Συνεδριάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

8η Συνεδρίαση (Τακτική) Π.Σ. – ( 04-08-2021)

8η Πρόσκληση (Τακτική) Π.Σ.2021

7η Συνεδρίαση (Τακτική) Π.Σ. (23-06-2021)

7η Πρόσκληση (Τακτική) Π.Σ. 2021

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων 7ης Συνεδρίασης Π.Σ. 2021

Ορθή Επανάληψη-Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 7ης Συνεδρίασης Π.Σ. 2021

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 56 _2021 6Ω647ΛΗ-4ΙΟ

Απόφαση εισαγωγής εκτάκτου θέματος

ΑΠΟΦΑΣΗ 57 _2021 ΩΧ1Ι7ΛΗ-Κ9Ε

Έγκριση πρακτικού επιτροπής του άρθρου 8β του Ν 2323/1995 σχετικά με την χορήγηση αδειών σε πλωτά μέσα που κινούνται σε φυσικές και τεχνητές λίμνες για την άσκηση τουριστικών πλόων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 58 _2021 Ρ00Φ7ΛΗ-ΣΕΙ

Επικύρωση πρακτικών συνεδριάσεων έτους 2021, του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας: 1η τακτική /2021, 2η τακτική/2021, 3η τακτική/2021, 4η τακτική/2021, 5η ειδική/2021 και 6η τακτική/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 59 _2021 9ΔΨ97ΛΗ-ΛΧΠ

«Λήψη απόφασης για Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατ’ άρθρο 2 Ν.4674/2020, όπως ισχύει και ειδικότερα:

α) Έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας του υπό σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού,

β) Έγκριση σχεδίου Καταστατικού του Αναπτυξιακού Οργανισμού,

γ) Εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα ποσού για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο μετοχικό Κεφάλαιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού,

δ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες για τη σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού,

στ) Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Αναπτυξιακού Οργανισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 60_2021 ΩΖΝΦ7ΛΗ-ΗΦΑ

Απόφαση μετάθεσης συζήτησης θέματος στη ροή της ημερήσιας διάταξης

ΑΠΟΦΑΣΗ 61 _2021 Ψ1ΠΠ7ΛΗ-6ΩΧ

Έγκριση 6ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 62_2021 6ΥΝΠ7ΛΗ-Τ0Χ

Έγκριση πρότασης τροποποίησης των ΣΑ ΕΠ066, ΕΠ366, ΕΠ766 και ΜΠ066 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 63_2021 68ΞΡ7ΛΗ-96Δ

Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600003 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

ΑΠΟΦΑΣΗ 64_2021 ΨΔΡΖ7ΛΗ-ΩΝΠ

Αύξηση προϋπολογισμού του ενάριθμου 2015ΕΠ56600004 “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ” της ΣΑΕΠ566

ΑΠΟΦΑΣΗ 65_2021 95Β47ΛΗ-Ε3Β

Τροποποίηση πίνακα υποέργων στο έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2017ΕΠ06600028 του

Π.Δ Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 66_2021 Ω3ΦΖ7ΛΗ-ΝΧ1

Γνωμοδότηση επί πρότασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν την παλαιά γέφυρα Μόρνου στα όρια των ΠΕ Φωκίδας και Αιτωλοακαρνανίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 67_2021 Ω0Δ47ΛΗ-ΔΘ0

6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 68 _2021 ΨΤ0Ω7ΛΗ-95Ν

Έκφραση γνώμης για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025.

ΑΠΟΦΑΣΗ 69_2021 ΩΘΦ17ΛΗ-ΣΜΟ

Συγκρότηση Επιτροπών Εκτίμησης Ακινήτων (άρθρο 13 παρ. 4 του Π.Δ. 242/1996) Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 70 _2021 Ψ1ΧΛ7ΛΗ-6ΡΛ

Έγκριση πρακτικού επιτροπής του άρθρου 8β του Ν 2323/1995 σχετικά με την χορήγηση αδειών σε πλωτά μέσα που κινούνται σε φυσικές και τεχνητές λίμνες καθώς και σε πλωτούς ποταμούς για την άσκηση τουριστικών και συγκοινωνιακών πλόων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 71_2021 ΨΥ407ΛΗ-ΥΩΔ

Επικύρωση της υπ αριθ. 1221/05-08-2020 απόφασης της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ευρυτανίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 72 _2021 ΡΡ927ΛΗ-ΙΟΟ

