Πρόσκληση 3ης τακτικής συνεδρίασης ΠΣΣΕ 2020 (δια περιφοράς)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 71_2020 Ω53Μ7ΛΗ-Ζ8Λ Απόφαση χρονικής παράτασης της δια περιφοράς συνεδρίασης κατά μία ώρα.
ΑΠΟΦΑΣΗ 72_2020 6ΕΤ47ΛΗ-Υ8Β Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ  α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.
ΑΠΟΦΑΣΗ 73_2020 6ΗΤ67ΛΗ-4Β4 Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου για το έτος 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 74_2020 6ΙΟΗ7ΛΗ-1ΟΚ

Ετήσιος προγραμματισμός τακτικού προσωπικού έτους 2020 – Πρόσληψη ενός -1- Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στην Νομική Υπηρεσία της έδρας

ΑΠΟΦΑΣΗ 75_2020 6ΜΤΘ7ΛΗ-Φ1Μ

Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Λοκρίδας ΑΕ από το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 76_2020 6ΞΤΟ7ΛΗ-ΦΨΩ Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από το Περιφερειακό Συμβούλιο για τη στελέχωση της Επιτροπής Ενδικοφανών Προσφυγών της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα (ΤΑΠΤοΚ), στο πλαίσιο του υπομέτρου 19.2, του μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 77_2020 ΨΒΖΡ7ΛΗ-Ε3Δ Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος των Περιφερειακών ΚΑΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2020 (Περιφερειακοί ΚΑΠ- ΤΡΟΠ. 01).
ΑΠΟΦΑΣΗ 78_2020 6ΔΗΛ7ΛΗ-Ρ92 Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Βοιωτίας έτους 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 79_2020 93ΝΧ7ΛΗ-ΑΑΟ Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας, για το έτος 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 80_2020 6ΚΒΡ7ΛΗ-ΧΜΙ Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας έτους 2020 (τροπ. 01).
ΑΠΟΦΑΣΗ 81_2020 97Θ37ΛΗ-4ΣΤ Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Εύβοιας έτους 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 82_2020 ΩΣ4Ρ7ΛΗ-1ΤΚ

Έγκριση 2ης τροποποίησης (τροπ. 02) Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φωκίδας έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 83_2020 981Β7ΛΗ-Β6Ξ Έγκριση κατάρτισης του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) έτους 2020 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που περιλαμβάνει τις Συλλογικές Αποφάσεις: ΣΑ ΕΠ066, ΕΠ166, ΕΠ366, ΕΠ566, ΕΠ766, ΕΠ866 και ΜΠ066, ΜΠ366, ΜΠ766, ΜΠ966.
ΑΠΟΦΑΣΗ 84_2020 6Ο377ΛΗ-ΛΦΛ «Έγκριση κατάρτισης του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2020 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που περιλαμβάνει τις Συλλογικές Αποφάσεις : ΣΑΕΠ 056/1, ΣΑΕΠ 056/2, ΣΑΕΠ 356/2 και ΣΑΕΠ 656/6».
ΑΠΟΦΑΣΗ 85_2020 Ψ2ΡΛ7ΛΗ-7Χ3 Πρόταση τροποποίησης πίνακα υποέργων στα έργα της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2018ΕΠ06600033 και 2019ΕΠ06600005 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 86_2020 6ΙΘ87ΛΗ-ΣΗΜ Πρόταση τροποποίησης πίνακα υποέργων στα έργα της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2019ΕΠ06600028 και 2019ΕΠ06600029 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 87_2020 6ΔΙΠ7ΛΗ-Φ3Ω Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600003 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566.
ΑΠΟΦΑΣΗ 88_2020 63ΙΙ7ΛΗ-095 Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600002 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.
ΑΠΟΦΑΣΗ 89_2020 ΩΩΓΦ7ΛΗ-902 Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 5ης ΥΠΕ, για την υλοποίηση της πράξης: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 90_2020 ΩΙΞ67ΛΗ-ΥΨ4 Έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την υλοποίηση του έργου «Διεπιστημονική διαγνωστική έρευνα του καθολικού και των κελιών της Μονής Βαρνάκοβας στη Φωκίδα».
ΑΠΟΦΑΣΗ 91_2020 ΨΣΨ77ΛΗ-ΜΣΕ Εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Λεβαδέων (Για την Διαχείριση Αρδευτικών Γεωτρήσεων).
ΑΠΟΦΑΣΗ 92_2020 9ΨΕΟ7ΛΗ-ΩΧΝ Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, για το υποέργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΑΣ» του έργου της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» και ΚΕ 2019ΕΠ06600017, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 93_2020 Ψ9ΤΗ7ΛΗ-8ΘΟ Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Δ’ τρίμηνο 2019.
ΑΠΟΦΑΣΗ 94_2020 66ΞΚ7ΛΗ-2ΑΖ Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 95_2020 ΨΜ0Γ7ΛΗ-2ΧΗ 2Η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 96_2020 ΨΩΑΨ7ΛΗ-61Ο Εισήγηση περί κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση οδού Ψαχνά – Πολιτικά» στο τμήμα από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 2+000.