Αποσπάσματα αποφάσεων από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης (τακτική) της 21ης Οκτωβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αρ.Αποφάσεων 252/2019,253/2019,254/2019)

ΑΠΟΦΑΣΗ 252_2019 ΩΔΨ87ΛΗ-ΔΕΛ

ΑΠΟΦΑΣΗ 253_2019 ΨΛΓ77ΛΗ-ΟΗΞ

ΑΠΟΦΑΣΗ 254_2019 6ΘΑΣ7ΛΗ-ΩΛΩ