Συνεδριάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

3η Συνεδρίαση Π.Σ. 2020 (10-04-2020)

2η Συνεδρίαση Π.Σ. 2020 (25-02-2020)

2η Πρόσκληση Π.Σ.

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 2ης συνεδρίασης Π.Σ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 42_2020 ΨΒΩΣ7ΛΗ-ΠΑΟ Προτάσεις έκδοσης ψηφισμάτων προς εισαγωγή
ΑΠΟΦΑΣΗ 43_2020 ΨΙΓ37ΛΗ-ΗΒ4 Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης προς εισαγωγή
ΑΠΟΦΑΣΗ 44_2020 696Ι7ΛΗ-ΧΟΙ Εισήγηση προς Περιφερειακό Συμβούλιου για την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ), στο τμήμα Παραλία Στομίου – τέλος ορίου (νότια) οικισμού Πλατάνας, στην Ε.Ο. ‘’Παράκαμψη Οξυλίθου’’, της Ε.Ο. 8 ‘’Χάνια Αυλωναρίου – Οριό – Οξύλιθος – Πλατάνα – Παραλία Κύμης’’
ΑΠΟΦΑΣΗ 45_2020 6ΡΡΞ7ΛΗ-ΖΕΛ Πρόταξη 8ου θέματος στη συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΗ 46_2020 Ψ3ΠΔ7ΛΗ-ΚΨΝ Έκφραση γνώμης για την παραχώρηση της χρήσης ακινήτου έναντι τιμήματος κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4061/2012 όπως ισχύουν.
ΑΠΟΦΑΣΗ 47_2020 ΩΦ0Δ7ΛΗ-673 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Βοιωτίας
ΑΠΟΦΑΣΗ 48_2020 Ω7ΣΞ7ΛΗ-ΖΓΨ Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του προγράμματος, βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει, για την αντιμετώπιση αναγκών του Προγράμματος εμβολιασμού της Οζώδους Δερματίτιδας των βοοειδών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 49_2020 ΨΕ6Ρ7ΛΗ-Υ3Χ Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας μέχρι ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης, για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, στην εφαρμογή του Προγράμματος Εμβολιασμών κατά της Οζώδους Δερματίτιδας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 50_2020 ΨΠΩΤ7ΛΗ-1ΛΑ Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του προγράμματος, βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει, για την αντιμετώπιση αναγκών του Προγράμματος εμβολιασμού της Οζώδους Δερματίτιδας των βοοειδών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 51_2020 6Β057ΛΗ-55Ζ Έγκριση για τη δημόσια προκήρυξη – πρόσκληση για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Πολίτη & της Επιχείρησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
ΑΠΟΦΑΣΗ 52_2020 ΨΞΣΩ7ΛΗ-3ΩΠ Τροποποίηση της αριθμ. 317/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης «Παροχή ολοκληρωμένης ιατρικής φροντίδας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού σε γυναίκες, μόνιμες κάτοικοι ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στα πλαίσια πολιτικών αντιμετώπισης της υπογεννητικότητας» με τον φορέα υπό την επωνυμία «HOPE GENESIS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «HOPEgenesis
ΑΠΟΦΑΣΗ 53_2020 6Γ637ΛΗ-ΖΔΡ Εισήγηση για Ορισμό μελών 3μελούς επιτροπής παρακολούθησης, ορισμός εκπροσώπου Περιφέρειας, ορισμός Προέδρου και Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και του ΝΠΔΔ ”ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ” «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (ΕΚΕΦΕ «Δ»), για την υλοποίηση της Πράξης «Λειτουργία Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος για την τσιμεντοβιομηχανία στα όρια δραστηριοποίησής της στην Περιφέρεια Στερεάς».
ΑΠΟΦΑΣΗ 54_2020 67ΕΟ7ΛΗ-ΒΤ8 Γνωμοδότηση επί πρότασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν την γέφυρα Βίστριζας, περιοχής Αγ. Σώστη Φθιώτιδας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 55_2020 6Β2Θ7ΛΗ-8ΜΨ Απόφαση Χρονικής Παράτασης της Συνεδρίασης
ΑΠΟΦΑΣΗ 56_2020 6Ρ3Γ7ΛΗ-ΘΦΦ Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Εύβοιας έτους 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 57_2020 6ΓΜΛ7ΛΗ-7ΣΟ Έγκριση 1ης τροποποίησης (τροπ. 01) Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φωκίδας έτους 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 58_2020 6ΦΒΡ7ΛΗ-ΡΜ8 Έγκριση πρότασης προέγκρισης πίστωσης της ΣΑ ΕΠ066 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 59_2020 ΨΠΩΓ7ΛΗ-Δ5Ω Έγκριση πρότασης προέγκρισης πίστωσης της ΣΑ ΕΠ0561 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 60_2020 ΨΚΜΒ7ΛΗ-ΘΜΩ Έγκριση πρότασης τροποποίησης π/υ (αύξηση) έργων στην ΣΑΜΠ366, ΣΑΕΠ366 και ΣΑΕΠ766 έτους 2020 του ΠΔΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 61_2020 6Λ3Ο7ΛΗ-0ΚΜ Πρόταση τροποποίησης πίνακα υποέργων σε έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2019ΕΠ06600017 και τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 62_2020 6ΜΞΨ7ΛΗ-ΤΝΘ Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και παραρτήματος αυτής με τον Δήμο Τανάγρας για το έργο : «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΗ ΤΑΝΑΓΡΑΣ», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης
ΑΠΟΦΑΣΗ 63_2020 ΩΧΒ77ΛΗ-ΓΜΕ Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καρπενησίου για την υλοποίηση της πράξης: ” ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ”, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
ΑΠΟΦΑΣΗ 64_2020 ΩΦΔΞ7ΛΗ-Τ93 Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 65_2020 ΩΦ4Σ7ΛΗ-8ΘΥ Συμπλήρωση-Τροποποίηση της αρ. 337/2019 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) που αφορά τον Προϋπολογισμό του έτους 2020 και τον Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 66_2020 Ψ4Ξ47ΛΗ-ΗΤ0 Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Γ’ τρίμηνο 2019 .
ΑΠΟΦΑΣΗ 67_2020 6Ξ7Η7ΛΗ-Ω8Ω 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 68_2020 9ΤΚΡ7ΛΗ-ΜΥΖ Τροποποίηση και κωδικοποίηση Καταστατικού Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας (Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.)
ΑΠΟΦΑΣΗ 69_2020 Ω9137ΛΗ-Β22 «Πρόταση ψηφίσματος για τη ΛΑΡΚΟ».
ΑΠΟΦΑΣΗ 70_2020 ΩΞΕΛ7ΛΗ-Μ09 «Κάλεσμα στήριξης των διεκδικήσεων του ΠΑΣΕΚΔΑΠ για δημοτικά ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ»