Έγκριση – καθορισμός διαδικασίας για την συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Π. Ε. Βοιωτίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις θερινής περιόδου έτους 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ 73 _2021 ΨΑΙΧ7ΛΗ-7ΘΧ

Έγκριση – καθορισμός διαδικασίας για την συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Π. Ε. Ευβοίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις θερινής περιόδου έτους 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ 74 _2021 9Σ7Ο7ΛΗ-ΡΡΧ

Έγκριση – καθορισμός διαδικασίας για την συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Π. Ε. Ευρυτανίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις θερινής περιόδου έτους 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ 75 _2021 ΩΓΨΧ7ΛΗ-ΜΗ8

Έγκριση – καθορισμός διαδικασίας για την συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Π. Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις θερινής περιόδου έτους 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ 76_2021 6Γ287ΛΗ-ΣΝΣ

Έγκριση – καθορισμός διαδικασίας για την συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Π. Ε. Φωκίδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις θερινής περιόδου έτους 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ 77_2021 ΨΨΤΧ7ΛΗ-Ε07

Έγκριση δέκα (10) θέσεων πρακτικής άσκησης για την υποστήριξη προγράμματος πρακτικής άσκησης των μαθητών ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ για την Π. Ε. Φθιώτιδας – Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2021 – 2022

6η Συνεδρίαση (Τακτική) Π.Σ. (12-05-2021)

6η Πρόσκληση (Τακτική) Π.Σ.  2021

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων 6ης Συνεδρίασης Π.Σ. 2021

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 50_2021 6ΛΦΡ7ΛΗ-Υ2Υ Έγκριση 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021
ΑΠΟΦΑΣΗ 51_2021 ΨΔ467ΛΗ-ΙΜ0 5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 52_2021 ΨΤΕΕ7ΛΗ-ΣΧ8 Έγκριση αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2021.
ΑΠΟΦΑΣΗ 53 _2021 ΨΥ1Ζ7ΛΗ-Δ1Ν Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Δ’ τρίμηνο 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 54_2021 61ΨΜ7ΛΗ-27Ι Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 55_2021 6Θ3Η7ΛΗ-Β2Ψ Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 2021-2025

5η Συνεδρίαση (Ειδική Δημόσια) Π.Σ. 2021(14-4-2021)

5η Πρόσκληση (Ειδική Δημόσια) Π.Σ.2021

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων 5ης Συνεδρίασης (Ειδικής Δημόσιας) Π.Σ. 2021

Απόσπασμα απο το Πρακτικό της 5ης Συνεδρίασης (Ειδικής Δημόσιας) της 14ης Απριλίου 2021 του Π.Σ. – Αριθμός Απόφασης 49/2021

4η Συνεδρίαση Π.Σ. 2021(02-04-2021)

4η Πρόσκληση Π.Σ.

Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης 4ης Τακτικής  Συνεδρίασης Π.Σ.

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 4ης συνεδρίασης Π.Σ. 2021

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 27_2021 Ω1ΣΝ7ΛΗ-ΓΥΗ Απόφαση εισαγωγής τεσσάρων προτάσεων έκδοσης ψηφισμάτων
ΑΠΟΦΑΣΗ 28_2021 6ΝΥΠ7ΛΗ-Λ6Ξ Απόφαση εισαγωγής δύο (2) εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων
ΑΠΟΦΑΣΗ 29_2021 ΨΕΜΩ7ΛΗ-ΠΙΦ Ενημέρωση για το «Ράλι ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ » (Rally Acropolis) και λήψη απόφασης για αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος διεξαγωγής του στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 30 _2021 6ΔΘΟ7ΛΗ-Φ9Θ Πρόταση τροποποίησης πίνακα υποέργων στο έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2018ΕΠ06600017 του Π.Δ Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2021.
ΑΠΟΦΑΣΗ 31_2021 6ΗΟ17ΛΗ-7ΡΓ Απόφαση πρόταξης 9ου θέματος ΗΔ στη συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΗ 32_2021 9ΩΛΜ7ΛΗ-Ρ4Μ Έγκριση ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2016 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 33_2021 6ΦΖ17ΛΗ-6ΔΙ Απόφαση χρονικής παράτασης της διάρκειας της συνεδρίασης
ΑΠΟΦΑΣΗ 34_2021 6ΚΣΧ7ΛΗ-ΑΙΓ Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2021.
ΑΠΟΦΑΣΗ 35 _2021 ΩΚΦΛ7ΛΗ-22Β

