Ανακοίνωση στοιχείων από τη μελέτη ασφαλείας και το φάκελο κοινοποίησης της εταιρείας EXTRACO A.E