Συνεδριάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

10η Τακτική Συνεδρίαση 2023 – (08-06-2023)

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

9η Ειδική Συνεδρίαση 2023 – ( 08-06-2023)

Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση εκλογικής διαδικασίας μέλους οε Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας

8η Τακτική Συνεδρίαση 2023 – (09-05-2023)

Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση 09.05.2023

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 8ης συνεδρίασης (Τακτικής) της 9ης Μαΐου 2023

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 132_2023

Χρονική Παράταση Συνεδρίασης

ΑΠΟΦΑΣΗ 133_2023 6ΑΚΑ7ΛΗ-Μ44

Θέμα προ ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης για τη στήριξη του αιτήματος των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για χρονική παράταση του προγράμματος σε όλη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,

ΑΠΟΦΑΣΗ 134_2023

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 135_2023

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 136_2023 9Ξ257ΛΗ-Ω5Κ

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση τροποποίησης της υπ΄αριθ. 187236/5046/08-09-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011215695) σύμβασης του κ. Καλαμβόκη Παναγιώτη που αφορά την «Μεταφορά Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 2.875.716,22€ άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 15ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. πρωτ. 179843/4906/04-08-2022)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 137_2023 97ΖΩ7ΛΗ-161

Επικύρωση πρακτικών της 2ης Τακτικής συνεδρίασης της 09.02.2023, της 3ης Τακτικής συνεδρίασης της 09.03.2023, και της 4ης Έκτακτης-κατεπείγουσας συνεδρίασης της 30.03.2023, του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 138_2023 ΡΡΛ07ΛΗ-ΩΛΤ

Διόρθωση της 126/2023 απόφασή σας για έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, λόγω κήρυξης σε κατάσταση  Έκτακτης  Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των  Δημοτικών Ενοτήτων Άμφισσας, Δελφών   και Ιτέας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 139_2023 ΨΒΖ77ΛΗ-ΘΑΘ

Επιχορήγηση Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 140_2023 ΡΙ387ΛΗ-Ρ2Α

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) χρόνων, στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών για τις Π.Ε. Βοιωτίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 141_2023 Ρ0ΥΞ7ΛΗ-ΧΞΒ

Έγκριση – καθορισµός διαδικασίας για την συµµετοχή των τέκνων του προσωπικού της Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις θερινής περιόδου έτους 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ 142_2023 686Π7ΛΗ-Ρ12

Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ – (Τροποποίηση/ Παράταση Συμβάσεων)

ΑΠΟΦΑΣΗ 143_2023 ΡΘ257ΛΗ-ΧΕΟ

Εξουσιοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, στις Δ/νσεις Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων της Π.Στ.Ε. για την έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής τροποποιημένων μαθητικών δρομολογίων

ΑΠΟΦΑΣΗ 144 _2023 Ψ2ΩΖ7ΛΗ-ΡΧΧ

Τροποποίηση υφιστάμενου δρομολογίου [6.20], επί της αρίθ. 170712_4141/25-07-2022 [22PROC010990637] 8ης Πρόσκλησης ΔΣΑ για το σχολ. έτος 2022-2023, στα πλαίσια του ΔΣΑ 2020-2023 χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 145_2023 Ψ4ΗΝ7ΛΗ-ΕΕΤ

Τροποποίηση υφιστάμενου δρομολογίου [19], επί της αρίθ. 285118/19-12-2022 [22PROC011845027] 10ης Πρόσκλησης ΔΣΑ για το σχολ. έτος 2022-2023, στα πλαίσια του ΔΣΑ 2020-2023 χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 146_2023 Ψ1ΚΟ7ΛΗ-ΤΞΤ

Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023» και β) Διόρθωση της αρ. 14/02-02-2023 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 147_2023 ΡΦ007ΛΗ-Ο0Χ

Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023

ΑΠΟΦΑΣΗ 148_2023 Ψ2Τ47ΛΗ-0ΨΥ

Έγκριση παράτασης της με αριθ. πρωτ. οικ.: 121434/3702/01-06-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010666832 σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας του ΚΕΔΑΣΥ και των Δ/νσεων Α΄/βάθμιας & Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης του Νομού

ΑΠΟΦΑΣΗ 149_2023 ΡΕΔΖ7ΛΗ-9Υ4

Παράταση της αρ. 106163_3541 αρχικής σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας» έως τρείς (3) μήνες ή έως την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 150_2023 64947ΛΗ-ΛΩΚ

Έγκριση Τροποποίησης της Σύμβασης 217339/719/01-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009332282) «Συμπληρωματική Προμήθεια Τροφίμων για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ των Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. Εύβοιας/Σκύρου, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας, και Π.Ε. Φωκίδας περιόδου 2018 – 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 151_2023 6ΒΠ17ΛΗ-27Β

Έγκριση Τροποποίησης της Σύμβασης 217340/720/01-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009332445 «Συμπληρωματική Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ των Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. Εύβοιας/Σκύρου, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας, και Π.Ε. Φωκίδας περιόδου 2018 – 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 152_2023 92ΑΗ7ΛΗ-ΖΦΦ

4η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 153_2023 ΨΗ377ΛΗ-ΘΔΩ

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Α’ τρίμηνο 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ 154_2023 6ΚΒΗ7ΛΗ-9ΥΡ

Έγκριση 4ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 155_2023 670Π7ΛΗ-ΙΑΒ