Έγκριση κατάρτισης του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2021 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που περιλαμβάνει τις Συλλογικές Αποφάσεις : ΣΑΕΠ 056/1, ΣΑΕΠ 056/2, ΣΑΕΠ 356/2 και ΣΑΕΠ 656/6 (σε περίπτωση παραπομπής από την Οικονομική Επιτροπή)

ΑΠΟΦΑΣΗ 36_2021 63Β17ΛΗ-ΣΕΘ Έγκριση κατάρτισης του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2021 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που περιλαμβάνει τις Συλλογικές Αποφάσεις : ΣΑΕΠ 066, ΣΑΕΠ 366, ΣΑΕΠ 566, ΣΑΕΠ 766,ΣΑΕΠ, ΣΑΕΠ 866, ΣΑΜΠ 066, ΣΑΜΠ 366, ΣΑΜΠ 766 και ΣΑΜΠ 966 (σε περίπτωση παραπομπής από την Οικονομική Επιτροπή)
ΑΠΟΦΑΣΗ 37 _2021 ΡΒΓΡ7ΛΗ-Γ90 Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600004 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.
ΑΠΟΦΑΣΗ 38_2021 ΕΠ027ΛΗ-ΗΨΞ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600003 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.
ΑΠΟΦΑΣΗ 39_2021 Ρ57Η7ΛΗ-1ΝΔ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600001 «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.
ΑΠΟΦΑΣΗ 40_2021 ΨΔ227ΛΗ-ΩΟ1 Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600005 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.
ΑΠΟΦΑΣΗ 41_2021 Ψ7017ΛΗ-ΖΕΑ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600004 «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΩΠΑΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.
ΑΠΟΦΑΣΗ 42 _2021 Ω33Ω7ΛΗ-ΡΚΡ 4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 43_2021 ΩΞΜ17ΛΗ-ΟΘΜ Παραχώρηση δωρεάν, κατά χρήση οικοπέδου χώρου για την ανέγερση Περιφερειακού Επιχειρησιακού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.) Στερεάς Ελλάδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 44_2021 Ω1ΟΑ7ΛΗ-3Ι3 Παραχώρηση δωρεάν κατά χρήση εξοπλισμού Η/Υ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαμίας & στο Γυμνάσιο -Λύκειο Μοσχοχωρίου Λαμίας
ΑΠΟΦΑΣΗ 45_2021 ΨΣ757ΛΗ-Ν54 1ο ψήφισμα «Για το Σχέδιο Νόμου περί εκλογής Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών.» (Περιφερειακή Παράταξη «Στερεά… Υπεροχής»)
ΑΠΟΦΑΣΗ 46_2021 60Ξ77ΛΗ-2ΔΑ 2ο ψήφισμα «Για το Σχέδιο Νόμου περί εκλογής Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών.» (Περιφερειακή Παράταξη «Πατρίδα μας η Στερεά»)
ΑΠΟΦΑΣΗ 47_2021 ΨΓΖΣ7ΛΗ-ΧΝ6 3ο ψήφισμα «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΒΟΡΙΔΗ.» (Περιφερειακή Παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα»)
ΑΠΟΦΑΣΗ 48_2021 6Ν517ΛΗ-ΦΦΧ 4ο ψήφισμα «Για την ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ!.» (Περιφερειακή Παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα»)

 

3η Συνεδρίαση Π.Σ. 2021(18-03-2021)

3η Πρόσκληση Π.Σ.

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 3ης συνεδρίασης Π.Σ. 2021

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 25_2021 6Ε2Κ7ΛΗ-Ν7Κ 3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 26_2021 Ω81Ε7ΛΗ-3ΒΡ Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021

2η Συνεδρίαση Π.Σ. 2021(19-02-2021)

2η Πρόσκληση Π.Σ.