 

 

 

1η Συνεδρίαση Π.Σ. 2020 (29-01-2020)

Πρόσκληση-Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Πρόσκληση-Θέματα Ημερήσιας Διάταξης (Ορθή Επανάληψη)

Πρόσκληση -Ορθή Επανάληψη ΙΙ

Πίνακας Θεμάτων- Αποφάσεων (1-41)

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων ( 1-41) Ορθή Επανάληψη

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΘΕΜΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 1_2020 Ψ3ΤΤ7ΛΗ-ΝΣΜ Προτάσεις έκδοσης ψηφισμάτων προς εισαγωγή
ΑΠΟΦΑΣΗ 2_2020 ΩΑΙΠ7ΛΗ-ΛΩΘ 1o Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης  προς εισαγωγή
ΑΠΟΦΑΣΗ 3_2020 ΨΗΟΨ7ΛΗ-4ΗΩ Θέμα 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Λαμιέων και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) “ΕΡΙΒΩΛΟΣ ΦΘΙΑ”, για την διεξαγωγή του 7ου νυχτερινού αγώνα δρόμου «Lamia Night & Run 2020»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 4_2020 621Δ7ΛΗ-Ο5Ρ Θέμα 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης προς εισαγωγή
ΑΠΟΦΑΣΗ 5_2020 Ψ4ΤΜ7ΛΗ-ΨΙΛ Θέμα 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης : Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης «Πολιτισμικής Ανάπτυξης-Δίκτυο Δελφών» ως προς τα ονόματα των εκπροσώπων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 6_2020 ΨΤΝ37ΛΗ-ΦΙΜ Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (προγραμματισμός έτους 2019) με κάλυψη της δαπάνης από τους Κ.Α.Π.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 7_2020 6ΠΣΛ7ΛΗ-ΦΤΤ Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Φθιώτιδας, κατά την χειμερινή περίοδο

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 8_2020 Ω7ΥΝ7ΛΗ-ΕΣΘ Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας  «ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 9_2020 ΨΜΥΗ7ΛΗ-ΒΡ1 Παράταση Χρόνου Συνεδρίασης