Εισήγηση για έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) σε οδικό τμήμα μήκους 400μ της επαρχιακής οδού Στροφυλιάς-Λίμνης-Ροβιών (υπ’ αρ. 24), αρμοδιότητας ΠΕ Εύβοιας

ΑΠΟΦΑΣΗ 156_2023 ΡΨΗΜ7ΛΗ-Δ62

Πρόταση έγκρισης σύναψης και Σχεδίου Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Ερέτριας, για την υλοποίηση του υποέργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΕΡΕΤΡΙΑΣ» της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ», και ορισμός εκπροσώπου στο Όργανο Παρακολούθησης της Σύμβασης

ΑΠΟΦΑΣΗ 157_2023 ΡΑΟΤ7ΛΗ-ΧΓΩ

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων για το έργο: «Ανάπλαση Χώρων Αναψυχής και Περιπάτου Οικισμού Στενής Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 158_2023 ΡΛ017ΛΗ-ΕΕ3

Έγκριση σύναψης του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος- ΠΕ Βοιωτίας, με την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ» για τη χορήγηση αδιύλιστου ύδατος για την άρδευση του Κωπαϊδικού Πεδίου, για την αρδευτική περίοδο του έτους 2023»

ΑΠΟΦΑΣΗ 159_2023 9Ξ3Κ7ΛΗ-ΓΩ0

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ι.Μ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμό μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 160_2023 6ΣΠ37ΛΗ-Θ6Ν

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καρπενησίου για την υλοποίηση του έργου: «Τεχνικά–Ασφαλτοστρώσεις Οδικού Δικτύου Δήμου Καρπενησίου» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 161_2023 ΡΘΦΦ7ΛΗ-2ΩΥ

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Δήμων Καρπενησίου, Αγράφων, Αγρινίου και Αμφιλοχίας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Δράσεις-Έργα Ανάδειξης και Ανάπτυξης της Λίμνης Κρεμαστών 2023» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 162_2023 9ΠΑΟ7ΛΗ-21Ζ

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Χαλκιδέων για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών κεντρικού κτιρίου 1ου Δ.Σ. Νέας Αρτάκης», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμό μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 163_2023 ΨΩΞΘ7ΛΗ-ΙΞ6

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας και της Ιεράς Μονής Αγάθωνος για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση Τέμπλου Ιεράς Μονής Αγάθωνος» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 164_2023 ΨΤΚ37ΛΗ-Ε65

Τροποποίηση-συμπλήρωση με την τελική διαμόρφωση του προς υπογραφή σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του ενιαίου ΝΠΔΔ «Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας−Γενικό Νοσοκομείο−ΚΥ Καρύστου−Γενικό Νοσοκομείο−ΚΥ Κύμης» για το έργο που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο: «Εκπόνηση Μελετών Ωρίμανσης Έργων Ενεργειακής Αναβάθμισης και Δράσεις ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Κύμης» (κωδ. ΟΠΣ 5189421).

ΑΠΟΦΑΣΗ 165_2023 9Ζ1Ο7ΛΗ-ΦΨ9

Έγκριση 1ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Μακρακώμης για την πράξη με τίτλο: «Ανακαίνιση Πολιτιστικού Κέντρου Τ.Κ. Περιβολίου Δήμου Μακρακώμης» και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την Υπογραφή της.

ΑΠΟΦΑΣΗ 166_2023 Ψ8Τ67ΛΗ-ΑΚ3

Έγκριση 1ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Μακρακώμης για την πράξη με τίτλο: «Συνολική Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Δ.Κ. Μακρακώμης Δήμου Μακρακώμης» και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την Υπογραφή της.

7η Έκτακτη – Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση 21-04-2023

Πρόσκληση-σε-έκτακτη_κατεπείγουσα-δια-περιφοράς-συνεδρίαση-21.04.2023

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 7ης  Συνεδρίασης (Έκτακτης -Κατεπείγουσας) της 21.04.2023

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 130_2023 ΨΡΑ47ΛΗ-ΠΨΗ

Έγκριση, βάσει του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 10 του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 2938/Β/17.07.2020), για το κατεπείγον της αναγκαιότητας άμεσης λήψης απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΑΠΟΦΑΣΗ 131_2023 ΨΟΛΙ7ΛΗ-896

Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας

 

 

 

4η (Έκτακτη κατεπείγουσα) δια περιφοράς Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (30-3-2023)

Πρόσκληση σε Έκτακτη κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση 30-03-2023

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων 4ης (Έκτακτης) 30-03-2023

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΘΕΜΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 85_2023  ΡΑΦΣ7ΛΗ-748 Έγκριση, βάσει του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 10 του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 2938/Β/17.07.2020), για το κατεπείγον της αναγκαιότητας άμεσης λήψης απόφασης για την απότιση φόρου τιμής λόγω του χθεσινού αιφνίδιου θανάτου του εν ενεργεία Περιφερειακού Συμβούλου της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας», Αναστάσιου Χρονά,
ΑΠΟΦΑΣΗ 86_2023 ΡΕ5Ν7ΛΗ-3ΝΓ Απότιση φόρου τιμής στον αποβιώσαντα Περιφερειακό Σύμβουλο Στερεάς Ελλάδας Αναστάσιο Χρονά.