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 2ης συνεδρίασης Π.Σ. 2021

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 17_2021 6ΤΠΘ7ΛΗ-ΖΘΙ Απόφαση εισαγωγής δύο (2) εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων
ΑΠΟΦΑΣΗ 18_2021 Ω8757ΛΗ-5ΦΩ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600008 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566.
ΑΠΟΦΑΣΗ 19_2021 ΨΩΗΙ7ΛΗ-ΙΘΠ 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 20_2021 ΨΦΞ57ΛΗ-ΟΕΖ Διαβίβαση της με αριθμό 117/02-02-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣτΕ περί Παραπομπής λόγω αρμοδιότητας και κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 176 παρ. 1 περίπτωση θ του Ν. 3852/2010 από την Οικονομική Επιτροπή ΠΣτΕ στο Περιφερειακό Συμβούλιο ΠΣτΕ – με θετική εισήγηση – του με αριθμό 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης της 5ης συνεδρίασης της 2ης Φεβρουαρίου του 2021 της Επιτροπής :

Γνωμοδότηση δικηγόρου σχετικά με το από 2 Αυγούστου 2019 αίτημα του Δημητρίου Προβόπουλου προς την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς”

ΑΠΟΦΑΣΗ 21_2021 6ΤΥΧ7ΛΗ-ΑΟ0 Αντικατάσταση σε επιτροπές, ανεξαρτητοποιηθείσας Περιφερειακής Συμβούλου Στερεάς Ελλάδας από Περιφερειακή Παράταξη.
ΑΠΟΦΑΣΗ 22_2021 66ΦΕ7ΛΗ-Θ37 Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021.
ΑΠΟΦΑΣΗ 23_2021 ΨΞ787ΛΗ-Φ9Λ Έγκριση πρότασης τροποποίησης με προέγκριση της ΣΑ ΕΠ066 του Π.Δ.Ε.της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2021
ΑΠΟΦΑΣΗ 24_2021 6ΒΦΜ7ΛΗ-Ξ9Θ Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση του εκκαθαριστή της εταιρείας «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΑΕ», ορισμό νέου εκκαθαριστή, ορισμό της αμοιβής του και παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης της εταιρείας αυτής.

1η Συνεδρίαση Π.Σ. 2021 (27-01-2021)

1η Πρόσκληση Π.Σ.

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 1ης συνεδρίασης Π.Σ. 2021

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1_2021 ΨΟΚΖ7ΛΗ-6Ε6 Απόφαση εισαγωγής πρότασης έκδοσης ψηφίσματος προκειμένου να συζητηθεί μετά το τέλος της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 2_2021 ΨΠΣΖ7ΛΗ-Λ5Ο Απόφαση εισαγωγής τεσσάρων (4) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
ΑΠΟΦΑΣΗ 3_2021 97ΣΩ7ΛΗ-9ΘΙ Προ ημερησίας συζήτηση σχετικά με την εγκατάσταση αιολικών πάρκων, κατόπιν της υποβολής τεσσάρων επερωτήσεων (σχετικό κείμενο θέσεων – ψήφισμα)

Ψήφισμα κατόπιν προ ημερησίας συζήτησης σχετικά με τις ΑΠΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4_2021 ΨΠΝΤ7ΛΗ-Φ4Ν Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) χρόνων, στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67ετών για την Π.Ε. Βοιωτίας
ΑΠΟΦΑΣΗ 5_2021 ΩΞΜΖ7ΛΗ-2ΥΧ Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) χρόνων, στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67ετών για την Π. Ε. Εύβοιας
ΑΠΟΦΑΣΗ 6_2021 Ψ87Η7ΛΗ-5ΟΞ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600003 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566
ΑΠΟΦΑΣΗ 7_2021 9Α487ΛΗ-ΝΚ2 Διαβίβαση της με αριθμό 1741/22.12.2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣτΕ περί Παραπομπής λόγω αρμοδιότητας και κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 176 παρ. 1 περίπτωση θ του Ν. 3852/2010 από την Οικονομική Επιτροπή ΠΣτΕ στο Περιφερειακό Συμβούλιο ΠΣτΕ – με θετική εισήγηση – του με αριθμό 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης της 48ης συνεδρίασης της 22ης Δεκεμβρίου του 2020 της Επιτροπής “Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με το από 1 Oκτωβρίου 2020 αίτημα για ενδοδικαστική επίλυση διαφοράς που έχει ανακύψει με την κοινοπραξία, με την επωνυμία “Ι.Δ.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ – ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. – ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.”»
ΑΠΟΦΑΣΗ 8_2021 6ΘΒ47ΛΗ-ΟΔΒ