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 10_2020 6ΦΘΓ7ΛΗ-ΕΛ6 Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης Στερεάς Ελλάδας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 11_2020 ΨΖΒΩ7ΛΗ-07Β Ορισμός ενός (1) Περιφερειακού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Κουρέων – Κομμωτών και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών & Ποδιών

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 12_2020 Ψ4ΘΣ7ΛΗ-Φ2Α Υπόδειξη εκπροσώπου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Συμβούλιο Χρηστών Λιμένων Νομού Εύβοιας

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 13_2020 ΨΔ2Θ7ΛΗ-ΦΙ7 Συμπλήρωση της αριθμ. 288/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Ρ9Ο7ΛΗ-58Ε) περί Ορισμού εκπροσώπων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Επιτροπές αρμοδιότητας Λιμενικής Αρχής

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 14_2020 ΩΣΓΠ7ΛΗ-1ΝΓ Τροποποίηση της αριθμ 187/2019 απόφασης Περιφερειακού Σύμβουλίου ως προς τον ορισμό μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης «Αρχαιομετρική και Περιβαλλοντική μελέτη της ανασκαφικής έρευνας στο Μυκηναϊκό οικισμό Καστρούλι Δεσφίνας 2018-2019»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 15_2020 ΩΓ657ΛΗ-ΧΩΥ Γνωμοδότηση επί πρότασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της πόλης της Λαμίας

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 16_2020 ΨΛΨΚ7ΛΗ-ΣΨΙ Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων), του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ), στο τμήμα Παραλία Στομίου-τέλος ορίου (νότια) οικισμού Πλατάνας, στην Ε.Ο. ‘’Παράκαμψη Οξυλίθου’’, της Ε.Ο. 8 ‘’Χάνια Αυλωναρίου-Οριό-Οξύλιθος-Πλατάνα-Παραλία Κύμης’’

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 17_2020 ΨΛΗΥ7ΛΗ-2ΘΒ Πρόταξη  14ου Θέματος

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 18_2020 ΩΕ767ΛΗ-ΘΛ8 Έγκριση πρότασης ένταξης έργου (με προέγκριση) στην ΣΑ ΕΠ066 του  Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 19_2020 Ω59Μ7ΛΗ-ΗΜ0 Έγκριση πρότασης τροποποίησης στοιχείων του έργου της ΣΑΕΠ766 με ενάριθμο 2013ΕΠ76600001

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 20_2020 6Φ1Ο7ΛΗ-ΨΣΞ Έγκριση πρότασης τροποποίησης (με προέγκριση) της ΣΑ ΕΠ3562 του  Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 21_2020 ΨΧ2Κ7ΛΗ-Η5Ρ Έγκριση πρότασης τροποποίησης π/υ  και ένταξη συνεχιζόμενης μελέτης    στην ΣΑΜΠ066  του ΠΔΕ της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 22_2020 6Ο827ΛΗ-ΥΝΙ Προέγκριση πιστώσεων έτους 2020, στο ενάριθμο 2019ΕΠ86600004 της ΣΑΕΠ866.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 23_2020 9ΠΦΗ7ΛΗ-1ΓΝ Πρόταση τροποποίησης πίνακα υποέργων σε έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2019ΕΠ06600026 και τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 24_2020 Ω7Υ47ΛΗ-75Φ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600016 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 25_2020 ΩΙ167ΛΗ-ΛΔΧ Πρόταξη 29ου  Θέματος

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 26_2020 ΩΧΜ47ΛΗ-ΥΘ7 Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς και του Δήμου Δελφών για το έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ “ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ” ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 27_2020 Ω87Κ7ΛΗ-ΣΝΒ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600007 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 28_2020 ΨΦΤΑ7ΛΗ-ΠΑΗ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600009 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 29_2020 6ΨΑΧ7ΛΗ-Τ6Υ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600009 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ » της ΣΑΕΠ 566

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 30_2020 Ω7387ΛΗ-ΚΩΦ Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τον Δήμο Λαμιέων και τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Λαμιέων, για τη λειτουργία του Μουσείου Νεότερης  Ελληνικής Ιστορίας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 31_2020 ΨΜΩ67ΛΗ-5Θ5 Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Αγράφων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την υλοποίηση της πράξης: «ΤΕΧΝΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ – ΓΕΦΥΡΑ ΑΥΛΑΚΙΟΥ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 32_2020 ΩΦΘΥ7ΛΗ-6ΣΙ “Τροποποίηση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και Εφαρμογών Α.Π.Ε. στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου» με κωδικό ΟΠΣ 5039869,  εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης”

