σ.

14η Συνεδρίαση Π.Σ. 2020 (23-12-2020)

14η Πρόσκληση Π.Σ.

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων 14ης συνεδρίασης Π.Σ.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 285_2020 6Ρ427ΛΗ-ΣΜΥ Απόφαση εισαγωγής δύο (2) εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων
ΑΠΟΦΑΣΗ 286_2020 6ΨΒΤ7ΛΗ-Ι4Σ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600010 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566
ΑΠΟΦΑΣΗ 287_2020 Ψ6667ΛΗ-64Τ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600009 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

 

 

13η Συνεδρίαση Π.Σ. 2020 (17-12-2020)

13η Πρόσκληση Π.Σ.

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων 13ης συνεδρίασης Π.Σ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 274 _2020 9Τ637ΛΗ-Λ0Ξ Απόφαση εισαγωγής πρότασης έκδοσης ψηφίσματος.
ΑΠΟΦΑΣΗ 275_2020 ΨΘΓΒ7ΛΗ-ΛΗ5 Απόφαση εισαγωγής δύο (2) εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων.
ΑΠΟΦΑΣΗ 276_2020 9ΛΙ47ΛΗ-ΧΡ4 Έγκριση πρότασης τροποποίησης της ΣΑ ΕΠ066 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 277_2020 62997ΛΗ-ΓΚΟ Εισήγηση για λήψη απόφασης περί έγκρισης δωρεάς εξοπλισμού στο Γ. Ν. Καρπενησίου της Π. Ε. Ευρυτανίας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 278_2020 6Τ7Λ7ΛΗ-Θ9Ι

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για

αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Φωκίδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 279_2020 Ω5ΣΦ7ΛΗ-Λ4Ω Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) χρόνων, στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67ετών για την Π. Ε. Φωκίδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 280_2020 95ΩΠ7ΛΗ-Λ1Τ Πρόταση ένταξης νέων έργων στην ΣΑΕΠ866, αρμοδιότητας Δήμου Δομοκού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΙΑΝΟΣ”).
ΑΠΟΦΑΣΗ 281_2020 6ΣΛΘ7ΛΗ-44Η

Έγκριση πρότασης τροποποίησης π/υ (μείωση) σε έργο της ΣΑΕΠ766 και ένταξη νέου έργου στο Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 282_2020 9ΒΜΚ7ΛΗ-ΨΔΝ Έγκριση του σχεδίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού.
ΑΠΟΦΑΣΗ 283_2020 ΨΙ317ΛΗ-ΡΤΙ Έγκριση της ετήσιας έκθεσης της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020, στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής
ΑΠΟΦΑΣΗ 284_2020 9ΨΨ27ΛΗ-5ΗΝ «ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΕΠΟ ΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΤΗ»

 

12η Συνεδρίαση (Ειδική) Π.Σ. 2020 (17-12-2020)

12η Πρόσκληση Π.Σ.

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 12ης Συνεδρίασης (Ειδική) Π.Σ. 2020

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 271_2020 ΩΖ1Μ7ΛΗ-ΦΤ5 Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2021, συνοπτικού προϋπολογισμού εσόδων/εξόδων 2021 και συνοπτικού πίνακα τριετούς προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 272_2020 9ΗΜΒ7ΛΗ-Β2Β Έγκριση Πίνακα Κωδικών Αριθμών Εξόδων (Κ.Α.Ε.) δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) έτους 2021 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 273_2020 ΨΧ727ΛΗ-Ψ21 Έγκριση Πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) – Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που αφορά τον Π/Υ 2021

 

 

11η συνεδρίαση Π.Σ. 2020 (03-12-2020)

11η Πρόσκληση Π.Σ.

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 11ης συνεδρίασης Π.Σ.

