Αποσπάσματα Συνεδριάσεων 1η έως 3η του έτους 2016

  1η Συνεδρίαση 2016

2η Συνεδρίαση 2016

3η Συνεδρίαση 2016

1-2016_7ΨΚ27ΛΗ-46Β
2-2016_7ΔΗ47ΛΗ-6ΗΩ
3-2016_7ΑΤΠ7ΛΗ-ΟΘΣ

4-2016_Ω7ΖΡ7ΛΗ-ΟΑΩ

5-2016_ΩΟΩ37ΛΗ-ΒΗΝ

6-2016_ΩΝΨΙ7ΛΗ-ΦΩΙ

7-2016_ΨΒ7Η7ΛΗ-ΑΟΛ

7-2016_ΨΒ7Η7ΛΗ-ΑΟΛ_ΟΡΘΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

8-2016_7Ψ7Ρ7ΛΗ-ΞΗΕ

9-2016_6ΕΟΑ7ΛΗ-00Λ

10-2016_ΩΕΠΞ7ΛΗ-ΨΓΔ

11-2016_785Χ7ΛΗ-ΗΦΝ

12-2016_ΩΟΩΥ7ΛΗ-ΤΗΣ

13-2016_Ψ0ΟΘ7ΛΗ-3ΣΣ

14-2016_Ω79Β7ΛΗ-Υ1Τ

15-2016_ΩΔΦ07ΛΗ-ΝΒΔ

16-2016_Ω4Ψ97ΛΗ-ΟΗΧ

17-2016_76Λ27ΛΗ-ΓΥΡ

17-2016_76Λ27ΛΗ-ΓΥΡ_ορθή

17-2016_ορθή2