5η Ειδική & 6η Τακτική Συνεδρίαση – (04-04-2023)

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (5η Ειδική) 2023 

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (6η Τακτική) 2023

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων (5ης Ειδικής) συνεδρίασης 2023

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων (6ης Τακτικής) συνεδρίασης 2023

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 87_2023 ΨΟ7Ι7ΛΗ-Τ3Ρ

Έκθεση πεπραγμένων Β’ Εξαμήνου έτους 2021 καθώς και Α’ & Β’ Εξαμήνου έτους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής για ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου, δια μέσου του προέδρου της, σύμφωνα με το αρ. 176 .παρ. 3. Του Ν.3852/2010 όπως ισχύει.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 88_2023

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΣΗΣ ΤΟΥΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 89_2023

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 90_2023 ΡΟ5Ω7ΛΗ-Ν45

Τροποποίηση της αριθμ. 51/2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας «Απόφαση ορισμού προσώπων που θα συνυπογράφουν τις συναλλαγές με τα πιστωτικά ιδρύματα, για την Περιφέρεια Στερεάς

ΑΠΟΦΑΣΗ 91_2023 6ΘΝΡ7ΛΗ-ΟΦΡ

Παράταση Σύμβασης προσωπικού ενός (1) ατόμου κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), με σκοπό την κάλυψη αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση των δασικών πυρκαγιών στην Π.Ε Εύβοιας το καλοκαίρι του 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ 92_2023 91ΖΕ7ΛΗ-Ω3Β

Τροποποίηση υφιστάμενου δρομολογίου, επί της αρίθ. 285118/19-12-2022 [22PROC011845027] 10ης Πρόσκλησης ΔΣΑ για το σχολ. έτος 2022-2023, στα πλαίσια του ΔΣΑ 2020-2023 χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 93_2023 Ψ6ΠΗ7ΛΗ-Χ9Ε

Τροποποίηση της αριθμ. 259/2019 απόφασης ορισμού μελών του Δ.Σ. της αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» και συντομογραφικά «Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε

ΑΠΟΦΑΣΗ 94_2023 ΨΙΘ87ΛΗ-Α8Ω

Γνωμοδότηση επί πρότασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν την παλαιά γέφυρα Μόρνου στα όρια των ΠΕ Φωκίδας και Αιτωλοακαρνανίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 95_2023

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 96_2023 ΨΚΨ97ΛΗ-ΩΤ3

Επικύρωση πρακτικών της 1ης Τακτικής συνεδρίασης της 02.02.20223 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 97_2023 9ΚΛΥ7ΛΗ-Χ0Ω

Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δ.Ε. Καρύστου του Δήμου Καρύστου Π.Ε. Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 98_2023 Ψ4ΑΝ7ΛΗ-2ΓΛ

Επικαιροποίηση στοιχείων Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση έξι (6) Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 299,6 MW [συνολικά 58 ανεμογεννητριών (Α/Γ)] στη θέση «Νότια Σκύρος – Όρος Κόχυλας» του Δήμου Σκύρου, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας και την ηλεκτρική τους Διασύνδεση στο Ηπειρωτικό Σύστημα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 99_2023 91ΟΖ7ΛΗ-ΘΚΟ

Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 100_2023 ΩΧΘΩ7ΛΗ-ΜΟΟ

3η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 101_2023 9Ζ5Σ7ΛΗ-Γ96

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Δ’ τρίμηνο 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ 102_2023 ΩΝ317ΛΗ-Π0Λ

Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης της εταιρείας «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΑΕ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 103_2023 9ΟΠ27ΛΗ-Ψ0Ε

Έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής τροποποιημένων συμβάσεων παρεχόμενων υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών σχολικού έτους 2022-2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας σύμφωνα με το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α΄/19-1-2023) λόγω αρμοδιότητας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 104_2023 6ΧΘΔ7ΛΗ-Ρ06

Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 105_2023 ΨΛ8Γ7ΛΗ-6ΦΕ

Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ – (Τροποποίηση/ Παράταση Συμβάσεων)

ΑΠΟΦΑΣΗ 106_2023 9Τ747ΛΗ-Λ20

Τροποποιήσεις υφιστάμενων δρομολογίων, επί της αρίθ. 170712_4141/25-07-2022 [22PROC010990637] 8ης Πρόσκλησης ΔΣΑ για το σχολ. έτος 2022-2023, στα πλαίσια του ΔΣΑ 2020-2023 χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 107_2023 ΨΧΤΘ7ΛΗ-7ΘΒ

Τροποποίηση υφιστάμενου δρομολογίου, επί της αρίθ. 253714/08-11-2022 [22PROC011564988] 9ης Πρόσκλησης ΔΣΑ για το σχολ. έτος 2022-2023, στα πλαίσια του ΔΣΑ 2020-2023 χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 108_2023 Ρ4ΣΗ7ΛΗ-87Τ

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) σε τμήμα της Επαρχιακής οδού Στόμιο – Διασταύρωση με Ε.Ο. 8 (Οξύλιθος – Πλατάνα), αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας

ΑΠΟΦΑΣΗ 109_2023 9Σ0Ρ7ΛΗ-40Γ

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) σε τμήμα της Επαρχιακής οδού υπ’ αρ. 12 Χαλκίδα – Μίστρος – Μονόδρυ, στο τμήμα της οδού Στενό προς Πούρνο, αρμοδιότητας ΠΕ Εύβοιας