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 33_2020 ΩΚ6Φ7ΛΗ-ΥΥ1 Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και του Δήμου Ορχομενού για την υλοποίηση της πράξης: ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΟΤΙ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ”,  εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 34_2020 637Δ7ΛΗ-ΡΧΑ Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και του Δήμου Δελφών για την υλοποίηση της πράξης: ” ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ “,  εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 35_2020 9ΨΟΘ7ΛΗ-ΠΔΜ Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης & παραρτήματός της με το Υπουργείο  Πολιτισμού  και Αθλητισμού για το  έργο : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΩΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ»,  και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 36_2020 6ΘΓΨ7ΛΗ-ΣΜΥ Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  για το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΣ ΜΠΡΑΛΟΥ»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 37_2020 Ψ3ΑΘ7ΛΗ-ΨΕ5 Ορισμός υπολόγου -διαχειριστή

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 38_2020 ΩΔ4Δ7ΛΗ-ΞΚΟ « Για την κατάσταση των Νοσοκομείων»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 39_2020 ΩΒ3Ρ7ΛΗ-ΞΜ0 «Για τις Αγροτικές Κινητοποιήσεις»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 40_2020 6ΑΨ57ΛΗ-ΧΒ3 «Για το ασφαλιστικό Νομοσχέδιο»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 41_2020 ΩΜ077ΛΗ-Ν1Υ «Υποβολή αιτήματος προς ψήφιση» σχετικά με αίτημα των ωφελούμενων της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 9/2017 του ΟΑΕΔ που αφορά Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και σε Υπηρεσίες Α’ Υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης προσφυγικών Ροών – Β΄ Κύκλος.

 

12η συνεδρίαση Π.Σ. 2019 (18-12-2019)

Πρόσκληση στην 12η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 π.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 6-8, Λαμία)

Ορθή Επανάληψη-Πρόσκληση στην 12η (Τακτική) συνεδρίαση, της Τετάρτης 18ης Δεκεμβρίου 2019, του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Ορθή Επανάληψη (ως προς αρίθμηση)– Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 12ης συνεδρίασης (Τακτική) της 18ης Δεκεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Ορθή Επανάληψη (ως προς τον τίτλο)– Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 12ης συνεδρίασης (Τακτική) της 18ης Δεκεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 12ης συνεδρίασης (Τακτική) της 18ης Δεκεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 338 Ψ7Ζ67ΛΗ-ΩΚΤ

Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος: Από την Περιφερειακή Παράταξη «Πατρίδα μας η Στερεά», με θέμα «Ψήφισμα Διαμαρτυρίας- Έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας για την ίδρυση δύο μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων στις θέσεις «ΠΡΑΣΟΥΔΙ» και «ΜΑΥΡΟ ΟΡΟΣ» Δ.Ε. Τολοφώνας του Δήμου Δωρίδος Ν. Φωκίδας της εταιρείας MEDITERRANEAN NATURAL SEA FOOD Α.Ε.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 339 Ω7ΖΙ7ΛΗ-Κ46

Eισαγωγή δύο (2), εκτός ημερήσιας διάταξης, θεμάτων , προκειμένου να συζητηθούν πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα αυτών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 340 ΩΨΜΡ7ΛΗ-ΚΝΤ

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Βοιωτίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 341 7ΜΣ97ΛΗ-ΒΟ6

Εγγραφή νέου έργου στην ΣΑΕΠ866 (αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές καταστροφές)

ΑΠΟΦΑΣΗ 342 6ΙΒΚ7ΛΗ-0ΣΓ

Απόφαση πρόταξης στην συζήτηση του 19ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 343 ΨΗΕΣ7ΛΗ-2Υ3

Παροχή γνωμοδότησης για το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης Θήβας (ΣΟΑΠ ΘΗΒΑΣ) (έντυπο τυποποιημένης γνωμοδότησης)

ΑΠΟΦΑΣΗ 344 6ΟΑΡ7ΛΗ-ΜΚΦ

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του δημοσίου τομέα, έτους 2020, Π.Ε. Βοιωτίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 345 ΩΙΥΤ7ΛΗ-ΕΧΓ

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του δημοσίου τομέα, έτους 2020, Π.Ε. Εύβοιας

ΑΠΟΦΑΣΗ 346 6Δ5Ρ7ΛΗ-Ψ5Σ

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του δημοσίου τομέα, έτους 2020, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 347 ΨΞΧΕ7ΛΗ-Υ53

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του δημοσίου τομέα, έτους 2020, Π.Ε. Φθιώτιδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 348 ΩΕΑΣ7ΛΗ-ΣΕΖ

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του δημοσίου τομέα, έτους 2020, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 349 672Ο7ΛΗ-ΩΔ9

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Φθιώτιδας, κατά την χειμερινή περίοδο .

