Αποσπάσματα Συνεδριάσεων 8η έως 14η του έτους 2014

8η Συνεδρίαση 2014

9η Συνεδρίαση 2014

10η Συνεδρίαση 2014

11η Συνεδρίαση 2014

12η Συνεδρίαση 2014

13η Συνεδρίαση 2014

14η Συνεδρίαση 2014