ΑΠΟΦΑΣΗ 110_2023 ΨΧΛΧ7ΛΗ-ΦΡΔ

Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής που αφορά την παραλαβή της Τελικής Έκθεσης – Β Παραδοτέο στα πλαίσια της από 01-03-2018 Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της με την αρ. 272/269996/29-11-2019 Τροποποίηση Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών για το έργο ¨Η μελέτη των θαλάσσιων βιολογικών πόρων του Μαλιακού κόλπου, η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στο θαλάσσιο οικοσύστημα και προτεινόμενα μέτρα διαχείρισης για τη βέλτιστη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων της περιοχής¨ συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α 60.000,00 ευρώ

ΑΠΟΦΑΣΗ 111_2023 9ΜΞ77ΛΗ-0Ω6

Έγκριση 1ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λαμιέων για την πράξη με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 112_2023 66ΠΔ7ΛΗ-Ξ4Β

Έγκριση 1ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας για την πράξη με τίτλο: «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης οικισμών Αλυκής και Αγίου Νικολάου ΔΕ Θίσβης Δήμου Θηβαίων»

ΑΠΟΦΑΣΗ 113_2023 6ΟΓ17ΛΗ-ΙΦΦ

Τροποποίηση-συμπλήρωση με την τελική διαμόρφωση του προς υπογραφή σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Γεν. Νοσοκομείου Άμφισσας, για το έργο που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης έργων ενεργειακής αναβάθμισης και δράσεις ΑΠΕ του Γενικού νοσοκομείου Άμφισσας» με κωδικό ΟΠΣ 5190365.

ΑΠΟΦΑΣΗ 114_2023 6ΠΑ27ΛΗ-Π5Μ

Έγκριση Τροποποίησης της Σύμβασης 185633/554/11-08-2022 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22SYMV011104311) «Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ των Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. Εύβοιας/Σκύρου, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας, και Π.Ε. Φωκίδας περιόδου 2018 – 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 115_2023 Ω8ΟΓ7ΛΗ-Ζ5Ζ

Έγκριση σύναψης του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος – ΠΕ Βοιωτίας, και του Δήμου Λεβαδέων για «Τη Διαχείριση Αρδευτικών Γεωτρήσεων για το έτος 2023»

ΑΠΟΦΑΣΗ 116_2023 99Χ07ΛΗ-Κ6Ν

«Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Λαμιέων, και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου (ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ.) Ρούμελης για το έργο με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 117_2023 ΨΤΗΝ7ΛΗ-ΨΧ6

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ερέτριας «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ» για το έργο: «Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Ερέτριας» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 118_2023 6ΦΕ67ΛΗ-0ΣΚ

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Λιμενικού Ταμείου Αντίκυρας για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή Κρηπιδότοιχου Ανατολικής Παραλίας και Συντήρηση Χ.Ζ.Λ. Λιμενικού Ταμείου Αντίκυρας» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 119_2023 Ψ5ΣΨ7ΛΗ-8ΗΩ

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Μαντουδίου -Λίμνης -Αγίας Άννας, για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση Σχολικών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων Κοινότητας Κηρίνθου Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης- Αγίας Άννας», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 120_2023 Ρ6Ψ97ΛΗ-93Ρ

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών εξωτερικών όψεων και στέγης Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα περιβόλια του Δ. Κύμης-Αλιβερίου», εξουσιοδότηση του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 121_2023 9Ο417ΛΗ-ΦΣΩ

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Μαντουδίου -Λίμνης -Αγίας Άννας, για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή Στεγάστρου Δημοτικού Γηπέδου Προκοπίου Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 122 _2023 ΨΧΜΒ7ΛΗ-Χ84

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδος (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ), για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια Εξοπλισμού για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Χαλκίδας ΔΑΚ Μ. Μερκούρη», εξουσιοδότηση του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 123 _2023 9ΟΟΣ7ΛΗ-ΑΝΑ

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για την υλοποίηση του έργου: «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Ελάτειας» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 124_2023 ΨΝ0Β7ΛΗ-7Ξ2

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Αγράφων για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών – τεχνικά – ασφαλτοστρώσεις Κάτω Ποταμιά Γρανίτσας» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 125_2023 6ΨΑΛ7ΛΗ-ΞΚΔ

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Αγράφων για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση οδικού δικτύου Κάτω Ραπτόπουλο – Παλαιοχορίγκοβο – Κέδρα» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 126_2023 6ΖΔΡ7ΛΗ-ΙΕ7

Έγκριση σύναψης σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία «ΣΚΑΠΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» για το ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έργο με τίτλο: «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ “ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ” 2023», ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και στην Επιστημονική Επιτροπή και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της

ΑΠΟΦΑΣΗ 127_2023 9Λ4Ο7ΛΗ-ΑΥΤ

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, λόγω κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων Άμφισσας, Δελφών και Ιτέας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 128_2023 9ΥΙΡ7ΛΗ-Ω7Θ

Λήψη απόφασης για τη μεταβολή του τόπου διεξαγωγής της επόμενης δια ζώσης τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, οποτεδήποτε αυτή οριστεί.

ΑΠΟΦΑΣΗ 129_2023

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΗΔ «ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ».

 

 

 

3η Συνεδρίαση 2023 – (09-03-2023)-Εξ αναβολής

 

Ανακοίνωση

Ορθή Επανάληψη Πρόσκληση σε  Συνεδρίαση (Τακτική) 2023 -(02-03-2023)- Αναβληθείσα

Πρόσκληση σε  Συνεδρίαση (Τακτική) 2023 – (02-03-2023)- Αναβληθείσα

Πρόσκληση σε Τακτική (εξ αναβολής) συνεδρίαση Θήβα 09-03-2023

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 3ης συνεδρίασης (Τακτική εξ αναβολής)  09-03-2023

Oρθή Επανάληψη Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων 3ης Συνεδρίασης 2023 – (09-03-2023)-Εξ αναβολής

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 40_2023

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 41_2023

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΣΗΣ ΤΟΥΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 42_2023

1ο ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΗΔ «Παραίτηση της Κυβέρνησης».