ΑΠΟΦΑΣΗ 350 ΩΦΖΧ7ΛΗ-ΑΕ8

Εισήγηση περί Τροποποίησης – Συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 393/2018 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση οδού Ψαχνά – Πολιτικά» στο τμήμα από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 2+000

ΑΠΟΦΑΣΗ 351 6ΜΨ47ΛΗ-Ξ59

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Ε.Ο. 3 Λαμίας – Λιβαδειάς (τοποθέτηση φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο Τιθορέας – Κ. Τιθορέας)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 352 ΩΦΘΞ7ΛΗ-5Η4

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Ε.Ο. 38 Λαμίας – Καρπενησίου (τοποθέτησηφωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο του Μουσικού Σχολείου Λαμίας)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 353 6Γ787ΛΗ-0Ω6

Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600000 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ –ΦΩΚΙΔΑΣ -ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566

ΑΠΟΦΑΣΗ 354 6Ι2Λ7ΛΗ-Μ31

Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600002 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

ΑΠΟΦΑΣΗ 355ΟΕ 6ΡΝΦ7ΛΗ-ΚΞΖ

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας   και του Δήμου Διχωρίου, για την υλοποίηση της πράξης: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΔΙΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε. ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 356 Ψ9ΤΕ7ΛΗ-ΔΨΚ

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Οργανισμού Λιμένων Ν. Εύβοιας Α.Ε., για την υλοποίηση της πράξης:«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 357 6ΦΘΘ7ΛΗ-5Χ5

Έγκριση 2ης τροποποίησης (παράταση προθεσμίας) της Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τον Δήμο Θηβαίων για το χρηματοδοτούμενο από τη ΣΑΕΠ 766 του ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έργο «ANAΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 358 65ΩΤ7ΛΗ-Ξ0Ι

Έγκριση σύναψης και αποδοχής όρων Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και Δήμου Καμένων Βούρλων για την υλοποίηση του εργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ“.

ΑΠΟΦΑΣΗ 359 ΩΦΛΞ7ΛΗ-ΝΗΞ

“Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 100 Ν. 3852/2010) μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Καμένων Βούρλων, για την υλοποίηση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΟΝ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΝΑΝΤΗΣ ΑΠΌ Χ ΑΡΧΗ = 400116, Ψ ΑΡΧΗ = 4289469 ΕΩΣ Χ ΠΕΡΑΣ = 402486, Ψ ΠΕΡΑΣ = 4285258» (ενάριθμο 2018ΕΠ86600000 της ΣΑΕΠ866)”|

ΑΠΟΦΑΣΗ 360 ΩΥ4Ξ7ΛΗ-Η62

Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης 

ΑΠΟΦΑΣΗ 361ΟΕ Ω9ΖΡ7ΛΗ-269

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λαμίας, για την υλοποίηση της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΥΠΑΤΗΣ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 362 ΩΟ7Ψ7ΛΗ-ΧΑΒ

Έγκριση αποδοχής εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas & People – Μελλοντική ανάπτυξη συνεργατικής πολιτικής για αγροτικές περιοχές και αγροτικό πληθυσμό» και ακρωνύμιο «POLIRURAL» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «HORIZON 2020».

ΑΠΟΦΑΣΗ 363ΟΕ 6Κ937ΛΗ-2ΨΞ

Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 364 Ψ7ΘΕ7ΛΗ-ΩΦΙ

Απόφαση χρονικής παράτασης της διάρκειας της συνεδρίασης .

ΑΠΟΦΑΣΗ 365 6ΒΨΨ7ΛΗ-Α58

Συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Επιχειρηματικές Εκθέσεις Εσωτερικού και Εξωτερικού – Πρόγραμμα έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 366 635Χ7ΛΗ-ΗΙΠ

8η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 της ΠΣτΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ 367 ΨΓ3Ι7ΛΗ-ΦΕΙ

Έκτακτη επιχορήγηση ΟΠΑΣΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ 368 641Ψ7ΛΗ-ΖΡ9

Έγκριση Ίδρυσης Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 2500 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΩΝ
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ» και διάθεση χρηματικού ποσού. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 369ΟΕ Ψ3ΞΩ7ΛΗ-Υ34

