Αποσπάσματα 5ης (Τακτικής) συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Αποσπάσματα 5ης( Τακτικής) συνεδρίασης 2016

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της αρ.απόφασης 34/2016

34-2016_60ΨΔ7ΛΗ-Χ3Τ_οε

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της αρ.απόφασης 48/2016

48-2016_6Ε9Θ7ΛΗ-6ΣΟ_οε

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της αρ.απόφασης 51/2016

51-2016_9ΒΓ47ΛΗ-Ο24_ορθή_επανάληψη

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗΣ) ΤΗΣ 1ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΩΟΚΕ7ΛΗ-ΟΚ4

Αποσπάσματα Συνεδριάσεων 1η έως 3η του έτους 2016

  1η Συνεδρίαση 2016

2η Συνεδρίαση 2016

3η Συνεδρίαση 2016

1-2016_7ΨΚ27ΛΗ-46Β
2-2016_7ΔΗ47ΛΗ-6ΗΩ
3-2016_7ΑΤΠ7ΛΗ-ΟΘΣ

4-2016_Ω7ΖΡ7ΛΗ-ΟΑΩ

5-2016_ΩΟΩ37ΛΗ-ΒΗΝ

6-2016_ΩΝΨΙ7ΛΗ-ΦΩΙ

7-2016_ΨΒ7Η7ΛΗ-ΑΟΛ

7-2016_ΨΒ7Η7ΛΗ-ΑΟΛ_ΟΡΘΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

8-2016_7Ψ7Ρ7ΛΗ-ΞΗΕ

9-2016_6ΕΟΑ7ΛΗ-00Λ

10-2016_ΩΕΠΞ7ΛΗ-ΨΓΔ

11-2016_785Χ7ΛΗ-ΗΦΝ

12-2016_ΩΟΩΥ7ΛΗ-ΤΗΣ

13-2016_Ψ0ΟΘ7ΛΗ-3ΣΣ

14-2016_Ω79Β7ΛΗ-Υ1Τ

15-2016_ΩΔΦ07ΛΗ-ΝΒΔ

16-2016_Ω4Ψ97ΛΗ-ΟΗΧ

17-2016_76Λ27ΛΗ-ΓΥΡ

17-2016_76Λ27ΛΗ-ΓΥΡ_ορθή

17-2016_ορθή2

 

 

Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 18ης Ιανουαρίου 2016, Αριθµός Πρακτικού 3 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 11ης Ιανουαρίου 2016, Αριθµός Πρακτικού 2 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Αποσπάσματα της 14ης Συνεδρίασης του 2015

Αποσπάσματα της 14ης Συνεδρίασης του 2015

Αποσπάσματα Συνεδριάσεων 8η έως 14η του έτους 2014

8η Συνεδρίαση 2014

9η Συνεδρίαση 2014

10η Συνεδρίαση 2014

11η Συνεδρίαση 2014

12η Συνεδρίαση 2014

13η Συνεδρίαση 2014

14η Συνεδρίαση 2014

Αποσπάσματα Συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου 11η έως 13η του έτους 2015

11η Συνεδρίαση 2015

12η Συνεδρίαση 2015

13η Συνεδρίαση 2015