ΑΠΟΦΑΣΗ 43_2023

2ο ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΗΔ «Ψήφισμα για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών».

ΑΠΟΦΑΣΗ 44_2023

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 45_2023 6ΔΖ27ΛΗ-1ΞΤ

Τροποποιήσεις υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023 (19η κατάσταση).

ΑΠΟΦΑΣΗ 46_2023 9Π5Ο7ΛΗ-Χ7Τ

Αποζημίωση ιδιωτών μεταφορέων Π.Ε. Ευρυτανίας με ποσό που ανέρχεται σε ποσοστό 80% του αντίστοιχου μεταφορικού μέσου του μαθηματικού τύπου του παραρτήματος της υπ΄ αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ για το σχολικό έτος 2022-2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 47_2023 9ΛΜΖ7ΛΗ-Ψ7Ρ

Τροποποίηση-Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 26/2023 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Σ.Ε., περί έγκρισης σύναψης λειτουργικής χρηματοδοτικής μίσθωσης των σαράντα ενός (41) υφιστάμενων οχημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 48_2023 6Σ4Ο7ΛΗ-ΝΤΞ

Επικύρωση πρακτικών της 19ης Τακτικής συνεδρίασης της 01.12.2022, της 20ης Τακτικής συνεδρίασης της 06.12.2022, της 21ης Ειδικής συνεδρίασης της 13.12.2022 και της 22ης Τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 49_2023 6ΗΩ57ΛΗ-0ΣΕ

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών- πολιτική προστασία της Π. Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 50_2023 9Ο4Ξ7ΛΗ-ΙΨΚ

Έγκριση πρόσληψης  στην  Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Π. Στ. Ε. προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων αναγκών λόγω κήρυξης περιοχών της Π.Ε. Φθιώτιδας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 51_2023 97ΨΨ7ΛΗ-ΞΒΕ

Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου για το έτος 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 52_2023 ΨΞΓΡ7ΛΗ-0Η5

Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024 – 2027

ΑΠΟΦΑΣΗ 53_2023 6ΡΑ77ΛΗ-Ο39

Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ – (Τροποποίηση/ Παράταση Συμβάσεων).

ΑΠΟΦΑΣΗ 54_2023 9ΡΛΨ7ΛΗ-ΕΣΛ

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 55_2023 ΨΓΚΞ7ΛΗ-38Ψ

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών της τροποποιημένης σύμβασης «Προμήθεια οχημάτων μέσω λειτουργικής χρηματοδοτικής μίσθωσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 56_2023 9ΚΡ37ΛΗ-8ΑΜ

Εκποίηση μη λειτουργικού μηχανογραφικού εξο̟πλισμού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 57_2023 9ΨΩΘ7ΛΗ-2Ρ3

Τροποποιήσεις υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023 (18η κατάσταση).

ΑΠΟΦΑΣΗ 58_2023 9Λ6Ε7ΛΗ-Κ29

Έγκριση τροποποίησης σύμβασης της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 175.937,58€ άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 17ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. πρωτ. 215573/5774/27-09- 2022).

ΑΠΟΦΑΣΗ 59_2023 ΨΖΞΜ7ΛΗ-8Ξ1

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) σε οδικό τμήμα της Ε.Ο. 77 από τέλος σχεδίου Πόλεως Χαλκίδας έως το όριο του οικισμού Καστέλλας, από τη χ.θ. 10+700 έως τη χ.θ.14+800 της Ε.Ο. 77, αρμοδιότητας ΠΕ Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 60_2023 Ψ1ΟΨ7ΛΗ-ΣΙΦ

Έγκριση της ετήσιας έκθεσης της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2022, στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής.

ΑΠΟΦΑΣΗ 61_2023 6ΜΞ37ΛΗ-ΓΜ5

Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 62_2023 6ΕΟΡ7ΛΗ-6ΨΡ

Έγκριση αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης( ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 63_2023 9ΞΛΕ7ΛΗ-Φ7Π

2η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 64_2023 62ΔΣ7ΛΗ-ΛΣΥ

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του ΥΠΠΟΑ, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Μακρακώμης και της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας για το έργο που θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» του Άξονα Προτεραιότητας 06 με τίτλο: «Συμπληρωματικές μελέτες συντήρησης τοιχογραφιών, τέμπλου, ξύλινων και λίθινων στοιχείων του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Πάππας Δ. Μακρακώμης Φθιώτιδας» ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.

ΑΠΟΦΑΣΗ 65_2023 9ΞΒ17ΛΗ-Ν1Ψ

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας για το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση Υποδομών Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου Μαγνησίας Λαμίας» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 66_2023 Ψ5ΞΧ7ΛΗ-Τ9Μ

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Ορχομενού για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση κτηριακών υποδομών Δημοτικού Σταδίου Ορχομενού», ορισμού μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.

