ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα

Προϋπολογισμός
Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 523.406.309 ευρώ,
εκ των οποίων 388.777.914 ευρώ είναι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 134.628.395 ευρώ είναι η Εθνική συμμετοχή.

Όραμα
«Η  ενίσχυση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου και ανταγωνιστικής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και η προώθηση της γαλάζιας ανάπτυξης και των θαλάσσιων δεξιοτήτων στην Ελλάδα.»

Στόχοι

  • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κλάδων της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης.
  • Βιωσιμότητα της θαλάσσιας αλιείας και βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών που εξαρτώνται παραδοσιακά από την αλιεία.
  • Προστασία και αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των έμβιων πόρων.
  • Έλεγχος των αλιευτικών δραστηριοτήτων, συλλογή αλιευτικών δεδομένων και βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Πορεία υλοποίησης προγράμματος

Η πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού προγράμματος αποτυπώνεται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης που υποβάλλονται από τη Διαχειριστική Αρχή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1303/2013, Άρθρο 50.

Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης παρέχουν βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος και τις προτεραιότητες του με αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα, τους κοινούς δείκτες και ειδικούς δείκτες του προγράμματος και σε τιμές ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων. Περιλαμβάνουν όμως και μια συνοπτική έκθεση του περιεχομένου τους για τους πολίτες.

Αρμόδια Αρχή για τη διαχείριση του Προγράμματος

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Επικοινωνία

URL:   www.alieia.gr

Τηλέφωνο:  213 1501150

e-mail: infoalieia@mou.gr

Ενταγμένα έργα/δράσεις

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΓΛΥΦΑΣ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ – ΕΠ «Αλιείας & Θάλασσας» 2014-2020

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΧΛΑΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ – ΕΠ «Αλιείας & Θάλασσας» 2014-2020

ΜΙΚΡΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ – ΕΠ «Αλιείας & Θάλασσας» 2014-2020