Απόσπασμα αποφάσεων από το πρακτικό της 9ης Συνεδρίασης (Έκτακτη-Κατεπείγουσα) της 24ης Οκτωβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αρ. Αποφ. 277/2019)