ΑΠΟΦΑΣΗ 67_2023 ΨΩ6Β7ΛΗ-Δ9Ζ

Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Παραμέτρων της Περιοχής Αλιβερίου στα πλαίσια και σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την τσιμεντοβιομηχανία στα όρια δραστηριοποίησής της στην Περιφέρεια Στερεάς»

ΑΠΟΦΑΣΗ 68_2023 6Μ1Ζ7ΛΗ-934

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας και του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Κομποτάδων για το έργο με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσίας για σύνταξη φακέλου για την στερέωση, αποκατάσταση και συντήρηση καμπαναριού Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Κομποτάδων Π.Ε. Φθιώτιδας» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 69_2023 9ΩΛ37ΛΗ-Ρ6Ω

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του ΥΠΠΟΑ, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας και της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας για το έργο που θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» του Άξονα Προτεραιότητας 06 με τίτλο: «Επικαιροποίηση Μελέτης με σκοπό την ωρίμανση του έργου: Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Προφήτη Ηλία Κάρκαρη Ζελίου» ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.

ΑΠΟΦΑΣΗ 70_2023 67ΔΒ7ΛΗ-Μ7Α

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Ορχομενού για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή Στεγάστρου Λαϊκής Αγοράς Ορχομενού», ορισμού μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.

ΑΠΟΦΑΣΗ 71_2023 6ΟΕ37ΛΗ-ΤΛΞ

Έγκριση τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Τανάγρας για τη μελέτη της ΣΑΜΠ 066 με Κ.Α. 2019ΜΠ06600003 (Κ.E. MIS ΣΤΟ ΠΣ ΕΠΑ: 5200491) και τίτλο: «Ανάπλαση Εισόδου και Διαμόρφωση Πλατείας Οικισμού Σχηματαρίου».

ΑΠΟΦΑΣΗ 72_2023 6Ε7Ζ7ΛΗ-5ΜΑ

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του ΥΠΠΟΑ, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Στυλίδας και της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας για το έργο που θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» του Άξονα Προτεραιότητας 06 με τίτλο: «Εκπόνηση βασικών μελετών για την εκτέλεση του έργου αποκατάστασης της Ι.Μ. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Νεράϊδας Στυλίδας» ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.

ΑΠΟΦΑΣΗ 73_2023 6ΚΤΑ7ΛΗ-ΟΕΥ

Έγκριση 1ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) για την πράξη με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών Ανάδειξης και Συντήρησης Αρχαιολογικού Χώρου Ιερού Αυλιδείας Αρτέμιδος και εκτέλεση πρόδρομων και υποστηρικτικών εργασιών των μελετών».

ΑΠΟΦΑΣΗ 74 _2023 ΩΖΚΨ7ΛΗ-ΗΡ1

Έγκριση 2ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) για την πράξη με τίτλο: «Φωτισμός-Ανάδειξη του βραχώδους πρανούς του Κάστρου της νήσου Σκύρου».

ΑΠΟΦΑΣΗ 75 _2023 Ψ91Ξ7ΛΗ-ΙΔΧ

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας – Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την πράξη με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση λυόμενων κατασκευών Νοσοκομείου Χαλκίδας προοριζόμενα για χρήση από ΕΚΑΒ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 76_2023 9Θ847ΛΗ-Ε09

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Παραλίας Αυλίδος και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το έργο με τίτλο: «Άρση επικινδυνότητας-καθαίρεση παλαιού καμπαναριού του Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου Παραλίας Αυλίδας και αποκατάσταση παρακείμενου χώρου», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμό μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 77_2023 9ΑΥ27ΛΗ-ΓΣ2

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την πράξη με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα στα γήπεδα Πούρνου & Καθενών», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 78_2023 ΨΕΡΗ7ΛΗ-ΦΓΖ

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία «ΣΚΑΠΑΝΗ Ανώνυμη Εταιρεία – Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» για το έργο με τίτλο: Τεχνική υποστήριξη για την αξιοποίηση του κτηρίου της ΠΕ Ευρυτανίας” ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.

ΑΠΟΦΑΣΗ 79_2023 ΨΗΛΒ7ΛΗ-ΜΛΓ

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και του Δήμου Καρπενησίου για το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών – τεχνικά οδικού δικτύου Πετραλώνων» , εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμό μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 80_2023 9Ζ857ΛΗ-ΙΥΣ

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και του Δήμου Καρπενησίου για το έργο με τίτλο: «Βελτίωση οδού Ανιάδα – Βύθισμα – Ψιανά (α’ φάση)», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμό μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 81_2023 ΨΠΠ57ΛΗ-ΞΒΑ

Έγκριση Τροποποίησης της Σύμβασης 185629/553/11-8-2022 προμήθειας Τροφίμων ΤΕΒΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 82_2023 ΨΞΦΛ7ΛΗ-7Ψ8

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο ‘’Integrated Technological and Information Platform for wildfire Management – SILVANUS’’ το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «HORIZON 2020».

ΑΠΟΦΑΣΗ 83_2023 ΡΞΦΟ7ΛΗ-4ΦΨ

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Δελφών, του Δήμου Δωρίδος και του Δικτύου για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό στη Φωκίδα “ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΛΦΩΝ” για το έργο που θα συγχρηματοδοτηθεί από το Τεχνικό Πρόγραμμα των Περιφερειακών ΚΑΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2023 και τον τακτικό προϋπολογισμό των Δήμων Δελφών και Δωρίδος, με τίτλο: «Ανάπτυξη Προγραμμάτων Πολιτισμού και Τουρισμού στη Φωκίδα με έμφαση στον Πολιτιστικό Τουρισμό-Υποστήριξη Δραστηριοτήτων που αφορούν τον Πολιτισμό, τις Τέχνες και τον Τουρισμό στην Περιοχή των Δήμων Δελφών & Δωρίδος» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 84_2023 ΨΗΜΟ7ΛΗ-ΔΙΞ

Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού (θέσεις ανά κλάδο, ειδικότητα, Περιφερειακή Ενότητα και Δήμο έδρας της θέσης) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023, βάσει της υπ. αριθμ. 31/27-9-2022 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου.