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 127/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου για την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», λόγω των πρόσφατων αυτοδιοικητικών εκλογών και των νέων αιρετών που αναδείχθηκαν κατά την διεξαγωγή τους» και υποβολή αιτήματος στο Δ.Σ της εν λόγω εταιρείας για διεξαγωγή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της για την ανάδειξη νέου Δ.Σ

ΑΠΟΦΑΣΗ 370 Ψ7ΚΔ7ΛΗ-8ΤΗ

Έγκριση της ετήσιας έκθεσης της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 371 ΩΙ7Ι7ΛΗ-ΓΧΑ

Απόφαση έγκρισης έκδοσης Ψηφίσματος με τίτλο : «Ψήφισμα Διαμαρτυρίας- Έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας για την ίδρυση δύο μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων στις θέσεις «ΠΡΑΣΟΥΔΙ» και «ΜΑΥΡΟ ΟΡΟΣ» Δ.Ε. Τολοφώνας του Δήμου Δωρίδος Ν. Φωκίδας της εταιρείας MEDITERRANEAN NATURAL SEA FOOD Α.Ε.»

11η συνεδρίαση Π.Σ. 2019 ( 26-11-2019)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 11ΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 336 ΩΒΠΠ7ΛΗ-ΖΗΚ

Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2020, συνοπτικού προϋπολογισμού εσόδων/εξόδων 2020 και συνοπτικού πίνακα τριετούς προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 337 60ΒΑ7ΛΗ-ΟΡ9-1

Έγκριση Πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) που αφορά τον Προϋπολογισμό έτους 2020 και Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

