Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας

5η Συνεδρίαση 2024 – (08-07-2024)

Παρακαλούμε, να συμμετάσχετε στην 5η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 164 του ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ.87Α/2010) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τον ν.5056/2023,η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 08 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία), α) είτε δια ζώσης, β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε με μικτό τρόπο, διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

4η Συνεδρίαση 2024 – (20-06-2024)

Παρακαλούμε, να συμμετάσχετε στην 4η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 164 του ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ.87Α/2010) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τον ν.5056/2023,η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία), α) είτε δια ζώσης, β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε με μικτό τρόπο, διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

3η Τακτική Συνεδρίαση 2024 – (28-05-2024)

Παρακαλούμε, να συμμετάσχετε στην 3η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 164 του ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ.87Α/2010) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τον ν.5056/2023,η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28 ΜΑΙΟΥ 2024, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου ΦΩΚΙΔΑΣ (ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 31 – ΑΜΦΙΣΣΑ ), α) είτε δια ζώσης, β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε
πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε με μικτό τρόπο, διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

2η Συνεδρίαση 2024 – (08-04-2024)

Πρόσκληση μελών για συνεδρίαση

Παρακαλούμε, να συμμετάσχετε στην 2η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 164 του ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ.87Α/2010) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τον ν.5056/2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία), α) είτε δια ζώσης, β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε με μικτό τρόπο, διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (ημερομηνία διεξαγωγής 08-04-2024)

Πρακτικά Συνεδρίασης και Αποφάσεις της 08-04-2024

 

1η Συνεδρίαση 2024 – (23-02-2024)

Πρόσκληση μελών για συνεδρίαση

Παρακαλούμε, να συμμετάσχετε στην 1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία), για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (ημερομηνία διεξαγωγής 23-02-2024)

Πρακτικό και Αποφάσεις Συνεδρίασης της 23-02-2024

 

6η Συνεδρίαση 2023 – (21-11-2023)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (ημερομηνία διεξαγωγής 21-11-2023)

5η Συνεδρίαση 2023 – (06-09-2023)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (ημερομηνία διεξαγωγής 06-09-2023)

Ορθή Επανάληψη Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

Πρακτικό και Αποφάσεις Συνεδρίασης της 06-09-2023

 

4η Συνεδρίαση 2023 – (21-07-2023)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (ημερομηνία διεξαγωγής 21-07-2023)

Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης σε Συνεδρίαση

Πρακτικό και Αποφάσεις Συνεδρίασης της 21-07-2023

 

 

3η Συνεδρίαση 2023 – (20- 06-2023)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (ημερομηνία διεξαγωγής 20-06-2023)

Πρακτικό και Αποφάσεις Συνεδρίασης της 20-06-2023

2η Συνεδρίαση 2023 – (26-05-2023)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (ημερομηνία διεξαγωγής 26-05-2023)

Πρακτικό και Αποφάσεις συνεδρίασης της 26-05-2023