2η Συνεδρίαση (Τακτική) 2023 – (09-02-2023)

Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση ΠΣΣΕ 09.02.2023

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 2ης συνεδρίασης (Τακτικής) 09.02.2023

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 30_2023

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 31_2023 6ΓΠΤ7ΛΗ-ΜΕΖ

Πρόσληψη προσωπικού έξι (6) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχοπτώσεις) στις 09-07-2022 στο Δήμο Σκύρου της Π.Ε. Εύβοιας και είχαν ως αποτέλεσμα την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 32_2023 9ΙΜΠ7ΛΗ-ΧΛ7

Τροποποιήσεις υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023 (16η κατάσταση).

ΑΠΟΦΑΣΗ 33_2023 923Χ7ΛΗ-ΡΓΑ

Έγκριση πρόσληψης στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Π.Στ.Ε. προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών λόγω της παράτασης κήρυξης περιοχών της Π.Στ.Ε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 34_2023 6ΞΑ77ΛΗ-ΜΒΟ

Τροποποιήσεις υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023 (17η κατάσταση).

ΑΠΟΦΑΣΗ 35_2023 9ΗΖ87ΛΗ-Κ67

Τροποποίηση Σύμβασης Νικολάου Γαλάνη για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025.

ΑΠΟΦΑΣΗ 36_2023 9ΠΠΚ7ΛΗ-72Ω

Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ – (Τροποποίηση / Παράταση Συμβάσεων)

ΑΠΟΦΑΣΗ 37_2023 ΡΥΚΗ7ΛΗ-6ΗΡ

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα

(12) μηνών με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) μήνες, στο πρόγραμμα

απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών για την Π. Ε. Εύβοιας

ΑΠΟΦΑΣΗ 38_2023 9ΨΖΟ7ΛΗ-Υ5Θ

Έγκριση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Προώθηση οίνων ΠΓΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Τρίτες Χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο)», που υλοποιεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο του μέτρου προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

ΑΠΟΦΑΣΗ 39_2023 Ψ4ΓΝ7ΛΗ-ΞΛΟ

Λήψη απόφασης για τη μεταβολή του τόπου διεξαγωγής της επόμενης (δια ζώσης ή με μεικτό τρόπο) τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, οποτεδήποτε αυτή οριστεί.

1η Συνεδρίαση (Τακτική) 2023 – (02-02-2023)

Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση ΠΣΣΕ  02.02.2023

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 1ης Συνεδρίασης (Τακτικής) 02.02.2023

Ορθή Επανάληψη- Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων 1ης Συνεδρίασης (Τακτικής) 02.02.2023

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1_2023 99ΒΘ7ΛΗ-ΘΨΟ

Θέμα συζήτησης προ της ημερήσιας διάταξης: «Σχετικά με αιτήματα-προτάσεις Γεωπόνων της Περιφέρειας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 2_2023

Παράταση της χρονικής διάρκειας της συνεδρίασης

ΑΠΟΦΑΣΗ 3_2023

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4_2023 ΩΧΑΖ7ΛΗ-Α9Ψ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 5_2023 9Κ5Η7ΛΗ-26Τ

1ο ΕΗΔ: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, λόγω παράτασης κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγράφων, της Π. Ε. Ευρυτανίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 6_2023 9ΩΛΚ7ΛΗ-ΙΝΥ

2Ο ΕΗΔ : Επικαιροποίηση Έγκρισης σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 7_2023 ΨΠΓ87ΛΗ-ΩΒΟ

Έκφραση γνώμης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στην Περιοχή Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) Β.6 (Βουρλιά Βοιωτίας), Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με Φορέα Λειτουργίας την «ΑΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΑΙΝΟΣ Ι.Κ.Ε.» (εξ αναβολής, Απόφαση 160/2022).

ΑΠΟΦΑΣΗ 8_2023 ΡΖΝ97ΛΗ-ΛΘΚ

Έγκριση απασχόλησης έξι (6) μακροχρονίως ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών, στην Π.Ε. Φθιώτιδας, διάρκειας μέχρι δύο (2) έτη, σύμφωνα με την πρόκληση του ΟΑΕΔ Νο 11/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΑΠΟΦΑΣΗ 9_2023 Ρ71Θ7ΛΗ-8ΥΟ

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) χρόνων, στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67ετών για την Π.Ε. Βοιωτίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 10_2023 ΩΧΠΔ7ΛΗ-ΙΩΣ

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 11_2023 ΕΨΟ07ΛΗ-219

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ – (Τροποποίηση / Παράταση Συμβάσεων).