10η συνεδρίαση Π.Σ. 2019 (26-11-2019)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 10ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 278 6ΣΦΔ7ΛΗ-4ΞΑ Προτάσεις έκδοσης ψηφισμάτων προς εισαγωγή
ΑΠΟΦΑΣΗ 279 Ω7Γ07ΛΗ-ΠΜΛ Πρόταση πρόταξης 35ου & 36ου θέματος ΗΔ
ΑΠΟΦΑΣΗ 280 60ΜΚ7ΛΗ-ΑΙ5 Σύναψη σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Αγράφων για την Πράξη «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ»
ΑΠΟΦΑΣΗ 281 Ψ9ΜΗ7ΛΗ-ΒΟΒ Πρόταση έγκρισης σύναψης και Σχεδίου Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Σκύρου για την υλοποίηση του έργου: «Ανέγερση νέου κτιρίου για το Λύκειο Σκύρου» και ορισμός μελών στο Όργανο Παρακολούθησης της σύμβασης
ΑΠΟΦΑΣΗ 282 6Λ0Ν7ΛΗ-2ΜΨ Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Ευρυτανίας
ΑΠΟΦΑΣΗ 283 9ΦΤΤ7ΛΗ-ΠΛΩ Ορισμός εκπροσώπων επιτροπής Πειθαρχικού Συμβουλίου Π.Δ.170/2003, για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες λεωφορείων
ΑΠΟΦΑΣΗ 284ΟΕ ΨΕΕΘ7ΛΗ-ΣΦΟ Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφ. Στερεάς Ελλάδας και ορισμός μελών και Προέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.
ΑΠΟΦΑΣΗ 285 ΩΘΝΙ7ΛΗ-ΒΔΘ Ορισμός εκπροσώπων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας «Διαδρομή».
ΑΠΟΦΑΣΗ 286 ΩΦΥ37ΛΗ-9Ο3 Ορισμός Εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας «Αναπτυξιακή Εύβοιας ΑΕ»
ΑΠΟΦΑΣΗ 287 ΨΖ677ΛΗ-ΓΛ7 Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τα Όργανα της Εταιρείας “Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α” από το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας».
ΑΠΟΦΑΣΗ 288 6Ρ9Ο7ΛΗ-58Ε Ορισμός εκπροσώπων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Επιτροπές αρμοδιότητας Λιμενικής Αρχής
ΑΠΟΦΑΣΗ 289 98ΠΣ7ΛΗ-Δ1Θ Πρόταση πρόταξης 46ου θέματος
ΑΠΟΦΑΣΗ 290 9Α2Α7ΛΗ-ΩΛΖ Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 291 9ΝΕΞ7ΛΗ-45Θ Πρόταση παράτασης της χρονικής διάρκειας της συνεδρίασης κατά μία (1) ώρα
ΑΠΟΦΑΣΗ 292 784Υ7ΛΗ-ΖΙ5 Συμπλήρωση μελών των επιτροπών των άρθρων 5 και 6 της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΧΘΗ ΤΟΥ ΡΟΥΣΤΙΑΝΙΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
ΑΠΟΦΑΣΗ 293 Ω1ΟΒ7ΛΗ-2ΨΩ Συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 13, παρ. 4 του ΠΔ 242/1996 (ΦΕΚ Α’/179) για το χρονικό διάστημα της περιφερειακής περιόδου 2019 έως 2023 για την ΠΕ Ευβοίας
ΑΠΟΦΑΣΗ 294 ΩΑΣ17ΛΗ-ΚΕΛ Έγκριση 7ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2019 που αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ- ΤΡΟΠ. 07) και κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 295 Ω0Κ97ΛΗ-1ΤΔ Έγκριση 3ης τροποποίησης Προγράμματος από πιστώσεις Τακτικών ΚΑΠ Τόκων, Ιδίων Πόρων, ΟΣΚ και Επιχορηγήσεων Λοιπών Φορέων ΠΕ Βοιωτίας (Τροπ.03) έτους 2019 και κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 296 9Θ217ΛΗ-ΖΨΨ Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας έτους 2019 (τροπ. 05) και κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 297 9Κ5Μ7ΛΗ-ΖΞΞ Έγκριση 3ης τροποποίησης (τροπ. 03) Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φωκίδας έτους 2019 και κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 298 ΩΡΞ87ΛΗ-5ΩΔ Έγκριση 4ης τροποποίησης (τροπ. 04) Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Εύβοιας έτους 2019 και κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 299 ΡΨΛ67ΛΗ-Σ74 Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας έτους 2019 και κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας έτους 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 300 Ψ7Μ77ΛΗ-ΜΟΩ Έγκριση πρότασης ένταξης έργου στην ΣΑΕΠ 656/6 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ 301 ΨΡ7Η7ΛΗ-1ΜΖ Έγκριση πρότασης τροποποίησης των ΣΑ ΕΠ 066 και ΜΠ 066 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2019.
ΑΠΟΦΑΣΗ 302 ΩΗ4Φ7ΛΗ-9ΒΡ Έγκριση πρότασης ωρίμανσης έργων για την νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027.
ΑΠΟΦΑΣΗ 303 Ω3ΣΩ7ΛΗ-ΥΗΙ Πρόταση τροποποίησης πίνακα υποέργων σε έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2019ΕΠ06600002 και τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΟΤΙ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ 304 9ΧΛΔ7ΛΗ-Ι2Ζ Πρόταση τροποποίησης πίνακα υποέργων σε έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2015ΕΠ06600019 και τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΚΑΣ – ΑΓ. ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ» του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ 305 67Ν17ΛΗ-8ΨΥ Πρόταση τροποποίησης πίνακα υποέργων σε έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2019ΕΠ06600032 και τίτλο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Κ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ» του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ 306 Ρ4ΕΒ7ΛΗ-3ΡΣ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600000 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566
ΑΠΟΦΑΣΗ 307 ΨΣΓΖ7ΛΗ-ΑΧΓ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600005 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ
ΑΠΟΦΑΣΗ 308 9ΖΜ27ΛΗ-5Ν9 Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600007 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566
ΑΠΟΦΑΣΗ 309 6ΞΔΖ7ΛΗ-ΘΧΟ Αύξηση προϋπολογισμού του ενάριθμου 2016ΕΠ56600008 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ» της ΣΑΕΠ566
