Αποσπάσματα Συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου 11η έως 13η του έτους 2015

11η Συνεδρίαση 2015

12η Συνεδρίαση 2015

13η Συνεδρίαση 2015