ΑΠΟΦΑΣΗ 12_2023 Ρ3ΛΙ7ΛΗ-ΞΤΓ

Έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής τροποποιημένων συμβάσεων παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2021-2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας σύμφωνα με το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α΄/19-1-2023) λόγω αρμοδιότητας

ΑΠΟΦΑΣΗ 13_2023 6Ε0Ζ7ΛΗ-ΠΕ5

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 14_2023 Ψ5Π47ΛΗ-ΦΘΟ

Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 15_2023 9Ρ707ΛΗ-Γ97

Τροποποιήσεις υφιστάμενων δρομολογίων, επί της αρίθ. 170712_4141/25-07-2022 [22PROC010990637] 8ης Πρόσκλησης ΔΣΑ για το σχολ. έτος 2022-2023, στα πλαίσια του ΔΣΑ 2020-2023 χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 16_2023 96ΕΣ7ΛΗ-ΚΤΜ

Καταργήσεις-Τροποποιήσεις-Συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023 (14η &15η κατάσταση).

ΑΠΟΦΑΣΗ 17_2023

ΠΡΟΤΑΞΗ 20ου ΘΕΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 18_2023 99ΛΥ7ΛΗ-ΖΜΛ

Έγκριση  εφαρμογής ρήτρα καυσίμου και αναπροσαρμογή τιμής συμβάσεων  για το έργο της μεταφοράς μαθητών ΠΕ Φθιώτιδας για το χρονικό διάστημα από 1-9-2021 έως 30-06-2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 19_2023 Ψ9487ΛΗ-Ε34

Εισήγηση περί έγκρισης τροποποίησης σύμβασης προμήθειας τροφίμων ΤΕΒΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 20_2023 63Α67ΛΗ-6ΟΖ

Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την “Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός (1) προκατασκευασμένου φορητού οικίσκου (isobox) για την διαχείριση περιστατικών κορωνοϊού – covid-19 για τις ανάγκες των Κινητών Ομάδων Υγείας του ΕΟΔΥ στο Δήμο Χαλκιδέων», προϋπολογισμού 6.500,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 21_2023 ΨΩ9Α7ΛΗ-ΜΔΤ

Έγκριση σύναψης σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Σωματείου «Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας» για το έργο με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΌ ΑΝΟΙΑ» ορισμού μελών στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.

ΑΠΟΦΑΣΗ 22_2023 ΕΠ1Ι7ΛΗ-Ε3Α

Έγκριση σύναψης σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία «ΣΚΑΠΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» για το ενταγμένο στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022 έργου, με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» ορισμού μελών στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της .

ΑΠΟΦΑΣΗ 23_2023 ΡΠΚ47ΛΗ-ΑΞ3

Έγκριση σχεδίου τροποποίησης της από 10 Αυγούστου 2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την κατασκευή του έργου της ΣΑΕΠ 0561 ΚΕ 2019ΕΠ05610008: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ – ΑΝΤΙΡΙΟ. ΤΜΗΜΑ: ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ – ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΒΩΞΙΤΗ» .

ΑΠΟΦΑΣΗ 24_2023 ΩΜΩΖ7ΛΗ-Σ4Ζ

Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 25_2023 Ψ9937ΛΗ-ΓΝΡ

1η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 26_2023 ΡΙΣΣ7ΛΗ-00Π

Έγκριση σύναψης λειτουργικής χρηματοδοτικής μίσθωσης των σαράντα ενός (41) υφιστάμενων οχημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 27_2023 6ΡΒΗ7ΛΗ-ΖΣΓ

Έγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας οικονομικού έτους 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 28_2023

«Αντίθεση στην εφαρμογή του νέου Κανονισμού έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για τις ΑΠΕ»

(εξ αναβολής, Απόφαση 176/2022).

ΑΠΟΦΑΣΗ 29_2023

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΔ: «Ανάκληση της ΑΕΠΟ που εγκρίνει τοποθέτηση συσσωρευτών αιολικής ενέργειας στον Δήμο Καρύστου.»

22η Συνεδρίαση (Τακτική) 2022 – (13-12-2022)

Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση Π.Σ.Σ.Ε.- Τρίτη 13.12.2022 και ώρα 12.00 π.μ.

Πίνακας θεμάτων -αποφάσεων 22ης Συνεδρίασης (Τακτικής) 13.12.2022

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

 

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 170 _2022 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  171_2022 6ΒΦΒ7ΛΗ-8Ψ3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 172 _2022 Ω5ΜΑ7ΛΗ-8ΙΦ Πρόθεση συμμετοχής στην Επιτροπή Διαχείρισης ΕΔΠ του νέου προγράμματος LEADER 2023-2027 για την ΠΕ Φθιώτιδας και ΠΕ Ευρυτανίας της Αναπτυξιακής Φθιώτιδας ΑΕ ΟΤΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ  173_2022 63ΜΡ7ΛΗ-Κ96 Συνένωση των υφιστάμενων όμορων εδρών επιβατηγών δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) των Δημοτικών Ενοτήτων Φουρνάς και Κτημενίων της Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 174 _2022 6Γ7Π7ΛΗ-ΗΣ9 Εισήγηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας « Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ και την έγκριση της συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας « Αναπτυξιακής Φωκική Α.Ε ».
ΑΠΟΦΑΣΗ  175_2022 9Ο1Γ7ΛΗ-3Α0 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) σε τμήμα της Επαρχιακής οδού Νο 31 Σκύρος – Λιναριά, αρμοδιότητας ΠΕ Εύβοιας
ΑΠΟΦΑΣΗ  176_2022 Ψήφισμα- «Αντίθεση στην εφαρμογή του νέου Κανονισμού έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για τις ΑΠΕ»