ΑΠΟΦΑΣΗ 310 66ΞΑ7ΛΗ-ΒΒΔ Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600012 “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ” της ΣΑΕΠ566
ΑΠΟΦΑΣΗ 311 ΨΦΞΠ7ΛΗ-Ψ3Φ Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600010 “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ” της ΣΑΕΠ566
ΑΠΟΦΑΣΗ 312 ΩΨΡ97ΛΗ-ΖΑΡ Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600003 “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. Βοιωτίας” της ΣΑΕΠ566
ΑΠΟΦΑΣΗ 313 ΩΥΧΖ7ΛΗ-Σ89 Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600009 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ » της ΣΑΕΠ 566
ΑΠΟΦΑΣΗ 314 ΩΞΘ17ΛΗ-ΡΕΠ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600008 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566
ΑΠΟΦΑΣΗ 315 909Μ7ΛΗ-ΗΛΑ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600004 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566
ΑΠΟΦΑΣΗ 316 Ω2Π57ΛΗ-8Ω5 Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600004 «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΩΠΑΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566
ΑΠΟΦΑΣΗ 317 ΩΟΟ77ΛΗ-Ζ7Β Πρόταση τροποποίησης πίνακα υποέργων σε έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2013ΕΠ06600009 και τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ 318 ΩΡΝ67ΛΗ-ΠΟ7 Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση τίτλου του ενάριθμου 2016ΕΠ56600012 “Παρακολούθηση Δυνητικώς Τοξικών Μικροφυκών στις Ζώνες Παραγωγής και Αλιείας Δίθυρων Μαλακίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας και Εύβοιας για τα έτη 2017- 2018” της ΣΑΕΠ566
ΑΠΟΦΑΣΗ 319 ΡΠΟΣ7ΛΗ-ΝΚΗ Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Μακρακώμης, για την υλοποίηση της πράξης: ” ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Κ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ “, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
ΑΠΟΦΑΣΗ 320 ΡΛΤ97ΛΗ-6ΙΦ Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Θηβαίων, για την υλοποίηση της πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
ΑΠΟΦΑΣΗ 321 ΩΧ997ΛΗ-ΡΞ1 Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Θηβαίων, για την υλοποίηση της πράξης: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΘΗΒΑΣ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
ΑΠΟΦΑΣΗ 322 9ΥΝΦ7ΛΗ-473 Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Θηβαίων, για την υλοποίηση της πράξης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
ΑΠΟΦΑΣΗ 323 ΩΙ1Υ7ΛΗ-Ω2Ζ Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας, για την υλοποίηση της πράξης: «Υποστήριξη από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του ΝΠΔΔ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
ΑΠΟΦΑΣΗ 324 ΨΔΥΝ7ΛΗ-Π8Ω Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης & παραρτήματος της με τον Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ για το έργο : «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης
ΑΠΟΦΑΣΗ 325 ΡΞ1Ν7ΛΗ-03Υ Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης & παραρτήματος της με τον Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ για το έργο : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης
ΑΠΟΦΑΣΗ 326 78Η07ΛΗ-8ΦΣ Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης & παραρτήματος της με την Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α. (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ, ΛΙΜΝΗΣ, ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ) για το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑΣ», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης
ΑΠΟΦΑΣΗ 327 Ω7Ω07ΛΗ-ΚΦΡ Εφαρμογή δακοκτονίας σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά τα έτη 2020 και 2021
ΑΠΟΦΑΣΗ 328 ΩΖΙΡ7ΛΗ-Η1Η Επικαιροποίηση της απόφασης για την παροχή κινήτρων υπέρ ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και επικουρικών ιατρών στις άγονες, προβληματικές και απομακρυσμένες περιοχές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 329ΟΕ Ω7037ΛΗ-Ρ1Ν 7η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλαδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 330 ΩΧΓΘ7ΛΗ-3ΟΑ Ορισμός Υπολόγου – Διαχειριστή
ΑΠΟΦΑΣΗ 331 Ω6ΨΓ7ΛΗ-327 Ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης Συλλόγου Υπαλλήλων ΠΕ Ευρυτανίας
ΑΠΟΦΑΣΗ 332 ΨΕ9Ν7ΛΗ-ΟΑ2 Υποβολή Αιτήματος προς Ψήφιση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας για τους εργαζόμενους στη Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ Νο9/2017 του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και σε Υπηρεσίες Α’ Υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης προσφυγικών Ροών – Β΄ Κύκλος
ΑΠΟΦΑΣΗ 333 Ω5ΚΕ7ΛΗ-ΦΕ4 Πρόταση ψηφίσματος- «Για το εξοντωτικό πρόστιμο των 50.000€ στον Περιφερειακό Σύμβουλο Θανάση Αγαπητό»
ΑΠΟΦΑΣΗ 334 Ψ6Ι87ΛΗ-Α8Ψ Πρόταση ψηφίσματος- «Πρόταση – ψήφισμα για κατάρτιση τμημάτων. Ίδρυση Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας».
ΑΠΟΦΑΣΗ 335 9ΥΡΧ7ΛΗ-0ΓΗ Πρόταση ψηφίσματος- «Πρωτοβουλία εργαζομένων πυροπροστασίας στο Δασαρχείο Χαλκίδας».

 

9η συνεδρίαση Π.Σ. 2019 (24-10-2019)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 9ΗΣ EKΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

277_2019 7ΧΑΞ7ΛΗ-84Τ

Παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στη Λιβαδειά του Δήμου Λεβαδέων το Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019 από τις 18.00 μ.μ έως τις 24. 00 μ.μ. προκειμένου ο Εμπορικός Σύλλογος Λιβαδειάς να πραγματοποιήσει εκδηλώσεις Λευκής Νύχτας