Απόφαση παράτασης της χρονικής διάρκειας της συνεδρίασης κατά μία (1) ώρα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 9_2021 ΩΔΠΨ7ΛΗ-ΟΓΚ Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021
ΑΠΟΦΑΣΗ 10_2021 6ΒΣΩ7ΛΗ-4ΧΟ Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Ε.Ο. 38 Λαμίας – Καρπενησίου, στην Επαρχιακή οδό 33 Λαμία – Γοργοπόταμος – Παύλιανη και στην Π.Ε.Ο Λαμίας – Στυλίδας – Ράχες [κατασκευή τριών κυκλικών κόμβων επί των οδών: α) Αθηνών και Κύπρου, β) Φραντζή και Ελευθερίας και γ) Παπαποστόλου και Αρκαδίου
ΑΠΟΦΑΣΗ 11_2021 6Δ337ΛΗ-ΤΒΦ Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας).
ΑΠΟΦΑΣΗ 12_2021 9Α187ΛΗ-555 Έγκριση του σχεδίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ».
ΑΠΟΦΑΣΗ 13_2021 ΨΑΘΦ7ΛΗ-Λ6Λ Λήψη απόφασης για την ίδρυση Αναπτυξιακού Οργανισμού του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α/11-3-2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
ΑΠΟΦΑΣΗ 14_2021 978Φ7ΛΗ-ΙΚΓ Έγκριση της 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 15_2021 Ψ86Μ7ΛΗ-3ΩΩ Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2021
ΑΠΟΦΑΣΗ 16_2021 ΨΡΒΖ7ΛΗ-556

Απόφαση έκδοσης κειμένου ψηφίσματος όπως αυτό προτάθηκε από την Παράταξη «Πατρίδα μας η Στερεά» για την «παρενόχληση και κακοποίηση γυναικών: ο ρόλος της αυτοδιοίκησης».

 

 

14η Συνεδρίαση Π.Σ. 2020 (23-12-2020)

14η Πρόσκληση Π.Σ.

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων 14ης συνεδρίασης Π.Σ.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 285_2020 6Ρ427ΛΗ-ΣΜΥ Απόφαση εισαγωγής δύο (2) εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων
ΑΠΟΦΑΣΗ 286_2020 6ΨΒΤ7ΛΗ-Ι4Σ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600010 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566
ΑΠΟΦΑΣΗ 287_2020 Ψ6667ΛΗ-64Τ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600009 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

 

 

13η Συνεδρίαση Π.Σ. 2020 (17-12-2020)

13η Πρόσκληση Π.Σ.

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων 13ης συνεδρίασης Π.Σ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 274 _2020 9Τ637ΛΗ-Λ0Ξ Απόφαση εισαγωγής πρότασης έκδοσης ψηφίσματος.
ΑΠΟΦΑΣΗ 275_2020 ΨΘΓΒ7ΛΗ-ΛΗ5 Απόφαση εισαγωγής δύο (2) εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων.
ΑΠΟΦΑΣΗ 276_2020 9ΛΙ47ΛΗ-ΧΡ4 Έγκριση πρότασης τροποποίησης της ΣΑ ΕΠ066 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 277_2020 62997ΛΗ-ΓΚΟ Εισήγηση για λήψη απόφασης περί έγκρισης δωρεάς εξοπλισμού στο Γ. Ν. Καρπενησίου της Π. Ε. Ευρυτανίας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 278_2020 6Τ7Λ7ΛΗ-Θ9Ι

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για

αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Φωκίδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 279_2020 Ω5ΣΦ7ΛΗ-Λ4Ω Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) χρόνων, στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67ετών για την Π. Ε. Φωκίδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 280_2020 95ΩΠ7ΛΗ-Λ1Τ Πρόταση ένταξης νέων έργων στην ΣΑΕΠ866, αρμοδιότητας Δήμου Δομοκού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΙΑΝΟΣ”).
ΑΠΟΦΑΣΗ 281_2020 6ΣΛΘ7ΛΗ-44Η

Έγκριση πρότασης τροποποίησης π/υ (μείωση) σε έργο της ΣΑΕΠ766 και ένταξη νέου έργου στο Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 282_2020 9ΒΜΚ7ΛΗ-ΨΔΝ Έγκριση του σχεδίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού.
ΑΠΟΦΑΣΗ 283_2020 ΨΙ317ΛΗ-ΡΤΙ Έγκριση της ετήσιας έκθεσης της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020, στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής
ΑΠΟΦΑΣΗ 284_2020 9ΨΨ27ΛΗ-5ΗΝ «ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΕΠΟ ΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΤΗ»