Ορθή Επανάληψη του αποσπάσματος αποφάσεων από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης (τακτική) της 26ης Νοεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας(Αρ. αποφ. 329/2019)

ΑΠΟΦΑΣΗ 329ΟΕ_2019 Ω7037ΛΗ-Ρ1Ν

Αποσπάσματα αποφάσεων από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης (ειδική) της 26ης Νοεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αρ.Απ. 336/2019, 337/2019)

ΑΠΟΦΑΣΗ 336_2019 ΩΒΠΠ7ΛΗ-ΖΗΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ 337_2019 60ΒΑ7ΛΗ-ΟΡ9-1

Αποσπάσματα αποφάσεων από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης (τακτική) της 26ης Νοεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας ( συνέχεια :Αρ.Αποφ. 308/2019 έως 316/2019, 318/2019 έως 328/2019, 330/2019, 331/2019, 333/2019 έως 335/2019)

ΑΠΟΦΑΣΗ 308_2019 9ΖΜ27ΛΗ-5Ν9
ΑΠΟΦΑΣΗ 309_2019 6ΞΔΖ7ΛΗ-ΘΧΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ 310_2019 66ΞΑ7ΛΗ-ΒΒΔ
ΑΠΟΦΑΣΗ 311_2019 ΨΦΞΠ7ΛΗ-Ψ3Φ
ΑΠΟΦΑΣΗ 312_2019 ΩΨΡ97ΛΗ-ΖΑΡ
ΑΠΟΦΑΣΗ 313_2019 ΩΥΧΖ7ΛΗ-Σ89
ΑΠΟΦΑΣΗ 314_2019 ΩΞΘ17ΛΗ-ΡΕΠ
ΑΠΟΦΑΣΗ 315_2019 909Μ7ΛΗ-ΗΛΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 316_2019 Ω2Π57ΛΗ-8Ω5
ΑΠΟΦΑΣΗ 318_2019 ΩΡΝ67ΛΗ-ΠΟ7
ΑΠΟΦΑΣΗ 319_2019 ΡΠΟΣ7ΛΗ-ΝΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ 320_2019 ΡΛΤ97ΛΗ-6ΙΦ
ΑΠΟΦΑΣΗ 321_2019 ΩΧ997ΛΗ-ΡΞ1
ΑΠΟΦΑΣΗ 322_2019 9ΥΝΦ7ΛΗ-473
ΑΠΟΦΑΣΗ 323_2019 ΩΙ1Υ7ΛΗ-Ω2Ζ
ΑΠΟΦΑΣΗ 324_2019 ΨΔΥΝ7ΛΗ-Π8Ω
ΑΠΟΦΑΣΗ 325_2019 ΡΞ1Ν7ΛΗ-03Υ
ΑΠΟΦΑΣΗ 326_2019 78Η07ΛΗ-8ΦΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 327_2019 Ω7Ω07ΛΗ-ΚΦΡ
ΑΠΟΦΑΣΗ 328_2019 ΩΖΙΡ7ΛΗ-Η1Η
ΑΠΟΦΑΣΗ 330_2019 ΩΧΓΘ7ΛΗ-3ΟΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 331_2019 Ω6ΨΓ7ΛΗ-327
ΑΠΟΦΑΣΗ 333_2019 Ω5ΚΕ7ΛΗ-ΦΕ4
ΑΠΟΦΑΣΗ 334_2019 Ψ6Ι87ΛΗ-Α8Ψ
ΑΠΟΦΑΣΗ 335_2019 9ΥΡΧ7ΛΗ-0ΓΗ

 

 

Αποσπάσματα αποφάσεων από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης (τακτική) της 26ης Νοεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αρ.Αποφ. 278/2019 έως 293/2019, 295/2019 έως 299/2019, 303/2019,304/2019, 306/2019,307/2019)

