Ανακοίνωση για δημόσια διαβούλευση της «ΜΕΤΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε.» , στη θέση «ΧΑΡΑΪΝΤΙΝΙ» Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ (42524/26-02-2024)

Eνημέρωση του κοινού σύμφωνα με την οδηγία SEVESO III της εγκατάστασης MAGMA AGRO AEBE στη θέση «Ποταμιά», της Δ.Ε. Οινοφύτων, του Δήμου Τανάγρας, της Π.Ε. Βοιωτίας΄΄

Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) της εγκατάστασης της «ΕΧΤRACO S.A.», στη θέση «Ψηλή Ράχη»/«Βορόνιζα», του Δήμου Τανάγρας, της Π.Ε. Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΕΙΔΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ) της «MAGMA AGRO A.E.B.E.», η οποία λειτουργεί στην θέση «Ποταμιά», του Δήμου Τανάγρας, της Δ.Ε. Οινοφύτων, της Π.Ε. Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τα παραρτήματα του

Ανακοίνωση για τη «Αποστολή Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) της εγκατάστασης της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΑΕ» του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., στη θέση «Άγιος Νικόλαος», της Δ.Κ. Αντίκυρας, της Π.Ε. Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

Ανακοίνωση για την ενημέρωση κοινού που αφορά τη μονάδα παραγωγής ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. που βρίσκεται στο 61ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, ΔΕ Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας , Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ανακοίνωση στοιχείων από τη μελέτη ασφαλείας και το φάκελο κοινοποίησης της εταιρείας EXTRACO A.E

Ενημέρωση κοινού σύμφωνα με την Οδηγία SEVEZO III ΤΟΥ άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/17.02.2016) της εταιρείας ” SYNGENTA HELLAS AEBE ΄΄ στη θέση ΄΄ Ντάμπασι ΄΄ Δ.Ε. Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας , Π.Ε. Βοιωτίας (Ορθή Επανάληψη)

Syngenta Hellas ΑΕΒΕ Βοιωτια

Πίνακας Ανώτερης βαθμίδας Παράρτημα v-01-12-2022

 

 

Ανακοίνωση ΑΗΣ Αλιβερίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ στο κοινό οτι σύμφωνα με την υπ΄ Αριθμ. 6028/09-07-2021 ( ΑΔΑ:9ΑΧ646ΜΤΛΒ-ΚΓ2) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π εγκρίθηκε το Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης έκτασης (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε) για την εγκατάσταση της ΄΄EXTRACO SA΄΄ στη θέση΄΄ ΜΑΛΙΒΑΝΕΖΑ΄΄ του Δήμου Τανάγρας της Π.Ε. Βοιωτίας