Ορθή Επανάληψη-Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 11ης συνεδρίασης Π.Σ.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 253_2020 ΩΕ9Σ7ΛΗ-7ΚΧ Απόφαση εισαγωγής πέντε (5) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
ΑΠΟΦΑΣΗ 254_2020 ΩΝΤΨ7ΛΗ-07Α Απόφαση πρόταξης θέματος στην συζήτηση της ημερήσιας διάταξης
ΑΠΟΦΑΣΗ 255_2020 9Ρ3Ε7ΛΗ-556 Εισήγηση για τη λήψη απόφασης για: 1) Την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας “Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε.” 2)Την έγκριση της Οικονομοτεχνικής Μελέτης Βιωσιμότητας και 3) Την έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς. Ελλάδας στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας “Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε.” κατά το ποσό των (εξήντα πέντε χιλιάδων και διακοσίων πενήντα ευρώ) #65.250,00# και συγκεκριμένα (διακόσιες δέκα επτά χιλιάδες και πεντακόσιες) #217.500# ονομαστικές μετοχές, ποσού (τριάντα λεπτά του ευρώ) #0,30# η κάθε μία.»
ΑΠΟΦΑΣΗ 256_2020 ΨΦΒΖ7ΛΗ-Ν4Μ Διαβίβαση της με αριθμό 1646/01.12.2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣτΕ περί [Παραπομπής λόγω αρμοδιότητας και κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 176 παρ. 1θ του Ν. 3852/2010 από την Οικονομική Επιτροπή ΠΣτΕ στο Περιφερειακό Συμβούλιο ΠΣτΕ – με θετική εισήγηση – μέρους του με αριθμό 34 θέματος της ημερήσιας διάταξης της 44ης συνεδρίασης της 1ης Δεκεμβρίου του 2020 της Επιτροπής {Έγκριση του από 19 Νοεμβρίου του 2020 αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού της εταιρίας με την επωνυμία ‘Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ’}»
ΑΠΟΦΑΣΗ 257_2020 Ω07Ν7ΛΗ-ΦΡΕ Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, κλάδου ΔΕ Νοσηλευτών, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση του νέου κύματος της πανδημίας COVID19 για τις ανάγκες της Π. Ε. Φωκίδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 258_2020 6ΘΕ57ΛΗ-Γ70 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως και 18/3/2021, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επει-γουσών αναγκών λόγω εκτεταμένων ζημιών από πλημμύρες, στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Π.Στ.Ε
ΑΠΟΦΑΣΗ 259_2020 Ω06Ο7ΛΗ-ΗΤ7 Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600003 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566
ΑΠΟΦΑΣΗ 260_2020 63ΣΞ7ΛΗ-ΖΡ8

Εισήγηση Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που αφορά το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) με θέμα: «Δημιουργία σύνθετης τουριστικής επένδυσης τύπου resort στο Δήμο Καρύστου του νομού Ευβοίας της εταιρείας “ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΗΓΚΛ ΡΙΖΟΡΤ ΕΥΒΟΙΑ Μ.ΕΠ.Ε.”».

ΑΠΟΦΑΣΗ 261_2020 ΩΑ0Δ7ΛΗ-ΩΟ7 Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος των Περιφερειακών ΚΑΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2020 (Περιφερειακοί ΚΑΠ- ΤΡΟΠ. 04) .
ΑΠΟΦΑΣΗ 262_2020 6ΟΖ17ΛΗ-116 Έγκριση 6ης Τροποποίησης (τροπ.06)Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Εύβοιας έτους 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 263_2020 Ω04Η7ΛΗ-ΒΒ5 Πρόταση ένταξης νέων έργων στην ΣΑΕΠ866, αρμοδιότητας Δήμου Μακρακώμης και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΙΑΝΟΣ”).
ΑΠΟΦΑΣΗ 264_2020 ΩΨ777ΛΗ-ΨΩΒ Έγκριση πρότασης τροποποίησης της ΣΑ ΕΠ066 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 265_2020 6ΗΘΨ7ΛΗ-Ψ37 Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021.
ΑΠΟΦΑΣΗ 266_2020 Ψ5ΠΝ7ΛΗ-Β87 Συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Επιχειρηματικές Εκθέσεις Εσωτερικού και Εξωτερικού – Πρόγραμμα έτους 2021
ΑΠΟΦΑΣΗ 267_2020 Ω71Γ7ΛΗ-ΚΛ0 Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Γ’ τρίμηνο 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 268_2020 ΩΘΦΒ7ΛΗ-Κ61

7η Τροποποίηση προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 269_2020 6ΞΠΦ7ΛΗ-ΨΛΟ Έγκριση χρηματικού καταλόγου αρδευτικών τελών 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 270_2020 Ω9ΛΘ7ΛΗ-ΜΞ6

Εισήγηση για λήψη απόφασης περί έγκρισης δωρεάς εξοπλισμού στα ΓΝ Λιβαδειάς &

ΓΝ Θηβών της ΠΕ Βοιωτίας

 

10η συνεδρίαση Π.Σ. 2020 (03-11-2020)

10η Πρόσκληση Π.Σ.