ΑΠΟΦΑΣΗ 278_2019 6ΣΦΔ7ΛΗ-4ΞΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 279_2019 Ω7Γ07ΛΗ-ΠΜΛ
ΑΠΟΦΑΣΗ 280_2019 60ΜΚ7ΛΗ-ΑΙ5
ΑΠΟΦΑΣΗ 281_2019 Ψ9ΜΗ7ΛΗ-ΒΟΒ
ΑΠΟΦΑΣΗ 282_2019 6Λ0Ν7ΛΗ-2ΜΨ
ΑΠΟΦΑΣΗ 283_2019 9ΦΤΤ7ΛΗ-ΠΛΩ
ΑΠΟΦΑΣΗ 284_2019 ΨΕΕΘ7ΛΗ-ΣΦΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ 285_2019 ΩΘΝΙ7ΛΗ-ΒΔΘ
ΑΠΟΦΑΣΗ 286_2019 ΩΦΥ37ΛΗ-9Ο3
ΑΠΟΦΑΣΗ 287_2019 ΨΖ677ΛΗ-ΓΛ7
ΑΠΟΦΑΣΗ 288_2019 6Ρ9Ο7ΛΗ-58Ε
ΑΠΟΦΑΣΗ 289_2019 98ΠΣ7ΛΗ-Δ1Θ
ΑΠΟΦΑΣΗ 290_2019 9Α2Α7ΛΗ-ΩΛΖ
ΑΠΟΦΑΣΗ 291_2019 9ΝΕΞ7ΛΗ-45Θ
ΑΠΟΦΑΣΗ 292_2019 784Υ7ΛΗ-ΖΙ5
ΑΠΟΦΑΣΗ 293_2019 Ω1ΟΒ7ΛΗ-2ΨΩ
ΑΠΟΦΑΣΗ 295 Ω0Κ97ΛΗ-1ΤΔ-1
ΑΠΟΦΑΣΗ 296_2019 9Θ217ΛΗ-ΖΨΨ
ΑΠΟΦΑΣΗ 297_2019 9Κ5Μ7ΛΗ-ΖΞΞ
ΑΠΟΦΑΣΗ 298_2019 ΩΡΞ87ΛΗ-5ΩΔ
ΑΠΟΦΑΣΗ 299_2019 ΡΨΛ67ΛΗ-Σ74
ΑΠΟΦΑΣΗ 303_2019 Ω3ΣΩ7ΛΗ-ΥΗΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ 304_2019 9ΧΛΔ7ΛΗ-Ι2Ζ
ΑΠΟΦΑΣΗ 306_2019 Ρ4ΕΒ7ΛΗ-3ΡΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 307_2019 ΨΣΓΖ7ΛΗ-ΑΧΓ

 

 

Αποσπάσματα αποφάσεων από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης (τακτική) της 26ης Νοεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αρ.Αποφ. 300/2019, 301/2019, 302/2019, 305/2019, 317/2019, 329/2019)

ΑΠΟΦΑΣΗ 300_2019 Ψ7Μ77ΛΗ-ΜΟΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ 301_2019 ΨΡ7Η7ΛΗ-1ΜΖ-1

ΑΠΟΦΑΣΗ 302_2019 ΩΗ4Φ7ΛΗ-9ΒΡ

ΑΠΟΦΑΣΗ 305_2019 67Ν17ΛΗ-8ΨΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 317_2019 ΩΟΟ77ΛΗ-Ζ7Β

ΑΠΟΦΑΣΗ 329_2019 Ω7037ΛΗ-Ρ1Ν

Αποσπάσματα αποφάσεων από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης (τακτική) της 26ης Νοεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αρ.Αποφάσεων 294/2019, 332/2019)

ΑΠΟΦΑΣΗ 294_2019 ΩΑΣ17ΛΗ-ΚΕΛ

ΑΠΟΦΑΣΗ 332_2019 ΨΕ9Ν7ΛΗ-ΟΑ2

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ των αποσπάσματα αποφάσεων από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης (τακτική) της 21ης Οκτωβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αρ.Αποφάσεων 251/2019, 267/2019)

ΑΠΟΦΑΣΗ 251ΟΕ_2019 ΨΗΠΓ7ΛΗ-2ΨΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ 267ΟΕ_2019 99Ο27ΛΗ-ΟΑΔ-1