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 10ης συνεδρίασης Π.Σ.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 245_2020 ΩΙΦΕ7ΛΗ-6ΓΞ Έγκριση πρότασης τροποποίησης της ΣΑΕΠ 056/2 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020 .
ΑΠΟΦΑΣΗ 246_2020 6ΓΘΠ7ΛΗ-ΝΙΠ Πρόταση ένταξης νέων έργων στη  ΣΑΕΠ866 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 247_2020 6ΠΑΓ7ΛΗ-Σ3Ψ Αύξηση προϋπολογισμού του ενάριθμου 2009ΕΠ06600002 “ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΟ ΛΑΜΙΑΣ – ΔΟΜΟΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΞΗΡΙΩΤΙΣΣΑ – ΣΑΝΑΤΟΡΙΟ” της ΣΑΕΠ066.
ΑΠΟΦΑΣΗ 248_2020 ΩΔΔΓ7ΛΗ-ΦΜΑ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600003 «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΩΠΑΪΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566
ΑΠΟΦΑΣΗ 249_2020 ΩΧΒΛ7ΛΗ-ΩΨΕ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600008 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566.
ΑΠΟΦΑΣΗ 250_2020 Ψ9ΛΠ7ΛΗ-007 Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600001 «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.
ΑΠΟΦΑΣΗ 251_2020 ΩΣΒΑ7ΛΗ-Ρ9Μ Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Ευρυτανίας
ΑΠΟΦΑΣΗ 252_2020 6ΑΙΔ7ΛΗ-ΡΝ0

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο “Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas & People – Ανάπτυξη μελλοντικής συνεργατικής πολιτικής για αγροτικές περιοχές και αγροτικό πληθυσμό» και ακρωνύμιο «POLIRURAL» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «HORIZON 2020».

 

9η συνεδρίαση Π.Σ. 2020 (23-10-2020)

9η Πρόσκληση Π.Σ. 

9η Πρόσκληση (Συνεχιζόμενη) Π.Σ.

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 9ης συνεδρίασης Π.Σ.

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 9ης συνεχιζόμενης τακτικής συνεδρίασης Π.Σ.

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 228_2020 Ρ6ΛΕ7ΛΗ-ΕΟΥ Συζήτηση για τη δικαστική απόφαση σχετικά με τη Χρυσή Αυγή.
ΑΠΟΦΑΣΗ 229_2020 ΩΤ1Φ7ΛΗ-ΙΒ2 Απόφαση χρονικής παράτασης της συνεδρίασης
ΑΠΟΦΑΣΗ 230_2020 Ψ2ΖΦ7ΛΗ-Ψ79 Έγκριση κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021.
ΑΠΟΦΑΣΗ 231_2020 ΨΑΩΜ7ΛΗ-ΧΥΝ Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Εύβοιας έτους 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 232_2020 67Λ67ΛΗ-ΠΘ5 Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας, για το έτος 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 233_2020 6ΚΜΞ7ΛΗ-ΔΕΔ Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας έτους 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 234_2020 ΨΝΑ97ΛΗ-ΩΥΓ Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Βοιωτίας έτους 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 235_2020 63ΤΨ7ΛΗ-Ζ9Δ Απόφαση διακοπής της συνεδρίασης

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 236_2020 ΨΟΞΑ7ΛΗ-Υ92 Απόφαση εισαγωγής προτάσεων έκδοσης ψηφισμάτων
ΑΠΟΦΑΣΗ 237_2020 6ΘΔΙ7ΛΗ-8Α0 Έγκριση του σχεδίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω πλημμυρικών φαινομένων
ΑΠΟΦΑΣΗ 238_2020 ΩΞΚΘ7ΛΗ-ΠΒ1 Συμπλήρωση-Τροποποίηση της αρ. 337/2019 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) που αφορά τον Προϋπολογισμό του έτους 2020 και τον Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 239_2020 6ΤΒΡ7ΛΗ-ΟΙ4 6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 240_2020 ΨΘΒ57ΛΗ-ΠΣΨ

Τροποποίηση της με αριθμ. 53/2020 της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25ης Φεβρουαρίου 2020 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 6Γ637ΛΗ-ΖΔΡ) ως προς τα κάτωθι:

1) Αντικατάσταση των οριζόμενων μελών της τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης με τον ορισμό νέων μελών

2) Ορισμός νέου εκπροσώπου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Πρόεδρο στην Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου όπως αυτή συστάθηκε με την Απόφαση ΠΣ 319/2018

για την υλοποίηση της Πράξης «Λειτουργία Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος για την τσιμεντοβιομηχανία στα όρια δραστηριοποίησής της στην Περιφέρεια Στερεάς» και αναπληρωτή του.

ΑΠΟΦΑΣΗ 241_2020 ΨΦΗΘ7ΛΗ-74Ι Ανασυγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Στερεάς Ελλάδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 242_2020 ΨΞ4Β7ΛΗ-ΘΡΥ «Επαναφορά πρότασης για το μαρτυρικό Δίστομο».
ΑΠΟΦΑΣΗ 243_2020 ΩΦΠΠ7ΛΗ-ΧΕΔ

«Στήριξη της αίτησης αναφοράς του Δήμου Δωρίδος στην ΕΕ και στο ΕΚ

  • Λειτουργία του φράγματος και της τεχνητής λίμνης του Μόρνου.

  • Αντισταθμικά Οφέλη στον Δήμο Δωρίδος.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 244_2020 6Ε4Ε7ΛΗ-8ΙΨ «ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ».